Referens för aviseringsvariabler

Aviseringar som skickats ut från din butik återges med hjälp av Liquid. Liquid är Shopifys enkla programmeringsspråk som är enkelt att använda. Det är samma programmeringsspråk som våra teman från Theme Store är byggda på.

Om du vill redigera aviseringarna som skickas från din butik kan du göra grundläggande anpassningar i dina aviseringsmallar.

Om du vill ha hjälp med mer avancerade ändringar, eller för att göra ändringar i anpassade aviseringsmallar, kan du ta kontakt med grupperna på våra forum. Där hittar du ofta vänliga och hjälpsamma råd. Du kan också anlita en Shopify-expert för att göra anpassningarna åt dig.

Här är en lista över mallar för Liquid-aviseringar som du kan anpassa från din butiks admin:

 • Övergiven utcheckningskassa
 • Kontakta kund
 • Kundkontoinbjudan
 • Välkomstmeddelande till kundkonto
 • Återställning av lösenord till kundkonto
 • Utkast till orderfaktura
 • Distributionsbegäran
 • Presentkort skapat
 • Ny order
 • Ny beställning (mobil)
 • Order annullerad
 • Orderbekräftelse
 • POS och mobila kvittenser
 • Återbetalning av order
 • Leveransbekräftelse
 • Leveransuppdatering

Alla mallar i din admin har tillgång till egenskaperna för deras motsvarande order:

Orderegenskaper

Många egenskaper för en order är tillgängliga direkt med hjälp av Liquid i mallar och i ytterligare skript.

Egenskaperna för en order finns i följande mallar:

 • Orderbekräftelse
 • Ny order
 • Ny beställning (mobil)
 • Leveransbekräftelse
 • Leveransuppdatering
 • Ytterligare skript
 • Distributionsbegäran

OBS! Till skillnad från de flesta andra Liquid-objekt benämns inte orderobjektet i någon av mallarna för e-post eller koden som läggs till i rutan Ytterligare skript. Så istället för att använda {{ order.shipping_method.title }} i till exempel din e-postmall för orderbekräftelse skulle du bara använda {{ shipping_method.title }} Men för SMS-aviseringar måste orderegenskaper föregås av order som vanligt.

Beskrivning av orderegenskaper
Egenskap Beskrivning
id

Ett systemomfattande unikt ID för ordern för internt bruk. Använd detta t.ex. för att skapa en länk till ordern i admin-avsnittet i din butik. I din mall Nya order kan du till exempel placera:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Visa order</a>
email
E-posten som hör samman med ordern.
name
Vanligtvis är det en pundsymbol följt av order_number, t.ex. Order #1004.
order_name
Samma som namnet.
order_number
Butiksspecifikt nummer för ordern, t.ex. 1004, utan pundprefixet #, eller ett prefix eller suffix som butiksägaren har lagt till order-ID i sina butiksinställningar.
created_at
Det datum och den tidpunkt då kunden skapade ordern, t.ex. 2009-05 -30T17:43:51 + 02:00. Du kan formatera det här med hjälp av datumfiltret.
tags Returnerar alla ordertaggar. Taggarna returneras i alfabetisk ordning. Se vår referensdokumentation för Liquid för mer information.
transactions Returnerar transaktioner från ordern.
tax_price
De sammanlagda skatterna för alla varor i ordern.
tax_lines

Skatter uppdelade efter beskattningsnivå:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}

tax_line.title
Namnet på skatten, t.ex. QST eller moms.
tax_line.price
Beloppet.
tax_line.rate
Priset. Den kommer att returnera 0,175 om det är 17,5%.
tax_line.rate_percentage
Skattesats i mänskligt läsbar form. Den kommer att returnera 17,5 om priset är 0,175.
customer
Kundobjekt som innehåller attribut för kunderna.
billing_address
Faktureringsadressen.
billing_address.first_name
Kundens förnamn.
billing_address.last_name
Kundens efternamn.
billing_address.company
Företagsnamn för fakturering.
billing_address.phone
Telefonnummer från faktureringsadressen.
shop.name
Namnet på din butik.
shop.phone
Telefonnumret till din butik.
subtotal_price
Summan av orderns radartikelpriser efter eventuell rabatter som har dragits av. Delsumman inkluderar inte skatter (om inte skatt ingår i priserna) eller fraktkostnader.
discounts
En lista över rabatter.
discounts_amount
Rabattbelopp som tillämpas för alla rabatter (t.ex. + $5,00).
discounts_savings
Belopp för besparingarna orsakade av alla rabatter (t.ex. - $5,00).
total_price

Totalbelopp för ordern (delsumma + fraktkostnad - fraktrabatt + skatt).

financial_status
Den aktuella betalningsstatusen. En av följande: noll, "väntad", "godkänd", "betald", "ogiltigförklarad", "återbetald".
requires_shipping
(boolean) Returnerar sant om det finns minst en artikel i den order som kräver frakt.
shipping_method.title
Fraktkostnadens namn, t.ex. "Standardfrakt".
shipping_method.price

Fraktpriset inklusive eventuell fraktrabatt.

Exempel: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Fraktpriset.

Exempel: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Leveransadressen.
shipping_address.first_name
Förnamnet för leveransadressen.
shipping_address.company
Företagsnamnet för leveransadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummer från leveransadressen.
line_items
Lista över alla Radobjekt i ordern.
item_count
Summan av alla artikelkvantiteter.
fulfillment_status
Orderns aktuella distributionsstatus. En av följande: "ej distribuerad", "delvist distribuerad", "distribuerad".
note
Anteckningen som bifogas ordern. Anteckningen kan erhållas från kunden och/eller redigeras i orderinformationsfönstret i ditt admin-gränssnitt.
attributes

Alla attribut som bifogades ordern.

Exempel: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Innehåller URL till hänvisaren som förde kunden till din butik.

Exempel: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Innehåller sökvägen till landningsplatsen som kunden använde. Detta är den första sidan som kunden såg när han/hon nådde butiken.

Exempel: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Tittar på landningsplatsen och extraherar en referensparameter från den. Referensparametrar kan vara: ref, source, r.

Om landing_site var /products/great-product?ref=my-tracking-token kommer landing_site_ref vara my-tracking-token. Du kan utföra en viss åtgärd om din ref är lika med ett visst värde:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Min åtgärd... {% endif %} 
cancelled
(boolean) Returnerar sant om ordern har annullerats.
cancelled_at
Tidspunkten när ordern annullerades.
cancel_reason
Anledningen som valdes vid annullering av ordern. En av följande: "lager", "kund", "bedrägeri", "annat".
has_high_risks?

Returnerar sant om ordern har hög risk

translate="no"
unique_gateways

Returnerar en lista över unika betalningsleverantör för en order. Till exempel, om någon betalade med ett Visa-kort, ett MasterCard och kontanter, skulle den returnerade listan vara shopify_payments, cash.

location (POS only)

Visar beställningens fysiska plats. Det finns flera tillgängliga platsegenskaper, listade här. Du kan konfigurera platser i Platser i admin.

order_status_url

Returnerar länken till orderstatussidan för den här ordern.

fulfilled_line_items
(borttagen)
Lista över Radobjekt som har distribuerats.
unfulfilled_line_items
(borttagen)
Lista över Radobjekt som inte har distribuerats fullt ut.

Egenskaper för orderutkast

Egenskaper för orderutkast finns tillgängliga i e-postmallen för Utkast för orderfaktura som meddelar dina kunder om utestående fakturor.

OBS! Du kan inte skicka aviseringar om orderutkast via SMS.

Beskrivning av egenskaper för orderutkast
Egenskap Beskrivning
id
Ett unikt ID för orderutkastet för internt bruk.
invoice_url
En länk som kunden kan följa för att betala fakturan med hjälp av Shopifys säkra kassa.
reserve_inventory_until

Datum och tid som radartiklarna i utkastet är reserverade till, till exempel 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatera datum med hjälp av datumfiltret för Liquid.

user
Den anställda som senast ändrade orderutkastet.
user.name
Namnet på den anställda som senast ändrade orderutkastet.
user.email
E-postadressen till den anställde som senast ändrade orderutkastet.
email
E-postadressen som är kopplad till orderutkastet.
name
Den unika number för orderutkastet som föregås av ett nummertecken #.
number
Det unika numret på orderutkastet utan orderns prefix eller suffix.
created_at

Det datum och den tidpunkt då kunden skapade orderutkastet, till exempel 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatera datum med hjälp av datumfiltret för Liquid.

tags Returnerar alla ordertaggar. Taggarna returneras i alfabetisk ordning. Se vår referensdokumentation för Liquid för mer information.
tax_price
De sammanlagda skatterna för alla varor i orderutkastet.
tax_lines

Skatter uppdelade efter beskattningsnivå:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title
Namnet på skatten, till exempel QST eller VAT.
tax_line.price
Skattebeloppet.
tax_line.rate
Skattesats i decimalform. Till exempel kommer en skattesats på 17,5% att returnera 0.175.
tax_line.rate_percentage
Skattesatsen i procentform. Till exempel kommer en sats på 0,175 att returnera 17.5.
customer
Kundobjekt som innehåller attribut för kunderna.
billing_address
Faktureringsadressen för orderutkastet.
billing_address.first_name
Kundens förnamn.
billing_address.last_name
Kundens efternamn.
billing_address.company
Företagsnamnet i faktureringsadressen.
billing_address.phone
Telefonnumret i faktureringsadressen.
shop.name
Namnet på din butik.
shop.phone
Telefonnumret till din butik.
subtotal_price
Summan av orderns radartikelpriser efter eventuell rabatt på radartikel eller varukorgsrabatt har dragits av. Delsumman inkluderar inte skatter (om inte skatt ingår i priserna) eller fraktkostnader.
discounts
En lista över rabatter.
discounts_amount
Rabattbelopp som tillämpas för alla rabatter (t.ex. + $5,00).
discounts_savings
Belopp för besparingarna orsakade av alla rabatter (t.ex. - $5,00).
total_price
Det totala priset för ordern (delsumma + fraktkostnad - rabattrabatt + skatt).
requires_shipping
Returnerar true if det finns minst en artikel i orderutkastet som kräver frakt. Returnerar false om inga varor i orderutkastet kräver frakt.
shipping_method.title
Fraktkostnaden namn, till exempel Standardfrakt.
shipping_method.price
Priset för fraktmetoden. Returnerar samma information som shipping_price.
shipping_price

Fraktpriset.

Du kan formatera det här beloppet med hjälp av pengafilter för Liquid.

shipping_address

Leveransadressen.

OBS! Till skillnad från i vanliga beställningar kan ett orderutkasts leveransadress vara ofullständig.

shipping_address.first_name
Förnamnet för leveransadressen.
shipping_address.company
Företagsnamnet i leveransadressen.
shipping_address.phone
Telefonnumret i leveransadressen.
line_items
En lista över alla radobjekt i orderutkastet.
item_count
Summan av alla artikelkvantiteter i orderutkastet.
note
Anteckningen om bifogas orderutkastet. Anteckningen kan erhållas från kunden och även redigerats i orderinformationsfönstret i ditt admin-gränssnitt.
location

Orderns fysiskt plats. Det finns flera platsegenskaper tillgängliga.

Du kan konfigurera platser på sidan Platser i din Shopify-admin.

Postegenskaper

Varje line i listan över line_items har följande egenskaper:

Beskrivning av egenskaper för radobjekt
Egenskap Beskrivning
line.applied_discounts
(Endast POS och orderutkast)
Lista över rabatter som tillämpas på denna artikel (varje rabatt har egenskaperna titel, kod, kvantitet, besparingar och typ).
line.custom
(Endast orderutkast)
(boolean) Returnerar sant om artikeln är en anpassad radartikel för ett orderutkast.
line.grams
Vikt för en enskild vara.
line.image
Returnerar URL till den bild som är associerad med den här radartikeln. Du kan även använda filtret img_url för att få specifika bildstorlekar, till exempel {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Priset multiplicerat med kvantiteten för den artikeln.
line.price
Priset för en enskild vara.
line.properties
Returnerar anpassad information för en vara. Egenskaper för radartiklar anges av kunden på produktsidan innan du lägger till en produkt i varukorgen.
line.quantity
Kvantitet för den artikeln.
line.requires_shipping
(boolean) Returnerar sant om varianten för artikeln har kryssrutan Detta är en fysisk produkt markerad på produktsidan.
line.variant.sku
SKU som är associerad med produkten.
line.taxable
(boolean) Returnerar sant om varianten för artikeln har kryssrutan "debitera skatt för den här produkten" markerad på produktsidan.
line.title
Namnet på produkten följt av ett bindestreck följt av namnet på varianten. Variantens namn ingår inte när det är "Standardtitel".
line.variant.barcode
Streckkod associerad med produkten.
line.variant.image
Bild för produktvarianten. Returnerar bara en bild om det finns en specifik bild tilldelad till varianten i radartikeln.
line.product.vendor
Leverantör för artikeln.

Egenskaper för återbetalning

Dessa ytterligare egenskaper finns tillgängliga i e-postmallen för Återbetalning. Den här e-postmallen används för att meddela dina kunder att en återbetalning (fullständig eller delvis) har tillämpats på deras order. Du kan använda alla variabler som finns tillgängliga för Orderaviseringsmallen, utöver följande variabler:

Beskrivning av återbetalningsegenskaper
Egenskap Beskrivning
amount
Beloppet som återbetalas.
refund_line_items
En lista över Refund_line_items som ska återbetalas.

Egenskaper för Refund_line_item

Varje refund_line i listan över refund_line_items har följande egenskaper:

Beskrivning av återbetalningsegenskaper för radartiklar
Egenskap Beskrivning
refund_line.line_item
Den line_item som har återbetalats. Detta har tillgång till alla egenskaper för line_items.
refund_line.quantity
Kvantiteten på radartikeln som ska återbetalas.

Egenskaper för distribution

Dessa ytterligare egenskaper finns i Leveransbekräftelsen, Leveransuppdateringen och e-postmallar för Distributionsförfrågan.

Leveransbekräftelsen och Leveransdateringen används för att meddela dina kunder att vissa eller alla varor i deras order har distribuerats eller uppdaterats med ny leveransinformation.

E-postmallen för Distributionsförfrågan används för en anpassad distributionstjänst som definieras i din butiksadministratör. För att lägga till en anpassad distributionstjänst, gå till Inställningar > Leveranssidor och bläddra ner till avsnittet "Distribution/Dropshipping".

Beskrivning av egenskaper för distribution
Egenskap Beskrivning
service_name
Namnet på den anpassade tjänsten såsom den definieras i Inställningar > Leveranssida. (Endast distributionsförfrågan)
fulfillment.estimated_delivery_at
Ett beräknat leveransdatum baserat på spårningsnumret (om tillgängligt) som tillhandahålls av en av följande transportörer: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (endast Kanada). Den här egenskapen är endast tillgänglig när priser beräknade av bud används.
fulfillment.fulfillment_line_items
En lista över Fulfillment_line_items som ska distribueras.
fulfillment.item_count
Summan av alla artikelkvantiteter. Det totala antalet artiklar som ska distribueras.
fulfillment.requires_shipping
(boolean) Returnerar sant om denna distributionsförfrågan kräver frakt.
fulfillment.tracking_company
Företaget som spårar.
fulfillment.tracking_numbers
En lista med spårningsnummer.
fulfillment.tracking_urls
En lista med spårningsadresser.
items_to_fulfill
(borttagen)
Lista över Radartiklar som ska distribueras av den här särskilda anpassade distributionstjänsten. (Endast distributionsförfrågan)
items_to_fulfill_count
(borttagen)
Det totala antalet artiklar som denna förfrågan ska distribuera. (Endast distributionsförfrågan)

Egenskaper för Fulfillment_line_item

Varje fulfillment_line i listan över fulfillment_line_items har följande egenskaper.

Beskrivning av egenskaper för distribution av radartiklar
Egenskap Beskrivning
fulfillment_line.line_item
Line_item distribueras. Detta har tillgång till alla egenskaper för line_item.
fulfillment_line.quantity
Kvantiteten av den radartikel som distribueras.

Rabattegenskaper

Beskrivning av rabattegenskaper
Egenskap Beskrivning
discounts.first.code
Koden som kunden matar in för att tillämpa rabatten. Måste anges i en loop om du vill tillåta flera rabattkoder.
discounts.first.amount
Beloppet som rabatteras orderns totalbelopp.
discounts.first.savings
Summan som kunden sparar på grund av rabattkoden.
discounts.first.type
Rabattyp (FixedAmountDiscount, PercentageDiscount eller ShippingDiscount).

Egenskaper för e-postavisering

Beskrivning av egenskaper för e-postavisering
Egenskap Beskrivning
shop.email_logo_url
Webbadressen för logotypen som anges i avsnittet Anpassa e-postmallar på administratörskontot.
shop.email_logo_width
Logotypbredden (pixlar) som anges i avsnittet Anpassa e-postmallar på administratörskontot.
shop.email_accent_color
HEX-koden för den accentfärg som anges i avsnittet Anpassa e-postmallar på administratörskontot.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis