Phát hành thẻ quà tặng miễn phí

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Bạn có thể phát hành thẻ quà tặng miễn phí có giá trị định sẵn cho khách hàng hiện tại dưới dạng ưu đãi, khuyến mại, điểm tín dụng cửa hàng hoặc phần thưởng.

Phát hành thẻ quà tặng

Khi phát hành thẻ quà tặng, bạn tạo mã thẻ quà tặng và gửi email cho khách hàng mà không nhận lại bất kỳ khoản thanh toán nào. Bạn quyết định thẻ quà tặng trị giá bao nhiêu và khách hàng nhận được có thể sử dụng giá trị của thẻ cho các sản phẩm khác tại cửa hàng.

Nếu bạn cần biết mã thẻ quà tặng, hãy ghi lại mã khi phát hành thẻ. Bạn không thể xem mã thẻ quà tặng đầy đủ về sau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào Issue gift card(Phát hành thẻ quà tặng).

 3. Nhập giá trị ban đầu của thẻ.

 4. Trong hộp tìm kiếm trong mục Find or create a customer (Tìm hoặc tạo khách hàng), nhập tên hoặc địa chỉ email của khách hàng để chọn hoặc tạo khách hàng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể phát hành thẻ quà tặng không liên kết với khách hàng, rồi thêm địa chỉ email của khách hàng sau bằng cách chỉnh sửa sản phẩm thẻ quà tặng tương ứng.

 1. Nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn cho thẻ quà tặng, chọn Set expiration date (Đặt ngày hết hạn), rồi chọn ngày. Thẻ quà tặng hết hạn vào lúc nửa đêm của ngày sau ngày hết hạn theo múi giờ của cửa hàng. Đảm bảo tuân thủ luật của quốc gia về thẻ quà tặng.

 2. Tùy chọn: Nhập Note (Ghi chú) để tham khảo. Ghi chú sẽ hiển thị khi xem thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify, nhưng không hiển thị với khách hàng.

 3. Nhấp vào Lưu để phát hành thẻ quà tặng.

Lưu ý: Sau khi phát hành thẻ quà tặng, mã thẻ quà tặng đầy đủ chỉ hiển thị với khách hàng vì thẻ quà tặng được xem là loại tiền tệ. Bạn chỉ có thể xem bốn ký tự cuối trong mã thẻ quà tặng.

Xem thông tin thẻ quà tặng đã phát hành

Bạn có thể xem chi tiết về thẻ quà tặng đã phát hành trong Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã của thẻ quà tặng đã phát hành. Bạn sẽ chỉ được xem bốn ký tự cuối cùng của mã này.

 3. Trên trang thẻ quà tặng đã phát hành, bạn có thể xem chi tiết: - số dư trong thẻ quà tặng

  • ngày tạo thẻ quà tặng
  • ngày hết hạn
  • ghi chú đã thêm vào thẻ quà tặng
  • lịch sử

Chỉnh sửa khách hàng trên thẻ quà tặng đã phát hành

Bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng của thẻ quà tặng đã phát hành.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã của thẻ quà tặng đã phát hành. Bạn sẽ chỉ được xem bốn ký tự cuối cùng của mã này.

 3. Trên trang thẻ quà tặng đã phát hành trong mục Khách hàng, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 4. Nhập đúng thông tin khách hàng và chọn gửi hoặc không gửi thẻ quà tặng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí