Tài liệu tham khảo biến thông báo

Thông báo gửi từ cửa hàng được kết xuất bằng Liquid. Liquid là ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ sử dụng của Shopify. Đây chính là ngôn ngữ lập trình xây dựng chủ đề trong Cửa hàng chủ đề.

Để chỉnh sửa thông báo được gửi từ cửa hàng, bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh cơ bản với các mẫu thông báo. Để truy cập danh sách đầy đủ các thông báo bạn có thể tùy chỉnh, truy cập trang Thông báo trên trang quản trị Shopify.

Để được trợ giúp về các thay đổi nâng cao hơn hoặc thay đổi các mẫu thông báo tùy chỉnh, bạn có thể liên hệ với cộng đồng trên diễn đàn của chúng tôi hoặc thuê Đối tác của Shopify để thực hiện các tùy chỉnh cho bạn. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Thuộc tính đơn hàng

Nhiều thuộc tính đơn hàng có sẵn trong mẫu và đoạn mã bổ sung nhờ trực tiếp sử dụng Liquid.

Mô tả thuộc tính đơn hàng
Thuộc tính Mô tả
id

Mã ID duy nhất trong toàn hệ thống của đơn hàng được dùng nội bộ. Sử dụng ví dụ sau để tạo liên kết đến đơn hàng trong mục quản trị của cửa hàng. Ví dụ: Trong mẫu Đơn hàng mới, bạn có thể thêm mã sau:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Xem đơn hàng</a>
email
Email liên kết với đơn hàng.
name

Thông thường, đây là biểu tượng dấu thăng đằng trước order_number.

Ví dụ: #1004

order_name
Giống như tên.
order_number

Mã số duy nhất của đơn hàng trong cửa hàng, không có tiền tố dấu thăng # hoặc tiền tố hay hậu tố nào được chủ sở hữu cửa hàng thêm vào ID đơn hàng theo tùy chọn của cửa hàng.

Ví dụ: 1004

confirmation_number

Mã nhận dạng gồm chữ và số được tạo ngẫu nhiên cho đơn hàng và có thể hiển thị với khách hàng thay vì tên đơn hàng theo thứ tự. Giá trị này không đảm bảo là duy nhất.

Ví dụ: XPAV284CT

created_at

Ngày và giờ khách hàng tạo đơn hàng. Bạn có thể định dạng bằng bộ lọc ngày.

Ví dụ: 2009-05-30T17:43:51+02:00

payment_terms

Thời hạn thanh toán xác định ngày tới hạn thanh toán của một đơn hàng.

Tìm hiểu cách thêm điều khoản thanh toán vào hóa đơn của đơn hàng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tài liệu tham khảo về Liquid dành cho payment_terms.

destination
Nơi gửi mặt hàng.
tags
Trả về một dãy gồm tất cả các thẻ của đơn hàng. Thẻ được trả về theo thứ tự bảng chữ cái. Vui lòng xem Tài liệu tham khảo về Liquid để biết thêm thông tin chi tiết.
transactions
Trả về một loạt giao dịch từ đơn hàng.
tax_price
Tổng các loại thuế của tất cả các mặt hàng trong đơn hàng.
tax_lines

Thuế được chia theo loại thuế:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Tên loại thuế.

Ví dụ: Thuế QST hoặc GTGT

tax_line.price
Số tiền.
tax_line.rate
Mức phí. Sẽ trả về 0,175 nếu mức phí là 17,5%.
tax_line.rate_percentage
Thuế suất trong biểu mẫu ở dạng con người có thể đọc. Sẽ trả lại 17,5 nếu mức phí là 0,175.
customer
Đối tượng khách hàng có thuộc tính của đầu ra khách hàng.
billing_address
Địa chỉ thanh toán.
billing_address.first_name
Tên của khách hàng.
billing_address.last_name
Họ của khách hàng.
billing_address.company
Tên của công ty thanh toán.
billing_address.phone
Số điện thoại trong địa chỉ thanh toán.
shop.name
Tên của cửa hàng.
shop.phone
Số điện thoại của cửa hàng.
subtotal_price
Tổng giá các mục hàng trong đơn hàng sau khi đã trừ giảm giá theo mục hàng hoặc giảm giá trong giỏ hàng. Tổng phụ không bao gồm thuế (trừ khi thuế được tính trong giá), chi phí vận chuyển hay tiền boa.
discounts
Danh sách ưu đãi giảm giá.
discounts_amount

Số tiền giảm giá sau khi áp dụng tất cả các ưu đãi giảm giá.

Ví dụ: +5,00 USD

discounts_savings

Số tiền tiết kiệm được nhờ tất cả các ưu đãi giảm giá.

Ví dụ: -5,00 USD

total_price

Tổng giá trị đơn hàng (tổng phụ + chi phí vận chuyển - giảm giá vận chuyển + thuế).

financial_status
Trạng thái thanh toán hiện tại. Một trong số: không, đang chờ xử lý, đã ủy quyền, đã thanh toán, đã hủy giá trị, đã hoàn tiền.
requires_shipping
(boolean) Trả về true nếu có ít nhất một mặt hàng trong đơn hàng yêu cầu vận chuyển.
shipping_method.title

Tên phí vận chuyển.

Trong thông báo dành cho người mua, tên phí vận chuyển sẽ được dịch sang ngôn ngữ mà người mua dùng để thanh toán nếu ngôn ngữ này khác với ngôn ngữ mặc định của cửa hàng.

Ví dụ: Vận chuyển tiêu chuẩn
shipping_method.price

Giá vận chuyển bao gồm mọi ưu đãi giảm giá vận chuyển.

Ví dụ: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Giá vận chuyển.

Ví dụ: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Địa chỉ giao hàng.
shipping_address.first_name
Tên trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.company
Tên của công ty trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.phone
Số điện thoại của địa chỉ vận chuyển.
line_items
Danh sách tất cả các Mục hàng trong đơn hàng.
item_count
Tổng số lượng của tất cả các mặt hàng.
fulfillment_status
Trạng thái thực hiện hiện tại của đơn hàng. Một trong số: chưa thực hiện, một phần, đã thực hiện.
note
Ghi chú được gắn vào đơn hàng. Có thể thu được ghi chú từ khách hàng và/hoặc chỉnh sửa ghi chú trên màn hình chi tiết đơn hàng trong giao diện quản trị.
attributes

Mọi thuộc tính được gán cho đơn hàng.

Ví dụ: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Chứa URL của nguồn giới thiệu đã đưa khách hàng đến cửa hàng.

Ví dụ: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Chứa đường dẫn của trang web đích mà khách hàng sử dụng. Đây là trang đầu tiên mà khách hàng thấy khi họ đến cửa hàng.

Ví dụ: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Tìm hiểu về trang web đích và trích xuất tham số tham chiếu từ đó. Các tham số tham chiếu có thể bao gồm: ref, source, r.

Nếu landing_site/products/great-product?ref=my-tracking-token, landing_site_refmy-tracking-token. Bạn có thể thực hiện thao tác nhất định nếu tham số ref của bạn bằng một giá trị nhất định:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Thao tác của tôi... {% endif %}
cancelled
(boolean) Trả về true nếu đơn hàng bị hủy.
cancelled_at
Thời điểm đơn hàng bị hủy.
cancel_reason
Lý do được chọn khi hủy đơn hàng. Một trong số: hàng trong kho, khách hàng, đã từ chối, gian lận hoặc khác.
has_high_risks?
(deprecated)

Trả về true nếu đơn hàng có rủi ro cao

unique_gateways

Trả về danh sách các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán duy nhất cho một đơn hàng. Ví dụ: Nếu có người thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard và tiền mặt, danh sách trả lại sẽ là shopify_payments, cash.

location (POS only)

Hiển thị địa điểm thực tế của đơn hàng. Một số thuộc tính địa điểm có sẵn được liệt kê tại đây. Bạn có thể định cấu hình các địa điểm trong Vùng địa điểm của trang quản trị.

order_status_url

Trả về liên kết đến trang trạng thái đơn hàng cho đơn hàng này.

fulfilled_line_items
(deprecated)
Danh sách Mục hàng đã thực hiện.
unfulfilled_line_items
(deprecated)
Danh sách Mục hàng chưa thực hiện đầy đủ.
b2b?

Trả về true nếu đơn hàng là đơn hàng B2B. Sử dụng thuộc tính có biến B2B để hiển thị thông tin liên quan, ví dụ như tên công ty, vị trí công ty và địa chỉ trong email. Ví dụ: Đối với đơn hàng B2B, bạn có thể thêm tiêu đề vào mẫu với thông tin sau:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {% endif%}
   
company

Công ty mà bạn đang bán hàng tới bằng đơn hàng B2B.

company.name

Tên công ty trên đơn hàng B2B.

company.id

ID của công ty trên đơn hàng B2B.

company_location

Vị trí của công ty trên đơn hàng B2B. Một công ty mua hàng từ bạn có thể có nhiều địa điểm.

company_location.name

Tên địa điểm công ty trên đơn hàng B2B.

company_location.id

Số ID của địa điểm công ty trên đơn hàng B2B.

company_location.shipping_address

Địa chỉ giao hàng của địa điểm công ty trên đơn hàng B2B.

company_location.billing_address

Địa chỉ thanh toán của địa điểm công ty trên đơn hàng B2B.

customer_order_url

Trang chi tiết đơn hàng mới của đơn hàng mà khách hàng yêu cầu trả lại bằng tài khoản khách hàng mới.

Thuộc tính đơn hàng nháp

Mô tả thuộc tính đơn hàng nháp
Thuộc tính Mô tả
id
ID duy nhất của đơn hàng nháp để sử dụng nội bộ.
invoice_url
Liên kết mà khách hàng có thể làm theo để thanh toán hóa đơn bằng trang thanh toán an toàn của Shopify.
reserve_inventory_until

Ngày giờ các mục hàng trong đơn nháp được giữ lại đến, ví dụ như 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Bạn có thể định dạng ngày bằng bộ lọc ngày Liquid.

user
Nhân viên cuối cùng sửa đổi đơn hàng nháp.
user.name
Tên của nhân viên cuối cùng sửa đổi đơn hàng nháp.
user.email
Địa chỉ email của nhân viên cuối cùng sửa đổi đơn hàng nháp.
email
Địa chỉ email liên kết với đơn hàng nháp.
name
number duy nhất của đơn hàng nháp, có tiền tố là ký hiệu số #.
number
Mã số duy nhất trong đơn hàng nháp không có tiền tố hay hậu tố của đơn hàng.
created_at

Ngày giờ khách hàng tạo đơn hàng nháp, ví dụ như 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Bạn có thể định dạng ngày bằng bộ lọc ngày Liquid.

tags
Trả về một dãy gồm tất cả các thẻ của đơn hàng. Thẻ được trả về theo thứ tự bảng chữ cái. Vui lòng xem Tài liệu tham khảo về Liquid để biết thêm thông tin chi tiết.
tax_price
Các loại thuế kết hợp của tất cả các mặt hàng trong đơn hàng nháp.
tax_lines

Thuế được chia theo loại thuế:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Tên loại thuế.

Ví dụ: Thuế QST hoặc GTGT

tax_line.price
Số tiền thuế.
tax_line.rate
Thuế suất dưới dạng số thập phân. Ví dụ: Thuế suất 17,5% sẽ trả về 0,175.
tax_line.rate_percentage
Thuế suất dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: thuế suất 0,175 sẽ trả về 17,5.
customer
Đối tượng khách hàng có thuộc tính của đầu ra khách hàng.
billing_address
Địa chỉ thanh toán của đơn hàng nháp.
billing_address.first_name
Tên của khách hàng.
billing_address.last_name
Họ của khách hàng.
billing_address.company
Tên của công ty trong địa chỉ thanh toán.
billing_address.phone
Số điện thoại trong địa chỉ thanh toán.
shop.name
Tên của cửa hàng.
shop.phone
Số điện thoại của cửa hàng.
subtotal_price
Tổng giá các mục hàng trong đơn hàng nháp sau khi đã trừ giảm giá theo mục hàng hoặc giảm giá trong giỏ hàng. Tổng phụ không bao gồm thuế (trừ khi thuế được tính trong giá) hoặc chi phí vận chuyển.
discounts
Danh sách ưu đãi giảm giá.
discounts_amount

Số tiền giảm giá nhờ áp dụng tất cả các ưu đãi giảm giá.

Ví dụ: +5,00 USD

discounts_savings

Số tiền tiết kiệm được nhờ tất cả các ưu đãi giảm giá.

Ví dụ: -5,00 USD

total_price
Tổng giá trị đơn hàng (tổng phụ + chi phí vận chuyển - giảm giá vận chuyển + thuế).
requires_shipping
Trả về true nếu có ít nhất một mặt hàng trong đơn hàng nháp yêu cầu vận chuyển. Trả về false nếu không có mặt hàng nào trong đơn hàng nháp yêu cầu vận chuyển.
shipping_method.title

Tên phí vận chuyển.

Ví dụ: Vận chuyển tiêu chuẩn

shipping_method.price
Giá của phương thức vận chuyển. Trả về thông tin tương tự như shipping_price.
shipping_price

Giá vận chuyển.

Bạn có thể định dạng khoản tiền này bằng bộ lọc tiền tệ Liquid.

shipping_address

Địa chỉ giao hàng.

Lưu ý: Khác với đơn hàng thông thường, địa chỉ giao hàng của đơn hàng nháp có thể không hoàn chỉnh.

shipping_address.first_name
Tên trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.company
Tên công ty trong địa chỉ vận chuyển.
shipping_address.phone
Số điện thoại trong địa chỉ vận chuyện.
line_items
Danh sách tất cả mục hàng trong đơn hàng nháp.
item_count
Tổng tất cả số lượng mặt hàng trong đơn hàng nháp.
note
Ghi chú được gắn với đơn hàng nháp. Có thể thu được ghi chú từ khách hàng cũng như có thể chỉnh sửa ghi chú trên màn hình chi tiết đơn hàng nháp trong trang quản trị Shopify.
location

Địa điểm thực tế của đơn hàng. Có sẵn một số thuộc tính địa điểm.

Bạn có thể định cấu hình các địa điểm trong trang Địa điểm của trang quản trị Shopify.

b2b?

Trả về true nếu đơn hàng là đơn hàng B2B. Sử dụng thuộc tính có biến B2B để hiển thị thông tin liên quan, ví dụ như tên công ty, vị trí công ty và địa chỉ trong email. Ví dụ: Đối với đơn hàng B2B, bạn có thể thêm tiêu đề vào mẫu với thông tin sau:

{% if b2b? %}
     <p> Customer: {{ customer.name }}
     <p> Company: {{ company.name }}
     <p> Location: {{ company_location.name }}
    {% endif %}
    
company

Công ty mà bạn đang bán hàng tới bằng đơn hàng B2B.

company.name

Tên công ty trên đơn hàng B2B.

company.id

ID của công ty trên đơn hàng B2B.

company_location

Vị trí của công ty trên đơn hàng B2B. Một công ty mua hàng từ bạn có thể có nhiều địa điểm.

company_location.name

Tên địa điểm công ty trên đơn hàng B2B.

company_location.id

Số ID của địa điểm công ty trên đơn hàng B2B.

company_location.shipping_address

Địa chỉ giao hàng của địa điểm công ty trên đơn hàng B2B.

company_location.billing_address

Địa chỉ thanh toán của địa điểm công ty trên đơn hàng B2B.

Thuộc tính lịch thanh toán

Mô tả thuộc tính lịch thanh toán
Thuộc tính Mô tả
payment_schedule.amount_due

Số tiền cần phải trả trong lịch thanh toán.

Bạn có thể định dạng số tiền theo đơn vị tiền tệ bằng bộ lọc tiền tệ Liquid.

payment_schedule.due_at

Ngày đến hạn của lịch thanh toán.

Bạn có thể định dạng ngày bằng bộ lọc ngày Liquid.

payment_schedule.due_in_days

Số ngày còn lại trước khi đến hạn nếu thời hạn thanh toán vẫn chưa hết (chưa thanh toán).

payment_schedule.due_later?

Trả về true nếu lịch thanh toán chưa có ngày thanh toán và ngày đến hạn ở trong tương lai.

payment_schedule.number_of_days_overdue?

Số ngày tính từ ngày đến hạn trở đi khi lịch thanh toán đã quá hạn.

payment_schedule.overdue?

Trả về true nếu lịch thanh toán chưa có ngày thanh toán và đã hết thời hạn thanh toán.

Thuộc tính trạng thái thanh toán

Mô tả thuộc tính trạng thái thanh toán
Thuộc tính Mô tả
has_pending_payment

(boolean) Trả về true nếu đơn hàng có giao dịch đang chờ xử lý thanh toán.

Tìm hiểu thêm về khoản thanh toán đang chờ xử lý.

buyer_action_required

(boolean) Trả về true nếu đơn hàng có giao dịch đang chờ xử lý thanh toán và yêu cầu thao tác của người mua để bỏ chặn thanh toán. Khi giá trị này trả về true và phương thức thanh toán hỗ trợ hướng dẫn thanh toán, buyer_pending_payment_instructions sẽ cung cấp thông tin chi tiết mà người mua có thể dùng để hoàn tất đơn mua hàng ngoại tuyến.

Tìm hiểu thêm về đối tượng giao dịch Liquid.

Thuộc tính mục hàng

Mỗi line trong danh sách line_items hoặc subtotal_line_items có các thuộc tính sau.

Mô tả thuộc tính mục hàng
Thuộc tính Mô tả
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
Danh sách ưu đãi giảm giá được áp dụng cho mặt hàng này (mỗi ưu đãi giảm giá gồm các thuộc tính tiêu đề, , số tiền, số tiền tiết kiệmloại).
line.bundle_components
(Draft orders only)
Danh sách mục hàng là các thành phần gói sản phẩm của mặt hàng này. Chỉ trả về danh sách nếu mục hàng này là sản phẩm trong gói sản phẩm.
line.bundle_parent?
(Draft orders only)
(boolean) Trả về true nếu mục hàng là sản phẩm trong gói sản phẩm.
line.custom
(Draft orders only)
(boolean) Trả về true nếu mặt hàng là mục hàng tùy chỉnh trong đơn hàng nháp.
line.grams
Trọng lượng của mỗi mặt hàng.
line.image
Trả về URL của hình ảnh liên kết với mục hàng này. Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc img_url để có cỡ hình ảnh cụ thể, ví dụ như {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Giá nhân với số lượng của mặt hàng đó.
line.original_line_price
Giá kết hợp của số lượng mặt hàng bao gồm trong mục hàng, trước khi áp dụng giảm giá.
line.final_line_price
Giá kết hợp của tất cả các mặt hàng trong mục hàng, bao gồm tất cả số tiền giảm giá theo mục hàng.
line.price
Giá của mỗi mặt hàng.
line.product.metafields

Trường thông tin bổ sung ở cấp độ sản phẩm. Sử dụng cú pháp sau:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
Tên sản phẩm hiện tại.
line.product.vendor
Nhà cung cấp mặt hàng.
line.properties
Trả về một loạt thông tin tùy chỉnh của mặt hàng. Thuộc tính mục hàng được khách hàng chỉ định trên trang sản phẩm trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
line.quantity
Số lượng của mặt hàng đó.
line.current_quantity
Số lượng hiện tại của mặt hàng sau khi xóa.
line.requires_shipping
(boolean) Trả về true nếu mẫu mã của mặt hàng có hộp kiểm This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) được đánh dấu trên trang sản phẩm.
line.selling_plan_allocation
Trả về đối tượng selling_plan_allocation, mô tả ảnh hưởng của gói bán hàng như gói đăng ký đến mục hàng.
line.taxable
(boolean) Trả về true nếu mẫu mã của mặt hàng có hộp kiểm "Charge taxes on this product" (Thu thuế sản phẩm này) được đánh dấu trên trang sản phẩm.
line.title

Tên sản phẩm tại thời điểm bán, sau đó là gạch ngang và tên mẫu mã tại thời điểm bán. Tên mẫu mã không được thêm vào nếu đó là "Tiêu đề mặc định".

Trong thông báo dành cho người mua, tên sản phẩm và tên mẫu mã sẽ được dịch sang ngôn ngữ mà người mua dùng để thanh toán nếu ngôn ngữ này khác với ngôn ngữ mặc định của cửa hàng.
line.url
URL tương đối của mẫu mã mục hàng. URL tương đối không bao gồm URL gốc của cửa hàng (mystore.myshopify.com).
line.variant.barcode
Mã vạch liên quan đến mẫu mã sản phẩm.
line.variant.compare_at_price
Giá gốc có liên quan đến mẫu mã sản phẩm.
line.variant.image
Hình ảnh của mẫu mã sản phẩm. Chỉ trả về hình ảnh nếu có hình ảnh cụ thể được chỉ định cho mẫu mã trong mục hàng.
line.variant.metafields

Trường thông tin bổ sung ở cấp độ mẫu mã. Sử dụng cú pháp sau:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
SKU liên kết với mẫu mã sản phẩm.
line.variant.title

Tên giá trị tùy chọn của mẫu mã hiện tại, được liên kết bằng các ký tự /.

Ví dụ: nhỏ/màu đỏ

line.refunded.quantity
(within refund notifications)

Số lượng mặt hàng cần hoàn tiền. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để thêm mã nhận dạng cho các mặt hàng đã hoàn tiền trong đơn hàng.

Ví dụ: {% if line.refunded_quantity > 0 %}Refunded line identifier{% endif %}

Thuộc tính tiền hoàn lại

Mô tả thuộc tính tiền hoàn lại
Thuộc tính Mô tả
amount
Số tiền được hoàn lại.
refund_line_items
Danh sách mục hàng hoàn tiền cần hoàn tiền.

Thuộc tính refund_line_item

Mỗi refund_line trong danh sách refund_line_items đều có các thuộc tính sau:

Mô tả thuộc tính của mục hàng hoàn tiền
Thuộc tính Mô tả
refund_line.line_item
Line_item đang được hoàn tiền. Thao tác này có quyền truy cập vào tất cả các thuộc tính của line_item.
refund_line.quantity
Số lượng mục hàng được hoàn tiền.

Thuộc tính thực hiện

Mô tả thuộc tính thực hiện
Thuộc tính Mô tả
service_name
Tên của dịch vụ tự chọn như định nghĩa trên trang Cài đặt > Vận chuyển. (Chỉ dành cho yêu cầu thực hiện)
fulfillment.estimated_delivery_at
Ngày giao hàng dự tính dựa trên số theo dõi (nếu có) do một trong các hãng vận chuyển sau đây cung cấp: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (chỉ dành cho Canada). Thuộc tính này chỉ có hiệu lực khi sử dụng phí thực tính theo hãng vận chuyển.
fulfillment.fulfillment_line_items
Danh sách mục hàng thực hiện cần thực hiện.
fulfillment.item_count
Tổng số lượng của tất cả các mặt hàng. Tổng số mặt hàng đang được thực hiện.
fulfillment.requires_shipping
(boolean) Trả về true nếu yêu cầu thực hiện này yêu cầu vận chuyển.
fulfillment.tracking_company
Công ty tiến hành theo dõi.
fulfillment.tracking_numbers
Danh sách số theo dõi.
fulfillment.tracking_urls
Danh sách URL theo dõi.
items_to_fulfill
(deprecated)
Danh sách mục hàng được thực hiện bằng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn cụ thể này. (Chỉ dành cho yêu cầu thực hiện)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
Tổng số mặt hàng được thực hiện theo yêu cầu này. (Chỉ dành cho yêu cầu thực hiện)

Thuộc tính fulfillment_line_item

Mỗi fulfillment_line trong danh sách fulfillment_line_items đều có các thuộc tính sau.

Mô tả thuộc tính mục hàng thực hiện
Thuộc tính Mô tả
fulfillment_line.line_item
Line_item đang được thực hiện. Thao tác này có quyền truy cập vào tất cả các thuộc tính của line_item.
fulfillment_line.quantity
Số lượng mục hàng đang được thực hiện.

Thuộc tính giao hàng

Mô tả thuộc tính giao hàng
Thuộc tính Mô tả
delivery_instructions
Thông tin về dịch vụ giao hàng tận nơi để chia sẻ với khách hàng. Thông tin này do trường Delivery information (Thông tin giao hàng) trong cài đặt giao hàng tận nơi kiểm soát.
consolidated_estimated_delivery_time
Thông tin ngày giao hàng của đơn hàng để chia sẻ với khách hàng. Thông tin này được kiểm soát bởi cài đặt Thời gian xử lý mà bạn thiết lập trong trang Vận chuyển và giao hàng.

Thuộc tính ưu đãi giảm giá

Có hai loại thuộc tính giảm giá.

discount_applications mô tả lý do và hình thức giảm giá mặt hàng.

discount_allocations mô tả ảnh hưởng của ưu đãi giảm giá cụ thể đến một mục hàng và hình thức giảm giá. Bạn nên sử dụng thuộc tính này ở cấp mục hàng.

Bạn có thể kết hợp những thuộc tính này để hiển thị thông tin ưu đãi giảm giá ở cấp mục hàng hoặc đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ này kiểm tra xem ưu đãi giảm giá đã được áp dụng cho mục hàng hay chưa. Nếu không áp dụng ưu đãi giảm giá ở cấp đơn hàng (all), tên ưu đãi và số tiền giảm giá sẽ được hiển thị.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

Kết quả sẽ có dạng như sau:

SPRING5 (-$5.00)

Thuộc tính discount_allocation

Mỗi discount_allocation trong danh sách discount_allocations đều có các thuộc tính sau.

Mô tả thuộc tính discount_allocation
Thuộc tính Mô tả
discount_allocation.amount
Số tiền khách hàng tiết kiệm được ở một mục hàng. Phải nhập trong vòng lặp nếu bạn muốn sử dụng nhiều mã giảm giá.
discount_allocation.discount_application
Áp dụng giảm giá phân bổ số tiền trên mục hàng.

Thuộc tính discount_application

Mỗi discount_application trong danh sách discount_applications đều có các thuộc tính sau.

Mô tả thuộc tính discount_application
Thuộc tính Mô tả
discount_application.target_selection

Mô tả cách ưu đãi giảm giá chọn các mục hàng trong giỏ hàng. Một trong số:

 • all: Giảm giá áp dụng cho tất cả mục hàng.
 • entitled: Giảm giá áp dụng cho một tập hợp mục hàng cụ thể, thường được xác định bởi điều kiện.
 • explicit: Giảm giá áp dụng cho một mục hàng hoặc hãng vận chuyển được chọn cụ thể.
discount_application.target_type
Loại mặt hàng áp dụng giảm giá (line_item hoặc shipping_line).
discount_application.title

Tên của ưu đãi giảm giá hiển thị với khách hàng.

Ví dụ: Welcome10 hoặc CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
Tổng số tiền giảm giá của đơn hàng.
discount_application.type
Loại giảm giá. Một trong số: automatic, discount_code, manual hoặc script.
discount_application.value
Giá trị của giảm giá.
discount_application.value_type
Loại giá trị của giảm giá. Một trong số: fixed_amount hoặc percentage.

Thuộc tính gói đăng ký

Thông tin chi tiết về hợp đồng đăng ký, kỳ thanh toán hiện tại cũng như các mục hàng, phương thức giao hàng và phương thức thanh toán đều có trong tất cả mẫu email gói đăng ký.

Để chỉnh sửa mẫu thông báo về gói đăng ký, cài đặt ứng dụng Shopify Subscriptions, sau đó tìm mẫu trong phần Cài đặt > Thông báo thuộc mục Gói đăng ký.

Thuộc tính kỳ thanh toán hợp đồng đăng ký

Để truy cập vào thuộc tính của hợp đồng đăng ký và kỳ thanh toán, sử dụng đối tượng subscription_contract_billing_cycle.

Ví dụ

{% assign contract = subscription_contract_billing_cycle %}
This contract is currently {{ contract.status }}.

Kết quả:

This contract is currently paused.

Thuộc tính

Mô tả thuộc tính kỳ thanh toán hợp đồng đăng ký
Thuộc tính Mô tả
status
Trạng thái của hợp đồng.

Một trong các trạng thái active, paused, cancelled, failed, expired, stale,
delivery_method
Phương thức giao hàng của gói đăng ký.

Nếu gói đăng ký dành cho dịch vụ hoặc sản phẩm kỹ thuật số,
nil
được trả về.
billing_frequency
Tần suất thanh toán gói đăng ký.
delivery_frequency
Tần suất giao gói đăng ký.
origin_order
Đơn hàng ban đầu đã tạo gói đăng ký lần đầu tiên.

Nếu gói đăng ký không phải là do đơn hàng Shopify tạo, nil sẽ được trả về.
customer
Khách hàng gói đăng ký.
line_items
Các mục hàng trong kỳ thanh toán gói đăng ký.
product_names
Danh sách tên sản phẩm có trong kỳ thanh toán gói đăng ký.
update_payment_method_url
URL mà khách hàng có thể sử dụng để cập nhật phương thức thanh toán cho hợp đồng này.
shipping_address
Địa chỉ giao hàng của gói đăng ký.

Nếu gói đăng ký dành cho dịch vụ hoặc sản phẩm kỹ thuật số, nil sẽ được trả về.
billing_address
Địa chỉ thanh toán của gói đăng ký.
subtotal_price
Giá tổng phụ của mục hàng trong gói đăng ký.
shipping_price
Giá vận chuyển của gói đăng ký.
total_tax
Tổng thuế của gói đăng ký.
total_price
Tổng giá của gói đăng ký.
total_discounts
Tổng số tiền giảm giá của gói đăng ký.
customer_self_serve_url
URL tự phục vụ mà khách hàng có thể sử dụng để quản lý gói đăng ký của họ.
billing_attempt_expected_date
Ngày thanh toán của kỳ thanh toán này.
next_billing_date
Ngày thanh toán chưa bỏ qua tiếp theo sau kỳ thanh toán này.
last_attempted_billing_date
Ngày thanh toán cho lần thanh toán gần nhất của kỳ thanh toán.
days_overdue
Số ngày quá hạn thanh toán của kỳ thanh toán này.
payment_instrument
Công cụ thanh toán liên quan đến hợp đồng đăng ký. Công cụ thanh toán này được dùng để lập hóa đơn cho khách hàng.

Thuộc tính mục hàng trong hợp đồng đăng ký

Thuộc tính của từng mục hàng có trong kỳ thanh toán. Truy cập thuộc tính mục hàng trong hợp đồng thông qua thuộc tính parent subscription_contract_billing_cycle.line_items.

Ví dụ

{% for line_item in subscription_contract_billing_cycle.line_items %}
 {{ line_item.url }}
{% endfor %}
Mô tả thuộc tính mục hàng trong hợp đồng đăng ký
Thuộc tính Mô tả
url
URL đến trang chi tiết sản phẩm đối với mẫu mã sản phẩm mục hàng.
requires_shipping
Mục hàng có yêu cầu vận chuyển thực hay không.
unit_price_measurement
Tính đơn giá mục hàng.
selling_plan_allocation
Phân bổ gói bán hàng mục hàng.

Thuộc tính phương thức giao hàng theo hợp đồng đăng ký

Thuộc tính của phương thức giao hàng đang được dùng trong kỳ thanh toán này. Truy cập thuộc tính phương thức giao hàng thông qua thuộc tính parent subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.

Ví dụ

{% if subscription_contract_billing_cycle.delivery_method != blank %}
 Delivery method: {{ subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.title }}
{% endif %}
Mô tả thuộc tính phương thức giao hàng theo hợp đồng đăng ký
Thuộc tính Mô tả
title
Tiêu đề của tùy chọn vận chuyển liên quan đến phương thức giao hàng.
type
Loại phương thức giao hàng.

Một trong số shipping, local hoặc pick-up.

Thuộc tính công cụ thanh toán theo hợp đồng đăng ký

Thông tin chi tiết về công cụ thanh toán của hợp đồng đăng ký. Công cụ thanh toán này được dùng để lập hóa đơn cho khách hàng. Truy cập thuộc tính công cụ thanh toán thông qua thuộc tính parent subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument.

Ví dụ

{% assign instrument = subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument %}

<img src="{{ instrument.payment_type | payment_type_img_url }} " alt="{{ instrument.credit_card_company }}" />
{{ instrument.credit_card_company }} ending with {{ instrument.credit_card_last_four_digits }}
Mô tả thuộc tính công cụ thanh toán theo hợp đồng đăng ký
Thuộc tính Mô tả
payment_type
Loại phương thức thanh toán thể hiện qua công cụ thanh toán.

Sử dụng bộ lọc thanh toán để xuất URL hoặc SVG hình ảnh.
credit_card_brand
Thương hiệu của thẻ tín dụng.
credit_card_company
Tên của công ty thẻ tín dụng.
credit_card_last_four_digits
4 chữ số cuối của thẻ tín dụng.

Thuộc tính thông báo qua email

Mô tả thuộc tính thông báo qua email
Thuộc tính Mô tả
shop.email_logo_url
URL của logo được chỉ định trong mục Customize email templates (Tùy chỉnh mẫu email) trong trang quản trị.
shop.email_logo_width
Chiều rộng logo (pixel) được chỉ định trong mục Customize email templates (Tùy chỉnh mẫu email) trong trang quản trị.
shop.email_accent_color
Mã HEX cho màu nhấn được chỉ định trong mục Customize email templates (Tùy chỉnh mẫu email) trong trang quản trị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí