Báo cáo gian lận

Báo cáo gian lận được tổng hợp dựa trên dữ liệu liên quan đến đơn hàng có thể hoặc chắc chắn là có gian lận. Không thể tùy chỉnh báo cáo gian lận.

Tính sẵn có của báo cáo gian lận

Tất cả báo cáo gian lận đều có sẵn trong mọi gói đăng ký Shopify. Tuy nhiên, một số báo cáo gian lận sẽ chỉ hiển thị trong danh sách Báo cáo khi đã kích hoạt tính năng thích hợp.

Các yêu cầu về tính năng đối với báo cáo gian lận cụ thể.
Yêu cầu Báo cáo có sẵn:
Tất cả cửa hàng
 • Tỷ lệ chấp nhận
 • Tỷ lệ đơn hàng rủi ro cao
 • Đã hủy đơn hàng do gian lận
 • Cửa hàng sử dụng Shopify Payments
 • Tỷ lệ bồi hoàn chung
 • Tỷ lệ bồi hoàn do gian lận
 • Giá trị bồi hoàn do gian lận
 • Cửa hàng có Shopify Protect
 • Tổng số khiếu nại trên Shopify Protect
 • Tổng số đơn hàng trên Shopify Protect
 • Xem báo cáo gian lận

  Danh sách báo cáo gian lận

  Dữ liệu hiển thị trong từng báo cáo gian lận được xác định như sau:

  Danh sách báo cáo gian lận và mô tả nội dung.
  Báo cáo Mô tả
  Tỷ lệ chấp nhận Hiển thị tỷ lệ phần trăm tổng số đơn hàng chưa bị gắn cờ là rủi ro cao.
  Tỷ lệ bồi hoàn do gian lận Hiển thị tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền thanh toán đã nhận được tiền bồi hoàn mà nguyên nhân là do Gian lận.
  Giá trị bồi hoàn do gian lận Hiển thị giá trị của tổng số đơn hàng đã nhận được tiền bồi hoàn mà nguyên nhân là do Gian lận.
  Tỷ lệ đơn hàng rủi ro cao Hiển thị tỷ lệ phần trăm của tổng số đơn hàng bị gắn cờ là rủi ro cao.
  Đã hủy đơn hàng do gian lận Hiển thị giá trị của tổng số đơn hàng bị hủy do gian lận.
  Tỷ lệ bồi hoàn chung Hiển thị tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền thanh toán đã nhận được tiền bồi hoàn bằng hình thức bất kỳ.
  Tổng số khiếu nại trên Shopify Protect Hiển thị giá trị của tổng số đơn hàng đã được Shopify Protect bảo vệ.
  Tổng số đơn hàng trên Shopify Protect Hiển thị giá trị tổng số đơn hàng đã được Shopify Protect bảo vệ.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí