Sổ tay ShopifyQL

Sổ tay ShopifyQL là ứng dụng cho phép bạn truy vấn, khám phá và trực quan hóa dữ liệu doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng Sổ tay ShopifyQL để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tạo báo cáo tùy chỉnh và có cái nhìn rõ hơn về sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Để tạo Sổ tay, bạn cần cài đặt ứng dụng Sổ tay ShopifyQL trong cửa hàng ứng dụng Shopify.

Sổ tay sử dụng Ngôn ngữ truy vấn Shopify (ShopifyQL) để truy xuất dữ liệu, sau đó trình bày dữ liệu bằng hình ảnh. Ứng dụng này cho phép bạn viết truy vấn ShopifyQL tùy chỉnh để kể những câu chuyện có ý nghĩa bằng dữ liệu mà bạn truy xuất.

Tham khảo BFCM Notebook để xem ví dụ về loại câu chuyện bạn có thể tạo bằng Sổ tay ShopifyQL.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí