Đặt và so sánh các khoảng thời gian cho báo cáo

Đối với hầu hết báo cáo, bạn có thể chọn phạm vi ngày cho dữ liệu mà báo cáo hiển thị. Ví dụ: Bạn có thể chọn phạm vi ngày hẹp để có thể tập trung xem đơn hàng trong vài ngày vừa qua. Hoặc bạn có thể chọn phạm vi ngày rộng để xem tổng quan đơn hàng bạn đã nhận được trong năm vừa qua.

Đối với một số báo cáo, bạn có thể so sánh khoảng ngày đã chọn với khoảng ngày trước đó.

Đối với báo cáo hiển thị dữ liệu theo thời gian, ví dụ như báo cáo Doanh số theo thời gianKhách hàng theo thời gian, bạn cũng có thể chọn đơn vị thời gian để ghép nhóm dữ liệu (ví dụ: theo ngày, tháng hoặc quý).

Thiết lập khoảng ngày cho báo cáo

Khi bạn mở báo cáo, dữ liệu được hiển thị theo phạm vi ngày mặc định. Ví dụ: Phạm vi mặc định cho một số báo cáo là Month to date (Từ đầu tháng đến hiện tại). Bạn có thể đặt phạm vi thành bất kỳ khoảng thời gian nào khác và phạm vi bạn đặt sẽ được lưu làm mặc định cho tới lần tiếp theo bạn thay đổi.

Bạn cũng có thể chọn khoảng ngày từ danh sách định sẵn gồm các tùy chọn phổ biến như khoảng thời gian hằng quý và dịp BFCM.

Bước:

  1. Mở báo cáo.
  2. Nhấp vào menu date (ngày).
  3. Chọn phạm vi ngày được định sẵn hoặc chọn bất kỳ phạm vi nào khác bằng cách nhấp vào lịch.
  4. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

So sánh các khoảng ngày trong báo cáo

Để hỗ trợ phân tích dữ liệu, bạn có thể so sánh dữ liệu từ một khoảng ngày được chọn với một khoảng ngày trước đó trên mọi báo cáo theo thời gian. Các so sánh sẽ hiển thị trong cả biểu đồ dữ liệu và bảng dữ liệu trên trang báo cáo. Biểu đồ hiển thị khoảng ngày so sánh dưới dạng đường chấm chấm và dữ liệu hiện tại dưới dạng đường liền mạch.

Bạn cũng có thể chọn phạm vi ngày từ danh sách định sẵn để so sánh, gồm các tùy chọn phổ biến như khoảng thời gian hàng quý và khoảng BFCM.

Bước:

  1. Mở báo cáo.
  2. Nhấp vào menu So sánh.
  3. Chọn khoảng ngày đặt sẵn hoặc chọn bất kỳ khoảng ngày nào khác bằng cách nhấp vào lịch.
  4. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Phân nhóm dữ liệu báo cáo theo đơn vị thời gian

Đối với báo cáo hiển thị dữ liệu theo thời gian, ví dụ như báo cáo Doanh số theo thời gian, bạn có thể chọn đơn vị thời gian để ghép nhóm dữ liệu. Các tùy chọn ghép nhóm hiển thị phụ thuộc vào phạm vi ngày bạn đã chọn. Ví dụ: Nếu chọn Last 30 days (30 ngày qua) trong phạm vi ngày, bạn có thể chọn ghép nhóm dữ liệu theo giờ, ngày, tuần, tháng, giờ trong ngày hoặc ngày trong tuần.

Bước:

  1. Mở báo cáo hiển thị dữ liệu theo thời gian.
  2. Nhấp vào menu Group by (Nhóm theo) và chọn đơn vị thời gian.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí