Gói đăng ký

Việc thêm gói đăng ký làm tùy chọn mua cho phép bạn bán sản phẩm thường xuyên. Tùy thuộc vào tùy chọn gói đăng ký bạn cung cấp, khách hàng có thể chọn thanh toán mức giá đã thỏa thuận cho sản phẩm theo tần suất đã lên lịch. Ví dụ: Bạn có thể cung cấp gói đăng ký thanh toán hằng tháng, hằng tuần hoặc hằng ngày.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng gói đăng ký bên thứ ba từ Shopify App Store trên trang quản trị Shopify thì bạn có thể quản lý gói đăng ký của mình trên trang quản trị Shopify. Khi khách hàng mua gói đăng ký của bạn, thông tin về sản phẩm và tần suất gói đăng ký sẽ hiển thị trên trang quản trị của bạn. Để thiết lập gói đăng ký, bạn cần hoàn tất quá trình thiết lập trong ứng dụng mà bạn cài đặt.

Thông tin thanh toán của khách hàng được Shopify lưu trữ an toàn. Bạn không thể truy cập thông tin thẻ tín dụng đầy đủ của khách hàng sau khi đã nhập.

Bạn có thể theo dõi dữ liệu gói đăng ký trong các báo cáo tùy chọn. Để xem dữ liệu, bạn cần thêm cột hoặc bộ lọc Tùy chọn mua. Tất cả báo cáo bán hàng đều có dữ liệu gói đăng ký.

Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng gói đăng ký bên thứ ba, mọi dữ liệu gói đăng ký, ngoại trừ hợp đồng đăng ký và thông tin thanh toán của khách hàng, mà bạn đã tạo trong ứng dụng sẽ bị xóa sau 48 giờ. Nếu ứng dụng có cơ chế dự phòng, bạn có thể khôi phục dữ liệu này trong tương lai.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí