finansrapporter

Du kan se finansiell informasjon om bedriften din i finansrapportene.

Rapporter-siden kan du filtrere etter Kategorier > Økonomi for å vise en liste med økonomirapporter. For å vise et sammendrag og finne mer detaljerte økonomirapporter kan du klikke på rapporten Sammendrag.

Når du åpner en økonomirapport er dataene oppdatert innenfor omtrent ett minutt. Du kan gjenåpne eller oppdatere rapporten for å vise nyere data.

Fakturaer og avgifter

Hvis du leter etter informasjon om kontoregningene og avgiftene dine på Shopify, kan du se kontologgen i Faktura-delen av Faktura-siden i Shopify-administrator.

Økonomikategorifilter på Rapporter-siden

Du finner en liste over økonomirapporter på Rapporter-siden ved å filtrere etter Kategori > Økonomi. I rapportlisten finner du rapportsiden Sammendrag og andre nøkkelrapporter.

Rapporten Totalomsetning viser antall bestillinger for tidsperioden, og organiserer bestillingene i transaksjoner som salg, returer og fraktantall.

Rapporten Betalinger viser antall pengetransaksjoner på tvers av alle betalingsleverandører (Shopify Payments, manuelle betalinger, gavekort og så videre), inkludert både betalinger og refusjoner. Den detaljerte økonomirapporten Betalinger grupperer transaksjoner etter betalingsleverandør.

Økonomisammendrag-side

Oppsummeringssiden Økonomi viser en oversikt over salg, betalinger, gjeld og bruttofortjeneste for den valgte tidsperioden. Hver seksjon har koblinger til relaterte rapporter.

Vis siden for økonomisammendrag

Trinn:

 1. Gå til Analyse > Rapporter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Kategorier.
 3. Klikk på Økonomi for å filtrere rapporter og bare vise økonomirapporter.
 4. Klikk på rapporten Sammendrag i kolonnen Navn.
 5. Valgfritt: Velg en kanal, og velg en tidsperiode.

Hvis du fjerner en kanal, vises den ikke i kanallisten. Du kan imidlertid fortsatt se historiske data for den fjernede kanalen ved å velge Alle kanaler.

Salgsoversikt

Seksjonen Salg viser en oversikt over salgsrelaterte økonomirapporter. Den inneholder også koblinger til hver av de andre salgsrelaterte økonomirapportene:

 • Bruttosalg-rapport
 • Rabatt-rapport
 • Retur-rapport
 • Nettosalg-rapport
 • Frakt-rapport
 • Skatterapport

Hver av disse andre salgsøkonomirapportene fokuserer på en spesifikk beregning fra Salg-rapporten.

Oversikt over betalinger

Seksjonen Betalinger viser en oversikt over betalingsrelaterte økonomirapporter. Den inneholder også en kobling til en separat betalingsrapport for hver betalingsmåte som kundene har brukt.

Oversikt over gjeld

Seksjonen Gjeld viser en oversikt over gavekortsalg og tips for det valgte datointervallet.

I denne seksjonen viser Gavekortsalg totalomsetningen av gavekort, som er pålydende verdien av solgte gavekort minus eventuelle rabatter som ble benyttet på salgstidspunktet.

Utestående saldo for gavekort viser den totale utestående balansen av gavekort som ble solgt eller utstedt.

Tips viser totalverdien for mottatt tips.

Oversikt over bruttofortjeneste

Seksjonen Bruttofortjeneste viser en oversikt over nettosalg, kostnader og fortjeneste. I denne seksjonen viser Nettosalg uten registrert kostnad nettosalg der kostnaden ikke ble registrert ved salgstidspunktet. Nettosalg med registrert kostnad viser nettosalg der kostnaden ble registrert ved salgstidspunktet. Til sammen blir disse ditt totale Nettosalg for det valgte datointervallet.

Bare Nettosalg med registrert kostnad er inkludert i Kostnaden for solgte varer-rapporten, og teller mot bruttofortjenesten.

Rapport for omsetningsavgift i USA

Rapporten for omsetningsavgift i USA viser et detaljert sammendrag over salgs- og avgiftsinformasjon for bestillinger i USA. Du kan se denne rapporten på lands-, jurisdiksjons- eller transaksjonsnivå. Bare salg som gjøres til kunder med leveringsadresser i USA er inkludert i denne rapporten.

Før du åpner rapporten for omsetningsavgift i USA bør du gå gjennom følgende vurderinger:

 • For å få tilgang til skattedata fra før 1. januar 2023, må du se økonomirapporten for skatter.
 • Rapporten for omsetningsavgift i USA viser maksimalt 1000 rader. Du kan eksportere en fil med kommaseparerte verdier (CSV) for å se alle data i rapporten.
 • En CSV-fil som eksporteres fra denne rapporten inneholder maksimalt én måned med data. Hvis du vil eksportere data for mer enn én måned, må du eksportere en CSV-fil fra økonomirapporten for avgifter i stedet.
 • Hvis en refusjon behandles for en varelinje, refunderes bare avgiften knyttet til denne varelinjen. Avgiftsbeløpet reduseres med refusjonsbeløpet i sammendragsvisningene for land og jurisdiksjon. Refusjonen vises på en egen linje i transaksjonsvisningen.
 • Hvis det behandles en refusjon som ikke er knyttet til en varelinje refunderes ikke avgiftene, og den inkluderes ikke i rapporten for omsetningsavgift i USA.
 • Nettosalg inneholder ikke følgende informasjon.

Standardvisningen for rapporten for omsetningsavgift i USA er statsoversikten. Klikk på en stat for å se jurisdiksjonsvisningen, som gir et sammendrag over salg og avgifter i en bestemt stat. Klikk på Vis transaksjoner for å gå til transaksjonsvisningen, som viser enkelttransaksjoner med mer detaljerte data.

Vis rapporten for omsetningsavgift i USA

Trinn:

 1. Gå til Analyse > Rapporter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på rapport for omsetningsavgift i USA.
 3. Valgfritt: Raffiner resultatene ved å legge til filtre, endre rapportens datointervall eller velge bestemte kolonner.
 4. Valgfritt: Klikk på Eksporter for å laste ned en CSV-fil med rapporten.

Statsoversikt

Landvisningen viser et sammendrag av salg og innhentede avgifter i hver stat du har hatt salg til. Bestillinger som er gjort gjennom tredjepartsmarkedsplasser, som Amazon, er ikke inkludert.

Hvis du ikke har gjort salg til en stat, er den ikke inkludert i denne visningen.

Definisjon av begreper i rapporten for omsetningsavgift i USA i statsoversikten.
Feltnavn Definisjon
Destinasjonsstat Statene der du har hatt salg. Du kan klikke på en stat for å se informasjon om avgiftsjurisdiksjoner i staten.
Totalt nettosalg av varer Totale varelinjesalg tilsvarer totale varelinjesalg fra bestillinger til en bestemt stat etter rabatter og returer. Denne verdien inkluderer ikke frakt.
Totalt avgiftsbeløp for vare Det totale avgiftsbeløpet som er innhentet på salg. Denne verdien inkluderer ikke avgifter som er innhentet for frakt.

På statsoversiktsnivå er verdien i denne kolonnen summen av alle innhentede avgifter for jurisdiksjoner inkludert staten, fylket, byen og spesielle avgiftsjurisdiksjoner.
Totalfrakt Det totale beløpet som er belastet for frakt til kunder i staten.
Totalt avgiftsbeløp for frakt Det totale avgiftsbeløpet som er innhentet på frakt.

Jurisdiksjonsvisning

Jurisdiksjonsvisningen viser et sammendrag av salg og avgifter som er innhentet i hver jurisdiksjon i en bestemt stat. En avgiftsjurisdiksjon er et eget område som pålegger en avgift med et bestemt formål. Dette kan være en stat, et fylke, en by eller en spesiell avgiftsjurisdiksjon. Bestillinger som er gjort gjennom tredjepartsmarkedsplasser, som Amazon, er ikke inkludert.

Hvis avgiftssatsen endres i en jurisdiksjon i løpet av datointervallet du velger for rapporten, vises jurisdiksjonen flere ganger i rapporten. Hver avgiftssats vises med en separat oppføring.

Definisjon av begreper i rapporten for omsetningsavgift i USA i visningen på jurisdiksjonsnivå.
Feltnavn Definisjon
Avgiftsjurisdiksjonstype Typen skattemyndighet. Det er fire mulige verdier for denne kolonnen.
 • Stat indikerer at avgiften som er innhentet for et salg var på statlig nivå, som California.
 • Fylke indikerer at avgiften som er innhentet for et salg var på fylkesnivå, som Orange County.
 • By indikerer at avgiften som er innhentet for et salg var på bynivå, som Irvine
 • Spesiell skattejurisdiksjon indikerer at avgiften som er innhentet for et salg var på en spesiell skattejurisdiksjonsnivå, som Orange County Tax SP.
Avgiftsjurisdiksjon Navnet på skattejurisdiksjonen.
Avgiftsjurisdiksjonskode Avgiftsrapporteringskoden knyttet til en avgift. Jurisdiksjonskoden definerer skattemyndigheten avgiften innbetales til.

Hvis en skattejurisdiksjon ikke har en kode knyttet til avgiften, eller koden ikke kan bestemmes, vises avgiftskoden som N/A, eller den er blank.
Skattesats Avgiftssatsen som belastes på gjeldende salg i skattejurisdiksjonen.
Totalt nettosalg av varer Det totale varelinjesalget fra bestillinger som hadde innhentede avgifter etter rabatter og returer. Denne verdien inkluderer ikke frakt, skattefritatte kundebestillinger eller produkter som er fritatt for omsetningsavgift.
Salg av fritatte varer Det totale varelinjesalget som er fritatt fra avgifter. Denne verdien inkluderer ikke frakt.
Salg av varer som ikke er skattepliktige Det totale varelinjesalget som ikke var avgiftsbelagt. Denne verdien inkluderer ikke frakt.
Totalsalg av varer som ikke er skattepliktige / fritatt Summen av salg som var fritatt eller ikke avgiftsbelagt. Denne verdien inkluderer ikke frakt.
Totalsalg av skattepliktige varer Det totale varelinjesalget som var avgiftsbelagt.
Totalt avgiftsbeløp for vare Det totale avgiftsbeløpet som er samlet inn fra salg. Denne verdien inkluderer ikke avgifter som er innhentet for frakt.

På jurisdiksjonsnivå er verdien i denne kolonnen summen av innhentede avgifter for hver type skattejurisdiksjon. Verdiene vil variere mellom stat, fylke, by og spesielle skattejurisdiksjoner.
Totalfrakt Det totale beløpet som er belastet for frakt til kunder i skattejurisdiksjonen.
Totalt avgiftsbeløp for frakt Det totale avgiftsbeløpet som er innhentet på frakt.

Transaksjonsvisning

Transaksjonsvisningen viser detaljerte data for hver transaksjon. Hver varelinje, inkludert frakt eller returer, vises på en egen linje. Som et resultat av dette, er det sannsynlig at en enkeltbestilling har flere tilknyttede rader i transaksjonsvisningen.

Bestillinger som er gjort gjennom tredjepartsmarkedsplasser, som Amazon, vises ikke som standard. Klikk på filtreringsknappen for å vise bestillinger som er gjort gjennom tredjepartsmarkedsplasser.

Definisjon av begreper i rapporten for omsetningsavgift i USA i visningen på transaksjonsnivå.
Feltnavn Definisjon
Lagret etter kanal Indikerer om avgifter er rapportert på dine vegne av en kanal. Det er tre mulige verdier for denne kolonnen.
 • Rapportert betyr at kanalen er ansvarlig for å innrapportere avgifter på dine vegne.
 • Ikke rapportert indikerer at kanalen ikke er ansvarlig for å innrapportere avgifter.
 • Uspesifisert betyr at ansvarsforholdet til kanalen ikke kunne bestemmes. Gå gjennom disse transaksjonene for å avgjøre om kanalen er ansvarlig for å innrapportere avgifter.
Kanal Navnet på kanalen eller appen kunden brukte for å legge inn bestillingen, som Nettbutikk eller Kjøp-knapp.
Ordrenummer Ordrenummeret for salget.
Varelinje-ID Linjen en vare vises på i en bestilling. En enkeltbestilling kan ha flere varelinjer.
Salgsdato Datoen bestillingen ble lagt inn.
Varelinjesalg Salgsbeløpet for hver varelinje i bestillingen.
Rabatter Rabatter som er lagt til i bestillingen.
Returer Summen av returer for varer i bestillingen.
Nettosalg Nettosalg tilsvarer varelinjesalg, minus rabatter og returer. Frakt er ikke inkludert.
Frakt Fraktverdien til en bestilling.
Totalt avgiftsbeløp for varelinje Summen av avgiftsbeløpet for en varelinje i en bestilling.
Fritatt beløp Beløpet i transaksjonen som er fritatt fra avgifter.
Beløp som ikke er skattepliktig Beløpet i transaksjonen som ikke er avgiftsbelagt.
Beløp som ikke er avgiftsbelagt/fritatt Summen av fritatte og ikke-avgiftsbelagte beløp.
Skattesats Avgiftssatsen som er belastet for varelinjen.
Skattebeløp Avgiftsbeløpet som er innhentet på avgiftsbelagte varer.
Avgiftsjurisdiksjonstype En avgiftsjurisdiksjon er et eget område som pålegger en avgift med et bestemt formål. Dette kan være en stat, by, fylke eller en spesiell skattemyndighet.
Avgiftsjurisdiksjon Navnet på skattejurisdiksjonen.
Avgiftsjurisdiksjonskode Avgiftsrapporteringskoden knyttet til en avgift. Jurisdiksjonskoden definerer skattemyndigheten avgiften innbetales til.

Hvis en skattejurisdiksjon ikke har en kode knyttet til avgiften, eller koden ikke kan bestemmes, vises avgiftskoden som N/A, eller den er blank.
Avgiftsjurisdiksjonsfylke Fylket bestillingen ble sendt til.
Destinasjonsby Byen bestillingen ble sendt til.
Destinasjonsstat Staten bestillingen er sendt til.
Destinasjonsland Landet bestillingen ble sendt til.
Destinasjonspostnummer Postnummeret bestillingen er sendt til.
Shopify-referanse-ID Bestillingens unike ID i Shopify. Denne ID-en kreves ikke for avgiftsrapportering.

Salgsøkonomirapport

Økonomirapporten Salg inneholder verdiene du sannsynligvis vil ha bruk for når du utfører bokføringen, for eksempel nettosalg. Rapporten viser hvert salg og hver retur som ble gjort i butikken din i den valgte tidsperioden, sortert etter dato.

Hvis en bestilling inneholder flere produkter, vises hvert enkelt produkt i rapporten som et separat salg eller retur, og det samme gjelder fraktavgifter. Du kan se detaljer for en bestilling ved å klikke på bestillingsnummeret.

For hvert salg eller retur viser økonomirapporten:

Beskrivelse av vilkår for salgsrapport
  Definisjon
Dato Dato for salg eller retur.
Bestill Bestillingen som salget eller avkastningen er knyttet til.
Produkt Produktet som salget eller avkastningen er knyttet til.
Bruttosalg Tilsvarer produktets salgspris x bestilt antall.

Bruttosalg inkluderer ikke rabatter, returer, avgifter, frakt eller gebyrer.
Rabatter Tilsvarer produktrabatt + produktets forholdsmessige andel av en handlekurvomfattende rabatt.

Verdien Rabatter kombinerer eventuelle varelinjerabatter med produktets andel av en handlekurvomfattende rabatt. Rabatter vises som en negativ verdi på den datoen bestillingen ble lagt inn.
Returer Verdien av varer som har blitt returnert av en kunde. Returer vises som et negativt tall på datoen returen ble opprettet.

Refunderte fraktkostnader og deres avgifter vises ikke i kolonnen Retur. De vises som negative verdier i kolonnene Frakt og Avgifter.
Returavgifter Kostnaden du belaster kundene for å returnere varer, som en avgift for påfylling eller returfraktgebyr. Dette inkluderer ikke verdien av den returnerte varen.
Nettosalg Tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer.

Nettosalg omfatter ikke fraktomkostninger eller avgifter. Det er et positivt tall for et salg på den datoen da en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble refundert.
Skatter Avgifter knyttet til et salg eller en retur. Det er et positivt tall for et salg på datoen da en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble refundert.
Frakt Fraktavgiftene knyttet til et salg eller en retur. Det vil være et positivt tall for et salg på datoen en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på datoen en bestilling ble refundert. Kjøp av fraktetiketter er ikke inkludert i denne rapporten.
Totalt antall salg Tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer + avgifter + fraktavgifter + gebyrer.

Totalomsetning er et positivt tall for et salg på den datoen en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble refundert.

Økonomirapport for rabatter

Denne rapporten omfatter rabattene som kunder har mottatt ved hjelp av rabattkoder i kassen. Rapporten omfatter også rabatter som du har lagt til i kassen, i Shopify POS.

Rapporten inneholder følgende informasjon:

Definisjon av betingelser for finansrapporter for rabatter
  Definisjon
Ordrelinjerabatter Rabatter som ble benyttet for et enkelt produkt i en bestilling.
Rabatter på bestillingsnivå Rabatter som ble brukt for en hel bestilling.

Rabatter er ikke knyttet til Sammenlign med-priser.

Økonomirapporten for avgifter

Rapporten Avgifter viser salgsavgifter som ble lagt inn i salget ditt i den valgte tidsperioden.

Hver rad i rapporten viser en avgiftstype (som en statlig avgift eller en fylkesavgift), prisen og totalbeløpet som ble belastet i den valgte tidsrammen.

Rapporten avgjør land og område basert på salgsdestinasjonen, så den kan inkludere destinasjonsinformasjon selv for jurisdiksjoner med opprinnelsesbasert omsetningsavgift. Leveringsadressen brukes for å beregne destinasjon. Hvis leveringsadressen ikke kan hentes, brukes fakturaadressen. Hvis fakturaadressen ikke kan hentes, brukes POS-adressen.

Definisjon av vilkår for avgiftsfinansrapport
  Definisjon
Kanal Markedsplasskanalen der salgene oppstod, om noen.
Land

Landet til skattesatsen.

For jurisdiksjoner med opprinnelsesbasert avgift, som California, vises for øyeblikket destinasjonen i stedet for landet der avgiften gjelder.

Område

Staten eller provinsen av skattesatsen.

For jurisdiksjoner med opprinnelsesbasert avgift, som California, vises for øyeblikket destinasjonen i stedet for området der avgiften gjelder.

Navn Skattesatsnavnet.
Sats Skattesatsen i prosent.
Lagret etter kanal Hvilke avgifter som er rapportert på dine vegne av en markedsplasskanal. Det er tre mulige verdier for denne kolonnen:
 • Arkivert indikerer at markedsplasskanalen er ansvarlig for å rapportere inn avgifter på dine vegne.
 • Ikke innrapportert indikerer at markedsplasskanalen ikke er ansvarlig for å rapportere inn avgifter.
 • Uspesifisert indikerer at ansvarsforholdene til markedsplasskanalen ikke kunne bestemmes. Gå gjennom disse transaksjonene for å finne ut om markedsplasskanalen er ansvarlig for å rapportere inn avgifter.
Hvis en markedsplasskanal ikke ble brukt for å gjøre salget, er salget oppført som Ikke rapportert eller Uspesifisert.
Beløp Omsetningsavgiften som er lagt til i den valgte tidsperioden. Hvis du for eksempel har hatt 100 USD i salg, der en bestemt omsetningsavgift på 7 % er pålagt, vises beløpet 7,00 USD.

Økonomirapport for betalinger

Økonomirapporten Betalinger viser butikkens betalingstransaksjoner for den valgte tidsperioden.

Kundenes betalinger grupperes etter transaksjoner som har følgende til felles:

Transaksjonsgruppering for betalingsfinansieringsrapport
  Definisjon
Betalingsmetode Betalingsmåten kundene har brukt. Hvis du merker en bestilling som betalt og velger Annet som betalingsmåte, viser rapporten betalingsmåten som Manuell.
Hurtigkasse Hurtigkassen kunden brukte, hvis aktuelt, som Shop Pay eller Apple Pay.
Kredittkort Viser til merkevaren på kredittkortet kunder bruker for transaksjoner, hvis aktuelt.
Kredittkorttype Indikerer kredittkorttypen som er brukt av kunder, som standard eller premium. For å finne ut mer om ulike kredittkorttyper, kan du se Shopify Payments-satser etter korttype.
Faktureringsland Representerer landet som er knyttet til kundens fakturaadresse for kredittkortet. Denne informasjonen brukes til å avgjøre om en transaksjon er innenlands eller internasjonal.
Salgskanal Navnet på kanalen eller appen kunden brukte for å legge inn bestillingen, som Nettbutikk eller Kjøp-knapp. For salg som oppsto som bestillingsutkast, viser rapporten Bestillingsutkast. Hvis en app som ikke har et navn ble brukt, viser rapporten Annet.

For hver gruppe av transaksjoner viser rapporten:

Definisjon av betalingsvilkår for finansrapport
  Definisjon
Transaksjoner Antall betalingstransaksjoner.
Bruttobetalinger Beløpet som betales av transaksjonene før refusjoner.
Tilbakebetalinger Totalbeløpet som refunderes på tvers av transaksjonene.
Nettobetalinger Tilsvarer Totalt innbetalt beløp – totalbeløpet som har blitt refundert.

Du har også en innbetalingsrapport for hver betalingsmåte kundene har brukt. Du har tilgang til disse betalingsrapportene fra Betalinger-delen av økonomisammendraget.

Kansellerte betalinger

Hvis en betaling er autorisert, men ble kansellert før betalingen kunne innhentes, vises et positivt beløp og et tilhørende negativt beløp i salgsrapportene. Det positive beløpet vises fordi en bestilling ble lagt inn. En refusjon vises for å balansere rapportene. Ingenting vises imidlertid i betalingsrelaterte økonomirapporter, fordi du ikke har mottatt noen betaling.

Økonomirapport for gjeld

Økonomirapporten Gjeld viser salg av gavekortprodukter og tips for kanalene og datointervallet du oppga.

Forpliktelser krever ofte spesialbehandling i regnskapet.

Salgsrapport for gavekort

Salg av gavekort-rapporten viser følgende informasjon:

Definisjon av salgsrapportvilkår for gavekort
  Definisjon
Dato Datoen gavekortet ble solgt.
Bestill Ordrenummeret for salget.
Kunde Navnet på kunden.
Gavekortverdi Verdien på gavekortet.
Rabatter Rabatten som gjelder for salget av gavekortet.
Totalt antall salg Gavekortverdi – rabatter.

Rapporten Gavekortsaldo viser den daglige saldoen for alle gavekorttransaksjoner, inkludert følgende informasjon:

Definisjon av begreper i rapporten for gavekortsaldo
  Definisjon
Dato Datoen.
Inngående balanse Startsaldoen på gavekort på begynnelsen av dagen.
Utstedt verdi Verdien av gavekort som er utstedt den dagen.
Salgsverdi Verdien av gavekort som selges den dagen.
Deaktivert verdi Verdien av gavekort som ble deaktivert den dagen.
Innløst verdi Beløpet til gavekort som ble innløst i løpet av dagen.
Refundert verdi Antall betalinger som opprinnelig ble betalt med gavekort og deretter refundert i løpet av dagen. Dette inkluderer beløpene fra gavekortrefusjoner grunnet mislykkede transaksjoner.
Justert verdi Tilgjengelig for: Shopify Plus
Verdien av manuelle justeringer som gjøres på gavekort i løpet av dagen.
Utgående balanse Den utgående saldoen på alle utstedte og solgte gavekort på slutten av dagen.
Nettoendring Forskjellen mellom startsaldoen og den avsluttende saldoen.

Gavekortbeløp i rapportene

Gavekort vises noen forskjellige steder i rapportene. Spesifikke kriterier bestemmer hvor de registreres.

Når du utsteder et gavekort fra Shopify-administrator:

 • Det registreres ikke som salg i noen rapport eller beløpet for totalomsetning i Start-sidepanelmenyen.

Når du selger et gavekort:

 • Det registreres ikke i noen salgsrapport eller i beløpet for totalomsetning i Start-sidepanelmenyen.
 • De er inkludert i økonomirapporten Gavekortsalg.
 • Beløpet som ble betalt for gavekortet inkluderes i Betalinger-økonomirapporten under betalingsmåten kunden brukte, f.eks. Visa eller Kontant.

Når en kunde bruker et gavekort til å kjøpe noe fra butikken din:

 • De er inkludert i salgsrapporter. Den fulle verdien til varen registreres som salg. En T-skjorte til 20 USD, der 5 USD av kjøpet betales med et gavekort, vises for eksempel som 20 USD i salg.
 • Beløpet som betales av eller refunderes til et gavekort er inkludert i Betalinger-økonomirapporten som en gavekortoppføring.
 • Beløpet som er betalt med gavekort trekkes fra gavekortsaldoen, som vises i økonomirapporten Gavekortsaldo.

Når et gavekort utløper:

 • Eventuell utestående saldo på gavekortet teller fortsatt mot den utestående gavekortsaldoen, som vises i rapporten Gavekortsaldo.

Når du deaktiverer et gavekort:

 • Eventuell utestående saldo på gavekortet tilbakestilles til null, og fjernes fra utestående gavekortsaldo i økonomirapporten Gavekortsaldo. Denne justeringen gjelder fra datoen kortet deaktiveres, og påvirker ikke historiske data.
 • Det kan ta inntil 24 timer før deaktiverte verdier vises i rapporten Gavekortsaldo.

Tipsrapport

Tips-rapporten viser tipsbeløpet som er opptjent av personalmedlemmer og nettbutikk-salgskanalen i løpet av tidsperioden.

Definisjon av begreper i tipsrapporten
Kolonne Definisjon
Salgskanal Kanalen kunden brukte for å tipse. Dette er enten Point of Sale for tips betalt i butikk, eller nettbutikk for tips innhentet på nett.
Navn på personale Navnet på personalmedlemmet som behandlet tips. Tips innhentet gjennom nettbutikken vil vises som n/a.
Tips Tipsbeløpet.

Forstå totalomsetning

Total salgsverdi tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer + avgifter + frakt + gebyrer.

Det samme beløpet for totalomsetning som vises i økonomirapportene vises også i oversiktsseksjonen på Shopify-startsiden for å vise kontaktstrømmen raskt. Siden beløpet for totale salg inkluderer returer, kan dette vises som en negativ verdi. Hvis du for eksempel har flere returer enn salg på en dag, vil det totale salgsbeløpet for denne dagen være negativt.

Avvik mellom økonomirapporter for salg og innbetalinger

Det er et par grunner til at økonomirapportene Salg og betalinger kan vise ulike tall:

 • Økonomirapporten Salg inneholder informasjon som er spesifikk for registrerte bestillinger, mens økonomirapporten Betalinger inneholder informasjon om betalinger kundene har gjort. Det kan være forskjeller i verdiene som vises i hver av rapportene, for eksempel hvis kunder har lagt inn bestillinger, men betalingen ennå ikke er innhentet.
 • Fordi rapporter viser data basert på et tidsintervall, kan det hende at en bestilling ble lagt inn i et annet tidsintervall enn da betalingen ble gjort. Hvis kunden for eksempel la inn en bestilling i mai, men betalte den i juni, vises bestillingen i økonomirapporten Salg for mai, og betalingen vises i økonomirapporten Betalinger for juni.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis