Tài liệu tham khảo biến thông báo

Thông báo gửi từ cửa hàng được kết xuất bằng Liquid. Liquid là ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ sử dụng của Shopify. Đây chính là ngôn ngữ lập trình xây dựng chủ đề của chúng tôi trong Theme Store (Cửa hàng chủ đề).

Để chỉnh sửa thông báo được gửi từ cửa hàng, bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh cơ bản với các mẫu thông báo.

Để được trợ giúp các thay đổi nâng cao khác hoặc thay đổi các mẫu thông báo tùy chỉnh, bạn có thể liên hệ với cộng đồng trên diễn đàn của chúng tôi - bạn sẽ thường xuyên tìm thấy lời khuyên thân thiện và hữu ích tại đây. Bạn cũng có thể thuê chuyên gia Shopify để thực hiện các tùy chỉnh cho bạn.

Dưới đây là danh sách các mẫu thông báo Liquid mà bạn có thể tùy chỉnh trong trang quản trị cửa hàng:

 • Giao dịch thanh toán bỏ dở
 • Liên hệ với khách hàng
 • Lời mời cho tài khoản khách hàng
 • Lời chào trong tài khoản khách hàng
 • Đặt lại mật khẩu cho tài khoản khách hàng
 • Hóa đơn cho đơn hàng nháp
 • Yêu cầu thực hiện
 • Thẻ quà tặng đã tạo
 • Đơn hàng mới
 • Đơn hàng mới (qua thiết bị di động)
 • Đơn hàng đã hủy
 • Xác nhận đơn hàng
 • Biên lai POS và thiết bị di động
 • Tiền hoàn lại cho đơn hàng
 • Xác nhận vận chuyển
 • Thông tin cập nhật về vận chuyển

Tất cả các mẫu trong trang quản trị đều có quyền truy cập vào thuộc tính của đơn hàng tương ứng:

Thuộc tính đơn hàng

Nhiều thuộc tính đơn hàng có sẵn trong mẫu và đoạn mã bổ sung nhờ trực tiếp sử dụng Liquid.

Thuộc tính đơn hàng có sẵn trong các mẫu dưới đây:

 • Xác nhận đơn hàng
 • Đơn hàng mới
 • Đơn hàng mới (qua thiết bị di động)
 • Xác nhận vận chuyển
 • Thông tin cập nhật về vận chuyển
 • Đoạn mã bổ sung
 • Yêu cầu thực hiện

Lưu ý: Không như hầu hết các đối tượng Liquid khác, đối tượng đơn hàng không được tham chiếu theo tên trong các mẫu email hoặc mã được thêm vào hộp Đoạn mã bổ sung. Vì vậy, thay vì sử dụng {{ order.shipping_method.title }} trong, chẳng hạn như mẫu email Xác nhận đơn hàng, bạn chỉ cần sử dụng {{ shipping_method.title }}. Tuy nhiên, đối với thông báo qua SMS, thuộc tính đơn hàng cần được thêm order như bình thường.

Mô tả thuộc tính đơn hàng
Thuộc tính Mô tả
id

Mã ID duy nhất trong toàn hệ thống của đơn hàng được dùng nội bộ. Sử dụng ví dụ này để tạo liên kết đến đơn hàng trong mục quản trị của cửa hàng. Ví dụ: Trong mẫu Đơn hàng mới, bạn sẽ đặt:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Xem đơn hàng</a>
email
Email liên kết với đơn hàng.
name
Thông thường, đây là biểu tượng dấu thăng đằng trước order_number, ví dụ: Đơn hàng #1004.
order_name
Giống như tên.
order_number
Mã số duy nhất của đơn hàng trong cửa hàng, ví dụ như 1004, không có tiền tố dấu thăng # hoặc tiền tố hay hậu tố nào được chủ sở hữu cửa hàng thêm vào ID đơn hàng theo tùy chọn ưu tiên của cửa hàng.
created_at
Ngày giờ khách hàng tạo đơn hàng, ví dụ: 2009-05-30T17:43:51+02:00. Bạn có thể định dạng bằng bộ lọc ngày.
tags Trả về một loạt tất cả các thẻ của đơn hàng. Thẻ được trả về theo thứ tự bảng chữ cái. Vui lòng xem Tài liệu tham khảo về Liquid để biết thêm thông tin chi tiết.
transactions Trả về một loạt giao dịch từ đơn hàng.
tax_price
Tổng các loại thuế của tất cả các mặt hàng trong đơn hàng.
tax_lines

Các loại thuế được chia theo "cấp độ" thuế:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}

tax_line.title
Tên thuế, ví dụ: QST hoặc GTGT.
tax_line.price
Số tiền.
tax_line.rate
Mức phí. Sẽ trả lại 0,175 nếu mức phí là 17,5%.
tax_line.rate_percentage
Thuế suất trong biểu mẫu ở dạng con người có thể đọc. Sẽ trả lại 17,5 nếu mức phí là 0,175.
customer
Đối tượng khách hàng có thuộc tính của đầu ra khách hàng.
billing_address
Địa chỉ thanh toán.
billing_address.first_name
Tên của khách hàng.
billing_address.last_name
Họ của khách hàng.
billing_address.company
Tên của công ty thanh toán.
billing_address.phone
Số điện thoại trong địa chỉ thanh toán.
shop.name
Tên của cửa hàng.
shop.phone
Số điện thoại của cửa hàng.
subtotal_price
Tổng giá các mục hàng trong đơn hàng sau khi đã trừ giảm giá theo mục hàng hoặc giảm giá giỏ hàng. Tổng phụ không bao gồm thuế (trừ khi thuế được tính trong giá) hay chi phí vận chuyển.
discounts
Danh sách ưu đãi giảm giá.
discounts_amount
Số tiền giảm giá nhờ áp dụng tất cả các ưu đãi giảm giá (ví dụ: + 115.000 đồng).
discounts_savings
Số tiền tiết kiệm được nhờ tất cả các ưu đãi giảm giá (ví dụ: - 115.000 đồng).
total_price

Tổng giá trị đơn hàng (tổng phụ + chi phí vận chuyển - giảm giá vận chuyển + thuế).

financial_status
Trạng thái thanh toán hiện tại. Một trong số: không, "đang chờ xử lý", "được ủy quyền", "đã thanh toán", "đã hủy giá trị", "đã hoàn tiền".
requires_shipping
(boolean) Trả về true nếu có ít nhất một mặt hàng trong đơn hàng yêu cầu vận chuyển.
shipping_method.title
Tên Phí vận chuyển, ví dụ: "Vận chuyển tiêu chuẩn".
shipping_method.price

Giá vận chuyển bao gồm mọi ưu đãi giảm giá vận chuyển.

Ví dụ: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Giá vận chuyển.

Ví dụ: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Địa chỉ giao hàng.
shipping_address.first_name
Tên trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.company
Tên của công ty trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.phone
Số điện thoại của địa chỉ vận chuyển.
line_items
Danh sách tất cả các Mục hàng trong đơn hàng.
item_count
Tổng số lượng của tất cả các mặt hàng.
fulfillment_status
Trạng thái thực hiện hiện tại của đơn hàng. Một trong số: "chưa thực hiện", "một phần", "đã thực hiện".
note
Ghi chú được gắn vào đơn hàng. Có thể thu được ghi chú từ khách hàng và/hoặc chỉnh sửa ghi chú trên màn hình chi tiết đơn hàng trong giao diện quản trị.
attributes

Mọi thuộc tính được gán cho đơn hàng.

Ví dụ: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Chứa URL của nguồn giới thiệu đã đưa khách hàng đến cửa hàng.

Ví dụ: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Chứa đường dẫn của trang web đích mà khách hàng sử dụng. Đây là trang đầu tiên mà khách hàng thấy khi họ đến cửa hàng.

Ví dụ: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Tìm hiểu về trang web đích và trích xuất tham số tham chiếu từ đó. Các tham số tham chiếu có thể bao gồm: ref, source, r.

Nếu landing_site là /products/great-product?ref=my-tracking-token, landing_site_ref sẽ là my-tracking-token. Bạn có thể thực hiện thao tác nhất định nếu tham số ref của bạn bằng một giá trị nhất định:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Thao tác của tôi... {% endif %}
cancelled
(boolean) Trả về true nếu đơn hàng bị hủy.
cancelled_at
Thời điểm đơn hàng bị hủy.
cancel_reason
Lý do được chọn khi hủy đơn hàng. Một trong số: "hàng trong kho", "khách hàng", "gian lận", "khác".
has_high_risks?

Trả về true nếu đơn hàng có rủi ro cao

translate="no"
unique_gateways

Trả về danh sách các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán duy nhất cho một đơn hàng. Ví dụ: Nếu có người thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard và tiền mặt, danh sách trả lại sẽ là shopify_payments, cash.

location (POS only)

Hiển thị địa điểm thực tế của đơn hàng. Nhiều thuộc tính địa điểm có sẵn được liệt kê tại đây. Bạn có thể định cấu hình các địa điểm trong Vùng địa điểm của trang quản trị.

order_status_url

Trả về liên kết đến trang trạng thái đơn hàng cho đơn hàng này.

fulfilled_line_items
(lỗi thời)
Danh sách Mục hàng đã thực hiện.
unfulfilled_line_items
(lỗi thời)
Danh sách Mục hàng chưa thực hiện toàn bộ.

Thuộc tính đơn hàng nháp

Thuộc tính đơn hàng nháp có sẵn trên mẫu email Draft Order Invoice (Hóa đơn đơn hàng nháp), thông báo cho khách hàng về hóa đơn chưa thanh toán.

Lưu ý: Bạn không thể gửi thông báo về đơn hàng nháp bằng tin nhắn SMS.

Mô tả thuộc tính đơn hàng nháp
Thuộc tính Mô tả
id
ID duy nhất của đơn hàng nháp để sử dụng nội bộ.
invoice_url
Liên kết mà khách hàng có thể làm theo để thanh toán hóa đơn bằng trang thanh toán an toàn của Shopify.
reserve_inventory_until

Ngày giờ các mục hàng trong đơn nháp được giữ lại đến, ví dụ như 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Bạn có thể định dạng ngày bằng bộ lọc ngày Liquid.

user
Nhân viên cuối cùng sửa đổi đơn hàng nháp.
user.name
Tên của nhân viên cuối cùng sửa đổi đơn hàng nháp.
user.email
Địa chỉ email của nhân viên cuối cùng sửa đổi đơn hàng nháp.
email
Địa chỉ email liên kết với đơn hàng nháp.
name
number duy nhất của đơn hàng nháp, có tiền tố là ký hiệu số #.
number
Mã số duy nhất trong đơn hàng nháp không có tiền tố hay hậu tố của đơn hàng.
created_at

Ngày giờ khách hàng tạo đơn hàng nháp, ví dụ như 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Bạn có thể định dạng ngày bằng bộ lọc ngày Liquid.

tags Trả về một loạt tất cả các thẻ của đơn hàng. Thẻ được trả về theo thứ tự bảng chữ cái. Vui lòng xem Tài liệu tham khảo về Liquid để biết thêm thông tin chi tiết.
tax_price
Các loại thuế kết hợp của tất cả các mặt hàng trong đơn hàng nháp.
tax_lines

Các loại thuế được chia theo "cấp độ" thuế:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title
Tên thuế, ví dụ như QST hoặc GTGT.
tax_line.price
Số tiền thuế.
tax_line.rate
Thuế suất dưới dạng số thập phân. Ví dụ: Thuế suất 17,5% sẽ trả về 0,175.
tax_line.rate_percentage
Thuế suất dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: thuế suất 0,175 sẽ trả về 17,5.
customer
Đối tượng khách hàng có thuộc tính của đầu ra khách hàng.
billing_address
Địa chỉ thanh toán của đơn hàng nháp.
billing_address.first_name
Tên của khách hàng.
billing_address.last_name
Họ của khách hàng.
billing_address.company
Tên của công ty trong địa chỉ thanh toán.
billing_address.phone
Số điện thoại trong địa chỉ thanh toán.
shop.name
Tên của cửa hàng.
shop.phone
Số điện thoại của cửa hàng.
subtotal_price
Tổng giá các mục hàng trong đơn hàng nháp sau khi đã trừ giảm giá theo mục hàng hoặc giảm giá trong giỏ hàng. Tổng phụ không bao gồm thuế (trừ khi thuế được tính trong giá) hoặc chi phí vận chuyển.
discounts
Danh sách ưu đãi giảm giá.
discounts_amount
Số tiền giảm giá nhờ áp dụng tất cả các ưu đãi giảm giá (ví dụ: + 115.000 đồng).
discounts_savings
Số tiền tiết kiệm được nhờ tất cả các ưu đãi giảm giá (ví dụ: - 115.000 đồng).
total_price
Tổng giá trị đơn hàng (tổng phụ + chi phí vận chuyển - giảm giá vận chuyển + thuế).
requires_shipping
Trả về true nếu có ít nhất một mặt hàng trong đơn hàng nháp yêu cầu vận chuyển. Trả về false nếu không có mặt hàng nào trong đơn hàng nháp yêu cầu vận chuyển.
shipping_method.title
Tên phí vận chuyển, ví dụ như Vận chuyển tiêu chuẩn.
shipping_method.price
Giá của phương thức vận chuyển. Trả về thông tin tương tự như shipping_price.
shipping_price

Giá vận chuyển.

Bạn có thể định dạng khoản tiền này bằng bộ lọc tiền tệ Liquid.

shipping_address

Địa chỉ giao hàng.

Lưu ý: Khác với đơn hàng thông thường, địa chỉ giao hàng của đơn hàng nháp có thể không hoàn chỉnh.

shipping_address.first_name
Tên trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.company
Tên công ty trong địa chỉ vận chuyển.
shipping_address.phone
Số điện thoại trong địa chỉ vận chuyện.
line_items
Danh sách tất cả mục hàng trong đơn hàng nháp.
item_count
Tổng tất cả số lượng mặt hàng trong đơn hàng nháp.
note
Ghi chú được gắn với đơn hàng nháp. Có thể thu được ghi chú từ khách hàng cũng như có thể chỉnh sửa ghi chú trên màn hình chi tiết đơn hàng nháp trong trang quản trị Shopify.
location

Địa điểm thực tế của đơn hàng. Có sẵn một số thuộc tính địa điểm.

Bạn có thể định cấu hình các địa điểm trong trang Địa điểm của trang quản trị Shopify.

Thuộc tính mục hàng

Mỗi line trong danh sách line_items đều có các thuộc tính sau:

Mô tả thuộc tính mục hàng
Thuộc tính Mô tả
line.applied_discounts
(Chỉ POS và đơn hàng nháp)
Danh sách ưu đãi giảm giá được áp dụng cho mặt hàng này (mỗi ưu đãi giảm giá gồm các thuộc tính tiêu đề, , số tiền, số tiền tiết kiệmloại).
line.custom
(Chỉ đơn hàng nháp)
(boolean) Trả về true nếu mặt hàng là mục hàng tùy chỉnh trong đơn hàng nháp.
line.grams
Trọng lượng của mỗi mặt hàng.
line.image
Trả về URL của hình ảnh liên kết với mục hàng này. Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc img_url để có kích cỡ hình ảnh cụ thể, ví dụ như {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Giá nhân với số lượng của mặt hàng đó.
line.price
Giá của mỗi mặt hàng.
line.properties
Trả về một loạt thông tin tùy chỉnh của mặt hàng. Thuộc tính mục hàng được khách hàng chỉ định trên trang sản phẩm trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
line.quantity
Số lượng của mặt hàng đó.
line.requires_shipping
(boolean) Trả về true nếu mẫu mã của mặt hàng có hộp kiểm This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) được đánh dấu trên trang sản phẩm.
line.variant.sku
SKU đi liền với sản phẩm.
line.taxable
(boolean) Trả về true nếu mẫu mã của mặt hàng có hộp kiểm "Charge taxes on this product" (Thu thuế sản phẩm này) được đánh dấu trên trang sản phẩm.
line.title
Tên sản phẩm, sau đó là gạch ngang rồi đến tên mẫu mã. Tên mẫu mã không được đưa vào nếu đó là "Tiêu đề mặc định".
line.variant.barcode
Mã vạch đi liền với sản phẩm.
line.variant.image
Hình ảnh của mẫu mã sản phẩm. Chỉ trả về hình ảnh nếu có hình ảnh cụ thể được chỉ định cho mẫu mã trong mục hàng.
line.product.vendor
Nhà cung cấp mặt hàng.

Thuộc tính tiền hoàn lại

Những thuộc tính bổ sung này có sẵn trên mẫu email Tiền hoàn lại. Mẫu email này được dùng để thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng của họ được áp dụng một khoản tiền hoàn lại (toàn bộ hoặc một phần). Bạn có thể sử dụng biến có sẵn bất kỳ cho mẫu thông báo Email đơn hàng ngoài các biến sau:

Mô tả thuộc tính tiền hoàn lại
Thuộc tính Mô tả
amount
Số tiền được hoàn lại.
refund_line_items
Danh sách Refund_line_items được hoàn tiền.

Thuộc tính refund_line_item

Mỗi refund_line trong danh sách refund_line_items có các thuộc tính sau:

Mô tả thuộc tính của mục hàng hoàn tiền
Thuộc tính Mô tả
refund_line.line_item
Line_item đang được hoàn tiền. Thao tác này có quyền truy cập vào tất cả các thuộc tính của line_item.
refund_line.quantity
Số lượng mục hàng được hoàn tiền.

Thuộc tính thực hiện

Những thuộc tính bổ sung này có sẵn trên mẫu email Xác nhận vận chuyển, Thông tin cập nhật về vận chuyểnYêu cầu thực hiện.

Xác nhận vận chuyểnThông tin cập nhật về vận chuyển được dùng để thông báo cho khách hàng rằng một số hoặc tất cả các mặt hàng trong đơn hàng của họ đã được thực hiện thành công hoặc đã cập nhật thông tin vận chuyển mới.

Mẫu email Yêu cầu thực hiện được dùng cho các dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn đã xác định trong trang quản trị của cửa hàng. Để thêm dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn, vào trang Settings (Cài đặt) > Vận chuyển và cuộn xuống mục "Thực hiện đơn hàng/Bán hàng trung gian".

Mô tả thuộc tính thực hiện
Thuộc tính Mô tả
service_name
Tên của dịch vụ tự chọn như định nghĩa trong trang Settings (Cài đặt) > Vận chuyển. (Chỉ dành cho yêu cầu thực hiện)
fulfillment.estimated_delivery_at
Ngày giao hàng dự tính dựa trên số theo dõi (nếu có) do một trong các hãng vận chuyển sau đây cung cấp: USPS, FedEx, UPS, Bưu chính Canada (chỉ dành cho Canada). Thuộc tính này chỉ có hiệu lực khi sử dụng phí thực tính theo hãng vận chuyển.
fulfillment.fulfillment_line_items
Danh sách Fulfillment_line_items cần thực hiện.
fulfillment.item_count
Tổng số lượng của tất cả các mặt hàng. Tổng số mặt hàng đang được thực hiện.
fulfillment.requires_shipping
(boolean) Trả về true nếu yêu cầu thực hiện này yêu cầu vận chuyển.
fulfillment.tracking_company
Công ty tiến hành theo dõi.
fulfillment.tracking_numbers
Danh sách số theo dõi.
fulfillment.tracking_urls
Danh sách URL theo dõi.
items_to_fulfill
(lỗi thời)
Danh sách Mục hàng được thực hiện bằng Dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn cụ thể này. (Chỉ dành cho yêu cầu thực hiện)
items_to_fulfill_count
(lỗi thời)
Tổng số mặt hàng được thực hiện theo yêu cầu này. (Chỉ dành cho yêu cầu thực hiện)

Thuộc tính fulfillment_line_item

Mỗi fulfillment_line trong danh sách fulfillment_line_items có các thuộc tính sau.

Mô tả thuộc tính mục hàng thực hiện
Thuộc tính Mô tả
fulfillment_line.line_item
Line_item đang được thực hiện. Thao tác này có quyền truy cập vào tất cả các thuộc tính của line_item.
fulfillment_line.quantity
Số lượng mục hàng đang được thực hiện.

Thuộc tính ưu đãi giảm giá

Mô tả thuộc tính ưu đãi giảm giá
Thuộc tính Mô tả
discounts.first.code
Mã khách hàng nhập vào để áp dụng ưu đãi giảm giá. Phải nhập trong vòng lặp nếu bạn muốn sử dụng nhiều mã giảm giá.
discounts.first.amount
Số tiền đã chiết khấu trong tổng giá trị đơn hàng.
discounts.first.savings
Số tiền khách hàng tiết kiệm được nhờ mã giảm giá.
discounts.first.type
Loại giảm giá (Fixedamountdiscount, PercentageDiscount, hoặc Shippingdiscount).

Thuộc tính thông báo qua email

Mô tả thuộc tính thông báo qua email
Thuộc tính Mô tả
shop.email_logo_url
URL của logo được chỉ định trong mục Customize email templates (Tùy chỉnh mẫu email) trong trang quản trị.
shop.email_logo_width
Chiều rộng logo (pixel) được chỉ định trong mục Customize email templates (Tùy chỉnh mẫu email) trong trang quản trị.
shop.email_accent_color
Mã HEX cho màu nhấn được chỉ định trong mục Customize email templates (Tùy chỉnh mẫu email) trong trang quản trị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí