Webhook

Webhook là công cụ truy xuất và lưu trữ dữ liệu từ một sự kiện nhất định. Webhook cho phép bạn đăng ký URL https:// có khả năng lưu trữ dữ liệu sự kiện bằng định dạng JSON hoặc XML. Webhook thường được dùng để:

 • Đặt đơn hàng
 • Thay đổi giá sản phẩm
 • Thông báo cho máy khách IM hoặc máy nhắn tin của bạn khi bạn đang ngoại tuyến
 • Thu thập dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu
 • Tích hợp phần mềm kế toán
 • Lọc các mặt hàng trong đơn hàng và thông báo cho nhiều người giao hàng về đơn hàng
 • Xóa dữ liệu khách hàng khỏi cơ sở dữ liệu khi gỡ cài đặt ứng dụng

Trên trang này

Tạo webhook

Các bước thực hiện:

 1. Cuộn xuống mục Webhooks (Webhook).
 2. Nhấp vào nút Create webhook (Tạo webhook). Cửa sổ mới sẽ xuất hiện.
 3. Trong menu thả xuống đầu tiên, chọn "Event" (Sự kiện) từ danh sách sau:

  • Tạo giỏ hàng: webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo giỏ hàng.
  • Cập nhật giỏ hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật giỏ hàng.
  • Checkout creation (Tạo thanh toán): webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo thanh toán.
  • Xóa trang thanh toán: webhook sẽ được gửi mỗi khi xóa trang thanh toán.
  • Cập nhật trang thanh toán: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật trang thanh toán.
  • Tạo bộ sưu tập: webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo bộ sưu tập.
  • Xóa bộ sưu tập: webhook sẽ được gửi mỗi khi xóa bộ sưu tập.
  • Cập nhật bộ sưu tập: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật bộ sưu tập.
  • Tạo nhóm khách hàng: webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo nhóm khách hàng.
  • Xóa nhóm khách hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi xóa nhóm khách hàng.
  • Cập nhật nhóm khách hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật nhóm khách hàng.
  • Tạo khách hàng: webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo khách hàng mới.
  • Xóa khách hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi xóa bản ghi khách hàng.
  • Customer disable (Vô hiệu hóa khách hàng): webhook sẽ được gửi mỗi lần vô hiệu hóa tài khoản khách hàng.
  • Kích hoạt khách hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi kích hoạt tài khoản khách hàng.
  • Cập nhật khách hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật bản ghi khách hàng.
  • Tạo đơn hàng nháp: webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo đơn hàng nháp.
  • Xóa đơn hàng nháp: webhook sẽ được gửi mỗi khi xóa đơn hàng nháp.
  • Draft order update (Cập nhật đơn hàng nháp): webhook sẽ được gửi mỗi lần cập nhật đơn hàng nháp.
  • Tạo quá trình thực hiện đơn hàng: webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo quá trình thực hiện đơn hàng.
  • Cập nhật quá trình thực hiện đơn hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật quá trình thực hiện đơn hàng.
  • Order cancellation (Hủy đơn hàng): webhook sẽ được gửi mỗi lần hủy đơn hàng.
  • Tạo đơn hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi tạo đơn hàng.
  • Xóa đơn hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi xóa đơn hàng.
  • Chỉnh sửa đơn hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi chỉnh sửa đơn hàng.
  • Thực hiện đơn hàng: webhook sẽ được gửi mỗi lần thực hiện đơn hàng.
  • Order payment (Thanh toán đơn hàng): webhook sẽ được gửi mỗi lần đơn hàng được thanh toán.
  • Cập nhật đơn hàng: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật đơn hàng.
  • Tạo sản phẩm: webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo sản phẩm.
  • Xóa sản phẩm: webhook sẽ được gửi mỗi khi xóa sản phẩm.
  • Cập nhật sản phẩm: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật sản phẩm.
  • Refund create (Tạo khoản bồi hoàn): webhook sẽ được gửi mỗi lần thực hiện khoản bồi hoàn.
  • Cập nhật cửa hàng: webhook sẽ được gửi mỗi lần cập nhật thuộc tính cửa hàng.
  • Theme creation (Tạo chủ đề): webhook sẽ được gửi mỗi lần tạo chủ đề.
  • Xóa chủ đề: webhook sẽ được gửi mỗi khi xóa chủ đề.
  • Cập nhật chủ đề: webhook sẽ được gửi mỗi khi cập nhật thuộc tính chủ đề.
 4. Trong menu thả xuống thứ hai, chọn định dạng bạn muốn nhận thông tin này từ Shopify. Hai lựa chọn là JSON hoặc XML.

 5. Trong phần URL, nhập URL bạn muốn lưu trữ dữ liệu. Cần lưu ý rằng không thể trả lại webhook cho các URL sau:

  • Máy chủ cục bộ
  • Bất kỳ URL nào kết thúc bằng từ "internal" (tức là thisshop.com/internal)
  • Bất kỳ URL nào từ bất kỳ miền tùy chỉnh nào được gắn với cửa hàng
  • Các miền "giả" như www.example.com
  • Miền Shopify (tức là shopify.com và myshopify.com)
 6. Nhấp vào Thêm webhook. Webhook của bạn sẽ xuất hiện trong mục "Webhook".

 7. Bạn cũng có thể kiểm tra webhook để đảm bảo thông tin bạn muốn được gửi đến đúng URL. Để thực hiện việc này, nhấp vào liên kết gửi thông báo kiểm tra. Xác minh hiệu quả tại URL bạn đã chỉ định.

Xóa webhook

Các bước thực hiện:

 1. Cuộn xuống mục Webhooks (Webhook).
 2. Bên cạnh webhook đã tạo, phải có biểu tượng thùng rác nhỏ.
 3. Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa webhook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí