Phát hành thẻ quà tặng miễn phí

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Bạn có thể phát hành thẻ quà tặng miễn phí có giá trị định sẵn cho khách hàng hiện tại dưới dạng ưu đãi, khuyến mại, điểm tín dụng cửa hàng hoặc phần thưởng.

Phát hành thẻ quà tặng

Khi phát hành thẻ quà tặng, bạn tạo mã thẻ quà tặng và gửi email cho khách hàng mà không nhận lại bất kỳ khoản thanh toán nào. Bạn quyết định thẻ quà tặng trị giá bao nhiêu và khách hàng nhận được có thể sử dụng giá trị của thẻ cho các sản phẩm khác tại cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào Issue gift card(Phát hành thẻ quà tặng).

 3. Trong hộp thoại Issue gift card (Phát hành thẻ quà tặng), chọn giá trị ban đầu của thẻ hoặc nhấp vào Other (Khác) để nhập số tiền tùy chỉnh.

 4. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên hoặc địa chỉ email của khách hàng.

 5. Chọn khách hàng từ kết quả tìm kiếm hoặc thêm khách hàng mới. Khách hàng phải có địa chỉ email.

Lưu ý: Bạn cũng có thể phát hành thẻ không liên kết với khách hàng, nhưng cần sao chép mã khi phát hành thẻ, rồi gửi mã đó cho khách hàng. Sau này, bạn sẽ không thể xem mã thẻ quà tặng.

 1. Nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn cho thẻ quà tặng, nhấp vào Never (Không bao giờ) và bỏ chọn Never expires (Không bao giờ hết hạn) để chọn ngày. Thẻ quà tặng sẽ hết hạn vào lúc nửa đêm của ngày sau ngày hết hạn theo múi giờ của cửa hàng. Đảm bảo tuân thủ luật của quốc gia về thẻ quà tặng.

 2. Tùy chọn: Nhập Note (Ghi chú) để tham khảo. Ghi chú sẽ hiển thị khi xem thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify, nhưng không hiển thị với khách hàng.

 3. Nhấp vào Issue gift card (Phát hành thẻ quà tặng) để tạo mã thẻ quà tặng. Đây là thời điểm duy nhất bạn có thẻ xem toàn bộ mã thẻ quà tặng.

Lưu ý: Sau khi phát hành thẻ quà tặng, mã thẻ quà tặng đầy đủ chỉ hiển thị với khách hàng vì thẻ quà tặng được xem là loại tiền tệ. Bạn chỉ có thể xem bốn ký tự cuối trong mã thẻ quà tặng.

 1. Nhấp vào Done (Đã xong).

Xem thông tin thẻ quà tặng đã phát hành

Bạn có thể xem chi tiết về thẻ quà tặng đã phát hành trong Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào mã của thẻ quà tặng đã phát hành. Bạn sẽ chỉ được xem bốn ký tự cuối cùng của mã này.

 3. Trên trang thẻ quà tặng đã phát hành, bạn có thể xem chi tiết: - số dư trong thẻ quà tặng

  • ngày tạo thẻ quà tặng
  • ngày hết hạn
  • ghi chú đã thêm vào thẻ quà tặng
  • lịch sử

Chỉnh sửa khách hàng trên thẻ quà tặng đã phát hành

Bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng của thẻ quà tặng đã phát hành.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào mã của thẻ quà tặng đã phát hành. Bạn sẽ chỉ được xem bốn ký tự cuối cùng của mã này.

 3. Trên trang thẻ quà tặng đã phát hành trong mục Khách hàng, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 4. Nhập đúng thông tin khách hàng và chọn gửi hoặc không gửi thẻ quà tặng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí