Kunderapporter

Med følgende rapporter kan du få nyttig innsikt om kundene, inkludert gjennomsnittlig antall bestillinger, gjennomsnittlig totalsum for bestillinger og forventet kjøpsverdi:

 • Kunder over tid
 • Førstegangssalg kontra returnerende kunde
 • Kunder etter sted
 • Returnerende kunder
 • Engangskunder
 • Analyse av kundekohort
 • Forventet forbruksnivå

På grunn av måten kunderapporter genereres på kan det hende de ikke viser all butikkaktivitet fra de siste 12 timene. Når du åpner rapporten Førstegangssalg kontra returnerende kunder er imidlertid dataene oppdatert, innenfor noen få sekunder. Du kan gjenåpne eller oppdatere rapporten for å vise nyere data.

Dataene i kunderapportene er basert på hele bestillingshistorikken til nye kunder i rapporten, ikke bare bestillinger som er lagt inn i den valgte tidsperioden. Hvis du for eksempel åpner en rapport kun for november vil en ny kunde fra denne måneden likevel vises som en returnerende kunde dersom de har gjort sitt andre kjøp i desember.

Få tilgang til kunderapportene dine

Trinn:

Kunder over tid

Rapporten Kunder over tid viser hvor mange kunder som har lagt inn bestillinger i butikken.

Du kan velge en tidsenhet i Grupper etter-rullegardinmenyen for å kontrollere hvordan dataene grupperes.

Rapporttabellen viser to rader for hver tidsenhet der det finnes begge kundetyper: én for førstegangskunder, og én for returnerende kunder. En førstegangskunde er en kunde som har lagt inn sin første bestilling i butikken. En returnerende kunde er en kunde som har lagt inn en bestilling, og hvis bestillingshistorikk allerede inneholder minst én bestilling.

Du ser følgende data for hver enkelt tidsenhet:

 • Antall nye (førstegangs) kunder som la inn en bestilling i løpet av denne tiden. En slik kundegruppe kalles ofte en ny gruppe med kunder.
 • Antall returnerende kunder som la inn en bestilling i løpet av den tiden.

Førstegangssalg kontra returnerende kunde

Rapporten Førstegangssalg kontra returnerende kunder viser verdien av bestillinger som er lagt inn av førstegangs- og returnerende kunder.

Du kan klikke på Grupper etter for å velge hvilken tidsenhet du vil bruke for å vise totalomsetningen i diagrammet: time, dag, uke, måned, kvartal, år, time av dagen, dag i uken eller måned i året. Tidsenheten spesifiserer hvordan totalomsetningen grupperes.

Rapporttabellen viser to rader for hver tidsenhet der det finnes begge kundetyper: én for førstegangskunder, og én for returnerende kunder. En førstegangskunde er en kunde som har lagt inn sin første bestilling i butikken. En returnerende kunde er en kunde som har lagt inn en bestilling, og hvis bestillingshistorikk allerede inneholder minst én bestilling.

Du ser følgende data for hver enkelt tidsenhet:

 • antall bestillinger som er lagt inn av hver kundegruppe
 • verdien av bestillinger (totalomsetning) lagt inn av hver kundegruppe

Kunder etter sted

Rapporten Kunder etter plassering viser data for nye kunder organisert etter geografisk plassering. Nye kunder organiseres i henhold til geografisk plassering for standardadressen deres i Shopify-administrator.

For hvert geografiske område finner du:

 • antall nye kunder som la inn sin første bestilling i løpet av den valgte tidsperioden
 • totalt antall bestillinger som disse kundene har lagt inn siden den første bestillingen
 • det totale beløpet de har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Totalsummene Bestillinger og Beløp brukt til dato er basert på hele bestillingshistorikken til nye kunder i rapporten, ikke bare bestillinger som er lagt inn i den valgte tidsperioden.

Returnerende kunder

Rapporten Returnerende kunder viser data om alle kunder hvis bestillingshistorikk inneholder to eller flere bestillinger.

Du ser følgende informasjon om hver enkelt kunde:

 • navn
 • e-postadresse
 • hvorvidt vedkommende gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen
 • datoen for den første bestillingen
 • datoen for den nyeste bestillingen
 • antallet bestillinger vedkommende har lagt inn
 • det totale beløpet de har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Engangskunder

Rapporten Éngangskunder viser data om alle kunder hvis bestillingshistorikk bare inneholder én bestilling.

Du ser følgende informasjon om hver enkelt kunde:

 • navn
 • e-postadresse
 • hvorvidt vedkommende gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen
 • datoen for den første bestillingen deres.
 • antall bestillinger vedkommende har lagt inn, som er 1
 • verdien av bestillingen, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Kundekohortanalyse

Rapporten Kundekohortanalyse viser data om kundeanskaffelse og -bevaring. En kohort defineres som en gruppe med kunder som har lignende egenskaper. For rapporten Kundekohortanalyse grupperes kundene i kohorter basert på datoen for deres første bestilling.

Du kan bruke denne rapporten for å finne ut hvilke kunder som har gjort gjentatte kjøp for å identifisere de mest verdifulle kundene. Denne informasjonen kan du bruke til å ta beslutninger om ny målretting mot kunder, hvilke kunder som skal målrettes mot og hvilke kunder som har en lavere verdi.

Kundekohortanalysen inneholder følgende elementer:

Kohortanalysetabell

Kohortanalysetabellen viser data om gjentatte kjøp av kunder basert på når de gjorde sitt første kjøp. Hver rad representerer en kohort av kunder som gjorde sitt første kjøp i samme tidsperiode. Den første kolonnen viser kohortens navn, basert på uke, måned eller kvartal for første kjøp. Den andre kolonnen viser summen for den valgte måleverdien for hver kohortrad. Den tredje kolonnen viser valgt måleverdi for kohortens første bestillinger. Resten av kolonnene viser den valgte måleverdien over uker, måneder eller kvartaler siden første bestilling. Periode 0-kolonnen innhenter returnerende bestillinger fra kohortens kunder i samme periode som deres første bestilling.

La oss for eksempel si at din kunde John gjorde sitt første kjøp i februar 2022. John gjorde så et nytt kjøp i februar 2022, juni 2022 og i september 2022. I en månedlig kohortanalyse for 2022, vil John være med i februar-kohorten og telles som gjentagende kunde for måned 0, måned 4 og måned 7.

Du kan tilpasse rapporten på følgende måter:

 • endre tidsperioden kohortene grupperes etter
 • endre tidsperioden rapporten viser
 • endre hvilken beregning som vises, inkludert antall kunder, kundebevaringsrate, bruttosalg, nettosalg eller gjennomsnittlig bestillingsverdi
 • inkluderer prediktive verdier for beregningen Beløp brukt per kunde
 • bruk filtre for å avgjøre hvilke kunder som inkluderes i kohortanalysen (kohortinkluderingskriteriene). Det finnes to typer filtre: filtre for første bestilling og kundefiltre (om kundene i kohorten)
 • se kumulative og ikke-kumulative salgsberegninger

Diagram med bevaringsrate

Diagrammet Bevaringsrate viser bevaringsraten for alle førstegangskundene i tidsperioden rapporten viser. Du kan også vise følgende sammenligninger:

 • Sammenligning mot forrige periode
 • Sammenligning mot forrige år
 • Sammenligning mellom kohorter

Du kan også vise bevaringsraten for kunder i alle kohorter for den valgte tidsperioden, eller velge en enkeltkohort du ønsker å vise bevaringsraten for.

Detaljer om kohortanalyse

Du finner kohortanalysedetaljer ved å klikke på Alle, eller en bestemt tidsperiode i Kohort-kolonnen. Her finner du følgende detaljer for hver kohort:

 • brutto-, netto- og totalomsetning for den valgte kohorten
 • gjennomsnittlig bestillingsverdi og gjennomsnittlig antall bestillinger per kunde i kohorten
 • beløp brukt per kunde
 • totalt antall nye eller returnerende kunder og deres totale antall bestillinger
 • de mest populære produktvarekurvene som er solgt til kunder i den valgte kohorten
 • de beste markedsføringskanalene som er ansvarlig for å drive kohortens kunder til virksomheten din
 • de mest populære salgskanalene som behandlet kohortens bestillinger
 • en oversikt over forventet forbruksnivå for kohorten
 • et forhold mellom bestillinger som inneholder éngangskjøp kontra abonnementskjøp
 • de beste geografiske plasseringene for kunder i denne kohorten

Prediktive verdier

Alternativet Prediktive verdier viser prognoser for det fremtidig brukte beløpet per kundekohort. For å aktivere funksjonen i rapporten Kundekohortanalyse, må du velge Beløp brukt per kunde som vist beregning, og deretter aktivere vekslebryteren Prediktive verdier. Prognosedataene vises fremhevet i lilla for fremtidige måneder i tabellen, og som en lilla linje i linjediagrammet.

Disse prognosene er basert på data fra butikken din, innhentet over de forrige 24 månedene for hver kohort, for å kunne gi et estimat for forventet gjennomsnittlig beløp brukt per kunde i hver kohort. Hvis 24 måneder med data ikke er tilgjengelig, vises ikke vekslebryteren Prediktive verdier, og du har ikke mulighet til å se prediktive data. Dataene er ikke basert på informasjon fra andre butikker eller gjennomsnitt for din bransje, og dataene deles ikke med andre butikker.

Filtre for inkludering i kohorter

Det er to typer filtre du kan bruke som avgjør hvilke kunder som er inkludert i kohortanalysen:

 • Første bestillingsfiltre (egenskaper om kundens første bestilling): salgskanal, markedsføringskanal, markedsføringstype, produktnavn, abonnement
 • Kundefiltre (karakteristikker om kunder innenfor en kohort): land, region, by, status for e-postabonnement

Bruke kohortanalyserapporten til kundesegmentering

Du kan bruke data fra rapporten Kundekohortanalyse til å opprette kundesegmenter fra kundekohorter med høy verdi.

Hvis kundekohorten for juni 2022 for eksempel indikerer høy bevaring, kan du opprette et kundesegment ved å bruke First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30 .

Finn ut mer om kundesegmentering.

Forventet forbruksnivå

Rapporten Forventet forbruksnivå viser den forventede verdien for hver kunde i den valgte kohorten. Denne rapporten hjelper deg å målrette mot kunder som er en del av kohortene med høyest verdi. Du finner følgende detaljer for hver kunde i kohorten:

 • kundenavnet
 • det forventede forbruksnivået
 • status for e-postabonnement
 • datoen kunden la inn sin siste bestilling
 • antallet bestillinger vedkommende har lagt inn
 • det totale beløpet de har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Finn ut mer om hvordan forventede forbruksnivåer beregnes.

Risikokunder

Lojale kunder

Tilpass kunderapportene

Du kan bruke funksjonene for filtrering og redigering til å tilpasse rapporter om kunder.

Følgende er et eksempel på noen av filtrene og kolonnene som er tilgjengelige der dette er aktuelt.

Filtre for kunderapportene

Liste over filtre for kunderapporter, inkludert filterkategori, navn og definisjon.
Filterkategori Filternavn – Definisjon
Kunde
 • Kunde-e-post – E-postadressen som er tilknyttet en kunde.
 • Kundenavn – Kundens for- og etternavn.
Kundeegenskaper
 • Godtar markedsføring – Hvorvidt kunder gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen.
 • Er engangs – Kunder med en bestillingslogg som kun har én bestilling.
 • Returnerer – Kunder med en bestillingslogg som inneholder mer enn én bestilling.
Kundesegment
 • Er sovende – Kunder som har en lav sannsynlighet for å returnere og gjøre et nytt kjøp. Denne rapporten er ikke lenger tilgjengelig fra 16. august 2023.
 • Er lovende – Kunder som er estimert til å ha en høy sannsynlighet for å returnere og bli en lojal kunde.
Steder
 • By/land/region – By, land og region for kunder, basert på standardadressen i Shopify-administrator.

Kolonner for kunderapportene

Liste over kolonner for Kunde-rapporter, inkludert kolonnekategori, navn og definisjon.
Kolonnekategori Kolonnenavn – Definisjon
Kunde
 • Kunde-e-post – E-postadressen som er tilknyttet en kunde.
 • Kundenavn – Kundens for- og etternavn.
 • Kunder – Totalt antall førstegangs- og returnerende kunder som la inn en bestilling i løpet av den valgte tidsperioden.
Kundeegenskaper
 • Godtar markedsføring – Hvorvidt kunder gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen.
 • Er engangs – Kunder med en bestillingslogg som kun har én bestilling.
 • Returnerer – Kunder med en bestillingslogg som inneholder mer enn én bestilling.
Kundesegment
 • Er sovende – Kunder som har en lav sannsynlighet for å returnere og gjøre et nytt kjøp. Denne rapporten er ikke lenger tilgjengelig fra 16. august 2023.
 • Er lovende – Kunder som er estimert til å ha en høy sannsynlighet for å returnere og bli en lojal kunde.
Første bestilling
 • Første bestilling (dag/måned/uke/år) – Datoen for en kundes første bestilling.
Siste bestilling
 • Siste bestilling (dag/måned/uke/år) – datoen for en kundes siste bestilling.
Steder
 • By/land/region – By, land og region for kunder, basert på standardadressen i Shopify-administrator.
Bestillinger
 • Beløp brukt – Totalbeløpet kundene har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner. La oss for eksempel si at en kunde har bestilt to varer til 50 USD fra butikken, ikke betalt noen avgifter, fått 10 % rabatt på en av varene, brukt 10 USD i frakt og fått en 7 USD refusjon for en fraktforsinkelse. I dette eksempelet beregnes Totalt brukt til dato som 50 + 45 + 10 - 7, og totalsummen 98 USD vises.
 • Bestillinger – antall bestillinger en kunde har lagt inn.
 • Beløp brukt per bestilling – det gjennomsnittlige beløpet kunder har brukt på tvers av alle bestillingene sine. Det beregnes ved å dele kundens totale brukte beløp på totalt antall bestillinger.
Tidspunkt
 • Dag/måned/uke – Dagen, måneden og uken i bestillingen.

Eksempel tilpasning: Lag en e-postkampanje for returnerende kunder

Hvis du vil bruke en e-postkampanje for å oppfordre returnerende kunder til å gjøre et nytt kjøp kan du tilpasse rapporten Returnerende kunder slik at den bare viser returnerende kunder som har godtatt å motta markedsføring.

Slik oppretter du rapporten for dette eksemplet:

Rapporten er nå begrenset til returnerende kunder som godtar markedsføring.

Du kan deretter eksportere rapporten til en CSV-fil, og du kan bruke alle e-postadressene i filen for e-postkampanjen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis