Chỉnh sửa mẫu thông báo

Cửa hàng có nhiều mẫu thông báo. Thông báo được kích hoạt bởi sự kiện như đơn hàng mới đang được đặt hoặc đơn hàng đang được thực hiện. Thông báo được gửi đến bạn, nhân viên hoặc khách hàng, tùy thuộc vào sự kiện cũng như cài đặt thông báo về đơn hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh thông báo qua email bằng cách thêm logo hoặc thay đổi bảng màu cho tất cả các mẫu cùng một lúc. Bạn cũng có thể chỉnh sửa nội dung của từng thông báo qua email.

Để biết thông tin về mẫu SMS, tham khảo thông báo qua SMS.

Thêm biểu trưng vào mẫu email

Chọn màu cho mẫu email

Thay đổi ngôn ngữ của mẫu email

Ngôn ngữ mặc định của mẫu email phụ thuộc vào ngôn ngữ của chủ đề và mọi chỉnh sửa bạn đã thực hiện với các mẫu:

 • Nếu không thực hiện thay đổi nào với mẫu email, khi bạn thay đổi ngôn ngữ của chủ đề, ngôn ngữ của mẫu email cũng sẽ thay đổi.
 • Nếu bạn thay đổi cả nội dung lẫn tiêu đề của mẫu email, việc thay đổi ngôn ngữ của chủ đề sẽ không làm thay đổi ngôn ngữ của mẫu email.
 • Nếu bạn chỉ thay đổi tiêu đề mẫu email, việc thay đổi ngôn ngữ chủ đề sẽ không thay đổi ngôn ngữ của mẫu email.
 • Nếu bạn chỉ thay đổi nội dung của mẫu email, việc thay đổi ngôn ngữ của chủ đề sẽ thay đổi ngôn ngữ của tiêu đề nhưng không làm thay đổi ngôn ngữ của nội dung mẫu email.

Tùy chỉnh mẫu email cụ thể

Các bước thực hiện:

Kiểm tra thay đổi của bạn

Sau khi tùy chỉnh mẫu thông báo, bạn có thể xem trước các thay đổi trên trang quản trị Shopify hoặc gửi email để xem cách thông báo hiển thị với khách hàng của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Để xem trước thông báo, vào Thao tác > Xem trước.
 2. Nếu bạn đã hài lòng với các thay đổi, đóng cửa sổ xem trước và nhấp vào Lưu.
 3. Để gửi thông báo dưới dạng email kiểm tra, nhấp vào Thao tác > Gửi email kiểm tra. Email sẽ được gửi đến tài khoản bạn đã sử dụng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Thêm mã số đăng ký thuế vào hóa đơn

Tại một số quốc gia và khu vực, bạn có thể sẽ phải bao gồm mã số đăng ký thuế trên hóa đơn của khách hàng hoặc thông báo khác. Tại Úc, Canada và Ấn Độ, các doanh nghiệp tính thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) có thể sẽ phải bao gồm mã số đăng ký. Tại Liên minh châu Âu, bạn có thể sẽ phải bao gồm mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Xác nhận với nhân viên kế toán thuế hoặc cơ quan chính phủ để tìm hiểu xem bạn có cần bao gồm mã số thuế hay không.

Để hiển thị mã số của bạn trên thông báo qua email, làm theo các bước sau:

 1. Mở mẫu email cụ thể mà bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Trong vùng Email body (HTML) (Nội dung email (HTML)), nhập mã số đăng ký thuế hoặc mã số thuế vào đúng vị trí. Thêm HTML để đảm bảo kết quả được định dạng chính xác.
 3. Không bắt buộc: Để đảm bảo các thay đổi tùy chỉnh hiển thị chính xác, hãy xem trước thay đổi.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trong ví dụ sau, chủ cửa hàng đã thêm địa chỉ và mã số thuế vào sau logo cửa hàng trong thông báo Xác nhận đơn hàng.

 <table class="row">
  <tr>
   <td class="shop-name_cell">
    {%- if shop.email_logo_url %}
     <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
     <p>150 Elgin St, Ottawa K2P 1L4 GST# 123456789</p>
    {%- else %}
     <h1 class="shop-name_text">
      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
     </h1>
    {%- endif %}

Ngoài ra, bạn có thể mua và tải xuống ứng dụng hóa đơn từ Shopify App Store. Ứng dụng hóa đơn cho phép bạn thêm mã số thuế trên hóa đơn.

Thêm mục thuế vào mẫu Xác nhận đơn hàng và Hoàn tiền đơn hàng

Nếu bạn thu thuế và thuế nhập khẩu, hãy đảm bảo email thông báo có mục thuế để khách hàng lưu hồ sơ về việc thanh toán khoản phí đó.

Nếu bạn sử dụng mẫu mặc định dành cho mẫu email Xác nhận đơn hàngHoàn tiền đơn hàng, email của bạn sẽ được tự động cập nhật để bao gồm mục hàng thuế. Bạn không cần thực hiện thay đổi gì.

Nếu đã tùy chỉnh mẫu email Xác nhận đơn hàngHoàn tiền đơn hàng, bạn có thể thêm mã sau vào mẫu email để thêm dòng thuế.

{% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Duties</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endif %}

Thêm điều khoản thanh toán vào hóa đơn của đơn hàng

Thời hạn thanh toán xác định ngày tới hạn thanh toán của một đơn hàng.

Nếu bạn đã tùy chỉnh mẫu email Hóa đơn của đơn hàng thì bạn có thể thêm mã sau vào mẫu email để thêm ngày đến hạn thanh toán, bao gồm hạn thực hiện đơn hàng.

{% assign due_date = payment_terms.next_payment.due_at | default: nil %}

{% if payment_terms.type == 'receipt' and due_date == nil %}
  {% assign due_date = 'now' %}
{% endif %}

{% if payment_terms.type == 'fulfillment' and payment_terms.next_payment.due_at == nil % }
 <h2> Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due on fulfillment </h2>
{% else %}
 <h2>Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due {{ due_date | date: format: 'date' }}</h2>
{% endif %}

Để hiển thị tên điều khoản thanh toán trên mẫu email, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tìm mục sau đây nếu có:

{% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}

 2. Thay thế mục này bằng đoạn mã sau:

 {% if shipping_address or billing_address or shipping_method or payment_terms %}

 3. Trong vùng Nội dung email (HTML), nhập tên điều khoản thanh toán vào vị trí thích hợp.

 {% if payment_terms %}
  <td class="customer-info__item">
   <h4>Payment</h4>
   <p> Terms: {{ payment_terms.name }} </p>
  </td>
 {% endif %}

 4. Nhấp vào Lưu.

Trong ví dụ sau, chủ cửa hàng đã thêm điều khoản thanh toán vào mục thông tin khách hàng sau shipping_method.

Ví dụ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tài liệu tham khảo về Liquid dành cho payment_terms.

Thêm tin nhắn tùy chỉnh vào thông báo

Bạn có thể thêm tin nhắn tùy chỉnh vào nhiều thông báo, bao gồm:

 • giao dịch thanh toán bỏ dở
 • liên hệ với khách hàng
 • kích hoạt khách hàng
 • hóa đơn cho đơn hàng nháp

Các bước thực hiện:

 1. Nhập thông báo tùy chỉnh vào trường văn bản.
 2. Nhấp vào Review email (Xem lại email).
 3. Đảm bảo tin nhắn hiển thị chính xác rồi nhấp vào Back (Quay lại) để thực hiện thay đổi.
 4. Nhấp vào Send notification (Gửi thông báo) khi đã sẵn sàng.

Tạo kiểu cho mẫu email bằng CSS nội tuyến

Bạn có thể sử dụng CSS nội tuyến để tạo kiểu cho mẫu email bằng cách ghi đè bảng kiểu mặc định sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">. Trình chỉnh sửa mẫu sẽ tự động triển khai nội tuyến các thẻ kiểu trong mẫu. Trình chỉnh sửa lưu lại truy vấn phương tiện để giúp dễ tạo email phản hồi. Không thể triển khai nội tuyến bảng kiểu bên ngoài và bảng kiểu được tải lên với nội dung chủ đề, vì vậy nên đưa tạo kiểu CSS vào thẻ <style> trong <head> của mẫu.

Tự động chuyển đổi email văn bản thuần túy

Mẫu email HTML sẽ được chuyển thành văn bản thuần túy cho ứng dụng email yêu cầu hiển thị phiên bản này, ví dụ như Mail cho Apple Watch.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí