Phân tích của Shopify

Phân tích và báo cáo của Shopify giúp bạn đánh giá hoạt động gần đây của cửa hàng, xem thông tin chuyên sâu về khách truy cập, phân tích hiệu suất của cửa hàng trực tuyến và phân tích giao dịch của cửa hàng.

Ai cũng có thể truy cập trang Phân tíchBáo cáo. Nếu bạn có cửa hàng trực tuyến thì lưu lượng truy cập sẽ hiển thị trên trang Xem trực tiếp. Báo cáo tùy chỉnh có trong gói Advanced Shopify và Shopify Plus.

Các loại báo cáo theo gói
Phân tích và báo cáo
(để biết chi tiết, hãy nhấp vào liên kết)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Trang Phân tích
Báo cáo tài chính
(bao gồm thuế và thanh toán)
Báo cáo gian lận
Báo cáo đơn hàng
Xem trực tiếp
Báo cáo thu hút người dùng
Báo cáo hàng trong kho
Báo cáo hành vi
Báo cáo tiếp thị
Báo cáo doanh số
Báo cáo doanh số bán lẻ
Báo cáo lợi nhuận
Báo cáo khách hàng
(Bao gồm giá trị dự đoán)

(Bao gồm giá trị dự đoán)
Báo cáo tùy chỉnh - - -

Để biết thông tin về các mức gói và giá, vui lòng truy cập trang các gói Shopify.

Trang quản lý và báo cáo đáp ứng các nhu cầu báo cáo và phân tích phổ biến của hầu hết chủ cửa hàng. Nếu cần thao tác hoặc xem dữ liệu theo cách khác, bạn có thể xuất dữ liệu thành chương trình bảng tính, sử dụng ứng dụng bên thứ ba hoặc thiết lập các dịch vụ cung cấp phân tích bên thứ ba.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí