Edytuj szablony powiadomień

W Twoim sklepie znajduje się wiele szablonów powiadomień, do których możesz uzyskać dostęp w sekcji Powiadomienia w panelu administracyjnym Shopify.

Możesz dostosować powiadomienia e-mail, dodając logo lub zmieniając schemat kolorów we wszystkich szablonach jednocześnie. Możesz także indywidualnie edytować zawartość powiadomień e-mail.

Zanim będzie można edytować treść i nagłówek tematu powiadomień e-mailem, musisz potwierdzić adres e-mail nadawcy.

Aby uzyskać informacje na temat szablonów SMS, zapoznaj się z powiadomieniami SMS.

Dodaj logo do swoich szablonów e-maila

Wybierz kolory dla swoich szablonów e-maila

Zmiana języka szablonów e-maili

Domyślny język używany w szablonach e-maili zależy od języka szablonu i wszelkich zmian dokonanych w szablonach:

 • Jeśli nie wprowadziłeś(-aś) żadnych zmian w swoich szablonach e-maili, po zmianie języka szablonu sklepu zmienia się również język szablonu wiadomości e-mail.
 • Jeśli wprowadziłeś(-aś) zmiany zarówno w treści, jak i tytule szablonów wiadomości e-mail, zmiana języka szablonu dla sklepu nie spowoduje zmiany języka szablonów wiadomości e-mail.
 • Jeśli wprowadziłeś(-aś) zmiany tylko w tytule szablonów e-maili, zmiana języka szablonu dla sklepu nie spowoduje zmiany języka szablonów wiadomości e-mail.
 • Jeśli wprowadziłeś(-aś) zmiany tylko w treści szablonów e-maili, zmiana języka szablonu dla sklepu spowoduje zmianę tytułu na nowy język, ale nie zmieni języka treści szablonów e-maili.

Dostosuj określone szablony e-maili

Kroki:

Przetestuj swoje zmiany

Po dostosowaniu szablonu powiadomienia możesz wyświetlić podgląd zmian w panelu administracyjnym Shopify lub wysłać go e-mailem, aby sprawdzić, w jaki sposób zostanie on wyświetlony Twoim klientom.

Kroki:

 1. Aby wyświetlić powiadomienie, przejdź do sekcji Czynności > Podgląd.
 2. Jeśli zmiany są zadowalające, zamknij okno podglądu i kliknij Zapisz.
 3. Aby wysłać powiadomienie jako testowy e-mail, kliknij Czynności > Wyślij e-mail testowy. Wiadomość e-mail jest wysyłana na konto, które wykorzystano do zalogowania się do panelu administracyjnego Shopify.

Dodaj numer identyfikacji podatkowej do faktury

W niektórych krajach i regionach może być konieczne uwzględnienie numeru identyfikacji podatkowej na fakturach klientów lub w innych powiadomieniach. . W Australii, Kanadzie i Indiach firmy, które naliczają podatek od towarów i usług (GST), mogą być zobowiązane do uwzględnienia swojego numeru identyfikacyjnego. W Unii Europejskiej może być konieczne uwzględnienie numeru identyfikacyjnego podatku VAT.

Dowiedz się od swojego doradcy podatkowego lub w urzędzie państwowym, czy musisz podać numer.

Aby wyświetlić swój numer w powiadomieniu e-mailem, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz określony szablon e-maila, który chcesz edytować.
 2. W obszarze Treść e-maila (html) wprowadź swój numer rejestracyjny lub identyfikacyjny. Dodaj HTML, aby upewnić się, że dane wyjściowe są poprawnie sformatowane.
 3. Opcjonalnie: Aby zweryfikować, czy dostosowania są wyświetlane poprawnie, wyświetl podgląd zmian.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

W poniższym przykładzie właściciel sklepu dodał swój adres i numer identyfikacji podatkowej bezpośrednio po logo sklepu w powiadomieniu o potwierdzeniu zamówienia.

 <table class="row">
  <tr>
   <td class="shop-name_cell">
    {%- if shop.email_logo_url %}
     <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
     <p>150 Elgin St, Ottawa K2P 1L4 GST# 123456789</p>
    {%- else %}
     <h1 class="shop-name_text">
      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
     </h1>
    {%- endif %}

Możesz także kupić i pobrać aplikację do fakturowania z Shopify App Store. Aplikacja do fakturowania umożliwia umieszczanie numeru identyfikacji podatkowej na fakturach.

Dodaj pozycję cła do szablonów potwierdzenia zamówienia i zwrotu kosztów zamówienia

Jeśli pobierasz cła i podatki importowe, sprawdź, czy wiadomości e-mail z powiadomieniami zawierają pozycję cła, aby klienci posiadali dowód uiszczenia tej opłaty.

Jeśli korzystasz z domyślnych szablonów potwierdzenia zamówienia i szablonów wiadomości e-mail dotyczących zwrotu kosztów zamówienia, Twoje wiadomości e-mail są automatycznie aktualizowane w celu uwzględnienia pozycji Cła. Nie musisz dokonywać żadnych zmian.

Jeżeli dostosowałeś(-aś) swoje szablony wiadomości e-mail dotyczących potwierdzenia zamówienia i zwrotu kosztów zamówienia, możesz dodać następujący kod do szablonów wiadomości e-mail, aby dołączyć pozycję Cła.

{% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Duties</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endif %}

Dodaj warunki płatności do faktur do zamówienia

Warunki płatności określają dzień, w którym wymagane jest dokonanie płatności za zamówienie.

Po dostosowaniu szablonu e-maila Faktura do zamówienia możesz dodać do szablonu poniższy kod, aby wstawić terminy płatności, w tym termin Płatne po realizacji.

{% assign due_date = payment_terms.next_payment.due_at | default: nil %}

{% if payment_terms.type == 'receipt' and due_date == nil %}
  {% assign due_date = 'now' %}
{% endif %}

{% if payment_terms.type == 'fulfillment' and payment_terms.next_payment.due_at == nil % }
 <h2> Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due on fulfillment </h2>
{% else %}
 <h2>Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due {{ due_date | date: format: 'date' }}</h2>
{% endif %}

Aby wyświetlić nazwę warunku płatności w szablonie e-maila, wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź następującą sekcję, jeśli istnieje:

{% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}

 2. Zastąp ją poniższym tekstem:

 {% if shipping_address or billing_address or shipping_method or payment_terms %}

 3. W obszarze Treść e-maila (HTML) wprowadź nazwę warunków płatności w odpowiednim miejscu.

 {% if payment_terms %}
  <td class="customer-info__item">
   <h4>Payment</h4>
   <p> Terms: {{ payment_terms.name }} </p>
  </td>
 {% endif %}

 4. Kliknij opcję Zapisz.

W poniższym przykładzie właściciel sklepu dodał warunki płatności w sekcji informacji o kliencie po shipping_method.

Przykład

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z referencją Liquid dotyczącą warunków płatności.

Dodaj niestandardową wiadomość do powiadomień

Niestandardową wiadomość można dodać do kilku powiadomień, w tym:

 • przerwana realizacja zakupu
 • skontaktuj się z klientem
 • aktywacja klienta
 • faktura do wersji roboczej zamówienia

Kroki:

 1. Wprowadź niestandardową wiadomość w polu tekstowym.
 2. Kliknij Sprawdź e-mail.
 3. Sprawdź, czy wiadomość jest wyświetlana poprawnie i kliknij Powrót, aby wprowadzić zmiany.
 4. Kliknij Wyślij powiadomienie, gdy będziesz gotowy(-a).

Formatuj szablony e-maili za pomocą wbudowanego CSS

Możesz użyć wbudowanego arkusza CSS, aby formatować szablony e-maili, zastępując nim domyślny arkusz stylów: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">. Edytor szablonów automatycznie zamieni tagi stylu w szablonie. Zachowa zapytania dotyczące multimediów, aby ułatwić tworzenie możliwych do dostosowania e-maili. Zewnętrzne arkusze stylów i arkusze stylów przesłane za pomocą zasobów szablonu nie mogą być wbudowane, więc zaleca się, aby formatowanie CSS dodać w tagu <style> w <head> dla Twoich szablonów.

Automatyczna konwersja e-maili w formacie zwykłego tekstu

Szablony e-maili HTML są przekształcane w zwykły tekst dla klientów poczty e-mail wymagających wyświetlenia tej wersji, np. mail dla Apple Watch.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo