Báo cáo lợi nhuận

Bạn có thể sử dụng báo cáo lợi nhuận để xem thông tin về chi phí, biên lợi nhuận và lợi nhuận của mình.

Thêm chi phí trên mặt hàng cho sản phẩm

Lợi nhuận chỉ được báo cáo cho các sản phẩm và mẫu mã đã ghi lại chi phí tại thời điểm bán. Để lấy giá trị từ báo cáo lợi nhuận, bạn cần thêm chi phí trên mặt hàng cho sản phẩm.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
  2. Nhấp vào tên sản phẩm để chỉnh sửa.
  3. Trong mục Pricing (Giá), hãy thêm giá trị đô la trong trường Cost per item (Chi phí trên mặt hàng). Chi phí trên mặt hàng là giá của sản phẩm hoặc mẫu mã. Ví dụ: Nếu bạn bán lại một sản phẩm, bạn có thể nhập giá đã thanh toán cho nhà sản xuất, không bao gồm thuế, phí vận chuyển hoặc các chi phí khác. Nếu bạn tự tạo sản phẩm, bạn có thể nhập giá trị dựa trên chi phí nhân công và nguyên vật liệu.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem báo cáo lợi nhuận

Lợi nhuận theo sản phẩm

Báo cáo Lợi nhuận theo sản phẩm cho biết lợi nhuận gộp theo sản phẩm trong phạm vi ngày đã chọn.

Đối với mỗi sản phẩm đã ghi lại chi phí tại thời điểm bán, bạn sẽ thấy thông tin sau:

Cột và mô tả trong báo cáo Lợi nhuận theo sản phẩm của cửa hàng trực tuyến
Cột Mô tả
Số lượng thuần Tổng số đơn vị đã bán trong khoảng thời gian này.
Doanh thu thực Tổng doanh thu thực trong khoảng thời gian này.
Chi phí Tổng chi phí của các đơn vị đã bán trong khoảng thời gian này.
Biên lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận của sản phẩm này trong khoảng thời gian này. Biên lợi nhuận được tính theo công thức ([doanh thu thực - chi phí]/doanh thu thực) * 100. Ví dụ: Nếu doanh thu thực của bạn là 1.000.000 đồng và chi phí là 600.000 đồng, biên lợi nhuận gộp (được tính là ([1.000.000 - 600.000]/1.000.000) * 100) là 40%.
Lợi nhuận gộp Tổng lợi nhuận của sản phẩm này trong khoảng thời gian này tính bằng cách lấy doanh thu thực trừ chi phí.

Giảm giá và hoàn tiền ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của bạn. Nếu bạn đã bán sản phẩm giảm giá hoặc hoàn tiền trong khoảng thời gian này, Biên lợi nhuận gộp đã báo cáo sẽ khác so với biên lợi nhuận bạn thấy trên trang thông tin chi tiết sản phẩm tương ứng. Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của giảm giá và hoàn tiền đối với biên lợi nhuận.

Lợi nhuận theo SKU mẫu mã sản phẩm

Báo cáo Lợi nhuận theo SKU mẫu mã sản phẩm cho biết lợi nhuận gộp theo mẫu mã.

Đối với mỗi mẫu mã sản phẩm đã ghi lại chi phí tại thời điểm bán, bạn sẽ nhìn thấy thông tin sau:

Cột và bản mô tả trong báo cáo Lợi nhuận theo SKU mẫu mã sản phẩm
Cột Mô tả
Số lượng thuần Tổng số đơn vị đã bán trong khoảng thời gian này.
Doanh thu thực Tổng doanh thu thực trong khoảng thời gian này.
Chi phí Tổng chi phí của các đơn vị đã bán trong khoảng thời gian này.
Biên lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận của mẫu mã sản phẩm trong suốt khoảng thời gian này. Biên lợi nhuận được tính theo công thức ([doanh thu thực - chi phí] / doanh thu thực) * 100. Ví dụ: Nếu doanh thu thực của bạn là 1 triệu đồng và chi phí là 700.000 đồng, biên lợi nhuận gộp sẽ là 30% (phép tính cụ thể: ([1.000.000 - 700.000] / 1.000.000) * 100).
Lợi nhuận gộp Tổng lợi nhuận của mẫu mã sản phẩm trong suốt khoảng thời gian này tính bằng cách lấy doanh thu thực trừ chi phí.

Giảm giá và hoàn tiền ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của bạn. Nếu bạn đã bán sản phẩm giảm giá hoặc hoàn tiền trong khoảng thời gian này, Biên lợi nhuận gộp đã báo cáo sẽ khác so với biên lợi nhuận bạn thấy trên trang thông tin chi tiết sản phẩm tương ứng. Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của giảm giá và hoàn tiền đối với biên lợi nhuận.

Lợi nhuận theo vị trí Điểm bán hàng

Báo cáo Lợi nhuận theo vị trí điểm bán hàng cho biết lợi nhuận gộp theo vị trí điểm bán hàng.

Đối với mỗi vị trí POS, bạn sẽ thấy những thông tin sau:

Cột và phần mô tả trong Lợi nhuận theo vị trí Điểm bán hàng
Cột Mô tả
Số lượng thuần Tổng số đơn vị đã bán trong khoảng thời gian này.
Doanh thu thực Tổng doanh thu thực trong khoảng thời gian này.
Chi phí Tổng chi phí của các đơn vị đã bán trong khoảng thời gian này.
Biên lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận của mẫu mã sản phẩm trong suốt khoảng thời gian này. Biên lợi nhuận được tính theo công thức ([doanh thu thực - chi phí] / doanh thu thực) * 100. Ví dụ: Nếu doanh thu thực của bạn là 1 triệu đồng và chi phí là 700.000 đồng, biên lợi nhuận gộp sẽ là 30% (phép tính cụ thể: ([1.000.000 - 700.000] / 1.000.000) * 100).
Lợi nhuận gộp Tổng lợi nhuận của mẫu mã sản phẩm trong suốt khoảng thời gian này tính bằng cách lấy doanh thu thực trừ chi phí.

Giảm giá và hoàn tiền

Giảm giá và hoàn tiền ảnh hưởng đến doanh thu thực và biên lợi nhuận.

Biên lợi nhuận hiển thị trên trang thông tin chi tiết sản phẩm dựa trên giá đầy đủ của sản phẩm. Biên lợi nhuận gộp trong báo cáo lợi nhuận dựa trên doanh thu thực của sản phẩm, xét đến các ưu đãi giảm giá hoặc các khoản hoàn tiền bạn cung cấp trong thời gian báo cáo.

Ví dụ: Ảnh hưởng của giảm giá đối với báo cáo lợi nhuận

Một chiếc áo phông có giá thông thường 200.000 đồng và có chi phí 100.000 đồng thì biên lợi nhuận sẽ hiển thị là 50% trên trang chi tiết sản phẩm.

Nếu bạn giảm giá áo phông 25% để bán với giá 300.000 đồng trong thời gian báo cáo, chiếc áo phông tương tự hiển thị có biên lợi nhuận 33% trong báo cáo Lợi nhuận theo sản phẩm.

Những điều cần cân nhắc đối với các tùy chọn báo cáo động

Trường Coste per item (Chi phí trên mỗi mặt hàng) chứa dữ liệu tĩnh, nghĩa là dữ liệu trong báo cáo lợi nhuận chỉ liên quan đến một thời điểm cụ thể. Nếu cần báo cáo dữ liệu động, bạn có các tùy chọn sau:

  • Chạy báo cáo tài chính trong hệ thống doanh nghiệp khác, ví dụ như quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP) hoặc hệ thống Kế toán.
  • Cân nhắc sử dụng ứng dụng báo cáo trong Shopify App Store để báo cáo về tổng giá trị của kho hàng.
  • Tính toán thủ công chi phí, lợi nhuận và tổn thất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí