Quản lý thẻ quà tặng

Bạn có thể xem, sắp xếp và chỉnh sửa thẻ quà tặng đã phát hành và đã mua từ trang Thẻ quà tặng trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể xuất thẻ quà tặng thành tệp CSV để tham khảo.

Tìm kiếm thẻ quà tặng

Bạn có thể tìm thẻ quà tặng theo mã hoặc theo khách hàng bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm trên trang Thẻ quà tặng. Để tìm kiếm bằng mã thẻ quà tặng đầy đủ, nhập mã không có dấu cách.

Lọc thẻ quà tặng

Bạn có thể lọc thẻ quà tặng trên trang Thẻ quà tặng. Tác vụ lọc rất hữu ích khi bạn đang cố tìm thẻ quà tặng phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể lọc theo Status (Trạng thái) để liệt kê tất cả thẻ quà tặng đã bị vô hiệu hóa.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào Lọc.

 3. Nhấp vào Select a filter... (Chọn bộ lọc...), sau đó chọn một trong các bộ lọc sau:

  • Trạng thái - hiển thị thẻ quà tặng đã bật, đã tắt hoặc đã hết hạn
  • Số dư - hiển thị thẻ quà tặng dựa trên trạng thái số dư đầy, đã sử dụng một phần hay trống
  • Giá trị - hiển thị thẻ quà tặng có giá trị bằng hoặc không bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị nhất định
  • Issued (Đã phát hành) - hiển thị thẻ quà tặng đã phát hành vào khoảng thời gian cụ thể
  • Phương thức - hiển thị thẻ quà tặng dựa trên việc thẻ được phát hành, mua hoặc tạo bởi ứng dụng
 4. Chọn điều kiện cụ thể cho bộ lọc.

 5. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).

Để xóa bộ lọc, nhấp vào nút x bên cạnh điều kiện bộ lọc.

Sắp xếp thẻ quà tặng

Bạn có thể sắp xếp thẻ quà tặng trên trang Thẻ quà tặng. Tác vụ sắp xếp rất hữu ích khi bạn đang cố tìm thẻ quà tặng phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể sắp xếp theo Ngày hết hạn (tăng dần) để xem trước thẻ quà tặng gần ngày hết hạn nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào trường Sort by (Sắp xếp theo), rồi chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Họ của khách hàng (A-Z) - Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp họ của khách hàng theo bảng chữ cái.
  • Họ của khách hàng (Z-A) - Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp họ của khách hàng theo thứ tự ngược bảng chữ cái.
  • Số cuối của thẻ quà tặng (tăng dần) - Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự tăng dần của các chữ số cuối trong mã thẻ quà tặng.
  • Số cuối của thẻ quà tặng (giảm dần) - Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự giảm dần của các chữ số cuối trong mã thẻ quà tặng.
  • Tổng số dư (thấp đến cao) - Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự từ thấp đến cao của tổng số dư trong thẻ.
  • Tổng số dư (cao đến thấp) - Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự từ cao đến thấp của tổng số dư trong thẻ.
  • Ngày tạo (mới nhất trước) - Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự ngày tạo thẻ quà tặng, bắt đầu từ ngày gần nhất.
  • Ngày tạo (cũ nhất trước) - Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự ngày tạo thẻ quà tặng, bắt đầu từ ngày xa nhất.
  • Ngày chỉnh sửa (mới nhất trước) - Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự ngày chỉnh sửa thẻ quà tặng, bắt đầu từ ngày gần nhất.
  • Ngày chỉnh sửa (cũ nhất trước) Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự ngày chỉnh sửa thẻ quà tặng, bắt đầu từ ngày xa nhất.
  • Ngày hết hạn (tăng dần) - Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự tăng dần của ngày hết hạn.
  • Ngày hết hạn (giảm dần) - hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự giảm dần của ngày hết hạn.

Danh sách sẽ cập nhật theo lựa chọn của bạn.

Xem thông tin chi tiết của thẻ quà tặng

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về thẻ quà tặng bằng cách nhấp vào mã thẻ quà tặng.

Từ trang chi tiết thẻ quà tặng, bạn có thể xem lại thông tin về thẻ quà tặng, bao gồm số dư còn lại, số đơn hàng liên quan đến thẻ quà tặng, tên khách hàng đã đặt thẻ quà tặng và ngày hết hạn thẻ quà tặng.

Bạn có thể xem lịch sử sự kiện liên quan đến thẻ quà tặng trong mục History (Lịch sử).

Vô hiệu hóa thẻ quà tặng

Bạn có thể vô hiệu hóa thẻ quà tặng từ trang chi tiết của thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã thẻ quà tặng đối với thẻ quà tặng bạn muốn vô hiệu hóa.

 3. Nhấp vào Disable gift card (Vô hiệu hóa thẻ quà tặng).

Gửi email thẻ quà tặng cho khách hàng

Khi khách hàng làm mất mã thẻ quà tặng hoặc cần cập nhật số dư, bạn có thể gửi email về thẻ quà tặng cập nhật đến khách hàng ban đầu nhận thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã thẻ quà tặng cho thẻ quà tặng bạn muốn gửi lại.

 3. Nhấp vào Resend gift card (Gửi lại thẻ quà tặng).

Xuất sản phẩm thẻ quà tặng ra tệp CSV

Bạn có thể xuất thẻ quà tặng ra tệp CSV để xem chi tiết thẻ quà tặng trong bảng tính. Thao tác này hữu ích khi xem lại thông tin về số dư chưa thanh toán hoặc cho các ghi chép khác. Bạn không thể nhập CSV thẻ quà tặng để tạo sản phẩm thẻ quà tặng. CSV thẻ quà tặng gồm các thông tin sau về thẻ quà tặng:

Các trường của CSV thẻ quà tặng
Tiêu đề Mô tả
ID Mã nhận dạng riêng của từng thẻ quà tặng (không phải mã thẻ quà tặng)
Những ký tự cuối cùng Bốn ký tự cuối cùng của mã thẻ quà tặng
Tên khách hàng Tên của khách hàng đã mua thẻ quà tặng
Email Địa chỉ email cho khách hàng đã mua thẻ quà tặng
Tên đơn hàng Mã số đơn hàng liên quan đến thẻ quà tặng, nếu có
Đã tạo vào lúc Ngày mua hoặc ngày phát hành thẻ quà tặng, với định dạng múi giờ- hh:mm:ss dd/mm/yyyy
Hết hạn vào ngày Ngày hết hạn, nếu có
Giá trị ban đầu Giá trị của thẻ quà tặng khi mua hoặc phát hành
Số dư Số dư còn lại trong thẻ sau khi đã áp dụng cho đơn hàng
Đơn vị tiền tệ Mã đơn vị tiền tệ gồm ba chữ số
Đã hết hạn? Thẻ quà tặng đã hết hạn hay chưa
Đã kích hoạt? Thẻ quà tặng được kích hoạt hay bị vô hiệu hóa
Đã bị vô hiệu hóa lúc Ngày vô hiệu hóa thẻ quà tặng, nếu có, với định dạng múi giờ- hh:mm:ss dd/mm/yyyy

Nếu bạn xuất tối đa một trang thẻ quà tặng (tối đa 50 thẻ quà tặng), tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn một trang thẻ quà tặng (từ 51 thẻ quà tặng trở lên), tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ sở hữu cửa hàng, tệp sẽ được gửi đến cả email của chủ sở hữu cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào Export (Xuất).

 3. Trong hộp thoại, chọn trong số các tùy chọn xuất sau:

 4. Nếu bạn định mở tệp CSV bằng Excel, Numbers hoặc chương trình bảng tính khác, nhấp vào CSV for Excel, Numbers, and other spreadsheet programs (CSV cho Excel, Numbers và các chương trình bảng tính khác). Nếu không, nhấp vào Plain CSV file (Tệp CSV đơn giản).

 5. Nhấp vào Export Gift Cards (Xuất thẻ quà tặng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí