Báo cáo doanh số

Bạn có thể sử dụng báo cáo bán hàng để xem thông tin về đơn hàng của khách hàng dựa trên các tiêu chí như doanh số theo thời gian, theo sản phẩm hoặc theo kênh. Để biết báo cáo điểm bán hàng, tham khảo Báo cáo doanh số bán lẻ.

Khi mở báo cáo bán hàng này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng 1 phút. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để hiển thị dữ liệu mới hơn. Tuy nhiên, có thể mất 12-72 giờ để doanh số hiển thị trong báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá.

Giao dịch bán hàng và đơn hàng trả lại

Báo cáo bán hàng theo dõi giá trị của sản phẩm chuyển giao giữa bạn và khách hàng khi bạn bán hàng và xử lý đơn hàng trả lại.

Giao dịch bán hàng diễn ra khi khách hàng đặt hàng. Báo cáo bao gồm tất cả các mục hàng và phí vận chuyển (nếu có) trong đơn hàng dưới dạng hàng giảm giá riêng lẻ.

Đơn hàng trả lại là trường hợp khách hàng đã mua sản phẩm nhưng quyết định không giữ lại và trả lại hàng cho bạn. Đơn hàng trả lại khác với hoàn tiền vì đơn hàng trả lại liên quan đến giá trị hàng hóa còn hoàn tiền liên quan đến giá trị đấu thầu mà bạn cấp cho khách hàng khi xử lý đơn hàng trả lại.

Giao dịch bán hàng hiển thị trong báo cáo bán hàng dưới dạng giá trị dương vào ngày thực hiện còn đơn hàng trả lại hiển thị dưới dạng giá trị âm vào ngày xử lý. Báo cáo bán hàng bao gồm giao dịch bán hàng và đơn hàng trả lại từ các đơn hàng mở, đã lưu trữ, đã hủy và chờ xử lý, cũng như các đơn hàng nháp được chuyển đổi thành đơn hàng. Báo cáo bán hàng không bao gồm giao dịch bán hàng và đơn hàng trả lại từ đơn hàng đã xóa, đã hủy hoặc đơn hàng kiểm tra.

Đơn hàng đã xóa và đơn hàng kiểm tra

Đơn hàng đã xóa và đơn hàng thử nghiệm được đặt khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm sẽ không được thêm vào báo cáo doanh số.

Doanh số và thanh toán

Báo cáo bán hàng không theo dõi dòng tiền giữa bạn và khách hàng. Khi có giao dịch bán hàng, báo cáo sẽ hiển thị giá trị hàng hóa được bán, không phải số tiền bạn đã nhận được. Tùy theo cách thiết lập phương thức thanh toán, bạn có thể không nhận được ngay khoản thanh toán thực tế.

Tương tự, khi bạn xử lý đơn hàng trả lại, báo cáo sẽ hiển thị giá trị hàng hóa bạn sẽ nhận lại chứ không phải số tiền bạn sẽ trả cho khách hàng.

Tiền bồi hoàn không được đưa vào báo cáo bán hàng.

Xem báo cáo bán hàng

Bước:

Thuật ngữ trong báo cáo bán hàng thông thường

Báo cáo bán hàng sử dụng các thuật ngữ phổ biến sau:

Thuật ngữ trong báo cáo bán hàng thông thường
Số đơn vị trên mỗi giao dịch Bằng số lượng thuần/total_orders.
Giá trị đơn hàng trung bình Bằng tổng doanh số (chưa bao gồm các điều chỉnh) - ưu đãi giảm giá (chưa bao gồm các điều chỉnh)/số lượng đơn hàng. Các điều chỉnh bao gồm mọi hành động chỉnh sửa, trao đổi hoặc trả lại được thực hiện với một đơn hàng sau khi đơn hàng được tạo lần đầu.
Đơn hàng Số lượng đơn hàng đã được đặt trong một ngày nhất định.
Tổng doanh số Bằng giá sản phẩm x số lượng (trước thuế, phí vận chuyển, ưu đãi giảm giá và nhãn trả hàng) của một đợt thu tiền bán hàng. Bao gồm đơn hàng đang chờ xử lý và đơn hàng chưa thanh toán. Không bao gồm đơn hàng kiểm tra, đơn hàng đã hủy và đơn hàng đã xóa.
Lợi nhuận gộp Tổng lợi nhuận của sản phẩm trong suốt khoảng thời gian báo cáo. Giá trị này được tính bằng cách lấy doanh thu thực trừ đi chi phí sản phẩm. Tìm hiểu thêm về lợi nhuận theo sản phẩm.
Giảm giá
 • Bằng giảm giá mục hàng + phần giảm giá theo đơn hàng của một bộ sưu tập giao dịch bán hàng.
 • Tổng giá trị chiết khấu tính bằng đồng đô la áp dụng cho một giao dịch bán hàng dưới hình thức giảm giá trên các sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể, hoặc tất cả sản phẩm.
 • Các ưu đãi giảm giá được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong một đơn hàng sẽ được áp dụng cho các giao dịch bán hàng trong đơn hàng theo tỷ lệ tương ứng.
 • Tất cả các ưu đãi giảm giá đều được áp dụng trước thuế.
 • Ưu đãi giảm giá được tạo ra bằng mã giảm giá, không phải giá gốc.
Đơn hàng trả lại Giá trị hàng hóa do khách hàng trả lại. Nhãn trả hàng hiển thị dưới dạng số âm trong ngày tạo nhãn trả hàng.
Phí trả hàng Giá trị mà bạn tính cho khách hàng khi trả lại hàng hóa, chẳng hạn như phí trả về kho hoặc phí vận chuyển nhãn trả hàng. Giá trị này không bao gồm giá trị mặt hàng bị trả lại.
Doanh thu thực Bằng tổng doanh số - các khoản giảm giá - giá trị đơn hàng trả lại.
Vận chuyển Bằng phí vận chuyển - giảm giá vận chuyển - tiền vận chuyển đã hoàn lại.
Thuế Tổng số tiền thuế dựa trên đơn hàng.
Thuế Tổng số tiền thuế dựa trên đơn hàng.

Thuế chỉ mặc định hiển thị trên các báo cáo áp dụng cho cửa hàng đã kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán. Thuế hiện không hiển thị trên các báo cáo sau:
Tổng số hàng bán được Bằng doanh số gộp - các khoản giảm giá - giá trị nhãn trả hàng + thuế + thuế nhập khẩu + phí vận chuyển + phí.

Tổng doanh số sẽ tăng thêm giá trị bán hàng vào ngày có người đặt đơn hàng và trừ đi giá trị nhãn trả hàng vào ngày đơn hàng bị trả lại.

Báo cáo tính cả các đơn hàng đang chờ xử lý và chưa thanh toán. Không tính đến đơn hàng thử nghiệm, đã hủy và đã xóa.

Thay đổi chi tiết sản phẩm

Báo cáo ghi lại chi tiết đơn hàng tại thời điểm bán. Nếu bạn thay đổi bất kỳ chi tiết sản phẩm nào, ví dụ như đổi tên sản phẩm hoặc thêm sản phẩm vào danh mục loại sản phẩm khác thì cả chi tiết sản phẩm ban đầu và chi tiết đã thay đổi đều có thể hiển thị trong báo cáo.

Do đó, đôi khi báo cáo của bạn có thể liệt kê một sản phẩm hoặc đơn hàng nhiều lần hoặc bỏ qua một số giao dịch bán hàng. Thông thường, điều này xảy ra do chi tiết sản phẩm giữa các đơn hàng thay đổi và báo cáo gồm nội dung trong một khoảng thời gian có các đơn hàng trước và sau thay đổi.

Ví dụ: Vào ngày 1 tháng 6, bạn bán sản phẩm có tiêu đề Coffee mug with logo. Ngày tiếp theo, bạn thay đổi tiêu đề thành Coffee mug - with logo, sau đó, thực hiện giao dịch bán khác vào ngày 7 tháng 6. Khi bạn mở báo cáo bán hàng từ ngày từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, đơn hàng cốc cà phê sẽ hiển thị trên 2 dòng của báo cáo do tiêu đề sản phẩm khác nhau trong hai ngày bán hàng.

Ví dụ: Cửa hàng trực tuyến của bạn bán nhiều loại trang sức khác nhau. Năm ngoái, bạn đã bán nhiều nhẫn vàng và nhẫn bạc nhưng không sản phẩm nào được nhận diện bằng Loại sản phẩm. Năm nay, bạn thêm một số giá trị loại sản phẩm (GoldSilver) để sắp xếp các bộ sưu tập nhẫn. Nếu bạn xem báo cáo bao gồm cả khoảng thời gian trước và sau khi bạn tạo giá trị loại sản phẩm và báo cáo đã được lọc để chỉ bao gồm nhẫn của một loại sản phẩm cụ thể, ví dụ như Gold, báo cáo sẽ không gồm các đơn hàng nhẫn vàng từ năm ngoái. Báo cáo sẽ loại bỏ các đơn hàng này vì không thuộc danh mục loại sản phẩm tại thời điểm bán.

Báo cáo bán hàng chi tiết

Nếu cửa hàng của bạn dùng gói Shopify hoặc cao hơn, bạn có quyền truy cập các báo cáo bán hàng sau:

Doanh số theo thời gian

Báo cáo Doanh số theo thời gian hiển thị số lượng đơn hàng và tổng doanh số bạn kiếm được theo thời gian.

Bạn có thể chọn đơn vị thời gian trong menu thả xuống Nhóm theo để kiểm soát cách nhóm dữ liệu. Bạn cũng có thể so sánh dữ liệu từ các khoảng ngày khác nhau.

Báo cáo bán hàng dùng nhiều thuật ngữ phổ biến.

Doanh số theo tháng

Báo cáo Doanh số theo tháng hiển thị số lượng đơn hàng và tổng doanh số bạn kiếm được mỗi tháng.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo tháng
Tháng Tháng đặt hàng.

Doanh số theo ngày

Báo cáo Doanh số theo ngày hiển thị số lượng đơn hàng và tổng doanh số bạn kiếm được mỗi ngày.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo ngày
Ngày Ngày đặt hàng.

Doanh số theo sản phẩm phẩm

Báo cáo Doanh số theo sản phẩm hiển thị chi tiết về tổng doanh số của sản phẩm nhưng không bao gồm phí vận chuyển.

Báo cáo không tính đến phí vận chuyển vì một đơn hàng có thể có nhiều sản phẩm nhưng chỉ áp dụng một phí vận chuyển. Để phục vụ mục đích báo cáo, phí vận chuyển không thể được phân chia cho các sản phẩm trong cùng đơn hàng.

Do đã lọc bỏ số tiền phí vận chuyển, số tiền thuế trong báo cáo không bao gồm tiền thuế đánh vào phí vận chuyển.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo sản phẩm
Nhà cung cấp sản phẩm Nhà cung cấp sản phẩm của bạn, nếu bạn mua từ bên thứ ba.
Loại sản phẩm Loại sản phẩm bạn đang bán. Ví dụ: mũ, áo sơ mi hoặc giày.
Tiêu đề sản phẩm Tên sản phẩm của bạn.
Số lượng thuần Bằng số mặt hàng đã bán - số mặt hàng bị trả lại.

Đôi khi, dữ liệu trong trường sản phẩm, chẳng hạn như Loại sản phẩm hay Tiêu đề sản phẩm, hiển thị dưới dạng dấu gạch ngang (—). Đó là do tại thời điểm đặt đơn hàng, dữ liệu này không tồn tại.

Tương tự, nếu bất kỳ dữ liệu nào trong số này bị thay đổi giữa các đơn hàng, báo cáo có thể hiển thị nhiều hàng cho cùng một sản phẩm vì thông tin nhận dạng không hoàn toàn giống nhau. Báo cáo luôn hiển thị giá trị gốc tại thời điểm đặt hàng.

Doanh số theo giờ

Báo cáo Doanh số theo giờ hiển thị chi tiết doanh số theo giờ trong một ngày.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo giờ
Giờ Giờ đặt hàng.

Doanh số theo SKU mẫu mã sản phẩm

Báo cáo Doanh số theo SKU mẫu mã sản phẩm hiển thị chi tiết doanh số gộp của các sản phẩm bán chạy nhất, nhưng không tính đến chi phí vận chuyển. Báo cáo này chi tiết hơn báo cáo Doanh số theo sản phẩm.

Báo cáo không tính đến phí vận chuyển vì một đơn hàng có thể có nhiều sản phẩm nhưng chỉ áp dụng một phí vận chuyển. Để phục vụ mục đích báo cáo, phí vận chuyển không thể được phân chia cho các sản phẩm trong cùng đơn hàng.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo SKU mẫu mã sản phẩm
Tiêu đề sản phẩm Tên sản phẩm của bạn.
Tên mẫu mã Tên mẫu mã sản phẩm.
SKU mẫu mã Mã định danh mẫu mã sản phẩm.
Số lượng thuần Bằng số mặt hàng đã bán - số mặt hàng bị trả lại.

Doanh số theo nhà cung cấp sản phẩm

Báo cáo Doanh số theo nhà cung cấp sản phẩm hiển thị nhà cung cấp và sản phẩm của mỗi nhà cung cấp.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo nhà cung cấp sản phẩm
Nhà cung cấp sản phẩm Tên nhà cung cấp sản phẩm. Nhấp vào tên nhà cung cấp để xem danh sách sản phẩm họ cung cấp.
Số lượng thuần Bằng số mặt hàng đã bán - số mặt hàng bị trả lại.

Doanh số theo ưu đãi giảm giá

Báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá hiển thị các giao dịch bán được nhóm theo tên của ưu đãi giảm giá, ví dụ như tên ưu đãi giảm giá hoặc mã giảm giá tự động. Báo cáo này cho phép bạn xem tần suất áp dụng mã giảm giá và biết ưu đãi giảm giá nào chuyển đổi thành doanh số nhiều nhất.

Giá trị doanh số trong báo cáo này bao gồm tổng giá trị đơn hàng, không chỉ gồm các mặt hàng được giảm giá trong đơn hàng. Nếu cửa hàng của bạn có các ưu đãi giảm giá có thể kết hợp thì một đơn hàng có thể xuất hiện nhiều lần trong báo cáo. Đơn hàng sẽ hiển thị một lần trong mỗi hàng đối với mọi ưu đãi giảm giá được áp dụng.

Báo cáo này thu thập và bao gồm thông tin về giao dịch bán hàng thực hiện sau 12:00 sáng theo giờ UTC, ngày 1 tháng 5 năm 2017, bất kể múi giờ của cửa hàng.

Có thể mất 12-72 giờ để doanh số hiển thị trong báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá.

Báo cáo sử dụng các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo khoản giảm giá
Tên ưu đãi giảm giá Tên đã nhập khi ưu đãi giảm giá được tạo trong trang quản trị.
ID ưu đãi giảm giá ID trong URL quản trị đối với ưu đãi giảm giá.
Hạng ưu đãi giảm giá "vận chuyển", "sản phẩm", "đơn hàng" hoặc "không xác định".
Phương thức giảm giá Cách áp dụng ưu đãi giảm giá khi thanh toán như áp dụng tự động hoặc bằng cách nhập mã.
Hình thức giảm giá Tỷ lệ phần trăm, số tiền cố định, miễn phí vận chuyển, mua X tặng Y hoặc Ứng dụng.
Mã giảm giá Đã áp dụng mã để nhận ưu đãi giảm giá.
Tiêu đề giảm giá tự động Tên của ưu đãi giảm giá được áp dụng tự động.
Số tiền giảm giá Tổng giá trị của ưu đãi giảm giá được báo cáo.
Ưu đãi giảm giá khác Tổng giá trị của các ưu đãi giảm giá khác được áp dụng cho cùng đơn hàng tương tự như ưu đãi giảm giá này.
Ưu đãi giảm giá không dành cho vận chuyển khác Khi áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá cho đơn hàng có ưu đãi giảm giá đã nêu, trường này sẽ hiển thị tổng giá trị của các ưu đãi giảm giá không dành cho vận chuyển khác được áp dụng cho cùng đơn hàng tương tự như ưu đãi giảm giá này.
Ưu đãi giảm giá vận chuyển khác Khi áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá cho đơn hàng có ưu đãi giảm giá đã nêu, trường này sẽ hiển thị tổng giá trị của các ưu đãi giảm giá vận chuyển khác được áp dụng cho cùng đơn hàng tương tự như ưu đãi giảm giá này.
Ưu đãi giảm giá không dành cho vận chuyển Tổng giá trị của tất cả ưu đãi giảm giá không dành cho vận chuyển cho các đơn hàng có ưu đãi giảm giá này.
Ưu đãi giảm giá vận chuyển Tổng giá trị của tất cả ưu đãi giảm giá vận chuyển cho đơn hàng có ưu đãi giảm giá này.
Ưu đãi giảm giá bằng tập lệnh không dành cho vận chuyển Tổng giá trị của các ưu đãi giảm giá sản phẩm là kết quả của đoạn mã do ứng dụng Script Editor chạy.

Cột này chỉ hiển thị khi bạn dùng Shopify Plus. Số tiền giảm giá bằng đoạn mã vận chuyển chỉ được kê khai cho đơn hàng khi đơn hàng đó cũng dùng mã giảm giá.
Giảm giá bằng tập lệnh vận chuyển Tổng giá trị của ưu đãi giảm giá vận chuyển là kết quả của đoạn mã do ứng dụng Script Editor chạy.

Cột này chỉ hiển thị khi bạn dùng Shopify Plus. Số tiền giảm giá bằng đoạn mã vận chuyển chỉ được kê khai cho đơn hàng khi đơn hàng đó cũng dùng mã giảm giá.
Đơn hàng Số lượng đơn hàng áp dụng ưu đãi giảm giá này.
Tổng số hàng bán được Tổng doanh số của tất cả các đơn hàng áp dụng ưu đãi giảm giá này.
Vận chuyển Số tiền vận chuyển, không bao gồm ưu đãi giảm giá vận chuyển.

Doanh số theo nguồn giới thiệu lưu lượng truy cập

Báo cáo Doanh số theo nguồn giới thiệu lưu lượng truy cập hiển thị doanh số dựa trên trang web xuất phát cụ thể của khách hàng.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo nguồn giới thiệu lưu lượng truy cập
Nguồn giới thiệu lưu lượng truy cập

Cho biết khách hàng (người đã đặt hàng) tiếp cận cửa hàng trực tuyến của bạn bằng cách nào. Có thể có các giá trị sau:

 • Trực tiếp: Khách hàng nhập URL cửa hàng vào trình duyệt.
 • Tìm kiếm: Khách hàng nhấp vào cửa hàng trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm.
 • Email: Khách hàng nhấp vào liên kết đến cửa hàng trong email.
 • Mạng xã hội: Khách hàng nhấp vào liên kết trên mạng truyền thông xã hội.
 • Không rõ: Nguồn giới thiệu không khớp với các trường hợp trên.
Máy chủ giới thiệu lưu lượng truy cập

Trang web giới thiệu, ví dụ: www.google.com có nguồn giới thiệu là Tìm kiếmoutlook.live.com có nguồn giới thiệu là Email.

Đối với nguồn Trực tiếp, nếu không thể xác định trang web giới thiệu thì phần máy chủ sẽ hiển thị dấu gạch ngang. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, chẳng hạn như các tình huống sau:

 • Liên kết được nhấp vào từ email (tùy theo sản phẩm), ứng dụng di động, tin nhắn nhanh hoặc dấu trang.
 • Trình duyệt web của người dùng đã bật tính năng Không theo dõi.
 • Dữ liệu của trang web giới thiệu bị chặn bởi proxy hoặc tường lửa.
 • Liên kết là URL rút gọn.

Báo cáo này hiển thị nguồn giới thiệu tương tác cuối cùng. Để biết thêm thông tin về nguồn giới thiệu và tương tác, còn được gọi là mô hình phân bổ, xem Nguồn giới thiệu và tương tác.

Doanh số theo địa điểm thanh toán

Báo cáo Doanh số theo địa điểm thanh toán hiển thị quốc gia hoặc khu vực của địa chỉ thanh toán đơn hàng.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo địa điểm thanh toán
Địa điểm thanh toán Quốc gia hoặc vùng trên địa chỉ thanh toán.

Doanh số theo đơn vị tiền tệ thanh toán

Báo cáo Doanh số theo đơn vị tiền tệ thanh toán hiển thị chi tiết doanh số theo đơn vị tiền tệ của khách hàng đã sử dụng khi thanh toán.

Cột Tổng số hàng bán cho biết giá trị giao dịch bán hàng theo đơn vị tiền tệ địa phương của bạn.

Ví dụ: Đơn vị tiền tệ địa phương của Sarah là đô la Canada nhưng cô chấp nhận khoản thanh toán bằng đô la Úc và đô la Mỹ. Trong báo cáo Doanh số theo đơn vị tiền tệ thanh toán, đô la Canada, đô la Úc và đô la Mỹ được liệt kê trong cột Đơn vị tiền tệ thanh toán, theo sau là số lượng đơn hàng được thực hiện bằng những đơn vị tiền tệ đó và giá trị của các đơn hàng bằng đô la Canada.

Doanh số theo kênh

Bạn có thể sử dụng báo cáo Doanh số theo kênh để xem doanh số của các kênh bán hàng khác nhau.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Trong báo cáo này, Tên kênh bán hàng hiển thị tên kênh hoặc ứng dụng mà khách hàng sử dụng để đặt hàng, ví dụ như Cửa hàng trực tuyến hoặc Nút Mua. Đối với đơn bán hàng có nguồn gốc là đơn hàng nháp, báo cáo sẽ hiển thị Đơn hàng nháp. Nếu sử dụng ứng dụng không có tên, báo cáo sẽ hiển thị Khác.

Doanh số theo tên khách hàng

Báo cáo Doanh số theo tên khách hàng hiển thị chi tiết về đơn hàng của khách hàng trong một khoảng thời gian.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Thuật ngữ bổ sung cho báo cáo doanh số theo tên khách hàng
Tên khách hàng Tên của khách hàng.
Email của khách hàng Địa chỉ email của khách hàng.

Giá trị đơn hàng trung bình theo thời gian

Báo cáo Giá trị đơn hàng trung bình theo thời gian hiển thị sự thay đổi của giá trị đơn hàng trung bình theo thời gian.

Bạn có thể nhấp vào Nhóm theo để chọn đơn vị thời gian bạn muốn xem doanh số: giờ, ngày, tuần, tháng, quý, năm, giờ trong ngày, ngày trong tuần, tháng trong năm. Đơn vị thời gian chỉ rõ cách nhóm giá trị đơn hàng. Bạn cũng có thể so sánh dữ liệu từ các khoảng ngày khác nhau.

Tùy chỉnh báo cáo bán hàng

Sử dụng tính năng lọc và chỉnh sửa để tùy chỉnh báo cáo bán hàng.

Hầu hết các số liệu đều giống các thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong báo cáo bán hàng. Bạn có thể thêm các cột khác vào báo cáo như:

Ví dụ về các cột bạn có thể thêm để tùy chỉnh báo cáo bán hàng
Giá trị đơn hàng trung bình

Bằng tổng doanh số (chưa bao gồm các điều chỉnh) - ưu đãi giảm giá (chưa bao gồm các điều chỉnh)/số lượng đơn hàng. Các điều chỉnh bao gồm mọi hành động chỉnh sửa, trao đổi hoặc trả lại được thực hiện với một đơn hàng sau khi đơn hàng được tạo lần đầu.

Số lượng đã đặt hàng Số lượng đã đặt hàng = Số lượng thuần + Số lượng đã trả lại
Số lượng đã trả lại

Số lượng mặt hàng trả lại.

Tùy chọn mua

Kiểu mua của khách hàng, chẳng hạn gói đăng ký hoặc mua một lần.

Ví dụ: Đơn hàng trả lại trong 30 ngày qua

Giả sử bạn muốn xem tất cả đơn hàng trả lại trong 30 ngày qua sắp xếp theo sản phẩm. Bạn có thể lọc báo cáo Doanh số theo sản phẩm và xóa một số cột bạn không muốn xem.

Báo cáo kết quả sẽ hiển thị từng tiêu đề của sản phẩm trả lại, số lượng đã trả lại, giá trị của đơn hàng trả lại, tổng thuế áp dụng cho các sản phẩm trả lại và tổng số hàng bán. Vì báo cáo chỉ liên quan đến đơn hàng trả lại, tổng số hàng bán của mỗi sản phẩm sẽ là số âm.

Để tùy chỉnh báo cáo Doanh số theo sản phẩm:

Báo cáo súc tích hiện hiển thị giá trị của đơn hàng trả lại theo sản phẩm trong 30 ngày qua.

Số lượng thẻ quà tặng trong các báo cáo

Thẻ quà tặng hiển thị ở nhiều nơi trong báo cáo của bạn. Các thẻ này được ghi lại kèm điều kiện cụ thể.

Khi xuất thẻ quà tặng từ Trang quản trị Shopify:

 • Thẻ quà tặng không tính là doanh số trong bất kỳ báo cáo nào, cũng như tổng doanh số trong thanh bên Home (Trang chủ).

Nếu bạn bán thẻ quà tặng:

 • Thẻ quà tặng không được đưa vào bất kỳ báo cáo doanh số nào, cũng như tổng doanh số trong thanh bên Home (Trang chủ).
 • Thẻ quà tặng được đưa vào báo cáo tài chính về Doanh số thẻ quà tặng.
 • Số tiền thanh toán cho thẻ quà tặng phải được đưa vào báo cáo tài chính Thanh toán theo phương thức thanh toán mà khách hàng đã sử dụng, ví dụ như Thẻ Visa hay Tiền mặt.

Khi khách hàng sử dụng thẻ quà tặng để mua thứ gì đó từ cửa hàng của bạn:

 • Thẻ quà tặng được đưa vào báo cáo bán hàng. Toàn bộ giá trị của mặt hàng được ghi nhận là doanh số. Ví dụ: Một chiếc áo phông giá 20 USD trong đó 5 USD được thanh toán bằng thẻ quà tặng thì doanh số sẽ hiển thị là 20 USD.
 • Số tiền thanh toán bằng hoặc hoàn tiền về thẻ quà tặng phải ghi vào mục thẻ quà tặng trong báo cáo tài chính Các khoản thanh toán.
 • Số tiền thanh toán bằng thẻ quà tặng được trừ vào số dư thẻ quà tặng hiển thị trong báo cáo tài chính về Số dư thẻ quà tặng.

Khi thẻ quà tặng hết hạn:

 • Mọi khoản nợ chưa trả trên thẻ quà tặng sẽ tiếp tục được tính vào số dư thẻ quà tặng chưa thanh toán trong báo cáo Số dư thẻ quà tặng.

Khi bạn hủy kích hoạt thẻ quà tặng:

 • Mọi khoản nợ chưa trả còn lại trên thẻ quà tặng sẽ được trả về 0 và bị xóa khỏi số dư thẻ quà tặng chưa thanh toán trong báo cáo tài chính về Số dư thẻ quà tặng. Điều chỉnh này được áp dụng kể từ ngày thẻ bị hủy kích hoạt và không ảnh hưởng đến dữ liệu lịch sử.
 • Có thể mất tới 24 giờ để các giá trị bị hủy kích hoạt hiển thị trong báo cáo Số dư thẻ quà tặng.

Số tiền thẻ quà tặng trong báo cáo tùy chỉnh

Bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh hiển thị doanh số gộp của thẻ quà tặng, thẻ quà tặng đã bán và ưu đãi giảm giá dành cho thẻ quà tặng:

 • Tổng doanh số của thẻ quà tặng chỉ giá trị thực tế của thẻ quà tặng bạn đã bán. Con số này thể hiện nợ chưa trả của bạn.
 • Thẻ quà tặng đã bán chỉ số tiền bạn bán thẻ quà tặng, có thể thấp hơn giá trị thực tế.
 • Điểm khác biệt là số tiền giảm giá thẻ quà tặng.

Ví dụ: Bạn bán thẻ quà tặng 1.000.000 đồng với giá 800.000 đồng. Tổng doanh số của thẻ quà tặng là 1.000.000 đồng. Số tiền bán thẻ quà tặng là 800.000 đồng. Số tiền giảm giá thẻ quà tặng là 200.000 đồng.

Số tiền bán thẻ quà tặng không được thêm vào báo cáo bán hàng khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí