Informacje o zmiennych powiadomienia

Powiadomienia wysyłane z Twojego sklepu są renderowane za pomocą języka Liquid. Liquid to prosty i łatwy w użyciu język programowania Shopify. Jest to ten sam język programowania, w którym są opracowane nasze szablony ze sklepu z szablonami.

Aby edytować powiadomienia wysyłane z Twojego sklepu, możesz wykonać podstawowe dostosowania szablonów powiadomień.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wykonywaniu bardziej zaawansowanych zmian lub modyfikowaniu niestandardowych szablonów powiadomień, możesz skontaktować się ze społecznością na naszych forach lub zatrudnić eksperta Shopify, aby zlecić mu wykonanie dostosowań. Dowiedz się więcej o zatrudnianiu ekspertów Shopify.

Poniżej przedstawiono listę szablonów powiadomień Liquid, które możesz spersonalizować w panelu administracyjnym Shopify:

 • Przerwana realizacja zakupu
 • Kontakt z klientem
 • Zaproszenie do aktywowania konta klienta
 • Powitanie przy aktywacji konta klienta
 • Reset hasła do konta klienta
 • Faktura do wersji roboczej zamówienia
 • Żądanie realizacji
 • Karta prezentowa utworzona
 • Nowe zamówienie
 • Nowe zamówienie (w aplikacji mobilnej)
 • Faktura do zamówienia
 • Zamówienie anulowane
 • Potwierdzenie zamówienia
 • Paragon POS i w aplikacji mobilnej
 • Zwrot kosztów zamówienia
 • Potwierdzenie wysyłki
 • Aktualizacja wysyłki

Wszystkie szablony w panelu administracyjnym Shopify mają dostęp do właściwości odpowiedniego zamówienia.

Właściwości zamówienia

Wiele właściwości zamówienia jest dostępnych bezpośrednio dzięki użyciu Liquid, w szablonach i w dodatkowych skryptach.

Właściwości zamówienia są dostępne w następujących szablonach:

 • Potwierdzenie zamówienia
 • Nowe zamówienie
 • Nowe zamówienie (w aplikacji mobilnej)
 • Faktura do zamówienia
 • Potwierdzenie wysyłki
 • Aktualizacja wysyłki
 • Dodatkowe skrypty
 • Żądanie realizacji
Opis właściwości zamówienia
Właściwość Opis
id

Unikalny systemowy identyfikator zamówienia do wewnętrznego zastosowania. Użyj go, np. w celu wygenerowania linka do zamówienia w sekcji administracji Twojego sklepu. Na przykład w szablonie Nowe zamówienie można umieścić następujący kod:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Wyświetl zamówienie</a>
email
Adres e-mail powiązany z zamówieniem.
name

Zazwyczaj jest to symbol funta, po którym następuje order_number.

Przykład: #1004

order_name
Tak samo jak nazwa.
order_number

Unikalny numer zamówienia w sklepie, np. 1004, bez przedrostka # lub innego przedrostka/przyrostka dodanego do ID zamówienia przez właściciela sklepu w jego preferencjach sklepu.

Na przykład 1004

created_at

Data i godzina utworzenia zamówienia przez klienta. Można je sformatować za pomocą filtra daty.

Przykład: 2009-05-30T17:43:51 + 02:00

payment_terms

Warunki płatności określają dzień, w którym wymagane jest dokonanie płatności za zamówienie.

Dowiedz się, jak dodać warunki płatności do faktur do zamówienia.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z referencją Liquid dotyczącą warunków płatności.

tags Zwraca tablicę wszystkich tagów zamówienia. Tagi są zwracane w kolejności alfabetycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą języka Liquid.
transactions Zwraca tablicę transakcji z zamówienia.
tax_price
Połączone podatki wszystkich pozycji w zamówieniu.
tax_lines

Podatki podzielone według rodzaju opodatkowania:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Nazwa podatku.

Przykłady: QST lub VAT

tax_line.price
Kwota.
tax_line.rate
Stawka. W przypadku 17,5% zwrot wynosi 0,175.
tax_line.rate_percentage
Stawka podatku w czytelnej formie. W przypadku stawki 0,175 zwrot wyniesie 17,5.
customer
Obiekt klienta zawierający atrybuty danych wyjściowych klienta.
billing_address
Adres rozliczeniowy.
billing_address.first_name
Imię klienta.
billing_address.last_name
Nazwisko klienta.
billing_address.company
Nazwa firmy do rozliczenia.
billing_address.phone
Numer telefonu z adresu rozliczeniowego.
shop.name
Nazwa Twojego sklepu.
shop.phone
Numer telefonu do Twojego sklepu.
subtotal_price
Suma cen pozycji zamówienia po odjęciu rabatu dla pozycji lub koszyka. Suma częściowa nie obejmuje podatków (chyba że podatki są wliczone w cenę), kosztów wysyłki ani napiwków.
discounts
Lista rabatów.
discounts_amount

Kwota rabatu zastosowana we wszystkich rabatach.

Przykład: + 5,00 USD

discounts_savings

Kwota oszczędności wynikających ze wszystkich rabatów.

Przykład: -5,00 USD

total_price

Suma zamówienia (suma częściowa + koszty wysyłki - rabat na wysyłkę + podatek).

financial_status
Bieżący status płatności. Jeden z następujących: nil, oczekująca , autoryzowana , opłacona, unieważniona, zwrócono koszty.
requires_shipping
Wartość logiczna. Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje co najmniej jedna pozycja w zamówieniu wymagająca wysyłki.
shipping_method.title

Nazwa stawki wysyłki.

Przykład: Wysyłka standardowa

shipping_method.price

Cena wysyłki, łącznie z rabatem na wysyłkę.

Przykład{{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Cena wysyłki.

Przykład{{ shipping_price | money }}

shipping_address
Adres wysyłki.
shipping_address.first_name
Imię dla adresu wysyłki.
shipping_address.company
Nazwa firmy dla adresu wysyłki.
shipping_address.phone
Numer telefonu z adresu wysyłki.
line_items
Lista wszystkich pozycji w zamówieniu.
item_count
Suma wszystkich ilości pozycji.
fulfillment_status
Bieżący status realizacji zamówienia. Jeden z następujących: niezrealizowane, zrealizowane częściowo, zrealizowane.
note
Adnotacja do zamówienia. Adnotację można otrzymać od klienta i/lub edytować na ekranie danych zamówienia w interfejsie administracyjnym.
attributes

Wszelkie atrybuty, które zostały dołączone do zamówienia.

Przykład{{ attributes.gift-note }}

referring_site

Zawiera adres URL polecającego, który skierował klienta do Twojego sklepu.

Przykład https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Zawiera ścieżkę do strony docelowej, z której korzystał klient. To jest pierwsza strona, którą klient zobaczył, po wejściu do sklepu.

Przykład /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Analizuje stronę docelową i wyodrębnia z niej parametr referencyjny. Parametry referencyjne mogą być następujące: ref, source, r.

Jeśli landing_site jest /products/great-product?ref=my-tracking-token, to landing_site_ref jest my-tracking-token. Możesz wykonać określoną czynność, Jeśli Twoja referencja jest równa określonej wartości:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Moje działanie... {% endif %}
cancelled
(Wartość logiczna). Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie zostało anulowane.
cancelled_at
Czas anulowania zamówienia.
cancel_reason
Powód wybrany podczas anulowania zamówienia. Jeden z następujących: zapasy, klient , odrzucono, oszustwo lub inny.
has_high_risks?
(nieaktualne)

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zamówienie cechuje wysokie ryzyko

unique_gateways

Zwraca listę unikalnych dostawców płatności zamówienia. Na przykład, jeśli płatności dokonano kartą Visa, Mastercard i gotówką, zwrócona zostanie lista shopify_payments, cash.

location (POS only)

Wyświetla fizyczną lokalizację zamówienia. Dostępnych jest kilka właściwości lokalizacji, które zostały wymienione tutaj. Możesz skonfigurować lokalizacje w obszarze Lokalizacje panelu administracyjnego.

order_status_url

Zwraca link do strony statusu tego zamówienia.

fulfilled_line_items
(nieaktualne)
Lista pozycji, które zostały zrealizowane.
unfulfilled_line_items
(nieaktualne)
Lista pozycji pojedynczych, które nie zostały w pełni zrealizowane.
b2b?

Returns true if the order is a B2B order. Use the property with B2B variables to display relevant information, such as the company name, company location, and address in emails. For example, on B2B orders, you might add a header to a template with the following information:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {endif%}
   
company

The company that you’re selling to on a B2B order.

company.name

The name of the company on a B2B order.

company.id

The ID of the company on a B2B order.

company_location

The location of the company on a B2B order. A company that buys from you can have more than one location.

company_location.name

The name of the company location on a B2B order.

company_location.id

The ID number of the company location on a B2B order.

company_location.shipping_address

The shipping addressof the company location on a B2B order.

company_location.billing_address

The billing addressof the company location on a B2B order.

Draft order properties

Draft order properties are available on the Draft Order Invoice email template, which notifies your customers about outstanding invoices.

Description of draft order properties
Property Description
id
A unique ID of the draft order for internal use.
invoice_url
A link the customer can follow to pay for the invoice using Shopify's secure checkout.
reserve_inventory_until

The date and time the line items in the draft are reserved until, for example, 2015-05-30T17:43:51+02:00.

You can format dates using the Liquid date filter.

user
The last staff who modified the draft order.
user.name
The name of the last staff who modified the draft order.
user.email
The email address of the last staff who modified the draft order.
email
The email address associated with the draft order.
name
The unique number of the draft order, prefixed by a number sign #.
number
The unique number of the draft order without the order prefix or suffix.
created_at

The date and time the customer created the draft order, for example, 2009-05-30T17:43:51+02:00.

You can format dates using the Liquid date filter.

tags Returns an array of all of the order's tags. The tags are returned in alphabetical order. Please see our Liquid reference documentation for more details.
tax_price
The combined taxes of all the items in the draft order.
tax_lines

Taxes broken up by type of tax:

{% for tax_line in tax_lines %}
{{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }}
{% endfor %}
tax_line.title

The name of the tax.

Examples: QST or VAT

tax_line.price
The tax amount.
tax_line.rate
The tax rate in decimal form. For example, a tax rate of 17.5% will return 0.175.
tax_line.rate_percentage
The tax rate in percentage form. For example, a rate of 0.175 will return 17.5.
customer
Customer object containing the attributes of the customer output.
billing_address
The billing address for the draft order.
billing_address.first_name
The customer's first name.
billing_address.last_name
The customer's last name.
billing_address.company
The company name in the billing address.
billing_address.phone
The phone number in the billing address.
shop.name
The name of your store.
shop.phone
Your store's phone number.
subtotal_price
Sum of the draft order's line-item prices after any line-item discount or cart discount has been deducted. The subtotal doesn't include taxes (unless taxes are included in the prices) or shipping costs.
discounts
A list of discounts.
discounts_amount

Amount of the discount applied by all discounts.

Example: +$5.00

discounts_savings

Amount of the savings caused by all discounts.

Example: -$5.00

total_price
The total price of the order (subtotal + shipping cost - shipping discount + tax).
requires_shipping
Returns true if there is at least one item in the draft order that requires shipping. Returns false if no items in the draft order require shipping.
shipping_method.title

The Shipping rate name.

Example: Standard Shipping

shipping_method.price
The price of the shipping method. Returns the same information as shipping_price.
shipping_price

The shipping price.

You can format this amount using Liquid money filters.

shipping_address

The shipping address.

Note: Unlike in regular orders, a draft order's shipping address may be incomplete.

shipping_address.first_name
The first name for the shipping address.
shipping_address.company
The company name in the shipping address.
shipping_address.phone
The phone number in the shipping address.
line_items
A list of all line items in the draft order.
item_count
A sum of all the item quantities in the draft order.
note
The note attached to the draft order. The note can be obtained from the customer and also edited in the draft order detail screen in your Shopify admin.
location

The physical location of the order. There are several location properties available.

You can configure locations in the Locations page of your Shopify admin.

b2b?

Returns true if the order is a B2B order. Use the property with B2B variables to display relevant information, such as the company name, company location, and address in emails. For example, on B2B orders, you might add a header to a template with the following information:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {endif%}
   
company

The company that you’re selling to on a B2B order.

company.name

The name of the company on a B2B order.

company.id

The ID of the company on a B2B order.

company_location

The location of the company on a B2B order. A company that buys from you can have more than one location.

company_location.name

The name of the company location on a B2B order.

company_location.id

The ID number of the company location on a B2B order.

company_location.shipping_address

The shipping addressof the company location on a B2B order.

company_location.billing_address

The billing addressof the company location on a B2B order.

Line item properties

Each line in the list of line_items or subtotal_line_items has the following properties.

Description of line item properties
Property Description
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
List of discounts applied to this item (each discount has the title, code, amount, savings and type properties).
line.custom
(Draft orders only)
(boolean) Returns true if the item is a custom line item for a draft order.
line.grams
Weight of a single item.
line.image
Returns the URL of the image associated with this line item. You can also use the img_url filter to get specific image sizes, for example {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
The price multiplied by the quantity for that item.
line.original_line_price
The combined price of the quantity of items included in the line, before discounts were applied.
line.final_line_price
The combined price of all the items in the line item, including all line level discount amounts.
line.price
The price for a single item.
line.product.metafields

The Metafields at the product level. Use the following syntax:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
The name of the product.
line.product.vendor
The vendor for the item.
line.properties
Returns an array of custom information for an item. Line item properties are specified by the customer on the product page, before adding a product to the cart.
line.quantity
Quantity for that item.
line.requires_shipping
(boolean) Returns true if the variant for the item has the checkbox This is a physical product checked on the product page.
line.selling_plan_allocation
Returns a selling_plan_allocation object, which describes how a selling plan such as a subscription impacts the line item.
line.taxable
(boolean) Returns true if the variant for the item has the checkbox 'Charge taxes on this product' checked on the product page.
line.title
The name of the product followed by a dash followed by the name of the variant. The variant name isn't included when it is “Default Title”.
line.url
The relative URL of the line item's variant. The relative URL doesn't include your store's root URL (mystore.myshopify.com).
line.line_item.variant.barcode
The barcode associated with the product variant.
line.variant.compare_at_price
The compare at price associated with the product variant.
line.variant.image
The image for the product variant. Only returns an image if there is a specific image assigned to the variant in the line item.
line.variant.metafields

The Metafields at the variant level. Use the following syntax:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
The SKU associated with the product variant.
line.variant.title

The variant's option values, joined by / characters.

Example: small / red

line.refunded.quantity 
   
(within refund notifications)

The quantity of an item to be refunded. You can use this property to add an identifier to refunded items in an order.

For example: {% if line.refunded_quantity > 0 %}Refunded line identifier{% endif %}

Refunds properties

These additional properties are available on the Refunds email template. This email template is used to notify your customers that a refund (complete or partial) has been applied to their order. You can use any variable available for the Order email notification template, in addition to the following variables:

Description of refunds properties
Property Description
amount
The amount of money refunded.
refund_line_items
A list of refund line items to be refunded.

Refund_line_item properties

Each refund_line in the list of refund_line_items has the following properties:

Description of refund line item properties
Property Description
refund_line.line_item
The line_item that is being refunded. This has access to all the line_item’s properties.
refund_line.quantity
The quantity of the line item to be refunded.

Fulfillment properties

These additional properties are available on the Shipping confirmation, Shipping update and Fulfillment request email templates.

The Shipping confirmation and Shipping update are used to notify your customers that some or all items in their order have been successfully fulfilled, or updated with new shipping information.

The Fulfillment request email template is used for any custom fulfillment service defined in your shop admin. To add a custom fulfillment service, go to Settings > Shipping and scroll down to Fulfillment/Dropshipping.

Description of fulfillment properties
Property Description
service_name
The name of the custom service as defined in the Settings > Shipping page. (Fulfillment request only)
fulfillment.estimated_delivery_at
An estimated delivery date based on the tracking number (if available) provided by one of the following carriers: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (Canada only). This property is only available when carrier-calculated rates are in use.
fulfillment.fulfillment_line_items
A list of fulfillment line items to be fulfilled.
fulfillment.item_count
A sum of all the items' quantities. The total number of items being fulfilled.
fulfillment.requires_shipping
(boolean) Returns true if this fulfillment request requires shipping.
fulfillment.tracking_company
The company doing the tracking.
fulfillment.tracking_numbers
A list of tracking numbers.
fulfillment.tracking_urls
A list of tracking URLs.
items_to_fulfill
(deprecated)
A list of line items that are to be fulfilled by this particular custom fulfillment service. (Fulfillment request only)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
The total number of items to be fulfilled by this request. (Fulfillment request only)

Fulfillment_line_item properties

Each fulfillment_line in the list of fulfillment_line_items has the following properties.

Description of fulfillment line item properties
Property Description
fulfillment_line.line_item
The line_item being fulfilled. This has access to all the line_item's properties.
fulfillment_line.quantity
The quantity of the line item that is being fulfilled.

Delivery properties

Description of delivery properties
Property Description
delivery_instructions
Local delivery information to share with the customer. This information is controlled by the Delivery information field in your local delivery settings.
consolidated_estimated_delivery_time
Order delivery dates information to share with the customer. This information is controlled by the Processing time setting that you set up in your Shipping and delivery page.

Discount properties

There are two types of discount properties.

discount_applications describe why and how an item was discounted.

discount_allocations describe how a particular discount affects a line item and how it reduces the price. You should use this property at the line item level.

You can combine these properties to display discount information at the line item or order level.

Example

This example checks if a discount has been applied to the line item. If the discount wasn't applied at the order level (all), then the discount name and amount are displayed.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

The result might look like this:

SPRING5 (-$5.00)

Discount_allocation properties

Each discount_allocation in the list of discount_allocations has the following properties.

Description of discount_allocation properties
Property Description
discount_allocation.amount
The amount of money saved by the customer on a line item. Must be entered in a loop if you want to allow multiple discount codes.
discount_allocation.discount_application
The discount application that allocates the amount on the line item.

Discount_application properties

Each discount_application in the list of discount_applications has the following properties.

Description of discount_application properties
Property Description
discount_application.target_selection

Describes how a discount selects line items in the cart to be discounted. One of:

 • all: The discount applies to all line items.
 • entitled: The discount applies to a particular subset of line items, often defined by a condition.
 • explicit: The discount applies to a specifically selected line item or shipping line.
discount_application.target_type
The type of item that a discount applies to (line_item or shipping_line).
discount_application.title

The customer-facing name of the discount.

Examples: Welcome10 or CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
The total amount that the price of an order is reduced by the discount.
discount_application.type
The type of the discount. One of: automatic, discount_code, manual, or script.
discount_application.value
The value of the discount.
discount_application.value_type
The value type of the discount. One of: fixed_amount or percentage.

Email notification properties

Description of email notification properties
Property Description
shop.email_logo_url
The url for the logo specified in the Customize email templates section of the admin.
shop.email_logo_width
The logo width (pixels) specified in the Customize email templates section of the admin.
shop.email_accent_color
The HEX code for the accent color specified in the Customize email templates section of the admin.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo