Quản lý thẻ quà tặng

Bạn có thể xem, sắp xếp và chỉnh sửa thẻ quà tặng đã phát hành và đã mua từ trang Thẻ quà tặng trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể xuất thẻ quà tặng thành tệp CSV để tham khảo.

Tìm kiếm thẻ quà tặng

Bạn có thể tìm kiếm thẻ quà tặng theo mã hoặc theo khách hàng. Nhấp vào nút tìm kiếm và lọc, sau đó dùng thanh tìm kiếm trên trang Thẻ quà tặng. Để tìm kiếm theo mã thẻ quà tặng đầy đủ, nhập mã không có dấu cách.

Sau khi phát hành thẻ quà tặng, toàn bộ mã thẻ quà tặng chỉ hiển thị với khách hàng vì thẻ quà tặng được xem là đơn vị tiền tệ. Chỉ có bốn ký tự cuối cùng hiển thị trong danh sách thẻ quà tặng đã bán nhưng bạn có thể tìm kiếm bằng bốn ký tự cuối cùng hoặc mã đầy đủ.

Lọc thẻ quà tặng

Bạn có thể lọc thẻ quà tặng trên trang Thẻ quà tặng. Tác vụ lọc rất hữu ích khi bạn đang cố tìm thẻ quà tặng phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể lọc theo Trạng thái để liệt kê tất cả thẻ quà tặng đã bị hủy kích hoạt.

Có sẵn các tùy chọn lọc sau:

 • Trạng thái - hiển thị thẻ quà tặng đang hoạt động, đã hủy kích hoạt hoặc đã hết hạn
 • Số dư - hiển thị thẻ quà tặng dựa trên trạng thái số dư đầy, đã sử dụng một phần hay trống
 • Giá trị thẻ quà tặng - hiển thị thẻ quà tặng dựa trên tiêu chí giá trị thẻ quà tặng đó bằng, khác, lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị nào đó
 • Ngày tạo - hiển thị thẻ quà tặng dựa vào khoảng thời gian phát hành thẻ quà tặng đó
 • Phương thức phát hành - hiển thị thẻ quà tặng dựa trên việc thẻ được phát hành, mua hoặc tạo bởi ứng dụng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.

 3. Nhấp vào +.

 4. Chọn một danh mục lọc để lọc thẻ quà tặng theo đó.

 5. Chọn giá trị cho bộ lọc cụ thể. Bạn sẽ thấy nhiều giá trị khác nhau tùy thuộc vào bộ lọc bạn chọn.

 6. Không bắt buộc: Để lưu chế độ xem này, nhấp vào Lưu thành để nhập tên cho chế độ xem được lưu, sau đó nhấp vào Lưu chế độ xem.

Để xóa bộ lọc, nhấp vào nút x bên cạnh điều kiện bộ lọc.

Sắp xếp thẻ quà tặng

Bạn có thể sắp xếp thẻ quà tặng trên trang Thẻ quà tặng. Tác vụ sắp xếp rất hữu ích khi bạn đang cố tìm thẻ quà tặng phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể sắp xếp theo Ngày hết hạn (tăng dần) để xem trước thẻ quà tặng gần ngày hết hạn nhất.

Có sẵn các tùy chọn sắp xếp sau:

Tùy chọn sắp xếp cho trang thẻ quà tặng.
Tùy chọn sắp xếp Mô tả
Họ của khách hàng (A-Z) Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp họ của khách hàng theo thứ tự bảng chữ cái
Họ của khách hàng (Z-A) Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp họ của khách hàng theo thứ tự ngược bảng chữ cái
Số đuôi của mã thẻ quà tặng (tăng dần) Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp chữ số cuối của mã thẻ quà tặng theo thứ tự tăng dần
Số đuôi của mã thẻ quà tặng (giảm dần) Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp chữ số cuối của mã thẻ quà tặng theo thứ tự giảm dần
Tổng số dư (từ thấp đến cao) Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự từ thấp đến cao của tổng số dư trong thẻ
Tổng số dư (từ cao xuống thấp) Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự từ cao đến thấp của tổng số dư trong thẻ
Ngày tạo (mới nhất trước) Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp ngày tạo thẻ theo thứ tự từ ngày gần đây nhất đến xa nhất
Ngày tạo (cũ nhất trước) Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp ngày tạo thẻ theo thứ tự từ ngày xa nhất đến gần đây nhất
Ngày chỉnh sửa (mới nhất trước) Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp ngày chỉnh sửa thẻ theo thứ tự từ ngày gần đây nhất đến xa nhất
Ngày chỉnh sửa (cũ nhất trước) Hiển thị thẻ quà tặng bằng cách sắp xếp ngày chỉnh sửa thẻ theo thứ tự từ ngày xa nhất đến gần đây nhất
Ngày hết hạn (tăng dần) Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự tăng dần của ngày hết hạn
Ngày hết hạn (giảm dần) Hiển thị thẻ quà tặng theo thứ tự giảm dần của ngày hết hạn

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào biểu tượng sắp xếp.

 3. Chọn một tùy chọn để sắp xếp theo. Danh sách sẽ cập nhật theo lựa chọn của bạn.

Để lưu tùy chọn sắp xếp thành chế độ xem, nhấp vào + và nhập tên chế độ xem, sau đó nhấp vào Tạo chế độ xem.

Xem thông tin chi tiết của thẻ quà tặng

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về thẻ quà tặng bằng cách nhấp vào mã thẻ quà tặng trong danh sách trong mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify.

Trên trang chi tiết thẻ quà tặng, bạn có thể kiểm tra thông tin về thẻ quà tặng, bao gồm:

 • số dư ban đầu và số dư hiện tại
 • mã đơn hàng liên quan đến giao dịch mua thẻ quà tặng ban đầu
 • tên khách hàng đã yêu cầu mở thẻ quà tặng
 • ngày hết hạn, nếu có
 • dòng thời gian các sự kiện liên quan đến thẻ quà tặng, bao gồm các đơn hàng sử dụng thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán

Hủy kích hoạt thẻ quà tặng

Bạn có thể hủy kích hoạt thẻ quà tặng trên trang chi tiết thẻ quà tặng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã thẻ quà tặng của thẻ quà tặng bạn muốn hủy kích hoạt.

 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Gửi email thẻ quà tặng cho khách hàng

Khi khách hàng làm mất mã thẻ quà tặng hoặc cần cập nhật số dư, bạn có thể gửi email về thẻ quà tặng cập nhật đến khách hàng ban đầu nhận thẻ quà tặng.

Nếu một phần của thẻ quà tặng đã qua sử dụng, số dư còn lại sẽ được gửi đến khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã thẻ quà tặng cho thẻ quà tặng bạn muốn gửi lại.

 3. Nhấp vào Resend gift card (Gửi lại thẻ quà tặng).

Xuất sản phẩm thẻ quà tặng ra tệp CSV

Bạn có thể xuất thẻ quà tặng ra tệp CSV để xem chi tiết thẻ quà tặng trong bảng tính. Thao tác này hữu ích khi xem lại thông tin về số dư chưa thanh toán hoặc cho các ghi chép khác. Bạn không thể nhập CSV thẻ quà tặng để tạo sản phẩm thẻ quà tặng. CSV thẻ quà tặng gồm các thông tin sau về thẻ quà tặng:

Các trường của CSV thẻ quà tặng
Tiêu đề Mô tả
ID Mã nhận dạng riêng của từng thẻ quà tặng (không phải mã thẻ quà tặng)
Những ký tự cuối cùng Bốn ký tự cuối cùng của mã thẻ quà tặng
Tên khách hàng Tên của khách hàng đã mua thẻ quà tặng
Email Địa chỉ email cho khách hàng đã mua thẻ quà tặng
Tên người nhận Tên người nhận mà thẻ quà tặng đã được mua cho
Email người nhận Địa chỉ email của người nhận mà thẻ quà tặng đã được mua cho
Tên đơn hàng Mã đơn hàng liên quan đến thẻ quà tặng, nếu có
Ngày phát hành Ngày mua hoặc ngày phát hành thẻ quà tặng, với định dạng múi giờ- hh:mm:ss dd/mm/yyyy
Ngày gửi Ngày thẻ quà tặng đã được gửi đến người nhận. Nếu trong tương lai, đây là ngày thẻ sẽ được gửi. Với định dạng múi giờ -hh:mm:ss dd/mm/yyyy
Hết hạn vào ngày Ngày hết hạn, nếu có
Số dư ban đầu Số dư của thẻ quà tặng khi được mua hoặc phát hành
Số dư hiện tại Số dư còn lại trong thẻ sau khi đã áp dụng cho đơn hàng
Đơn vị tiền tệ Mã đơn vị tiền tệ gồm ba chữ số
Đã hết hạn? Thẻ quà tặng đã hết hạn hay chưa
Đã kích hoạt? Thẻ quà tặng đang hoạt động hay đã hủy kích hoạt
Đã bị vô hiệu hóa lúc Ngày hủy kích hoạt thẻ quà tặng, nếu có, với định dạng múi giờ- hh:mm:ss dd/mm/yyyy
Thông báo Tin nhắn do khách hàng nhập và được gửi đến người nhận
Ghi chú Ghi chú sẽ được áp dụng cho thẻ quà tặng

Nếu bạn xuất tối đa một trang thẻ quà tặng (tối đa 50 thẻ quà tặng), tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn một trang thẻ quà tặng (từ 51 thẻ quà tặng trở lên), tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ sở hữu cửa hàng, tệp sẽ được gửi đến cả email của chủ sở hữu cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào Export (Xuất).

 3. Trong hộp thoại, chọn trong số các tùy chọn xuất sau:

  • Current page (Trang hiện tại): để xuất thẻ quà tặng trên trang hiển thị của danh sách
  • All gift cards (Tất cả thẻ quà tặng): để xuất tất cả thẻ quà tặng
  • Selected gift card (Thẻ quà tặng đã chọn): để xuất thẻ quà tặng bạn đã kiểm tra
  • Current Search (Tìm kiếm hiện tại): để xuất danh sách thẻ quà tặng đã áp dụng tìm kiếm hoặc bộ lọc
 4. Nếu bạn định mở tệp CSV bằng Excel, Numbers hoặc chương trình bảng tính khác, nhấp vào CSV for Excel, Numbers, and other spreadsheet programs (CSV cho Excel, Numbers và các chương trình bảng tính khác). Nếu không, nhấp vào Plain CSV file (Tệp CSV đơn giản).

 5. Nhấp vào Export Gift Cards (Xuất thẻ quà tặng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí