Báo cáo mặc định của Shopify

Báo cáo mặc định Shopify là báo cáo hiện có, được định dạng sẵn và có thể sử dụng ngay trên trang quản trị Shopify. Báo cáo mặc định mà bạn có thể sử dụng này dựa trên gói đăng ký Shopify của bạn.

Báo cáo mặc định được coi là do Shopify soạn. Bạn có thể lọc danh sách Báo cáo theo Tác giả và chỉ chọn Shopify làm tùy chọn để xem danh sách chỉ bao gồm báo cáo mặc định.

Nếu cửa hàng sử dụng gói Basic Shopify trở lên thì bạn có thể lọc và chỉnh sửa báo cáo mặc định của Shopify để hiển thị những thông tin mong muốn. Nếu cửa hàng sử dụng gói Advanced Shopify trở lên thì bạn có thể lưu thay đổi thành báo cáo tùy chỉnh.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí