Phát hành thẻ quà tặng miễn phí

Bạn có thể phát hành thẻ quà tặng miễn phí có giá trị định sẵn cho khách hàng hiện tại dưới dạng ưu đãi, khuyến mại, điểm tín dụng cửa hàng hoặc phần thưởng.

Phát hành thẻ quà tặng

Khi phát hành thẻ quà tặng miễn phí, bạn tạo mã thẻ quà tặng rồi gửi email cho khách hàng mà không nhận lại bất kỳ khoản thanh toán nào. Bạn quyết định thẻ quà tặng trị giá bao nhiêu và khách hàng nhận được có thể sử dụng giá trị của thẻ cho các sản phẩm khác tại cửa hàng.

Nếu bạn cần biết mã thẻ quà tặng, hãy ghi lại mã khi phát hành thẻ. Bạn không thể xem mã thẻ quà tặng đầy đủ về sau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào Issue gift card(Phát hành thẻ quà tặng).

 3. Nhập giá trị ban đầu của thẻ.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn cho thẻ quà tặng, chọn Đặt ngày hết hạn rồi chọn ngày. Thẻ quà tặng sẽ hết hạn vào lúc nửa đêm của ngày sau ngày hết hạn theo múi giờ của cửa hàng. Đảm bảo tuân thủ luật của quốc gia về thẻ quà tặng.

 5. Trong hộp tìm kiếm trong mục Tìm kiếm hoặc tạo khách hàng, nhập tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email của khách hàng để chọn hoặc tạo khách hàng. Khách hàng phải có địa chỉ email hoặc số điện thoại để được gửi mã thẻ quà tặng qua email hoặc SMS. Nếu khách hàng cung cấp cả hai, thẻ quà tặng sẽ được gửi qua email.

 6. Không bắt buộc: Nhập Ghi chú để tham khảo. Ghi chú sẽ hiển thị khi xem thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify, nhưng không hiển thị với khách hàng.

 7. Nhấp vào Kích hoạt và gửi để phát hành thẻ quà tặng.

Sau khi phát hành thẻ quà tặng, toàn bộ mã thẻ quà tặng chỉ hiển thị với khách hàng vì thẻ quà tặng được xem là đơn vị tiền tệ. Bạn chỉ có thể xem bốn ký tự cuối trong mã thẻ quà tặng.

Xem thông tin thẻ quà tặng đã phát hành

Bạn có thể xem chi tiết về thẻ quà tặng đã phát hành trong Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã của thẻ quà tặng đã phát hành. Bạn sẽ chỉ được xem bốn ký tự cuối cùng của mã này.

 3. Trên trang thẻ quà tặng đã phát hành, bạn có thể xem chi tiết:

  • số dư trong thẻ quà tặng
  • ngày tạo thẻ quà tặng
  • ngày hết hạn
  • khách hàng nhận thẻ quà tặng
  • ghi chú đã thêm vào thẻ quà tặng
  • lịch sử

Thêm khách hàng trên thẻ quà tặng đã phát hành

Nếu chưa thêm thông tin khách hàng nào vào thẻ quà tặng đã phát hành trước đó, bạn có thể thêm thông tin khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã của thẻ quà tặng đã phát hành. Bạn sẽ chỉ được xem bốn ký tự cuối cùng của mã này.

 3. Trên trang thẻ quà tặng đã phát hành trong mục Khách hàng, nhấp vào Tìm kiếm hoặc tạo khách hàng.

 4. Thêm khách hàng hoặc nhập thông tin khách hàng mới. Khách hàng phải có địa chỉ email hoặc số điện thoại để được gửi mã thẻ quà tặng qua email hoặc SMS. Nếu khách hàng cung cấp cả hai, thẻ quà tặng sẽ được gửi qua email.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí