Lọc và chỉnh sửa báo cáo

Bạn có thể lọc báo cáo để hiển thị thông tin cụ thể bạn cần. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa cột trong báo cáo. Mọi bộ lọc hoặc chỉnh sửa mà bạn áp dụng đều là tạm thời.

Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói Advanced Shopify trở lên thì bạn có thể lưu báo cáo đã lọc và chỉnh sửa dưới dạng báo cáo tùy chỉnh.

Tổng quan về bộ lọc

Bộ lọc là một câu lệnh phải đúng để một thứ gì đó được thông qua, còn mọi thứ khác đều bị chặn lại hoặc ẩn đi. Sau đây là một ví dụ: Billing country is Australia. Nếu báo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này thì báo cáo đó chỉ bao gồm những lượt bán hàng đến Úc. Tất cả các giao dịch bán hàng khác sẽ không có trong báo cáo.

Dưới đây là ví dụ thứ hai: Billing country is not Australia. Nếu báo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này, báo cáo sẽ hiển thị tất cả giao dịch bán hàng trên toàn thế giới trừ giao dịch bán hàng tại Úc. Các giao dịch bán hàng tại Úc sẽ bị loại bỏ khỏi báo cáo.

Thành phần của bộ lọc

Bộ lọc luôn bao gồm ba thành phần theo thứ tự sau:

name > operator > values

 • Tên xác định bộ lọc cụ thể và tương ứng với một cột. Ví dụ: Billing city.
 • Toán tử so sánh các giá trị bạn chỉ định với dữ liệu thực tế. Số lượng toán tử bạn có thể chọn tùy thuộc vào bộ lọc bạn chọn. Toán tử is yêu cầu trùng khớp chính xác, tương đương dấu bằng.
 • Giá trị là những từ hoặc số cụ thể mà bạn muốn lọc. Ví dụ: Australia hoặc Toronto or New York.

Đối với bộ lọc mẫu Billing country is Australia:

 • Billing countrytên
 • istoán tử
 • Australiagiá trị

Dưới đây là một số ví dụ khác về bộ lọc:

 • Sale channel name kind is Online StoreBáo cáo sử dụng bộ lọc này chỉ bao gồm doanh số của Cửa hàng trực tuyến. Doanh số qua các kênh khác bị loại bỏ.
 • Product type is not BraceletBáo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này bao gồm doanh số bán hàng của các loại sản phẩm, trừ vòng tay.

Sử dụng nhiều bộ lọc

Bạn có thể thiết lập nhiều bộ lọc cho báo cáo:

 • Nếu bộ lọc có một thành phần tên và sử dụng toán tử is nhưng có nhiều hơn một giá trị thì dữ liệu sẽ được thêm vào báo cáo khi có bất kỳ giá trị nào khớp. Ví dụ: Billing city is Toronto or New York City. Báo cáo dùng bộ lọc này hiển thị mọi dữ liệu về doanh số tại Toronto và Thành phố New York.
 • Nếu bộ lọc có một thành phần tên và sử dụng toán tử is not với nhiều giá trị thì dữ liệu sẽ được đưa vào báo cáo khi không có giá trị nào khớp. Ví dụ: Billing city is not Toronto and New York City. Báo cáo dùng bộ lọc này hiển thị mọi dữ liệu, ngoại trừ doanh số tại Toronto và Thành phố New York.
 • Nếu bộ lọc sử dụng toán tử is và có các thành phần tên khác nhau thì dữ liệu sẽ chỉ được đưa vào nếu tất cả bộ lọc trùng khớp. Ví dụ: Billing city is TorontoSales channel name is Online Store. Trong ví dụ này, chỉ tính dữ liệu doanh số bán hàng đến Toronto và được thực hiện trong cửa hàng trực tuyến. Doanh số bán bằng POS tại Toronto không tính. Doanh số trong cửa hàng trực tuyến bán hàng đến New York cũng không được tính.

Lọc báo cáo

Bạn có thể lọc báo cáo để thu hẹp thông tin được đưa vào theo mặc định. Ví dụ: Bạn có thể thêm bộ lọc để chỉ hiển thị doanh số của kênh bán hàng cụ thể hoặc khu vực vận chuyển cụ thể.

Bộ lọc hiển thị phía trên dữ liệu của báo cáo. Không thể lọc một số báo cáo.

Bước:

 1. Mở báo cáo.
 2. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc để mở mục Quản lý bộ lọc.
 3. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).
 4. Trong menu thả xuống, chọn một bộ lọc. Bộ lọc được nhóm theo danh mục.
 5. Chọn một toán tử bên cạnh trường Chọn bộ lọc.
 6. Trong khu vực Tìm kiếm, nhập các giá trị mà bạn muốn lọc theo hoặc chọn một giá trị trong danh sách thả xuống. Menu thả xuống hiển thị các giá trị có liên quan đến báo cáo và phạm vi thời gian, ngay cả khi những giá trị này hiện không hiển thị trong báo cáo.

  • Không bắt buộc: Nếu bạn muốn lọc theo giá trị trống, chọn N/A để cho biết giá trị đó không được áp dụng.
  • Không bắt buộc: Bạn có thể chỉ định nhiều giá trị. Nếu một bộ lọc sử dụng cùng toán tử tên, dữ liệu sẽ được thêm vào báo cáo nếu có giá trị trùng khớp.
 7. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thiết lập thêm bộ lọc, nhấp vào Thêm bộ lọc và thiết lập thêm bộ lọc. Nếu bộ lọc sử dụng các toán tử tên khác nhau, dữ liệu sẽ chỉ được thêm nếu tất cả các bộ lọc trùng khớp.

 8. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc).

Nếu bạn muốn lưu báo cáo đã lọc để sử dụng sau này và cửa hàng của bạn sử dụng gói Advanced Shopify trở lên, hãy nhấp vào Save as (Lưu thành), nhập tên và nhấp vào Lưu. Sau đó, bạn có thể mở báo cáo tại mục Custom reports (Báo cáo tùy chỉnh) trên trang Reports (Báo cáo).

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo đã lọc nhưng không thể lưu.

Xóa bộ lọc

Nếu bạn không muốn sử dụng bộ lọc nữa, bạn có thể xóa bộ lọc vĩnh viễn. Bạn không thể khôi phục bộ lọc, vì vậy, nếu bạn đã thiết lập bộ lọc phức tạp, bạn có thể muốn lưu báo cáo bằng tên mới.

Nhấp vào X bên cạnh bộ lọc để xóa.

Ví dụ: Lọc báo cáo Doanh số theo thời gian

Báo cáo Doanh số theo thời gian hiển thị doanh số của bạn trên tất cả các kênh bán hàng. Bạn chỉ có thể giới hạn dữ liệu bán hàng thành chỉ chấp nhận Kênh trực tuyến và hiển thị tất cả các giao dịch bán hàng ngoại trừ lượt bán của một sản phẩm cụ thể.

Bước:

 1. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc để mở hộp thoại Quản lý bộ lọc.
 2. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).
 3. Trong menu thả xuống Chọn bộ lọc, chọn Tên kênh bán hàng. Bạn không phải chọn toán tử is vì đó là mặc định.
 4. Trong trường Tìm kiếm, nhập Online Store. Chọn hộp Lọc theo "Cửa hàng trực tuyến".
 5. Nhấp vào Áp dụng bộ lọc. Báo cáo hiện tại chỉ bao gồm doanh số của kênh Cửa hàng trực tuyến. Bộ lọc hiển thị phía trên biểu đồ và số lượng bộ lọc đang hoạt động hiển thị bên dưới khoảng ngày.

Bạn cũng có thể lọc dữ liệu kỹ hơn để bao gồm những giao dịch bán hàng trên kênh đó đối với tất cả các sản phẩm ngoại trừ một sản phẩm cụ thể (ví dụ: Dock Shoes):

 1. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc để mở hộp thoại Quản lý bộ lọc.
 2. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).
 3. Trong menu thả xuống Chọn bộ lọc đối với bộ lọc thứ hai, chọn Tiêu đề sản phẩm.
 4. Chọn is not (không phải là) để loại trừ sản phẩm này.
 5. Trong trường Tìm kiếm, nhập Dock Shoes. Chọn hộp Lọc theo "Giày thuyền".
 6. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc).

Báo cáo hiện có cả hai bộ lọc. Báo cáo chỉ bao gồm doanh số qua kênh Cửa hàng trực tuyến và không bao gồm sản phẩm Giày thuyền.

Nếu đây là báo cáo sử dụng một lần, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo đó. Nếu muốn giữ lại báo cáo để sử dụng sau này và cửa hàng của bạn dùng gói Advanced Shopify trở lên, bạn có thể lưu báo cáo thành báo cáo tùy chỉnh.

Thêm hoặc xóa cột trong báo cáo

Bạn có thể thêm và xóa cột trong phần lớn các báo cáo để thêm nhiều hoặc ít thông tin hơn so với những thông tin hiển thị mặc định.

Bước:

 1. Mở báo cáo.
 2. Nhấp vào biểu tượng cột để tìm kiếm cột. Menu thả xuống hiển thị các cột bạn có thể thêm hoặc xóa. Các cột được thêm vào theo mặc định sẽ có dấu kiểm.
 3. Chọn các cột bạn muốn thêm. Bỏ chọn các cột bạn muốn xóa.

Nếu bạn muốn lưu báo cáo đã chỉnh sửa để sử dụng sau này và cửa hàng của bạn sử dụng gói Advanced Shopify trở lên, hãy nhấp vào Lưu thành, nhập tên và nhấp vào Lưu. Sau đó, bạn có thể mở báo cáo tùy chỉnh trên trang Báo cáo.

Ví dụ: Thêm cột vào báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu

Nếu đang tham khảo báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu và bạn muốn biết thêm thông tin cụ thể về nguồn giới thiệu, nhấp vào Chỉnh sửa cột rồi chọn Trang giới thiệu.

Báo cáo lúc này sẽ hiển thị cột bạn đã thêm và dữ liệu giới thiệu trang web.

Nếu đây là báo cáo sử dụng một lần, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo đó. Nếu muốn giữ lại báo cáo để sử dụng sau này và cửa hàng của bạn dùng gói Advanced Shopify trở lên, bạn có thể lưu báo cáo.

Báo cáo không thể tùy chỉnh

Không phải mọi báo cáo đều có tùy chọn để bạn lọc hoặc chỉnh sửa báo cáo đó. Báo cáo không thể tùy chỉnh sẽ không hiển thị biểu tượng bộ lọc hoặc cột, nghĩa là báo cáo phải bao gồm dữ liệu cụ thể theo mặc định. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thiết lập khoảng thời gian cho tất cả báo cáo.

Không thể lọc hay chỉnh sửa các báo cáo sau:

 • Tất cả báo cáo mặc định trong danh mục Finance, ngoại trừ báo cáo Thuế bán hàng tại Hoa Kỳ (có thể chỉnh sửa bộ lọc và cột).
 • Tất cả báo cáo mặc định trong danh mục Fraud.
 • Tất cả báo cáo mặc định trong danh mục Orders, ngoại trừ báo cáo Nhãn vận chuyển (có thể chỉnh sửa bộ lọc và cột) và báo cáo Nhãn vận chuyển theo thời gian (có thể chỉnh sửa bộ lọc).
 • Báo cáo Hiệu suất trang web.
 • Báo cáo Phân tích giỏ hàng của cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí