Tạo thẻ quà tặng

Bạn có thể tạo thẻ quà tặng ngay trên trang quản trị với số tiền đã đặt lớn hơn 0 và tối đa là 2000 USD (hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương của bạn). Khác với việc bán sản phẩm thẻ quà tặng, sẽ không có doanh số hoặc lợi nhuận được tạo ra từ việc tạo thẻ quà tặng, nhưng khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ quà tặng làm đơn vị tiền tệ để mua hàng trực tuyến. Nếu muốn bán thẻ quà tặng, bạn có thể thêm sản phẩm thẻ quà tặng để cho phép khách hàng mua thẻ quà tặng.

Bạn có thể sử dụng thẻ quà tặng đã tạo trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • trong chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc phần thưởng
  • dưới dạng mệnh giá tùy ý không có sẵn trong sản phẩm thẻ quà tặng sau khi khách hàng thanh toán giá trị đó qua hóa đơn
  • dưới dạng khoản hoàn tiền hoặc tín dụng cửa hàng

Tạo thẻ quà tặng

Khi tạo thẻ quà tặng, bạn tạo mã thẻ quà tặng rồi gửi email cho khách hàng mà không nhận lại bất kỳ khoản thanh toán nào. Bạn quyết định thẻ quà tặng trị giá bao nhiêu và khách hàng nhận được có thể sử dụng giá trị của thẻ cho các sản phẩm khác tại cửa hàng.

Sau khi bạn gửi thẻ quà tặng, khách hàng sẽ thấy toàn bộ mã thẻ quà tặng vì thẻ quà tặng được xem là đơn vị tiền tệ. Nếu bạn cần biết mã thẻ quà tặng, hãy ghi lại mã khi tạo thẻ. Sau này, bạn chỉ có thể xem bốn chữ số cuối của mã thẻ quà tặng.

Khách hàng phải có địa chỉ email hoặc số điện thoại để nhận được mã thẻ quà tặng qua email hoặc SMS. Nếu khách hàng cung cấp cả hai, thẻ quà tặng sẽ được gửi qua email.

Các bước thực hiện:

Xem thông tin thẻ quà tặng đã tạo

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về thẻ quà tặng đã tạo trên trang Thẻ quà tặng của trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Thêm khách hàng vào thẻ quà tặng

Nếu chưa thêm thông tin khách hàng nào vào thẻ quà tặng đã tạo trước đó, bạn có thể thêm thông tin khách hàng và gửi thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí