Tạo Sổ tay

Ứng dụng ShopifyQL Notebooks cho phép bạn truy vấn dữ liệu cửa hàng và tạo hình ảnh trực quan. Bằng cách kết hợp hình ảnh trực quan hóa dữ liệu khác nhau với khối văn bản, bạn có thể tạo báo cáo về cửa hàng của mình, đó gọi là "sổ tay". Ví dụ: Bạn có thể tạo một sổ tay để tìm hiểu tổng doanh số bán sản phẩm, một sổ tay để nắm được sản phẩm nào đang đóng góp nhiều nhất vào biên lợi nhuận của bạn. Bạn có thể tạo số lượng sổ tay tùy ý muốn.

Cài đặt ứng dụng ShopifyQL Notebooks

 1. Chuyển đến trang ShopifyQL Notebooks trên Shopify App Store.

 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).

 3. Đăng nhập vào cửa hàng Shopify mà bạn muốn cài đặt ứng dụng ShopifyQL Notebooks.

 4. Để đồng ý chia sẻ dữ liệu cần thiết với ứng dụng ShopifyQL Notebooks, nhấp vào Cài đặt ứng dụng.

Sau khi cài đặt ứng dụng vào cửa hàng, bạn có thể tạo sổ tay mới.

Đang tạo sổ tay mới

Sổ tay là một tập hợp các khối nội dung mà bạn tạo và sắp xếp theo thứ tự mình muốn. Bạn có thể sử dụng nhiều loại khối khác nhau để tạo sổ tay:

Bạn có thể sử dụng tổ hợp hình ảnh trực quan hóa dữ liệu như đồ thị và biểu đồ, hay cũng có thể là văn bản để mô tả dữ liệu hiệu quả nhất.

Tạo sổ tay mới

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào ShopifyQL Notebooks.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Tạo sổ tay.

 5. Theo mặc định, sổ tay mới có một khối mã duy nhất. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Chọn mẫu cho khối mã
  • Viết khối mã của riêng bạn
 6. Không bắt buộc: Thêm khối mã hoặc khối văn bản bổ sung vào sổ tay bằng cách di chuột đến vị trí bạn muốn thêm khối, sau đó chọn Khối văn bản hoặc Khối mã.

 7. Để lưu sổ tay, nhấp vào nút ..., sau đó nhấp vào Tên.

 8. Nhập tên cho sổ tay rồi nhấp vào Lưu.

Sau khi lưu sổ tay, bạn có thể xuất dữ sổ tay hoặc chỉnh sửa sổ tay.

Khối văn bản

Khối văn bản cho phép bạn thêm văn bản có kiểu cách hoặc hình ảnh tĩnh vào sổ tay. Bạn có thể sử dụng khối văn bản cho tiêu đề trong sổ tay, phần giới thiệu hoặc phần mô tả của hình ảnh trực quan hóa dữ liệu.

Khối mã

Khối mã cho phép bạn thêm truy vấn vào sổ tay có sử dụng ngôn ngữ truy vấn ShopifyQL để trả về dữ liệu về cửa hàng. Trong khối mã, bạn có thể chọn cách thức hiển thị dữ liệu trong sổ tay. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng ShopifyQL cho Sổ tay.

Mẫu

Mẫu là các truy vấn ShopifyQL viết sẵn mà bạn có thể sử dụng ngay, hoặc là bước đầu để bạn tạo truy vấn của riêng mình. Khi tạo khối mã, bạn có thể chọn một mẫu bằng cách nhấp vào Mẫu và chọn một mẫu từ danh sách. Có sẵn mẫu cho một số hình ảnh trực quan hóa dữ liệu, ví dụ:

 • Doanh số theo thời gian
 • Sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi hàng đầu
 • Sản phẩm bán chạy nhất

Điền tự động

ShopifyQL Notebooks tự động đưa ra các gợi ý cho truy vấn của bạn khi bạn viết khối mã. Nhấp vào gợi ý để thêm gợi ý đó vào truy vấn, hoặc tiếp tục nhập để thêm mã của riêng bạn.

Xuất sổ tay

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào ShopifyQL Notebooks.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Sổ tay, nhấp vào sổ tay bạn muốn xuất.

 5. Nhấp vào nút ..., sau đó nhấp vào Chế độ trình bày.

 6. Nhấp vào Export (Xuất).

Sổ tay của bạn được tải xuống dưới dạng tệp PNG.

Chỉnh sửa sổ tay

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào ShopifyQL Notebooks.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Sổ tay, nhấp vào sổ tay bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Thực hiện thay đổi với sổ tay bằng cách chỉnh sửa khối, thêm khối mới hoặc xóa khối.

 6. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu thay đổi).

Sử dụng Liquid để tham chiếu dữ liệu

Bạn có thể tạo câu chuyện dữ liệu động bằng Liquid, ngôn ngữ kiểu mẫu của Shopify, để tham chiếu dữ liệu trong ShopfyQL Notebooks. Tham chiếu là một phần tử dữ liệu từ khối mã ShopifyQL và có thể chỉnh sửa được bằng Liquid trong khối văn bản.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào ShopifyQL Notebooks.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Sổ tay, nhấp vào sổ tay bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Tìm văn bản tại nơi bạn muốn tạo tham chiếu.

 6. Nhấp vào Thêm tham chiếu để mở trình biên tập Liquid.

 7. Nhập mã Liquid cho phần tử dữ liệu bạn muốn tham chiếu.

 8. Sử dụng gợi ý tự động điền cho các tham chiếu, hàng và cột có sẵn để đảm bảo độ chính xác.

 9. Nhấp vào Áp dụng để lưu tham chiếu.

Chạy một Notebook

Khi tải một ShopifyQL Notebook, bạn sẽ nhìn thấy các khối mã và khối văn bản ở trạng thái chạy trước đó. Bạn có thể sử dụng chế độ xem này để nắm được công việc trước đó, nhưng dữ liệu mới nhất có thể không hiển thị. Để xem dữ liệu hiện tại, hãy dùng một trong các tùy chọn sau:

 • Chạy lại các khối mã riêng lẻ: Để lấy dữ liệu mới nhất, chạy lại các khối mã liên quan bằng cách nhấp vào Chạy đối với từng khối mã.

 • Chạy tất cả khối mã: Cập nhật tất cả dữ liệu trong Notebook của bạn và chạy tất cả các khối mã bằng cách nhấp vào Chạy tất cả.

Khi bạn chạy lại một khối mã, mọi tham chiếu liên kết đến khối mã đó sẽ được tự động cập nhật nên câu chuyện dữ liệu sẽ hiển thị thông tin mới nhất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí