Phân tích của Shopify

Phân tích và báo cáo của Shopify cho phép bạn đánh giá hoạt động gần đây của cửa hàng, xem thông tin chi tiết về khách truy cập, phân tích tốc độ của cửa hàng trực tuyến và phân tích giao dịch của cửa hàng.

Ai cũng có thể truy cập trang Phân tích và báo cáo tài chính chủ chốt. Nếu có cửa hàng trực tuyến, bạn có thể truy cập Xem trực tiếp. Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify trở lên, bạn có thể truy cập nhiều báo cáo hơn.

Các loại báo cáo theo gói
Phân tích và báo cáo
(để biết chi tiết, hãy nhấp vào liên kết)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Trang Phân tích
Báo cáo tài chính
(bao gồm thuế và thanh toán)
Phân tích sản phẩm
Xem trực tiếp -
Báo cáo thu hút người dùng -
Báo cáo hàng trong kho - (5 / 7)
Báo cáo hành vi - (5 / 6)
Báo cáo tiếp thị - (1 / 5)
Báo cáo đơn hàng - -
Báo cáo doanh số - -
Báo cáo doanh số bán lẻ - -
Báo cáo lợi nhuận - -
Báo cáo khách hàng - - (7/9)
Báo cáo tùy chỉnh - - -

Nếu bạn nâng cấp lên gói khác thì các báo cáo bổ sung sẽ cung cấp dữ liệu từ thời điểm bạn bắt đầu sử dụng Shopify.

Ví dụ: Giả sử bạn bắt đầu gói Basic Shopify vào tháng 1, sau đó nâng cấp lên gói Shopify vào tháng 4. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ có thể truy cập báo cáo doanh số và khách hàng, tất cả các báo cáo về hành vi và tiếp thị, cũng như toàn bộ dữ liệu liên quan từ tháng 1.

Để biết thông tin về các mức gói và giá, vui lòng truy cập trang các gói Shopify.

Trang quản lý và báo cáo đáp ứng các nhu cầu báo cáo và phân tích phổ biến của hầu hết chủ cửa hàng. Nếu cần thao tác hoặc xem dữ liệu theo cách khác, bạn có thể xuất dữ liệu thành chương trình bảng tính, sử dụng ứng dụng bên thứ ba hoặc thiết lập các dịch vụ cung cấp phân tích bên thứ ba.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí