Báo cáo

Báo cáo của Shopify được chia thành các danh mục dựa trên loại thông tin hiển thị trong báo cáo. Bạn có thể truy cập nhiều loại báo cáo tùy thuộc vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng:

Các loại báo cáo theo gói
Số liệu phân tích và báo cáo
(để biết chi tiết, hãy nhấp vào đường liên kết)
Shopify Lite Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Bảng thông tin tổng quan
Báo cáo tài chính
(bao gồm thuế và thanh toán)
Phân tích sản phẩm
Xem trực tiếp -
Báo cáo về sức thu hút -
Báo cáo hàng trong kho - (4/5)
Báo cáo hành vi - (5 / 6)
Báo cáo tiếp thị - (1 / 5)
Báo cáo doanh số - -
Báo cáo doanh số bán lẻ - -
Báo cáo lợi nhuận - -
Báo cáo khách hàng - - (5 / 7)
Báo cáo tùy chỉnh - - -

Nếu bạn nâng cấp lên gói khác thì các báo cáo bổ sung sẽ cung cấp dữ liệu từ thời điểm bạn bắt đầu sử dụng Shopify.

Ví dụ: Giả sử bạn bắt đầu gói Basic Shopify vào tháng 1, sau đó nâng cấp lên gói Shopify vào tháng 4. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ có thể truy cập báo cáo doanh số và khách hàng, tất cả các báo cáo về hành vi và tiếp thị, cũng như toàn bộ dữ liệu liên quan từ tháng 1.

Để biết thông tin về các mức gói và giá, vui lòng truy cập trang các gói Shopify.

Lưu ý: Báo cáo hiển thị tối đa 1.000 hàng. Giới hạn này đảm bảo tốc độ tải báo cáo nhanh chóng. Đối với báo cáo hiển thị tổng số tiền, tổng số đó là của tất cả các hàng, ngay cả khi chỉ tải được 1.000 hàng. Nếu cần truy cập tất cả các hàng của báo cáo lớn, bạn có thể xuất báo cáo như mô tả trong Xuất báo cáo.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí