Báo cáo khách hàng

Với các báo cáo sau, bạn có thể nhận được thông tin chuyên sâu hữu ích về khách hàng, bao gồm số lượng đơn hàng trung bình, tổng giá trị đơn hàng trung bình và giá trị mua hàng dự kiến:

 • Khách hàng theo thời gian
 • Doanh số từ khách hàng lần đầu tiên so với khách hàng quen
 • Khách hàng theo địa điểm
 • Khách hàng quen
 • Khách hàng một lần
 • Phân tích nhóm khách hàng
 • Hạng chi tiêu dự đoán

Do cách tạo, báo cáo khách hàng có thể không hiển thị tất cả các hoạt động trên cửa hàng của bạn trong 12 giờ qua. Tuy nhiên, khi mở báo cáo Doanh số từ khách hàng lần đầu so với khách hàng quen, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để hiển thị dữ liệu mới hơn.

Dữ liệu trong báo cáo khách hàng dựa trên toàn bộ lịch sử đặt hàng của khách hàng mới trong báo cáo, không chỉ những đơn hàng được đặt trong khung thời gian đã chọn. Ví dụ: Nếu bạn chỉ truy cập báo cáo của tháng 11 thì khách hàng mới của tháng đó vẫn hiển thị là khách hàng thường xuyên, ngay cả khi họ thực hiện đơn hàng thứ hai trong tháng 12.

Truy cập báo cáo khách hàng

Bước:

Khách hàng theo thời gian

Báo cáo Khách hàng theo thời gian cho biết số lượng khách hàng đã đặt hàng tại cửa hàng của bạn.

Bạn có thể chọn đơn vị thời gian trong menu thả xuống Group by (Nhóm theo) để kiểm soát cách nhóm dữ liệu.

Bảng báo cáo hiển thị hai hàng dành cho mỗi đơn vị thời gian khi có cả hai loại khách hàng: một hàng dành cho khách hàng lần đầu còn một hàng dành cho khách hàng quen. Khách hàng lần đầu là khách hàng đặt hàng lần đầu tiên tại cửa hàng của bạn. Khách hàng quen là khách hàng đã đặt hàng và có lịch sử đơn hàng gồm tối thiểu một đơn hàng.

Với mỗi đơn vị thời gian, bạn có thể tìm các dữ liệu sau:

 • Số lượng khách hàng mới (lần đầu tiên) đã đặt hàng trong thời gian đó. Một nhóm khách hàng như vậy thường được gọi là nhóm khách hàng mới.
 • Số lượng khách hàng quen đã đặt hàng trong thời gian đó.

Doanh số từ khách hàng lần đầu tiên so với khách hàng quen

Báo cáo Doanh số từ khách hàng lần đầu so với khách hàng quen cho biết giá trị của đơn hàng do khách hàng đặt lần đầu tiên và khách hàng quen đặt.

Bạn có thể nhấp vào Nhóm theo để chọn đơn vị thời gian bạn muốn xem tổng doanh số trong biểu đồ: giờ, ngày, tuần, tháng, quý, năm, giờ trong ngày, ngày trong tuần hoặc tháng trong năm. Đơn vị thời gian chỉ định cách nhóm tổng doanh số.

Bảng báo cáo hiển thị hai hàng dành cho mỗi đơn vị thời gian khi có cả hai loại khách hàng: một hàng dành cho khách hàng lần đầu còn một hàng dành cho khách hàng quen. Khách hàng lần đầu là khách hàng đặt hàng lần đầu tiên tại cửa hàng của bạn. Khách hàng quen là khách hàng đã đặt hàng và có lịch sử đơn hàng gồm tối thiểu một đơn hàng.

Với mỗi đơn vị thời gian, bạn có thể tìm các dữ liệu sau:

 • số lượng đơn hàng do từng nhóm khách hàng đặt
 • giá trị đơn hàng (tổng số hàng bán) do từng nhóm khách hàng đặt

Khách hàng theo địa điểm

Báo cáo Khách hàng theo địa điểm hiển thị dữ liệu về khách hàng mới được sắp xếp theo vị trí địa lý. Khách hàng mới được sắp xếp theo vị trí địa lý trong địa chỉ mặc định trên trang quản trị Shopify.

Đối với từng khu vực địa lý, bạn có thể tìm thấy:

 • số lượng khách hàng mới đặt đơn hàng đầu tiên trong khung thời gian đã chọn
 • tổng số lượng đơn hàng mà những khách hàng đó đã đặt kể từ đơn hàng đầu tiên
 • tổng số tiền họ đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Tổng số Đơn hàng và tổng Số tiền chi tiêu tính đến hiện tại dựa trên toàn bộ lịch sử đặt hàng của khách hàng mới trong báo cáo, không chỉ những đơn hàng đã đặt trong khoảng thời gian đã chọn.

Khách hàng quen

Báo cáo Khách hàng quen hiển thị dữ liệu về tất cả khách hàng có lịch sử đặt hàng gồm hai đơn hàng trở lên.

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết sau của từng khách hàng:

 • tên khách hàng
 • địa chỉ email của khách hàng
 • khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa
 • ngày đặt đơn hàng đầu tiên
 • ngày đặt đơn hàng gần đây nhất
 • số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt
 • tổng số tiền họ đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Khách hàng một lần

Báo cáo Khách hàng một lần cung cấp dữ liệu về tất cả khách hàng chỉ đặt một đơn hàng từ trước tới giờ.

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết sau của từng khách hàng:

 • tên khách hàng
 • địa chỉ email của khách hàng
 • khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa
 • ngày đặt đơn hàng đầu tiên.
 • số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt là 1
 • giá trị của đơn hàng, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Phân tích nhóm khách hàng

Báo cáo Phân tích nhóm khách hàng hiển thị dữ liệu về mức độ thu hút và giữ chân khách hàng. Nhóm được định nghĩa là nhóm khách hàng có một số đặc điểm chung. Đối với báo cáo Phân tích nhóm khách hàng, khách hàng được gộp thành các nhóm dựa trên ngày họ đặt đơn hàng đầu tiên.

Bạn có thể sử dụng báo cáo này để tìm ra khách hàng nào đã quay lại mua hàng, từ đó xác định khách hàng giá trị nhất. Bạn có thể sử dụng thông tin này để quyết định thời điểm nhắm mục tiêu lại vào khách hàng, khách hàng nào cần nhắm mục tiêu lại và khách hàng nào mang lại ít giá trị hơn.

Phân tích nhóm khách hàng chứa các nội dung sau:

Bảng phân tích nhóm

Bảng phân tích nhóm hiển thị dữ liệu về các giao dịch quay lại mua hàng của khách hàng dựa trên thời điểm họ thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Mỗi hàng biểu thị một nhóm khách hàng đã thực hiện giao dịch mua đầu tiên trong cùng một khoảng thời gian. Cột đầu tiên hiển thị tên nhóm, dựa trên tuần, tháng hoặc quý mà khách hàng mua hàng lần đầu tiên. Cột thứ hai hiển thị tổng số liệu đã chọn cho mỗi hàng nhóm. Cột thứ ba hiển thị số liệu đã chọn cho đơn hàng đầu tiên của nhóm. Các cột còn lại hiển thị số liệu đã chọn theo tuần, tháng hoặc quý kể từ đơn hàng đầu tiên của nhóm. Cột kỳ 0 ghi lại các đơn hàng trả lại của khách hàng trong nhóm trong cùng khoảng thời gian với đơn hàng đầu tiên.

Ví dụ: Khách hàng John thực hiện giao dịch mua đầu tiên vào tháng 2 năm 2022. Sau đó, John tiếp tục mua hàng vào tháng 2 năm 2022, tháng 6 năm 2022 và tháng 9 năm 2022. Trong phân tích nhóm hằng tháng cho năm 2022, John sẽ ở trong nhóm tháng 2 và được tính là khách hàng quen trong Tháng 0, Tháng 4Tháng 7.

Bạn có thể tùy chỉnh báo cáo bằng những cách sau:

 • thay đổi khoảng thời gian dùng làm tiêu chí lập nhóm
 • thay đổi khoảng thời gian báo cáo hiển thị
 • thay đổi số liệu được hiển thị, bao gồm số lượng khách hàng, tỷ lệ giữ chân khách hàng, tổng doanh số, doanh thu thực hoặc giá trị đơn hàng trung bình
 • bao gồm giá trị dự đoán cho số liệu Số tiền đã chi tiêu cho mỗi khách hàng
 • áp dụng bộ lọc để xác định khách hàng nào được thêm vào phân tích nhóm (tiêu chí thêm vào nhóm). Có hai loại bộ lọc: bộ lọc đơn hàng đầu tiên và bộ lọc khách hàng (về khách hàng trong nhóm)
 • xem số liệu doanh số tích lũy và không tích lũy

Biểu đồ tỷ lệ giữ chân khách hàng

Biểu đồ Tỷ lệ giữ chân hiển thị tỷ lệ giữ chân tất cả khách hàng lần đầu trong khoảng thời gian mà báo cáo hiển thị. Bạn cũng có thể hiển thị những phép so sánh sau:

 • So sánh với kỳ trước
 • So sánh với năm trước
 • So sánh giữa các nhóm

Bạn cũng có thể hiển thị tỷ lệ giữ chân đối với khách hàng trong tất cả nhóm cho khoảng thời gian đã chọn, hoặc chọn một nhóm duy nhất để hiển thị tỷ lệ giữ chân.

Chi tiết phân tích nhóm

Bạn có thể truy cập chi tiết phân tích nhóm bằng cách nhấp vào Tất cả hoặc một khoảng thời gian cụ thể trong cột Nhóm. Bạn có thể thấy những thông tin chi tiết sau của từng nhóm:

 • doanh số gộp, danh thu thực và tổng doanh số của nhóm đã chọn
 • giá trị đơn hàng trung bình và số lượng đơn hàng trung bình trên mỗi khách hàng trong nhóm
 • số tiền đã chi tiêu trên mỗi khách hàng
 • tổng số khách hàng mới hoặc khách hàng quen và tổng số đơn hàng của họ
 • nhóm sản phẩm hàng đầu đã bán cho khách hàng trong nhóm được chọn
 • các kênh tiếp thị hàng đầu chịu trách nhiệm điều hướng khách hàng của nhóm đến doanh nghiệp của bạn
 • các kênh bán hàng hàng đầu đã xử lý đơn hàng của nhóm
 • tổng quan về hạng chi tiêu dự đoán của nhóm
 • tỷ lệ đơn hàng bao gồm giao dịch mua một lần so với giao dịch mua gói đăng ký
 • những vị trí địa lý hàng đầu của khách hàng trong nhóm này

Giá trị dự đoán

Tùy chọn Giá trị dự đoán hiển thị dự đoán về số tiền chi tiêu cho mỗi nhóm khách hàng trong tương lai. Để kích hoạt tính năng này trong báo cáo Phân tích nhóm khách hàng, chọn Số tiền đã chi tiêu cho mỗi khách hàng làm số liệu hiển thị rồi kích hoạt nút bật/tắt Giá trị dự đoán. Dữ liệu dự đoán hiển thị với màu tím tô sáng cho các tháng tiếp theo trong biểu đồ bảng và dưới dạng đường màu tím trong biểu đồ đường.

Những dự đoán này dựa trên dữ liệu từ cửa hàng và được tổng hợp trong 24 tháng qua cho mỗi nhóm để đưa ra ước tính cho số tiền trung bình dự kiến chi cho mỗi khách hàng trong mỗi nhóm. Nếu không có dữ liệu từ 24 tháng, nút bật/tắt Giá trị dự đoán sẽ không hiển thị và bạn sẽ không thể xem dữ liệu dự đoán. Dữ liệu này không dựa trên thông tin từ bất kỳ cửa hàng nào khác hoặc mức trung bình trong ngành và không được chia sẻ với bất kỳ cửa hàng nào khác.

Bộ lọc tiêu chí thêm vào nhóm

Bạn có thể áp dụng hai loại bộ lọc để xác định khách hàng nào sẽ được thêm vào phân tích nhóm:

 • Bộ lọc đơn hàng đầu tiên (đặc điểm về đơn hàng đầu tiên của khách hàng): kênh bán hàng, kênh tiếp thị, loại tiếp thị, tên sản phẩm, gói đăng ký
 • Bộ lọc khách hàng (đặc điểm về khách hàng trong nhóm): quốc gia, khu vực, thành phố, trạng thái đăng ký nhận email

Sử dụng báo cáo phân tích nhóm để phân khúc khách hàng

Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ báo cáo Phân tích nhóm khách hàng để tạo phân khúc khách hàng trong nhóm khách hàng mang lại giá trị cao.

Ví dụ: Nếu nhóm khách hàng Tháng 6 năm 2022 cho thấy tỷ lệ giữ chân cao thì bạn có thể tạo phân khúc khách hàng bằng cách sử dụng First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30 .

Tìm hiểu thêm về phân khúc khách hàng.

Hạng chi tiêu dự đoán

Báo cáo Hạng chi tiêu dự đoán hiển thị giá trị dự đoán của từng khách hàng trong nhóm đã chọn. Báo cáo này có thể giúp bạn nhắm mục tiêu vào khách hàng nằm trong nhóm khách hàng mang lại giá trị cao nhất. Bạn có thể thấy những thông tin chi tiết sau của từng khách hàng trong nhóm:

 • tên khách hàng
 • hạng chi tiêu dự đoán
 • trạng thái gói đăng ký qua email
 • ngày khách hàng đặt đơn hàng mới nhất
 • số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt
 • tổng số tiền họ đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền

Tìm hiểu thêm về cách xác định hạng chi tiêu dự đoán.

Khách hàng rủi ro

Khách hàng trung thành

Tùy chỉnh Báo cáo khách hàng

Bạn có thể sử dụng các tính năng lọc và chỉnh sửa để tùy chỉnh báo cáo về khách hàng.

Dưới đây là mẫu của một số bộ lọc và cột có sẵn, nếu có.

Bộ lọc cho Báo cáo khách hàng

Danh sách bộ lọc cho báo cáo Khách hàng, bao gồm danh mục, tên và định nghĩa bộ lọc.
Danh mục lọc Tên bộ lọc - Định nghĩa
Khách hàng
 • Email khách hàng - Địa chỉ email liên kết với khách hàng.
 • Tên khách hàng - Họ tên khách hàng.
Thuộc tính khách hàng
 • Chấp nhận tiếp thị - Khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa.
 • Là khách hàng một lần - Khách hàng có lịch sử đặt hàng chỉ gồm 1 đơn hàng.
 • Là khách hàng quen - Khách hàng có lịch sử đặt hàng gồm nhiều đơn hàng.
Phân khúc khách hàng
 • Là khách hàng không hoạt động - Khách hàng có xác suất quay lại để mua hàng thấp. Kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, báo cáo này không còn khả dụng.
 • Là khách hàng triển vọng - Khách hàng được dự tính có xác suất quay lại cao và trở thành khách hàng trung thành.
Địa điểm
 • Thành phố/Quốc gia/Vùng - Thành phố, quốc gia và vùng của khách hàng, dựa trên địa chỉ mặc định trong trang quản trị Shopify.

Cột cho Báo cáo khách hàng

Danh sách các cột của báo cáo Khách hàng, bao gồm danh mục, tên và định nghĩa cột.
Danh mục cột Tên cột - Định nghĩa
Khách hàng
 • Email khách hàng - Địa chỉ email liên kết với khách hàng.
 • Tên khách hàng - Họ tên khách hàng.
 • Khách hàng - Tổng số lượng khách hàng lần đầu và khách hàng thường xuyên đã đặt hàng trong khung thời gian đã chọn.
Thuộc tính khách hàng
 • Chấp nhận tiếp thị - Khách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị khi đặt đơn hàng gần đây nhất chưa.
 • Là khách hàng một lần - Khách hàng có lịch sử đặt hàng chỉ gồm 1 đơn hàng.
 • Là khách hàng quen - Khách hàng có lịch sử đặt hàng gồm nhiều đơn hàng.
Phân khúc khách hàng
 • Là khách hàng không hoạt động - Khách hàng có xác suất quay lại để mua hàng thấp. Kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, báo cáo này không còn khả dụng.
 • Là khách hàng triển vọng - Khách hàng được dự tính có xác suất quay lại cao và trở thành khách hàng trung thành.
Đơn hàng đầu tiên
 • Đơn hàng đầu tiên (ngày/tháng/tuần/năm) - Ngày đặt đơn hàng đầu tiên của khách hàng.
Đơn hàng mới nhất
 • Đơn hàng gần nhất (ngày/tháng/tuần/năm) - Ngày gần nhất khách đặt hàng.
Địa điểm
 • Thành phố/Quốc gia/Vùng - Thành phố, quốc gia và vùng của khách hàng, dựa trên địa chỉ mặc định trong trang quản trị Shopify.
Đơn hàng
 • Số tiền chi tiêu - Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu, bao gồm thuế, ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và các khoản hoàn tiền. Ví dụ: Giả sử một khách hàng đã đặt hai mặt hàng trị giá 50 USD từ cửa hàng của bạn, không phải trả thuế, nhận 10% giảm giá trên một mặt hàng, tốn 10 USD phí vận chuyển và nhận 7 USD tiền hoàn lại do chậm trễ trong vận chuyển. Trong ví dụ này, Tổng số tiền chi tiêu tính đến hiện tại được tính theo công thức 50 + 45 + 10 - 7 và cho kết quả là 98 USD.
 • Đơn hàng - Số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt.
 • Số tiền đã chi tiêu trên mỗi đơn hàng - Số tiền trung bình mà khách hàng đã chi tiêu cho tất cả đơn hàng của họ. Số tiền này được tính bằng cách lấy tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu chia cho tổng số đơn hàng của họ.
Thời gian
 • Ngày/Tháng/Tuần - Ngày, tháng và tuần của đơn hàng.

Nội dung tùy chỉnh mẫu: Nhắm mục tiêu chiến dịch email vào khách hàng quen

Nếu muốn sử dụng chiến dịch email để khuyến khích khách hàng quen mua hàng tiếp thì bạn có thể tùy chỉnh báo cáo Khách hàng quen để chỉ hiển thị khách hàng quen đồng ý nhận thông tin tiếp thị.

Để tạo báo cáo cho ví dụ này:

Báo cáo hiện giới hạn trong khách hàng quen chấp nhận tiếp thị.

Sau đó, bạn có thể xuất báo cáo sang tệp CSV và có thể sử dụng tất cả địa chỉ email trong tệp cho chiến dịch email của mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí