Tài liệu tham khảo biến thông báo

Thông báo gửi từ cửa hàng được kết xuất bằng Liquid. Liquid là ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ sử dụng của Shopify. Đây chính là ngôn ngữ lập trình xây dựng chủ đề trong Cửa hàng chủ đề.

Để chỉnh sửa thông báo được gửi từ cửa hàng, bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh cơ bản với các mẫu thông báo.

Để được trợ giúp về các thay đổi nâng cao hơn hoặc thay đổi các mẫu thông báo tùy chỉnh, bạn có thể liên hệ với cộng đồng trên diễn đàn của chúng tôi hoặc thuê Chuyên gia Shopify để thực hiện các tùy chỉnh cho bạn. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Dưới đây là danh sách các mẫu thông báo Liquid mà bạn có thể tùy chỉnh trong trang quản trị Shopify:

 • Giao dịch thanh toán bỏ dở
 • Liên hệ với khách hàng
 • Lời mời cho tài khoản khách hàng
 • Lời chào trong tài khoản khách hàng
 • Đặt lại mật khẩu cho tài khoản khách hàng
 • Hóa đơn cho đơn hàng nháp
 • Yêu cầu thực hiện
 • Thẻ quà tặng đã tạo
 • Đơn hàng mới
 • Đơn hàng mới (qua thiết bị di động)
 • Hóa đơn cho đơn hàng
 • Đơn hàng đã hủy
 • Xác nhận đơn hàng
 • Biên lai POS và thiết bị di động
 • Tiền hoàn lại cho đơn hàng
 • Xác nhận vận chuyển
 • Thông tin cập nhật về vận chuyển

Tất cả các mẫu trong trang quản trị Shopify có quyền truy cập vào các thuộc tính của đơn hàng tương ứng.

Thuộc tính đơn hàng

Nhiều thuộc tính đơn hàng có sẵn trong mẫu và đoạn mã bổ sung nhờ trực tiếp sử dụng Liquid.

Thuộc tính đơn hàng có sẵn trong các mẫu dưới đây:

 • Xác nhận đơn hàng
 • Đơn hàng mới
 • Đơn hàng mới (qua thiết bị di động)
 • Hóa đơn cho đơn hàng
 • Xác nhận vận chuyển
 • Thông tin cập nhật về vận chuyển
 • Đoạn mã bổ sung
 • Yêu cầu thực hiện
Mô tả thuộc tính đơn hàng
Thuộc tính Mô tả
id

Mã ID duy nhất trong toàn hệ thống của đơn hàng được dùng nội bộ. Sử dụng ví dụ sau để tạo liên kết đến đơn hàng trong mục quản trị của cửa hàng. Ví dụ: Trong mẫu Đơn hàng mới, bạn có thể thêm mã sau:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Xem đơn hàng</a>
email
Email liên kết với đơn hàng.
name

Thông thường, đây là biểu tượng dấu thăng đằng trước order_number.

Ví dụ: #1004

order_name
Giống như tên.
order_number

Mã số duy nhất của đơn hàng trong cửa hàng, không có tiền tố dấu thăng # hoặc tiền tố hay hậu tố nào được chủ sở hữu cửa hàng thêm vào ID đơn hàng theo tùy chọn của cửa hàng.

Ví dụ: 1004

created_at

Ngày và giờ khách hàng tạo đơn hàng. Bạn có thể định dạng bằng bộ lọc ngày.

Ví dụ: 2009-05-30T17:43:51+02:00

payment_terms

Thời hạn thanh toán xác định ngày tới hạn thanh toán của một đơn hàng.

Tìm hiểu cách thêm điều khoản thanh toán vào hóa đơn của đơn hàng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tài liệu tham khảo về Liquid dành cho payment_terms.

tags Trả về một dãy gồm tất cả các thẻ của đơn hàng. Thẻ được trả về theo thứ tự bảng chữ cái. Vui lòng xem Tài liệu tham khảo về Liquid để biết thêm thông tin chi tiết.
transactions Trả về một loạt giao dịch từ đơn hàng.
tax_price
Tổng các loại thuế của tất cả các mặt hàng trong đơn hàng.
tax_lines

Thuế được chia theo loại thuế:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Tên loại thuế.

Ví dụ: Thuế QST hoặc GTGT

tax_line.price
Số tiền.
tax_line.rate
Mức phí. Sẽ trả lại 0,175 nếu mức phí là 17,5%.
tax_line.rate_percentage
Thuế suất trong biểu mẫu ở dạng con người có thể đọc. Sẽ trả lại 17,5 nếu mức phí là 0,175.
customer
Đối tượng khách hàng có thuộc tính của đầu ra khách hàng.
billing_address
Địa chỉ thanh toán.
billing_address.first_name
Tên của khách hàng.
billing_address.last_name
Họ của khách hàng.
billing_address.company
Tên của công ty thanh toán.
billing_address.phone
Số điện thoại trong địa chỉ thanh toán.
shop.name
Tên của cửa hàng.
shop.phone
Số điện thoại của cửa hàng.
subtotal_price
Tổng giá các mục hàng trong đơn hàng sau khi đã trừ giảm giá theo mục hàng hoặc giảm giá trong giỏ hàng. Tổng phụ không bao gồm thuế (trừ khi thuế được tính trong giá), chi phí vận chuyển hay tiền boa.
discounts
Danh sách ưu đãi giảm giá.
discounts_amount

Số tiền giảm giá sau khi áp dụng tất cả các ưu đãi giảm giá.

Ví dụ: +5,00 USD

discounts_savings

Số tiền tiết kiệm được nhờ tất cả các ưu đãi giảm giá.

Ví dụ: -5,00 USD

total_price

Tổng giá trị đơn hàng (tổng phụ + chi phí vận chuyển - giảm giá vận chuyển + thuế).

financial_status
Trạng thái thanh toán hiện tại. Một trong số: không, đang chờ xử lý, đã ủy quyền, đã thanh toán, đã hủy giá trị, đã hoàn tiền.
requires_shipping
(boolean) Trả về true nếu có ít nhất một mặt hàng trong đơn hàng yêu cầu vận chuyển.
shipping_method.title

Tên phí vận chuyển.

Ví dụ: Vận chuyển tiêu chuẩn

shipping_method.price

Giá vận chuyển bao gồm mọi ưu đãi giảm giá vận chuyển.

Ví dụ: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Giá vận chuyển.

Ví dụ: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Địa chỉ giao hàng.
shipping_address.first_name
Tên trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.company
Tên của công ty trong địa chỉ giao hàng.
shipping_address.phone
Số điện thoại của địa chỉ vận chuyển.
line_items
Danh sách tất cả các Mục hàng trong đơn hàng.
item_count
Tổng số lượng của tất cả các mặt hàng.
fulfillment_status
Trạng thái thực hiện hiện tại của đơn hàng. Một trong số: chưa thực hiện, một phần, đã thực hiện.
note
Ghi chú được gắn vào đơn hàng. Có thể thu được ghi chú từ khách hàng và/hoặc chỉnh sửa ghi chú trên màn hình chi tiết đơn hàng trong giao diện quản trị.
attributes

Mọi thuộc tính được gán cho đơn hàng.

Ví dụ: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Chứa URL của nguồn giới thiệu đã đưa khách hàng đến cửa hàng.

Ví dụ: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Chứa đường dẫn của trang web đích mà khách hàng sử dụng. Đây là trang đầu tiên mà khách hàng thấy khi họ đến cửa hàng.

Ví dụ: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Tìm hiểu về trang web đích và trích xuất tham số tham chiếu từ đó. Các tham số tham chiếu có thể bao gồm: ref, source, r.

Nếu landing_site/products/great-product?ref=my-tracking-token, landing_site_refmy-tracking-token. Bạn có thể thực hiện thao tác nhất định nếu tham số ref của bạn bằng một giá trị nhất định:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Thao tác của tôi... {% endif %}
cancelled
(boolean) Trả về true nếu đơn hàng bị hủy.
cancelled_at
Thời điểm đơn hàng bị hủy.
cancel_reason
Lý do được chọn khi hủy đơn hàng. Một trong số: hàng trong kho, khách hàng, đã từ chối, gian lận hoặc khác.
has_high_risks?
(lỗi thời)

Trả về true nếu đơn hàng có rủi ro cao

unique_gateways

Trả về danh sách các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán duy nhất cho một đơn hàng. Ví dụ: Nếu có người thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard và tiền mặt, danh sách trả lại sẽ là shopify_payments, cash.

location (POS only)

Hiển thị địa điểm thực tế của đơn hàng. Một số thuộc tính địa điểm có sẵn được liệt kê tại đây. Bạn có thể định cấu hình các địa điểm trong Vùng địa điểm của trang quản trị.

order_status_url

Trả về liên kết đến trang trạng thái đơn hàng cho đơn hàng này.

fulfilled_line_items
(lỗi thời)
Danh sách Mục hàng đã thực hiện.
unfulfilled_line_items
(lỗi thời)
Danh sách Mục hàng chưa thực hiện đầy đủ.
b2b?

Returns true if the order is a B2B order. Use the property with B2B variables to display relevant information, such as the company name, company location, and address in emails. For example, on B2B orders, you might add a header to a template with the following information:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {endif%}
   
company

The company that you’re selling to on a B2B order.

company.name

The name of the company on a B2B order.

company.id

The ID of the company on a B2B order.

company_location

The location of the company on a B2B order. A company that buys from you can have more than one location.

company_location.name

The name of the company location on a B2B order.

company_location.id

The ID number of the company location on a B2B order.

company_location.shipping_address

The shipping addressof the company location on a B2B order.

company_location.billing_address

The billing addressof the company location on a B2B order.

Draft order properties

Draft order properties are available on the Draft Order Invoice email template, which notifies your customers about outstanding invoices.

Description of draft order properties
Property Description
id
A unique ID of the draft order for internal use.
invoice_url
A link the customer can follow to pay for the invoice using Shopify's secure checkout.
reserve_inventory_until

The date and time the line items in the draft are reserved until, for example, 2015-05-30T17:43:51+02:00.

You can format dates using the Liquid date filter.

user
The last staff who modified the draft order.
user.name
The name of the last staff who modified the draft order.
user.email
The email address of the last staff who modified the draft order.
email
The email address associated with the draft order.
name
The unique number of the draft order, prefixed by a number sign #.
number
The unique number of the draft order without the order prefix or suffix.
created_at

The date and time the customer created the draft order, for example, 2009-05-30T17:43:51+02:00.

You can format dates using the Liquid date filter.

tags Returns an array of all of the order's tags. The tags are returned in alphabetical order. Please see our Liquid reference documentation for more details.
tax_price
The combined taxes of all the items in the draft order.
tax_lines

Taxes broken up by type of tax:

{% for tax_line in tax_lines %}
{{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }}
{% endfor %}
tax_line.title

The name of the tax.

Examples: QST or VAT

tax_line.price
The tax amount.
tax_line.rate
The tax rate in decimal form. For example, a tax rate of 17.5% will return 0.175.
tax_line.rate_percentage
The tax rate in percentage form. For example, a rate of 0.175 will return 17.5.
customer
Customer object containing the attributes of the customer output.
billing_address
The billing address for the draft order.
billing_address.first_name
The customer's first name.
billing_address.last_name
The customer's last name.
billing_address.company
The company name in the billing address.
billing_address.phone
The phone number in the billing address.
shop.name
The name of your store.
shop.phone
Your store's phone number.
subtotal_price
Sum of the draft order's line-item prices after any line-item discount or cart discount has been deducted. The subtotal doesn't include taxes (unless taxes are included in the prices) or shipping costs.
discounts
A list of discounts.
discounts_amount

Amount of the discount applied by all discounts.

Example: +$5.00

discounts_savings

Amount of the savings caused by all discounts.

Example: -$5.00

total_price
The total price of the order (subtotal + shipping cost - shipping discount + tax).
requires_shipping
Returns true if there is at least one item in the draft order that requires shipping. Returns false if no items in the draft order require shipping.
shipping_method.title

The Shipping rate name.

Example: Standard Shipping

shipping_method.price
The price of the shipping method. Returns the same information as shipping_price.
shipping_price

The shipping price.

You can format this amount using Liquid money filters.

shipping_address

The shipping address.

Note: Unlike in regular orders, a draft order's shipping address may be incomplete.

shipping_address.first_name
The first name for the shipping address.
shipping_address.company
The company name in the shipping address.
shipping_address.phone
The phone number in the shipping address.
line_items
A list of all line items in the draft order.
item_count
A sum of all the item quantities in the draft order.
note
The note attached to the draft order. The note can be obtained from the customer and also edited in the draft order detail screen in your Shopify admin.
location

The physical location of the order. There are several location properties available.

You can configure locations in the Locations page of your Shopify admin.

b2b?

Returns true if the order is a B2B order. Use the property with B2B variables to display relevant information, such as the company name, company location, and address in emails. For example, on B2B orders, you might add a header to a template with the following information:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {endif%}
   
company

The company that you’re selling to on a B2B order.

company.name

The name of the company on a B2B order.

company.id

The ID of the company on a B2B order.

company_location

The location of the company on a B2B order. A company that buys from you can have more than one location.

company_location.name

The name of the company location on a B2B order.

company_location.id

The ID number of the company location on a B2B order.

company_location.shipping_address

The shipping addressof the company location on a B2B order.

company_location.billing_address

The billing addressof the company location on a B2B order.

Line item properties

Each line in the list of line_items or subtotal_line_items has the following properties.

Description of line item properties
Property Description
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
List of discounts applied to this item (each discount has the title, code, amount, savings and type properties).
line.custom
(Draft orders only)
(boolean) Returns true if the item is a custom line item for a draft order.
line.grams
Weight of a single item.
line.image
Returns the URL of the image associated with this line item. You can also use the img_url filter to get specific image sizes, for example {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
The price multiplied by the quantity for that item.
line.original_line_price
The combined price of the quantity of items included in the line, before discounts were applied.
line.final_line_price
The combined price of all the items in the line item, including all line level discount amounts.
line.price
The price for a single item.
line.product.metafields

The Metafields at the product level. Use the following syntax:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
The name of the product.
line.product.vendor
The vendor for the item.
line.properties
Returns an array of custom information for an item. Line item properties are specified by the customer on the product page, before adding a product to the cart.
line.quantity
Quantity for that item.
line.requires_shipping
(boolean) Returns true if the variant for the item has the checkbox This is a physical product checked on the product page.
line.selling_plan_allocation
Returns a selling_plan_allocation object, which describes how a selling plan such as a subscription impacts the line item.
line.taxable
(boolean) Returns true if the variant for the item has the checkbox 'Charge taxes on this product' checked on the product page.
line.title
The name of the product followed by a dash followed by the name of the variant. The variant name isn't included when it is “Default Title”.
line.url
The relative URL of the line item's variant. The relative URL doesn't include your store's root URL (mystore.myshopify.com).
line.line_item.variant.barcode
The barcode associated with the product variant.
line.variant.compare_at_price
The compare at price associated with the product variant.
line.variant.image
The image for the product variant. Only returns an image if there is a specific image assigned to the variant in the line item.
line.variant.metafields

The Metafields at the variant level. Use the following syntax:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
The SKU associated with the product variant.
line.variant.title

The variant's option values, joined by / characters.

Example: small / red

line.refunded.quantity 
   
(within refund notifications)

The quantity of an item to be refunded. You can use this property to add an identifier to refunded items in an order.

For example: {% if line.refunded_quantity > 0 %}Refunded line identifier{% endif %}

Refunds properties

These additional properties are available on the Refunds email template. This email template is used to notify your customers that a refund (complete or partial) has been applied to their order. You can use any variable available for the Order email notification template, in addition to the following variables:

Description of refunds properties
Property Description
amount
The amount of money refunded.
refund_line_items
A list of refund line items to be refunded.

Refund_line_item properties

Each refund_line in the list of refund_line_items has the following properties:

Description of refund line item properties
Property Description
refund_line.line_item
The line_item that is being refunded. This has access to all the line_item’s properties.
refund_line.quantity
The quantity of the line item to be refunded.

Fulfillment properties

These additional properties are available on the Shipping confirmation, Shipping update and Fulfillment request email templates.

The Shipping confirmation and Shipping update are used to notify your customers that some or all items in their order have been successfully fulfilled, or updated with new shipping information.

The Fulfillment request email template is used for any custom fulfillment service defined in your shop admin. To add a custom fulfillment service, go to Settings > Shipping and scroll down to Fulfillment/Dropshipping.

Description of fulfillment properties
Property Description
service_name
The name of the custom service as defined in the Settings > Shipping page. (Fulfillment request only)
fulfillment.estimated_delivery_at
An estimated delivery date based on the tracking number (if available) provided by one of the following carriers: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (Canada only). This property is only available when carrier-calculated rates are in use.
fulfillment.fulfillment_line_items
A list of fulfillment line items to be fulfilled.
fulfillment.item_count
A sum of all the items' quantities. The total number of items being fulfilled.
fulfillment.requires_shipping
(boolean) Returns true if this fulfillment request requires shipping.
fulfillment.tracking_company
The company doing the tracking.
fulfillment.tracking_numbers
A list of tracking numbers.
fulfillment.tracking_urls
A list of tracking URLs.
items_to_fulfill
(deprecated)
A list of line items that are to be fulfilled by this particular custom fulfillment service. (Fulfillment request only)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
The total number of items to be fulfilled by this request. (Fulfillment request only)

Fulfillment_line_item properties

Each fulfillment_line in the list of fulfillment_line_items has the following properties.

Description of fulfillment line item properties
Property Description
fulfillment_line.line_item
The line_item being fulfilled. This has access to all the line_item's properties.
fulfillment_line.quantity
The quantity of the line item that is being fulfilled.

Delivery properties

Description of delivery properties
Property Description
delivery_instructions
Local delivery information to share with the customer. This information is controlled by the Delivery information field in your local delivery settings.
consolidated_estimated_delivery_time
Order delivery dates information to share with the customer. This information is controlled by the Processing time setting that you set up in your Shipping and delivery page.

Discount properties

There are two types of discount properties.

discount_applications describe why and how an item was discounted.

discount_allocations describe how a particular discount affects a line item and how it reduces the price. You should use this property at the line item level.

You can combine these properties to display discount information at the line item or order level.

Example

This example checks if a discount has been applied to the line item. If the discount wasn't applied at the order level (all), then the discount name and amount are displayed.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

The result might look like this:

SPRING5 (-$5.00)

Discount_allocation properties

Each discount_allocation in the list of discount_allocations has the following properties.

Description of discount_allocation properties
Property Description
discount_allocation.amount
The amount of money saved by the customer on a line item. Must be entered in a loop if you want to allow multiple discount codes.
discount_allocation.discount_application
The discount application that allocates the amount on the line item.

Discount_application properties

Each discount_application in the list of discount_applications has the following properties.

Description of discount_application properties
Property Description
discount_application.target_selection

Describes how a discount selects line items in the cart to be discounted. One of:

 • all: The discount applies to all line items.
 • entitled: The discount applies to a particular subset of line items, often defined by a condition.
 • explicit: The discount applies to a specifically selected line item or shipping line.
discount_application.target_type
The type of item that a discount applies to (line_item or shipping_line).
discount_application.title

The customer-facing name of the discount.

Examples: Welcome10 or CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
The total amount that the price of an order is reduced by the discount.
discount_application.type
The type of the discount. One of: automatic, discount_code, manual, or script.
discount_application.value
The value of the discount.
discount_application.value_type
The value type of the discount. One of: fixed_amount or percentage.

Email notification properties

Description of email notification properties
Property Description
shop.email_logo_url
The url for the logo specified in the Customize email templates section of the admin.
shop.email_logo_width
The logo width (pixels) specified in the Customize email templates section of the admin.
shop.email_accent_color
The HEX code for the accent color specified in the Customize email templates section of the admin.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí