Referanse for varselsvariabler

Varsler som sendes ut fra butikken din gjengis med Liquid. Liquid er Shopifys enkle, brukervennlige programmeringsspråk. Det er det samme programmeringsspråket som temaene våre fra Theme Store er bygget med.

For å redigere varslene som sendes fra butikken kan du gjøre grunnleggende tilpasninger i varslingsmalene. Gå til Varsler-siden i Shopify-administrator for å se hele listen over varsler du kan tilpasse.

Hvis du trenger hjelp med mer avanserte endringer, eller gjøre endringer i egendefinerte varslingsmaler, kan du ta kontakt med fellesskapet på forumene våre, eller du kan leie inn en Shopify-partner for å gjøre tilpasningene for deg. Finn ut mer om å leie inn en Shopify-partner.

Bestillingsegenskaper

Mange egenskaper for en bestilling er tilgjengelige direkte med Liquid, i maler og i ytterligere skript.

Beskrivelse av bestillingsegenskaper
Egenskap Beskrivelse
id

En unik ID for bestillingen på systemnivå for internt bruk. Bruk følgende eksempel for å generere en kobling til bestillingen i administratordelen av butikken. I Ny bestilling-malen kan du for eksempel legge til følgende kode:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Vis bestilling</a>
email
E-posten som er knyttet til bestillingen.
name

Dette er vanligvis et nummertegn etterfulgt av order_number.

Eksempel: #1004

order_name
Samme som navn.
order_number

Butikkens unike bestillingsnummer, for eksempel 1004, uten nummer #-prefikset, eller et prefiks eller suffiks som er lagt til bestillings-ID-en av butikkeieren i butikkens innstillinger.

Eksempel: 1004

confirmation_number

En tilfeldig generert alfanumerisk identifikator for bestillingen, som kan bli vist til kunden i stedet for det sekvensielle bestillingsnavnet. Denne verdien er ikke garantert å være unik.

Eksempel: XPAV284CT

created_at

Datoen og klokkeslettet kunden opprettet bestillingen. Du kan formatere dette med datofilteret.

Eksempel: 2009-05-30T17:43:51+02:00

payment_terms

Betalingsvilkårene angir datoen betalingen for en bestilling forfaller til betaling.

Finn ut hvordan du legger til betalingsvilkår på bestillingsfakturaer.

For mer informasjon kan du se Liquid-referansen for payment_terms.

destination
Destinasjonen der varene skal sendes.
tags
Returnerer en matrise med alle bestillingstaggene. Taggene returneres i alfabetisk rekkefølge. Se referansedokumentasjonen for Liquid for flere detaljer.
transactions
Returnerer en matrise med transaksjoner fra bestillingen.
tax_price
Samlede avgifter for alle varene i bestillingen.
tax_lines

Avgifter brutt opp etter type beskatning:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Navnet på avgiften.

Eksempler: QST eller MVA

tax_line.price
Beløpet.
tax_line.rate
Prisen. Hvis den er på 17,5 %, returnerer den 0,175.
tax_line.rate_percentage
Skattesatsen i lesbar form. Hvis prisen er 0,175, returneres 17,5.
customer
Kundeobjekt som inneholder egenskapene til kundens utdata.
billing_address
Fakturaadressen.
billing_address.first_name
Fornavnet til kunden.
billing_address.last_name
Etternavnet til kunden.
billing_address.company
Bedriftsnavn for fakturering.
billing_address.phone
Telefonnummer fra fakturaadressen.
shop.name
Navnet på butikken din.
shop.phone
Butikkens telefonnummer.
subtotal_price
Summen av bestillingens varelinjepriser etter at eventuelle varelinjerabatter eller handlekurvrabatter er trukket fra. Delsummen inkluderer ikke skatter (med mindre skatter er inkludert i prisene), fraktomkostninger eller tips.
discounts
En liste over rabatter.
discounts_amount

Rabattbeløpet som gjelder for alle rabatter.

Eksempel: +$5,00

discounts_savings

Summen av besparelser som skyldes alle rabatter.

Eksempel: -$5.00

total_price

Totalsum for bestillingen (delsum + fraktkostnad - fraktrabatt + avgift).

financial_status
Gjeldende betalingssttatus. En av: nil, pending, authorized, paid, voided, refunded.
requires_shipping
(boolsk) Er sann hvis det er minst én vare i bestillingen som krever levering.
shipping_method.title

Fraktprisens navn.

I kjøperrettede varsler oversettes fraktprisnavnet til språket kunden betalte i, når språket skiller seg fra standardspråket i butikken.

Eksempel: Standardfrakt
shipping_method.price

Fraktprisen inkludert eventuell fraktrabatt.

Eksempel{{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Fraktprisen.

Eksempel{{ shipping_price | money }}

shipping_address
Leveringsadressen.
shipping_address.first_name
Fornavnet i leveringsadressen.
shipping_address.company
Bedriftsnavnet i leveringsadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummeret i leveringsadressen.
line_items
Liste over alle linjevarer i bestillingen.
item_count
Summen over alle vareantallene.
fulfillment_status
Gjeldende innfrielsesstatus for bestillingen. En av: unfulfilled, partial, fulfilled.
note
Merknaden som er knyttet til bestillingen. Merknaden kan hentes fra kunden og/eller redigeres i bestillingsopplysning-skjermen i administrator-grensesnittet.
attributes

Eventuelle egenskaper som er knyttet til bestillingen.

Eksempel{{ attributes.gift-note }}

referring_site

Inneholder URL-adressen til referenten som brakte kunden til butikken din.

Eksempel: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Inneholder banen til landingsstedet som kunden har brukt. Dette var den første siden kunden så når vedkommende kom til butikken.

Eksempel: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Ser på landingsstedet og trekker ut en referanseparameter fra den. Referanseparametre kan være: ref, leverandør , r.

Hvis landing_site er /produkter/flott-produkt?ref=min-sporingstoken utgjør landing_site_ref min-sporingstoken. Du kan utføre en bestemt handling hvis referansen tilsvarer en bestemt verdi:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Min handling ... {% endif %}
cancelled
(boolsk) Er sann hvis bestillingen har blitt kansellert.
cancelled_at
Tidspunktet da bestillingen ble kansellert.
cancel_reason
Årsaken som ble valgt ved kansellering av bestillingen. En av: inventory, customer, declined, fraud eller other.
has_high_risks?
(deprecated)

Er sann hvis det er en høyrisikobestilling

unique_gateways

Returnerer en liste over unike betalingsleverandører på en bestilling. Hvis noen for eksempel betalte med Visa, Mastercard og kontanter, vil den returnerte listen være shopify_payments, cash.

location (POS only)

Viser den fysiske plasseringen til bestillingen. Det er flere lokalisasjonsegenskaper tilgjengelig, oppført her. Du kan konfigurere lokalisasjoner i Lokalisasjoner-området i administrator.

order_status_url

Returnerer koblingen til siden for bestillingsstatus for denne bestillingen.

fulfilled_line_items
(deprecated)
Liste over linjevarer som har blitt sluttført.
unfulfilled_line_items
(deprecated)
Liste over varelinjer som ikke har blitt fullstendig sluttført.
b2b?

Returnerer sann hvis bestillingen er en B2B-bestilling. Bruk egenskapen med B2B-variabler for å vise relevant informasjon, som bedriftens navn, bedriftslokalisasjon og adresse i e-poster. I B2B-bestillinger kan du for eksempel legge til en overskrift i en mal med følgende informasjon:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {% endif%}
   
company

Bedriften du selger til i en B2B-bestilling.

company.name

Navnet på bedriften i en B2B-bestilling.

company.id

ID-en til bedriften i en B2B-bestilling.

company_location

Lokalisasjonen til bedriften i en B2B-bestilling. En bedrift som handler fra deg kan ha mer enn én lokalisasjon.

company_location.name

Navnet på bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.id

ID-nummeret til bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.shipping_address

Leveringsadressen til bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.billing_address

Fakturaadressen for en bedriftslokalisasjon i en B2B-bestilling.

customer_order_url

Den nye siden med bestillingsdetaljer for en bestilling en kunde har forespurt en retur for ved hjelp av nye kundekontoer.

Egenskaper for bestillingsutkast

Beskrivelse av egenskaper for bestillingsutkast
Egenskap Beskrivelse
id
En unik ID for bestillingsutkastet til intern bruk.
invoice_url
En kobling som kunden kan følge for å betale for fakturaen med Shopifys sikre utsjekking.
reserve_inventory_until

Datoen og klokkeslettet som linjevarene i utkastet er reservert frem til, for eksempel 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatere datoer med Liquid-datofilteret.

user
Det siste personalmedlemmet som endret bestillingsutkastet.
user.name
Navnet på det siste personalmedlemmet som endret bestillingsutkastet.
user.email
E-postadressen til det siste personalmedlemmet som endret bestillingsutkastet.
email
E-postadressen som er knyttet til bestillingsutkastet.
name
Den unike number til bestillingsutkastet, som har et nummertegn foran #.
number
Det unike nummeret til bestillingsutkastet uten bestillingsprefikset eller -suffikset.
created_at

Datoen og klokkeslettet kunden opprettet bestillingsutkastet, for eksempel 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatere datoer med Liquid-datofilteret.

tags
Returnerer en matrise med alle bestillingstaggene. Taggene returneres i alfabetisk rekkefølge. Se referansedokumentasjonen for Liquid for flere detaljer.
tax_price
De kombinerte avgiftene på alle varene i bestillingsutkastet.
tax_lines

Skatter brutt ned etter type skatt:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Navnet på avgiften.

Eksempler: QST eller MVA

tax_line.price
Avgiftsbeløpet.
tax_line.rate
Skattesatsen i desimalform. For eksempel vil en skattesats på 17,5 % returnere 0,175.
tax_line.rate_percentage
Skattesatsen i prosent. For eksempel vil en prissats på 0,175 returnere 17,5.
customer
Kundeobjekt som inneholder egenskapene til kundens utdata.
billing_address
Fakturaadressen for bestillingsutkastet.
billing_address.first_name
Kundens fornavn
billing_address.last_name
Kundens etternavn
billing_address.company
Firmanavnet i fakturaadressen.
billing_address.phone
Telefonnummeret i fakturaadressen.
shop.name
Navnet på butikken din.
shop.phone
Butikkens telefonnummer.
subtotal_price
Summen av bestillingsutkastets linjevare etter en hvilken som helst linjevarerabatt eller handlekurvrabatt er trukket fra. Avgifter er ikke inkludert i delsummen (med mindre avgifter er inkludert i prisene) eller fraktkostnadene.
discounts
En liste over rabatter.
discounts_amount

Beløp for rabatten som er lagt til av alle rabatter.

Eksempel: +$5,00

discounts_savings

Beløp for besparelsene forårsaket av alle rabatter.

Eksempel: -$5.00

total_price
Totalprisen for bestillingen (delsum + fraktkostnad – fraktrabatt + avgift).
requires_shipping
Returnerer true hvis det er minst én vare i bestillings utkastet som krever frakt. Returnerer false hvis ingen varer i bestillingsutkastet krever frakt.
shipping_method.title

Navnet på fraktprisen.

Eksempel: Standardfrakt

shipping_method.price
Prisen på leveringsmetoden. Returnerer samme informasjon som shipping_price.
shipping_price

Fraktprisen.

Du kan formatere dette beløpet med Liquid-pengefiltre.

shipping_address

Leveringsadressen.

Merk: I motsetning til i vanlige bestillinger, kan fraktadressen til et bestillingsutkast være ufullstendig.

shipping_address.first_name
Fornavnet i leveringsadressen.
shipping_address.company
Firmanavnet i leveringsadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummeret i leveringsadressen.
line_items
En liste over alle linjevarene i bestillingsutkastet.
item_count
Summen av alle vareantallene i bestillingsutkastet.
note
Merknaden som er knyttet til bestillingen. Merknaden kan hentes fra kunden og redigeres i opplysningsskjermen til bestillingsutkastet i administrator-grensesnittet.
location

Den fysiske lokalisasjonen til bestillingen. Det er flere tilgjengelige lokalisasjonsegenskaper.

Du kan konfigurere steder på plasseringer-siden i Shopify-administrator.

b2b?

Returnerer sann hvis bestillingen er en B2B-bestilling. Bruk egenskapen med B2B-variabler for å vise relevant informasjon, som bedriftens navn, bedriftslokalisasjon og adresse i e-poster. I B2B-bestillinger kan du for eksempel legge til en overskrift i en mal med følgende informasjon:

{% if b2b? %}
     <p> Customer: {{ customer.name }}
     <p> Company: {{ company.name }}
     <p> Location: {{ company_location.name }}
    {% endif %}
    
company

Bedriften du selger til i en B2B-bestilling.

company.name

Navnet på bedriften i en B2B-bestilling.

company.id

ID-en til bedriften i en B2B-bestilling.

company_location

Lokalisasjonen til bedriften i en B2B-bestilling. En bedrift som handler fra deg kan ha mer enn én lokalisasjon.

company_location.name

Navnet på bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.id

ID-nummeret til bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.shipping_address

Leveringsadressen til bedriftslokalisasjonen i en B2B-bestilling.

company_location.billing_address

Fakturaadressen for en bedriftslokalisasjon i en B2B-bestilling.

Egenskaper for betalingsplan

Beskrivelse av egenskapene for betalingsplanen
Egenskap Beskrivelse
payment_schedule.amount_due

Beløpet som skal betales for en betalingsplan.

Du kan formatere beløp med valutaer ved hjelp av Liquids pengefilter.

payment_schedule.due_at

Forfallsdatoen for betalingsplanen.

Du kan formatere datoer med Liquid-datofilteret.

payment_schedule.due_in_days

Antall dager til forfallsdatoen hvis betalingsplanen fortsatt har forfalt (er ubetalt).

payment_schedule.due_later?

Returnerer en sann verdi hvis betalingsplanen ikke er betalt og forfallsdatoen ligger i fremtiden.

payment_schedule.number_of_days_overdue?

Antall dager siden forfallsdatoen når en betalingsplan forfalt.

payment_schedule.overdue?

Returnerer en sann verdi hvis en betalingsplan ikke er betalt og den har passert forfallsdatoen.

Egenskaper for betalingsstatus

Beskrivelse av egenskaper for betalingsstatus
Egenskap Beskrivelse
has_pending_payment

(boolsk) Er sann hvis bestillingen har en transaksjon med en ventende betaling.

Finn ut mer om ventende betalinger.

buyer_action_required

(boolsk) Er sann hvis en bestilling har en transaksjon med en ventende betaling, og en kjøperhandling kreves for å oppheve blokkering av betalingen. Når denne verdien er sann og betalingsmåten støtter betalingsinstruksjoner, gir buyer_pending_payment_instructions detaljer kjøperen kan bruke for å fullføre kjøpet frakoblet.

Finn ut mer om Liquid-transaksjonsobjektet.

Varelinjeegenskaper

Hver line i listen over line_items eller subtotal_line_items har følgende egenskaper.

Beskrivelse av egenskaper for linjeelement
Egenskap Beskrivelse
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
Liste over rabatter som er brukt på dette produktet (hver rabatt har egenskaper knyttet til tittel, kode, mengde, sparepenger og type).
line.bundle_components
(Draft orders only)
Liste over varelinjene som er pakkekomponenter for denne varen. Returnerer bare en liste hvis denne varelinjen er et pakkeprodukt.
line.bundle_parent?
(Draft orders only)
(boolsk) Returnerer sann hvis varelinjen er et pakkeprodukt.
line.custom
(Draft orders only)
(boolsk) Er sann hvis varen er en egendefinert linjevare for et bestillingsutkast.
line.grams
Vekten til en enkelt vare.
line.image
Returnerer URL-adressen til bildet som er tilknyttet denne varelinjen. Du kan også bruke img_url-filteret for å hente bestemte bildestørrelser, for eksempel {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Prisen ganget med vareantallet.
line.original_line_price
Totalprisen for antall varer inkludert i varelinjen, før rabatter.
line.final_line_price
Totalprisen for alle varene i varelinjen, inkludert alle rabattbeløp på varelinjenivå.
line.price
Prisen for en enkelt vare.
line.product.metafields

Metafelter på produktnivå. Bruk følgende syntaks:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
Produktets nåværende navn.
line.product.vendor
Selgeren av varen.
line.properties
Returnerer en matrise med egendefinert informasjon for en vare. Varelinjeegenskaper bestemmes av kunden på produktsiden, før et produkt legges i handlekurven.
line.quantity
Antallet av den varen.
line.current_quantity
Varens gjeldende antall etter fjerninger.
line.requires_shipping
(boolsk) Returnerer sann hvis varianten for varen har en avmerket boks på produktsiden der det står Dette er et fysisk produkt.
line.selling_plan_allocation
Returnerer et selling_plan_allocation-objekt, som beskriver hvordan en salgsplan som subscription påvirker varelinjen.
line.taxable
(boolsk) Er sann hvis varianten for varen har en avmerket boks på produktsiden der det står Belast skatt på dette produktet.
line.title

Produktnavnet på salgstidspunktet, etterfulgt av en bindestrek og variantnavnet på salgstidspunktet. Variantnavnet er ikke inkludert når det er en «standardtittel».

I kjøperrettede varsler oversettes produkt- og variantnavnet til det språket kunden betalte med, når språket skiller seg fra standardspråket i butikken.
line.url
Den relative URL-adressen til varelinjens variant. Den relative URL-adressen inkluderer ikke rot-URL-adressen til butikken (mystore.myshopify.com).
line.variant.barcode
Strekkoden som er tilknyttet produktvarianten.
line.variant.compare_at_price
Sammenlign med-prisen knyttet til produktvarianten.
line.variant.image
Bildet for produktvarianten. Returnerer bare et bilde hvis det er et bestemt bilde tilordnet varianten i linjevaren.
line.variant.metafields

Metafelter på variantnivå. Bruk følgende syntaks:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
SKU-en knyttet til produktvarianten.
line.variant.title

De gjeldende navnene på variantens alternativverdier, adskilt med tegnet /.

Eksempel: liten / rød

line.refunded.quantity
(within refund notifications)

Antallet av en vare som skal refunderes. Du kan bruke denne egenskapen til å legge til en identifikator i refunderte varer i en bestilling.

For eksempel: {% if line.refunded_quantity > 0 %}Refundert linjeidentifikator{% endif %}

Refusjonsegenskaper

Beskrivelse av refusjonsegenskaper
Egenskap Beskrivelse
amount
Pengebeløpet som er refundert.
refund_line_items
En liste over varelinjer til refusjon som skal refunderes.

Egenskaper for refund_line_item

Hver refund_line i listen over refund_line_items har følgende egenskaper:

Beskrivelse av egenskaper for refusjonslinjeelement
Egenskap Beskrivelse
refund_line.line_item
Linje_varen som blir refundert. Den har tilgang til alle av linje_varens-egenskaper.
refund_line.quantity
Antall linjevarer som skal refunderes.

Innfrielsesegenskaper

Beskrivelse av innfrielsesegenskaper
Egenskap Beskrivelse
service_name
Navnet på en egendefinert tjeneste som definert på siden Innstillinger > Frakt. (Kun oppfyllelsesforespørsler)
fulfillment.estimated_delivery_at
En estimert leveringsdato basert på sporingsnummeret (hvis tilgjengelig) som tilbys av en av følgende budfirmaer: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (kun Canada). Denne egenskapen er bare tilgjengelig når fraktpriser utregnet av budfirma er i bruk.
fulfillment.fulfillment_line_items
En liste over varelinjer til oppfylling som skal sluttføres.
fulfillment.item_count
Summen av antallet av en vare. Totalt antall varer som sluttføres.
fulfillment.requires_shipping
(boolsk) Er sann hvis denne innfrielsesforespørselen krever frakt.
fulfillment.tracking_company
Selskapet som utfører sporingen.
fulfillment.tracking_numbers
En liste med sporingsnumre.
fulfillment.tracking_urls
En liste over nettadresser for sporing
items_to_fulfill
(deprecated)
En liste over varelinjer som skal oppfylles av denne bestemte egendefinerte oppfyllelsestjenesten. (Kun oppfyllelsesforespørsler)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
Totalt antall varer som skal innfris av denne forespørselen. (Kun innfrielsesforespørsel)

Egenskaper for fulfillment_line_item

Hver fulfillment_line i listen over fulfillment_line_items har følgende egenskaper:

Beskrivelse av egenskaper for innfrielseslinjeelement
Egenskap Beskrivelse
fulfillment_line.line_item
Linje_varen som blir sluttført. Den har tilgang til alle linje_varens-egenskaper.
fulfillment_line.quantity
Antallet av linjevaren som sluttføres.

Leveringsegenskaper

Beskrivelse av leveringsegenskaper
Egenskap Beskrivelse
delivery_instructions
Informasjon om lokal levering som skal deles med kunden. Denne informasjonen kontrolleres av Leveringsinformasjon-feltet i innstillingene for lokal levering.
consolidated_estimated_delivery_time
Informasjon om leveringsdatoer for bestillinger som kan deles med kunden. Denne informasjonen styres av innstillingen Behandlingstid som du har konfigurert på siden Frakt og leveranse.

Rabattegenskaper

Det finnes to typer rabattegenskaper.

discount_applications beskriver hvorfor og hvordan en vare ble rabattert.

discount_allocations beskriver hvordan en bestemt rabatt påvirker en varelinje, og hvordan den reduserer prisen. Denne egenskapen brukes på varelinjenivå.

Du kan kombinere disse egenskapene for å vise rabattinformasjon på varelinje- eller bestillingsnivå.

Eksempel

Dette eksempelet sjekker om en rabatt er lagt til på varelinjen. Dersom rabatten ikke ble lagt til på bestillingsnivå (all), vises rabattnavnet og -beløpet.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

Resultatet ser kanskje slik ut:

SPRING5 (-$5.00)

Egenskaper for discount_allocation

Hver discount_allocation i listen over discount_allocations har følgende egenskaper:

Beskrivelse av discount_allocation-egenskaper
Egenskap Beskrivelse
discount_allocation.amount
Hvor mye penger kunden sparte på en varelinje. Må legges inn i en løkke dersom du ønsker å tillate flere rabattkoder.
discount_allocation.discount_application
Tilleggelsen av rabatten som tilordner beløpet til varelinjen.

Egenskaper for discount_application

Hver discount_application i listen over discount_applications har følgende egenskaper:

Beskrivelse av egenskaper for discount_application
Egenskap Beskrivelse
discount_application.target_selection

Beskriver hvordan en rabatt velger varelinjene i handlekurven som skal rabatteres. En av:

 • all: Rabatten gjelder for alle varelinjer.
 • entitled: Rabatten gjelder for et bestemt utvalg av varelinjene, ofte definert av en betingelse.
 • explicit: Rabatten gjelder for en spesielt utvalgt varelinje eller fraktlinje.
discount_application.target_type
Varetypen en rabatt gjelder for (line_item eller shipping_line).
discount_application.title

Rabattnavnet som er synlig for kunden.

Eksempler: Welcome10 eller CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
Totalbeløpet som prisen for en bestilling reduseres med av rabatten.
discount_application.type
Rabattypen. En av: automatic, discount_code, manual eller script.
discount_application.value
Verdien av rabatten.
discount_application.value_type
Verditypen til rabatten. En av: fixed_amount eller percentage .

Abonnementsegenskaper

Detaljer om en abonnementskontrakt, gjeldende faktureringsperiode og varelinjer, leveringsmåte og betalingsmåte er tilgjengelig for alle e-postmaler for abonnementer.

For å redigere varslingsmaler for abonnementer må du installere Shopify Subscriptions-appen og finne malen under Innstillinger > Varsler i seksjonen Abonnementer.

Egenskaper for faktureringsperiode for abonnementskontrakt

For å få tilgang til egenskapene for abonnementskontrakten og faktureringsperioden kan du bruke objektet subscription_contract_billing_cycle.

Eksempel

{% assign contract = subscription_contract_billing_cycle %}
This contract is currently {{ contract.status }}.

Resultat:

This contract is currently paused.

Egenskaper

Beskrivelse av egenskaper for faktureringsperiode for abonnementskontrakt
Egenskap Beskrivelse
status
Kontraktens status.

Enten aktiv, pauset, kansellert mislykket, utløpt, foreldet,
delivery_method
Abonnementets leveringsmåte.

Hvis abonnementet er for en tjeneste eller et digitalt produkt, vil
nil
returneres.
billing_frequency
Hvor ofte abonnementet faktureres.
delivery_frequency
Hvor ofte abonnementet leveres.
origin_order
Den opprinnelige bestillingen som først opprettet abonnementet.

Hvis abonnementet ikke er opprettet fra en Shopify-bestilling returneres nil.
customer
Abonnementets kunde.
line_items
Varelinjene i abonnementets faktureringsperiode.
product_names
En liste over navnene på produktene som er inkludert i abonnementets faktureringsperiode.
update_payment_method_url
URL-adressen kunden kan bruke for å oppdatere kontraktens betalingsmåte.
shipping_address
Abonnementets leveringsadresse.

Hvis abonnementet er for en tjeneste eller et digitalt produkt returneres nil.
billing_address
Abonnementets fakturaadresse.
subtotal_price
Delsummen for varelinjene i abonnementet.
shipping_price
Abonnementets fraktpris.
total_tax
Abonnementets totale avgifter.
total_price
Totalprisen for abonnementet.
total_discounts
Abonnementets totale rabatter.
customer_self_serve_url
Den selvbetjente URL-adressen kunden kan bruke for å administrere abonnementer.
billing_attempt_expected_date
Fakturadatoen for denne faktureringsperioden.
next_billing_date
Neste fakturadato som ikke hoppes over etter denne faktureringsperioden.
last_attempted_billing_date
Den sist forsøkte fakturadatoen for faktureringsperioden.
days_overdue
Antall dager faktureringen er oversteget for denne faktureringsperioden.
payment_instrument
Betalingsinstrumentet som er knyttet til abonnementskontrakten. Dette betalingsinstrumentet brukes til å belaste kunden.

Egenskaper for varelinjene i abonnementskontrakten

Egenskapene for hver varelinje i faktureringsperioden. Du finner egenskaper for varelinjene i kontrakten gjennom den overordnede egenskapen subscription_contract_billing_cycle.line_items.

Eksempel

{% for line_item in subscription_contract_billing_cycle.line_items %}
 {{ line_item.url }}
{% endfor %}
En beskrivelse av varelinjeegenskaper for abonnementskontrakten
Egenskap Beskrivelse
url
URL-adressen til produktdetaljsiden for varelinjens produktvariant.
requires_shipping
Hvorvidt varelinjen krever fysisk frakt.
unit_price_measurement
Enhetsprismålet for varelinjen.
selling_plan_allocation
Varelinjens salgsplantilordning.

Egenskaper for abonnementskontraktens leveringsmåte

Egenskapene for leveringsmåten som brukes i denne faktureringsperioden. Du finner egenskaper for leveringsmåten gjennom den overordnede egenskapen subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.

Eksempel

{% if subscription_contract_billing_cycle.delivery_method != blank %}
 Delivery method: {{ subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.title }}
{% endif %}
En beskrivelse av egenskapene for abonnementskontraktens leveringsmåte
Egenskap Beskrivelse
title
Tittelen på fraktalternativet som er tilknyttet leveringsmåten.
type
Leveringsmetodens type.

Enten frakt, lokal eller henting.

Egenskaper for abonnementskontraktens betalingsinstrument

Detaljer om betalingsinstrumentet for abonnementskontrakten. Dette betalingsinstrumentet brukes til å belaste kunden. Du finner betalingsinstrumentets egenskaper gjennom den overordnede egenskapen subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument.

Eksempel

{% assign instrument = subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument %}

<img src="{{ instrument.payment_type | payment_type_img_url }} " alt="{{ instrument.credit_card_company }}" />
{{ instrument.credit_card_company }} ending with {{ instrument.credit_card_last_four_digits }}
En beskrivelse av egenskapene for abonnementskontraktens betalingsinstrument
Egenskap Beskrivelse
payment_type
Typen betalingsmåte som representeres av betalingsinstrumentet.

Bruk betalingsfiltre for å returnere en URL-adresse til et bilde eller en SVG.
credit_card_brand
Kredittkortets merkevare.
credit_card_company
Navnet på kredittkortselskapet.
credit_card_last_four_digits
De siste 4 sifrene på kredittkortet.

Egenskaper for e-postvarsel

Beskrivelse av egenskaper for e-postvarsler
Egenskap Beskrivelse
shop.email_logo_url
Nettadressen for logoen som er angitt i Tilpass e-postmaler-seksjonen i administratoren.
shop.email_logo_width
Logobredden (piksler) som er angitt i Tilpass e-postmaler-seksjonen i administratoren.
shop.email_accent_color
HEX-koden for aksentfargen som er angitt i Tilpass e-postmaler--seksjonen i administratoren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis