Báo cáo tài chính

Bạn có thể xem thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong báo cáo tài chính.

Trên trang Báo cáo, bạn có thể lọc theo Danh mục > Tài chính để hiển thị danh sách báo cáo tài chính. Để truy cập bản tóm tắt và tìm báo cáo tài chính chi tiết hơn, nhấp vào báo cáo Tóm tắt.

Khi mở báo cáo tài chính, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng 1 phút. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để hiển thị dữ liệu mới hơn.

Hóa đơn và phí

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về hóa đơn và phí tài khoản Shopify, bạn có thể xem lịch sử tài khoản trong mục Hóa đơn trên trang Billing (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify.

Bộ lọc danh mục Tài chính của trang Báo cáo

Bạn có thể truy cập danh sách báo cáo tài chính trên trang Báo cáo bằng cách lọc theo Danh mục > Tài chính. Trong danh sách báo cáo, bạn có thể truy cập trang báo cáo Tóm tắt và các báo cáo chủ chốt khác.

Báo cáo Tổng doanh số hiển thị số lượng đơn hàng trong một khoảng thời gian và sắp xếp đơn hàng thành các giao dịch như bán hàng, trả hàng và trả phí vận chuyển.

Báo cáo Thanh toán hiển thị số lượng giao dịch tiền tệ của tất cả nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (Shopify Payments, thanh toán thủ công, thẻ quà tặng, v.v.), bao gồm cả thanh toán và hoàn tiền. Báo cáo tài chính về Thanh toán chi tiết nhóm các giao dịch theo nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Trang tổng quan về Tài chính

Trang tổng quan Tài chính hiển thị thông tin tổng hợp về các dữ liệu doanh số, thanh toán, nợlợi nhuận gộp trong khung thời gian đã chọn. Mỗi mục chứa liên kết dẫn đến báo cáo có liên quan.

Xem trang tổng quan về Tài chính

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Phân tích > Báo cáo.
 2. Nhấp vào Danh mục.
 3. Chọn Tài chính để lọc báo cáo nhằm chỉ bao gồm báo cáo tài chính.
 4. Trong cột Tên, nhấp vào báo cáo Tóm tắt.
 5. Không bắt buộc: Chọn kênh và chọn khoảng ngày.

Nếu bạn xóa kênh thì kênh sẽ không hiển thị trong danh sách kênh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem dữ liệu lịch sử của kênh đã xóa bằng cách chọn Tất cả kênh.

Tổng quan về doanh số

Mục Doanh số hiển thị tổng quan báo cáo tài chính về doanh số của bạn. Mục này cũng chứa liên kết đến các báo cáo tài chính về doanh số khác:

 • Báo cáo Tổng doanh số
 • Báo cáo Ưu đãi giảm giá
 • Báo cáo Lợi nhuận
 • Báo cáo Doanh thu thực
 • Báo cáo Vận chuyển
 • Báo cáo thuế

Các báo cáo tài chính về doanh số khác tập trung vào một số liệu cụ thể từ báo cáo Doanh số.

Tổng quan về thanh toán

Mục Thanh toán hiển thị tổng quan báo cáo tài chính về thanh toán của bạn. Mục này cũng chứa liên kết đến báo cáo thanh toán riêng của từng phương thức thanh toán mà khách hàng đã sử dụng.

Tổng quan về nợ

Mục Nợ hiển thị tổng quan về doanh số thẻ quà tặng và tiền boa trong khoảng ngày đã chọn.

Trong mục này, Doanh số thẻ quà tặng hiển thị tổng doanh số của thẻ quà tặng, đây là mệnh giá của thẻ quà tặng đã bán trừ đi các khoản giảm giá được áp dụng tại thời điểm bán.

Nợ chưa trả của thẻ quà tặng hiển thị tổng dư nợ chưa trả của thẻ quà tặng đã bán hoặc phát hành.

Tiền boa hiển thị tổng giá trị của các khoản tiền boa đã nhận.

Tổng quan về lợi nhuận gộp

Mục Lợi nhuận gộp hiển thị tổng quan doanh thu thực, chi phí và lợi nhuận của bạn. Trong mục này, Doanh thu thực không ghi lại chi phí hiển thị doanh thu thực không ghi lại chi phí tại thời điểm bán. Doanh thu thực ghi lại chi phí hiển thị doanh thu thực đã ghi lại chi phí tại thời điểm bán. Tổng hai số liệu này tạo thành Doanh thu thực trong khoảng ngày đã chọn.

Chỉ Doanh thu thực ghi lại chi phí được thêm vào báo cáo Chi phí hàng hóa đã bán và được tính vào Lợi nhuận gộp của bạn.

Báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ

Báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ hiển thị tóm tắt chi tiết thông tin doanh số và thuế cho đơn hàng của bạn tại Hoa Kỳ. Bạn có thể xem báo cáo này ở cấp độ quốc gia, khu vực pháp lý hoặc giao dịch. Báo cáo này chỉ bao gồm doanh số thu được từ khách hàng có địa chỉ giao hàng tại Hoa Kỳ.

Trước khi truy cập báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Để truy cập dữ liệu thuế từ trước ngày 1 tháng 1 năm 2023, tham khảo báo cáo tài chính về thuế.
 • Báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ hiển thị tối đa 1.000 hàng. Bạn có thể xuất tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) để truy cập tất cả dữ liệu trong báo cáo.
 • Tệp CSV được xuất từ báo cáo này có lượng dữ liệu trong một tháng là tối đa. Để xuất dữ liệu trong hơn một tháng, xuất tệp CSV từ báo cáo tài chính về thuế.
 • Nếu xử lý hoàn tiền cho mục hàng thì chỉ có khoản thuế liên quan đến mục hàng đó mới được hoàn lại. Ở chế độ xem tóm tắt quốc gia và vùng lãnh thổ, số tiền thuế sẽ được giảm theo số tiền hoàn lại. Ở chế độ xem giao dịch, khoản hoàn tiền sẽ hiển thị trong một hàng riêng.
 • Nếu khoản hoàn tiền được xử lý không liên kết với một mục hàng, tiền thuế sẽ không được hoàn lại và không có trong báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ.
 • Doanh thu thực không bao gồm thông tin sau.

Chế độ xem mặc định của báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ là tổng quan về tiểu bang. Nhấp vào tiểu bang để truy cập chế độ xem khu vực pháp lý, trong đó tổng hợp doanh số và các loại thuế của một tiểu bang cụ thể. Nhấp vào Xem giao dịch để truy cập chế độ xem giao dịch, trong đó hiển thị các giao dịch theo đầu mục với dữ liệu chi tiết hơn.

Xem báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Phân tích > Báo cáo.
 2. Nhấp vào Báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ.
 3. Không bắt buộc: Tinh chỉnh kết quả bằng cách thêm bộ lọc, thay đổi khoảng ngày báo cáo hoặc chọn cột cụ thể.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Xuất để tải xuống tệp CSV của báo cáo.

Tổng quan về tiểu bang

Chế độ xem theo quốc gia sẽ hiển thị tổng quan về doanh số và các loại thuế đã thu tại mỗi tiểu bang mà bạn bán hàng. Không bao gồm các đơn hàng thực hiện qua sàn giao dịch của bên thứ ba như Amazon.

Nếu bạn chưa bán hàng cho một tiểu bang thì tiểu bang đó sẽ không có trong chế độ xem này.

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ trong tổng quan về tiểu bang.
Tên trường Định nghĩa
Tiểu bang nơi nhận Tiểu bang nơi bạn bán hàng. Bạn có thể nhấp vào một tiểu bang để xem lại thông tin của các khu vực pháp lý tính thuế tại tiểu bang đó.
Tổng doanh thu thực khi bán mặt hàng Tổng doanh thu mục hàng bằng Tổng doanh thu mục hàng từ các đơn hàng được gửi đến một tiểu bang cụ thể sau khi trừ khi khoản giảm giá và đơn hàng trả lại. Giá trị này không bao gồm phí vận chuyển.
Tổng số tiền thuế của mặt hàng Tổng số tiền thuế đã thu khi bán hàng. Giá trị này không bao gồm thuế đã thu trên phí vận chuyển.

Ở cấp độ tổng quan về tiểu bang, giá trị trong cột này bằng tổng tất cả các khoản thuế đã thu của các khu vực pháp lý bao gồm tiểu bang, hạt, thành phố và khu vực pháp lý tính thuế đặc biệt.
Tổng phí vận chuyển Tổng số tiền phải thu để gửi hàng cho khách hàng ở tiểu bang đó.
Tổng số tiền thuế của phí vận chuyển Tổng số tiền thuế đã thu trên phí vận chuyển.

Chế độ xem theo khu vực pháp lý

Chế độ xem theo khu vực pháp lý sẽ hiển thị tóm tắt về doanh số và các loại thuế đã thu tại mỗi khu vực pháp lý tại một tiểu bang cụ thể. Khu vực pháp lý tính thuế là một khu vực được chỉ định áp thuế với ý đồ hoặc mục đích cụ thể. Đây có thể là tiểu bang, hạt, thành phố hoặc khu vực pháp lý tính thuế đặc biệt. Không bao gồm các đơn hàng thực hiện qua sàn giao dịch của bên thứ ba như Amazon.

Nếu thuế suất thay đổi tại bất kỳ khu vực pháp lý nào trong khoảng ngày mà bạn chọn cho báo cáo, thì khu vực pháp lý đó sẽ được liệt kê nhiều lần trong báo cáo. Mỗi loại thuế suất sẽ xuất hiện trong một mục nhập riêng.

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo thuế bán hàng ở chế độ xem cấp khu vực pháp lý.
Tên trường Định nghĩa
Loại khu vực pháp lý tính thuế Loại khu vực pháp lý tính thuế. Cột này có thể có bốn giá trị.
 • Tiểu bang cho biết loại thuế được thu để bán hàng ở cấp tiểu bang, ví dụ như California.
 • Hạt cho biết loại thuế được thu để bán hàng ở cấp hạt, ví dụ như Hạt Orange.
 • Thành phố cho biết loại thuế được thu để bán hàng ở cấp thành phố, ví dụ như Irvine
 • Khu vực pháp lý tính thuế đặc biệt cho biết loại thuế được thu để bán hàng ở cấp khu vực pháp lý tính thuế đặc biệt cụ thể, ví dụ như Tax SP của Hạt Orange.
Khu vực pháp lý tính thuế Tên của khu vực pháp lý tính thuế.
Mã khu vực pháp lý tính thuế Mã báo cáo thuế liên kết với một khoản thuế. Mã khu vực pháp lý xác định cơ quan thuế mà bạn cần nộp thuế.

Nếu khu vực pháp lý tính thuế không có mã liên kết với một khoản thuế hoặc không thể xác định chắc chắn mã đó, mã số thuế sẽ hiển thị là N/A hoặc để trống.
Thuế suất Thuế suất tính trên doanh số áp dụng tại khu vực pháp lý tính thuế đó.
Tổng doanh thu thực khi bán mặt hàng Tổng doanh số mục hàng từ các đơn hàng đã thu thuế sau khi trừ đi khoản giảm giá và đơn hàng trả lại. Giá trị này không bao gồm phí vận chuyển, đơn hàng của khách hàng được miễn thuế hoặc sản phẩm được miễn thuế bán hàng.
Doanh thu miễn thuế khi bán mặt hàng Tổng doanh thu mục hàng được miễn thuế. Giá trị này không bao gồm phí vận chuyển.
Doanh thu không chịu thuế khi bán mặt hàng Tổng doanh thu mục hàng không chịu thuế. Giá trị này không bao gồm phí vận chuyển.
Tổng doanh thu miễn thuế/không chịu thuế khi bán mặt hàng Tổng doanh số được miễn thuế hoặc không chịu thuế. Giá trị này không bao gồm phí vận chuyển.
Tổng doanh thu chịu thuế khi bán mặt hàng Tổng doanh thu mục hàng phải chịu thuế.
Tổng số tiền thuế của mặt hàng Tổng số tiền thuế đã thu từ các giao dịch bán hàng. Giá trị này không bao gồm thuế đã thu trên phí vận chuyển.

Ở cấp độ khu vực pháp lý, giá trị trong cột này bằng tổng số tiền thuế đã thu của từng loại khu vực pháp lý tính thuế khác nhau. Các giá trị giữa tiểu bang, hạt, thành phố và khu vực pháp lý tính thuế đặc biệt sẽ khác nhau.
Tổng phí vận chuyển Tổng số tiền phải thu để gửi hàng cho khách hàng ở khu vực pháp lý tính thuế đó.
Tổng số tiền thuế của phí vận chuyển Tổng số tiền thuế đã thu trên phí vận chuyển.

Chế độ xem giao dịch

Chế độ xem giao dịch hiển thị dữ liệu chi tiết của từng giao dịch. Mỗi mục hàng, bao gồm phí vận chuyển hoặc đơn hàng trả lại, đều sẽ hiển thị trong một hàng riêng. Do đó, có khả năng một đơn hàng sẽ có nhiều hàng liên kết với đơn hàng đó ở chế độ xem giao dịch.

Theo mặc định, hệ thống sẽ không hiển thị các đơn hàng được thực hiện qua sàn giao dịch của bên thứ ba như Amazon. Để hiển thị đơn hàng được thực hiện qua sàn giao dịch của bên thứ ba, nhấp vào nút lọc.

Định nghĩa thuật ngữ báo cáo thuế bán hàng tại Hoa Kỳ ở chế độ xem cấp giao dịch.
Tên trường Định nghĩa
Nộp bởi kênh Cho biết liệu một kênh đã nộp thuế thay bạn hay chưa. Cột này có thể có ba giá trị.
 • Đã nộp nghĩa là kênh này chịu trách nhiệm nộp thuế thay bạn.
 • Chưa nộp nghĩa là kênh này không chịu trách nhiệm nộp thuế.
 • Không xác định nghĩa là không thể xác định trách nhiệm của kênh này. Xem lại các giao dịch này để xác định trách nhiệm nộp thuế của kênh này.
Kênh Tên kênh hoặc ứng dụng mà khách hàng đã sử dụng để đặt hàng, ví dụ như Cửa hàng trực tuyến hoặc Nút Mua.
Mã đơn hàng Mã đơn hàng bán.
ID mục hàng Dòng hiển thị mặt hàng trong đơn hàng. Một đơn hàng có thể có nhiều mục hàng.
Ngày bán Ngày đặt hàng.
Doanh số mục hàng Doanh số cho từng mục hàng trong đơn hàng.
Giảm giá Ưu đãi giảm giá áp dụng cho đơn hàng.
Đơn hàng trả lại Số lượng trả hàng của các mặt hàng trong đơn hàng.
Doanh thu thực Doanh thu thực bằng doanh thu mục hàng, trừ đi khoản giảm giá và đơn hàng trả lại. Không bao gồm phí vận chuyển.
Vận chuyển Giá trị phí vận chuyển của đơn hàng.
Tổng số tiền thuế của mục hàng Tổng số tiền thuế cho một mục hàng trên đơn hàng.
Số tiền miễn thuế Số tiền giao dịch được miễn thuế.
Số tiền không chịu thuế Số tiền giao dịch không chịu thuế.
Số tiền miễn thuế/không chịu thuế Tổng số tiền Miễn thuếKhông chịu thuế.
Thuế suất Thuế suất mà mục hàng phải chịu.
Số tiền thuế Số tiền thuế đã thu đối với mặt hàng chịu thuế.
Loại khu vực pháp lý tính thuế Khu vực pháp lý tính thuế là một khu vực được chỉ định áp thuế với ý đồ hoặc mục đích cụ thể. Đây có thể là tiểu bang, thành phố, hạt hoặc khu vực pháp lý tính thuế đặc biệt.
Khu vực pháp lý tính thuế Tên của khu vực pháp lý tính thuế.
Mã khu vực pháp lý tính thuế Mã báo cáo thuế liên kết với một khoản thuế. Mã khu vực pháp lý xác định cơ quan thuế mà bạn cần nộp thuế.

Nếu khu vực pháp lý tính thuế không có mã liên kết với một khoản thuế hoặc không thể xác định chắc chắn mã đó, mã số thuế sẽ hiển thị là N/A hoặc để trống.
Hạt của khu vực pháp lý tính thuế Hạt mà đơn hàng được gửi đến.
Thành phố nơi nhận Thành phố mà đơn hàng được gửi đến.
Tiểu bang nơi nhận Tiểu bang mà đơn hàng được gửi đến.
Quốc gia nơi nhận Quốc gia mà đơn hàng được gửi đến.
Mã bưu chính nơi nhận Mã bưu chính của nơi mà đơn hàng được gửi đến.
ID tham chiếu của Shopify ID duy nhất của đơn hàng trong Shopify. Không bắt buộc phải có ID này để nộp thuế.

Báo cáo tài chính về doanh số

Báo cáo tài chính Doanh số bao gồm các giá trị mà rất có thể bạn sẽ cần khi ghi sổ, ví dụ như doanh thu thực. Báo cáo hiển thị từng giao dịch bán và đơn hàng trả lại mà cửa hàng đã thực hiện trong khung thời gian đã chọn, được sắp xếp theo ngày.

Nếu đơn hàng có nhiều sản phẩm thì mỗi sản phẩm hiển thị trong báo cáo dưới dạng đơn bán hàng hoặc đơn hàng trả lại riêng biệt, tương tự như phí vận chuyển. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về đơn hàng bằng cách nhấp vào mã đơn hàng.

Với mỗi đơn bán hàng hoặc đơn hàng trả lại, báo cáo tài chính hiển thị:

Mô tả về thuật ngữ trong báo cáo tài chính về doanh số
  Định nghĩa
Ngày Ngày bán hàng hoặc trả lại.
Đơn hàng Đơn hàng liên quan đến hoạt động bán hoặc trả lại.
Sản phẩm Sản phẩm liên quan đến giao dịch bán hàng hoặc đơn hàng trả lại.
Tổng doanh số Bằng giá bán sản phẩm x số lượng đã đặt hàng.

Doanh số gộp không bao gồm các khoản giảm giá, giá trị nhãn trả hàng, thuế, phí vận chuyển hoặc phí.
Giảm giá Bằng giảm giá sản phẩm + tỷ lệ giảm giá áp dụng cho toàn bộ giỏ hàng của sản phẩm.

Giá trị của Ưu đãi giảm giá kết hợp các giảm giá mục hàng với phần giảm giá áp dụng cho toàn bộ giỏ hàng của sản phẩm. Ưu đãi giảm giá hiển thị dưới dạng giá trị âm vào ngày đơn hàng được đặt.
Đơn hàng trả lại Giá trị hàng hóa do khách hàng trả lại. Nhãn trả hàng hiển thị dưới dạng số âm trong ngày tạo nhãn trả hàng.

Các khoản phí vận chuyển đã hoàn tiền và thuế của các khoản phí này không hiển thị trong cột Nhãn trả hàng. Các khoản phí này hiển thị dưới dạng giá trị âm trong cột Vận chuyểnThuế.
Phí trả hàng Giá trị mà bạn tính cho khách hàng khi trả lại hàng hóa, chẳng hạn như phí trả về kho hoặc phí vận chuyển nhãn trả hàng. Giá trị này không bao gồm giá trị mặt hàng bị trả lại.
Doanh thu thực Bằng tổng doanh số - các khoản giảm giá - đơn hàng trả lại.

Doanh thu thực không bao gồm phí vận chuyển hay thuế. Doanh thu thực sẽ tăng thêm giá trị bán hàng vào ngày có người đặt đơn hàng và trừ đi giá trị đơn hàng trả lại vào ngày hoàn tiền một đơn hàng.
Thuế Các khoản thuế liên quan đến giao dịch bán hàng hoặc đơn hàng trả lại. Số này sẽ tăng thêm giá trị bán hàng vào ngày có người đặt đơn hàng và trừ đi giá trị đơn hàng trả lại vào ngày hoàn tiền một đơn hàng.
Vận chuyển Phí vận chuyển liên quan đến giao dịch bán hàng hoặc đơn hàng trả lại. Khoản phí này sẽ là số dương khi có giao dịch bán vào ngày đặt hàng và là số âm khi có đơn hàng trả lại vào ngày hoàn tiền cho đơn hàng. Báo cáo này không bao gồm các giao dịch mua nhãn vận chuyển.
Tổng số hàng bán được Bằng doanh số gộp - các khoản giảm giá - giá trị nhãn trả hàng + thuế + phí vận chuyển + phí.

Tổng doanh số sẽ tăng thêm giá trị bán hàng vào ngày có người đặt đơn hàng và trừ đi giá trị nhãn trả hàng vào ngày hoàn tiền một đơn hàng.

Báo cáo tài chính về ưu đãi giảm giá

Báo cáo này bao gồm các ưu đãi giảm giá mà khách hàng đã nhận bằng cách sử dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán. Báo cáo cũng bao gồm các ưu đãi giảm giá bạn đã áp dụng khi thanh toán trong Shopify POS.

Báo cáo bao gồm các thông tin sau:

Định nghĩa của các thuật ngữ trong báo cáo tài chính về ưu đãi giảm giá
  Định nghĩa
Ưu đãi giảm giá mục hàng Ưu đãi giảm giá đã áp dụng cho một sản phẩm trong đơn hàng.
Giảm giá cấp đơn hàng Ưu đãi giảm giá đã áp dụng cho toàn bộ đơn hàng.

Ưu đãi giảm giá không liên quan đến Giá gốc.

Báo cáo tài chính về thuế

Báo cáo Thuế hiển thị giá trị thuế bán hàng đã áp dụng đối với doanh số trong khung thời gian đã chọn.

Mỗi hàng của báo cáo hiển thị một loại thuế (ví dụ như thuế tiểu bang hoặc thuế hạt), mức thuế suất và tổng số tiền thuế đã thu trong khung thời gian đã chọn.

Báo cáo xác định quốc gia và vùng dựa trên nơi nhận của giao dịch bán hàng, vì vậy có thể hiển thị thông tin nơi nhận ngay cả với vùng lãnh thổ tính thuế bán hàng dựa trên nơi gửi. Để xác định nơi nhận, địa chỉ giao hàng sẽ được sử dụng. Nếu không xác định được địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán sẽ được sử dụng. Nếu không xác định được địa chỉ thanh toán, địa chỉ POS sẽ được sử dụng.

Định nghĩa các thuật ngữ trong báo cáo tài chính về thuế
  Định nghĩa
Kênh Kênh chợ điện tử có giao dịch bán hàng diễn ra, nếu có.
Quốc gia

Quốc gia của thuế suất.

Đối với vùng lãnh thổ tính thuế dựa trên nơi gửi như California, báo cáo đang hiển thị nơi nhận thay cho quốc gia áp thuế.

Vùng

Tiểu bang hoặc tỉnh của thuế suất.

Đối với các vùng lãnh thổ tính thuế dựa theo nơi gửi, chẳng hạn như Canada, báo cáo đang hiển thị nơi nhận thay cho khu vực áp thuế.

Tên Tên thuế suất.
Mức phí Thuế suất dưới dạng tỷ lệ phần trăm.
Nộp bởi kênh Các loại thuế mà kênh chợ điện tử đã nộp thay bạn. Cột này có thể có ba giá trị:
 • Đã nộp nghĩa là kênh chợ điện tử chịu trách nhiệm nộp thuế thay bạn.
 • Chưa nộp nghĩa là kênh Marketplace này không chịu trách nhiệm nộp thuế.
 • Không xác định nghĩa là không thể xác định trách nhiệm của kênh chợ điện tử. Xem lại những giao dịch này để xác định trách nhiệm nộp thuế của kênh chợ điện tử.
Nếu kênh chợ điện tử không được sử dụng để bán hàng, giao dịch bán hàng sẽ được liệt kê là Chưa nộp hoặc Không xác định.
Số tiền Thuế bán hàng đã áp dụng trong khung thời gian được chọn. Ví dụ: Nếu bạn bán được 100 USD và bị áp thuế bán hàng cụ thể là 7%, số tiền thuế sẽ hiển thị 7 USD.

Báo cáo tài chính về tiền thanh toán

Báo cáo tài chính Thanh toán hiển thị số lượng giao dịch thanh toán của cửa hàng trong khung thời gian đã chọn.

Các khoản thanh toán của khách hàng được nhóm theo các giao dịch có điểm chung như sau:

Nhóm giao dịch đối với báo cáo tài chính về thanh toán
  Định nghĩa
Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng. Nếu bạn đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán và chọn phương thức thanh toán Khác, báo cáo sẽ hiển thị phương thức thanh toán là Thủ công.
Thanh toán nhanh Phương thức thanh toán nhanh mà khách hàng sử dụng, nếu có, như Shop Pay hoặc Apple Pay.
Thẻ tín dụng Là thương hiệu thẻ tín dụng mà khách hàng đã sử dụng cho giao dịch, nếu có.
Loại thẻ tín dụng Cho biết loại thẻ tín dụng mà khách hàng dùng, ví dụ như tiêu chuẩn hoặc đặc biệt. Để tìm hiểu thêm về các loại thẻ tín dụng, tham khảo Mức phí của Shopify Payments theo loại thẻ.
Quốc gia thanh toán Là quốc gia liên quan đến địa chỉ thanh toán bằng thẻ tín dụng của khách hàng. Thông tin này được dùng để xác định xem giao dịch là giao dịch nội địa hay quốc tế.
Kênh bán hàng Tên kênh hoặc ứng dụng mà khách hàng dùng để đặt hàng, ví dụ như Cửa hàng trực tuyến hoặc Nút Mua. Đối với đơn bán hàng có nguồn gốc là đơn hàng nháp, báo cáo sẽ hiển thị Đơn hàng nháp. Nếu sử dụng ứng dụng không có tên, báo cáo sẽ hiển thị Khác.

Với mỗi nhóm giao dịch, báo cáo sẽ hiển thị:

Định nghĩa các thuật ngữ trong báo cáo tài chính về thanh toán
  Định nghĩa
Giao dịch Số lượng giao dịch thanh toán.
Tổng thanh toán Số tiền đã thanh toán bằng giao dịch trước khi hoàn tiền.
Tiền hoàn lại Tổng số tiền hoàn lại của các giao dịch.
Thanh toán thuần Bằng tổng số tiền đã thanh toán - tổng số tiền hoàn lại.

Bạn cũng có báo cáo thanh toán cho từng phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng. Bạn có thể truy cập những báo cáo thanh toán đó từ mục Thanh toán của bản tổng quan tài chính.

Thanh toán đã hủy

Nếu thanh toán đã được ủy quyền nhưng bị hủy trước khi có thể thu hồi thì báo cáo bán hàng sẽ hiển thị một số tiền tăng thêm và trừ đi tương ứng. Số tiền tăng thêm do có người đặt đơn hàng. Số tiền hoàn lại nhằm mục đích cân bằng báo cáo. Tuy nhiên, sẽ không có gì hiển thị trong báo cáo tài chính về thanh toán vì bạn không nhận được khoản thanh toán.

Báo cáo tài chính về nợ

Báo cáo tài chính Nợ hiển thị doanh số sản phẩm thẻ quà tặng và tiền boa đối với các kênh và phạm vi ngày đã chọn.

Các khoản nợ thường yêu cầu xử lý đặc biệt về kế toán.

Báo cáo doanh số từ thẻ quà tặng

Báo cáo Doanh số thẻ quà tặng hiển thị những thông tin sau:

Định nghĩa của các thuật ngữ trong báo cáo doanh số thẻ quà tặng
  Định nghĩa
Ngày Ngày bán thẻ quà tặng.
Đơn hàng Mã đơn hàng bán.
Khách hàng Tên khách hàng.
Giá trị thẻ quà tặng Giá trị của thẻ quà tặng.
Giảm giá Ưu đãi giảm giá áp dụng cho hoạt động bán thẻ quà tặng.
Tổng số hàng bán được Giá trị thẻ quà tặng - ưu đãi giảm giá.

Báo cáo Số dư thẻ quà tặng hiển thị số dư hằng ngày của tất cả các giao dịch thẻ quà tặng, bao gồm những thông tin sau:

Định nghĩa của các thuật ngữ trong báo cáo số dư Thẻ quà tặng
  Định nghĩa
Ngày Ngày.
Số dư đầu kỳ Số dư ban đầu của thẻ quà tặng vào đầu ngày.
Giá trị đã phát hành Giá trị của thẻ quà tặng đã phát hành trong ngày.
Giá trị đã bán Giá trị thẻ quà tặng đã bán trong ngày.
Giá trị bị vô hiệu hóa Giá trị của thẻ quà tặng đã bị vô hiệu hóa trong ngày.
Giá trị đã đổi Số tiền đổi thẻ quà tặng trong ngày.
Giá trị đã hoàn lại Số tiền thanh toán ban đầu được trả bằng thẻ quà tặng, sau đó được hoàn tiền trong ngày. Số tiền này bao gồm khoản hoàn tiền thẻ quà tặng do giao dịch không thành công.
Giá trị điều chỉnh Khả dụng với: Shopify Plus
Giá trị của các điều chỉnh thủ công được thực hiện đối với thẻ quà tặng trong ngày.
Số dư cuối kỳ Số dư cuối kỳ của tất cả thẻ quà tặng đã phát hành và đã bán vào cuối ngày.
Chênh lệch giá tịnh Chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ.

Số lượng thẻ quà tặng trong các báo cáo

Thẻ quà tặng hiển thị ở nhiều nơi trong báo cáo của bạn. Các thẻ này được ghi lại kèm điều kiện cụ thể.

Khi xuất thẻ quà tặng từ Trang quản trị Shopify:

 • Thẻ quà tặng không tính là doanh số trong bất kỳ báo cáo nào, cũng như tổng doanh số trong thanh bên Home (Trang chủ).

Nếu bạn bán thẻ quà tặng:

 • Thẻ quà tặng không được đưa vào bất kỳ báo cáo doanh số nào, cũng như tổng doanh số trong thanh bên Home (Trang chủ).
 • Thẻ quà tặng được đưa vào báo cáo tài chính về Doanh số thẻ quà tặng.
 • Số tiền thanh toán cho thẻ quà tặng phải được đưa vào báo cáo tài chính Thanh toán theo phương thức thanh toán mà khách hàng đã sử dụng, ví dụ như Thẻ Visa hay Tiền mặt.

Khi khách hàng sử dụng thẻ quà tặng để mua thứ gì đó từ cửa hàng của bạn:

 • Thẻ quà tặng được đưa vào báo cáo bán hàng. Toàn bộ giá trị của mặt hàng được ghi nhận là doanh số. Ví dụ: Một chiếc áo phông giá 20 USD trong đó 5 USD được thanh toán bằng thẻ quà tặng thì doanh số sẽ hiển thị là 20 USD.
 • Số tiền thanh toán bằng hoặc hoàn tiền về thẻ quà tặng phải ghi vào mục thẻ quà tặng trong báo cáo tài chính Các khoản thanh toán.
 • Số tiền thanh toán bằng thẻ quà tặng được trừ vào số dư thẻ quà tặng hiển thị trong báo cáo tài chính về Số dư thẻ quà tặng.

Khi thẻ quà tặng hết hạn:

 • Mọi khoản nợ chưa trả trên thẻ quà tặng sẽ tiếp tục được tính vào số dư thẻ quà tặng chưa thanh toán trong báo cáo Số dư thẻ quà tặng.

Khi bạn hủy kích hoạt thẻ quà tặng:

 • Mọi khoản nợ chưa trả còn lại trên thẻ quà tặng sẽ được trả về 0 và bị xóa khỏi số dư thẻ quà tặng chưa thanh toán trong báo cáo tài chính về Số dư thẻ quà tặng. Điều chỉnh này được áp dụng kể từ ngày thẻ bị hủy kích hoạt và không ảnh hưởng đến dữ liệu lịch sử.
 • Có thể mất tới 24 giờ để các giá trị bị hủy kích hoạt hiển thị trong báo cáo Số dư thẻ quà tặng.

Báo cáo tiền boa

Báo cáo Tiền boa hiển thị giá trị tiền boa mà nhân viên và các kênh bán hàng của cửa hàng trực tuyến kiếm được trong một khoảng thời gian.

Định nghĩa các thuật ngữ trong báo cáo tiền boa
Cột Định nghĩa
Kênh bán hàng Kênh khách hàng sử dụng để tặng tiền boa. Mục này sẽ là Điểm bán hàng đối với tiền boa trả tại cửa hàng hoặc Cửa hàng trực tuyến đối với tiền boa thu trực tuyến.
Tên nhân viên Tên nhân viên xử lý tiền boa. Tiền boa kiếm được qua cửa hàng trực tuyến sẽ hiển thị là N/A.
Tiền boa Số tiền boa.

Tìm hiểu tổng số hàng bán

Giá trị tổng doanh số bằng doanh số gộp - các khoản giảm giá + giá trị nhãn trả hàng + thuế + phí vận chuyển + phí.

Số tiền tổng doanh số hiển thị trong báo cáo tài chính cũng hiển thị trong mục tổng quan của Trang chủ Shopify để cho biết sơ lược về dòng tiền của bạn. Vì số tiền tổng doanh số bao gồm đơn hàng trả lại nên có thể hiển thị dưới dạng giá trị âm. Ví dụ: Nếu bạn có nhiều đơn hàng trả lại hơn doanh số trong ngày, số tiền tổng doanh số trong ngày sẽ là số âm.

Những điểm không nhất quán giữa báo cáo tài chính về Doanh số và Thanh toán

Có một số lý do dẫn đến khác biệt về số liệu giữa báo cáo tài chính về Doanh sốThanh toán:

 • Báo cáo tài chính về Doanh số bao gồm thông tin cụ thể về đơn hàng đã đặt, còn báo cáo tài chính về Thanh toán bao gồm thông tin về các khoản thanh toán mà khách hàng đã thực hiện. Các giá trị hiển thị trong mỗi báo cáo có thể khác nhau, ví dụ như nếu khách hàng đã đặt hàng nhưng bạn chưa thu hồi được thanh toán.
 • Vì báo cáo hiển thị dữ liệu dựa trên khung thời gian, đơn hàng có thể được đặt trong khung thời gian khác so với thời gian khoản thanh toán được thực hiện. Ví dụ: Nếu khách hàng đặt hàng vào tháng 5 và thanh toán vào tháng 6, đơn hàng sẽ có trong báo cáo tài chính về Doanh số của tháng 5 và khoản thanh toán sẽ có trong báo cáo tài chính về Thanh toán của tháng 6.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí