Thêm ưu đãi giảm giá cho thẻ quà tặng

Bạn có thể tạo mã giảm giá hoặc giảm giá tự động áp dụng cho sản phẩm hoặc mẫu mã thẻ quà tặng cụ thể. Ưu đãi giảm giá áp dụng cho bộ sưu tập không áp dụng cho thẻ quà tặng trong bộ sưu tập.

Loại giảm giá cho thẻ quà tặng

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá để giảm chi phí thẻ quà tặng bằng những cách sau:

 • Theo tỷ lệ phần trăm cụ thể, ví dụ như 20% mệnh giá thẻ quà tặng
 • Theo số tiền chỉ định, ví dụ như giảm 20.000 đồng đối với mệnh giá thẻ quà tặng

Ưu đãi giảm giá có thể yêu cầu điều kiện mua cụ thể trước khi áp dụng, ví dụ như ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y hoặc bạn có thể cung cấp ưu đãi giảm giá không yêu cầu điều kiện mua tối thiểu.

Các hạn chế sau đây áp dụng đối với ưu đãi giảm giá tự động:

 • Bạn chỉ có thể có một ưu đãi giảm giá tự động áp dụng vào một thời điểm.
 • Ưu đãi giảm giá tự động có mức ưu tiên cao hơn mã giảm giá và không thể sử dụng cùng lúc.
 • Khách hàng không thể áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá cho một đơn hàng.
 • Khách hàng đã áp dụng ưu đãi giảm giá tự động ở trang thanh toán sẽ không sử dụng được mã giảm giá.

Khách hàng cần thêm tất cả mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng trước khi áp dụng giảm giá. Điều này bao gồm những mặt hàng cần mua để đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá, cũng như sản phẩm thẻ quà tặng.

Tạo ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm thẻ quà tặng

Bạn có thể tạo giảm giá theo tỷ lệ phần trăm sản phẩm hoặc mẫu mã thẻ quà tặng cụ thể, ví dụ: "Nhận thẻ quà tặng 1.000.000 đồng với giá 800.000 đồng". Giá trị của sản phẩm hoặc mẫu mã thẻ quà tặng là số tiền có thể sử dụng vào lần mua hàng trong tương lai.

Bạn có thể tạo mã giảm giá hoặc giảm giá tự động theo tỷ lệ phần trăm giảm giá cho thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm sản phẩm thẻ quà tặng.
 2. Tạo ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm bao gồm các tiêu chí sau:
  1. Trong trường Discount value (Giá trị giảm giá), nhập tỷ lệ phần trăm bạn muốn giảm giá cho thẻ quà tặng. Ví dụ: Để cung cấp thẻ quà tặng trị giá 1.000.000 đồng với giá 800.000 đồng, nhập 20% vào giá trị giảm giá.
  2. Trong mục Applies to (Áp dụng cho), chọn sản phẩm hoặc mẫu mã thẻ quà tặng.
  3. Thêm tiêu chí bất kỳ cho nhu cầu cụ thể của bạn, ví dụ như khoảng ngày giảm giá có hiệu lực.
  4. Lưu, rồi thử nghiệm ưu đãi giảm giá.

Tạo ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y cho thẻ quà tặng miễn phí

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y cho thẻ quà tặng miễn phí để áp dụng cho đơn hàng lớn hơn giá trị tối thiểu. Ví dụ: Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá "Chi tiêu 2.000.00 đồng, nhận thẻ quà tặng miễn phí trị giá 250.000 đồng để mua hàng trong tương lai".

Những khách hàng thêm sản phẩm đủ điều kiện vào giỏ hàng và chi tiêu giá trị đơn hàng tối thiểu có thể sử dụng ưu đãi giảm giá.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm sản phẩm thẻ quà tặng.
 2. Tạo ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y bao gồm các tiêu chí sau:
  1. Trong mục Customer spends (Khách hàng chi tiêu), thêm số tiền mua hàng tối thiểu, rồi chọn sản phẩm hoặc bộ sưu tập đủ điều kiện giảm giá.
  2. Trong mục Customer gets (Khách hàng được nhận), chọn Any items from (Bất kỳ sản phẩm nào trong) và thêm sản phẩm hoặc mẫu mã thẻ quà tặng. Chọn Free (Miễn phí) đối với giá trị giảm giá.
  3. Không bắt buộc: Đánh dấu vào Set the maximum number of uses per order (Thiết lập số lần sử dụng tối đa trên mỗi đơn hàng) và nhập số lần tối đa có thể áp dụng ưu đãi giảm giá này cho một đơn hàng.
  4. Thêm tiêu chí bất kỳ cho nhu cầu cụ thể của bạn, ví dụ như khoảng ngày giảm giá có hiệu lực.
  5. Lưu, rồi thử nghiệm ưu đãi giảm giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí