Quản lý thẻ quà tặng

Bạn có thể xem, sắp xếp và chỉnh sửa thẻ quà tặng đã phát hành và đã mua từ trang Thẻ quà tặng trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể xuất thẻ quà tặng thành tệp CSV để tham khảo.

Tìm kiếm thẻ quà tặng

Bạn có thể tìm kiếm thẻ quà tặng theo mã hoặc theo khách hàng. Nhấp vào nút tìm kiếm và lọc, sau đó dùng thanh tìm kiếm trên trang Thẻ quà tặng. Để tìm kiếm theo mã thẻ quà tặng đầy đủ, nhập mã không có dấu cách.

Sau khi phát hành thẻ quà tặng, toàn bộ mã thẻ quà tặng chỉ hiển thị với khách hàng vì thẻ quà tặng được xem là đơn vị tiền tệ. Chỉ có bốn ký tự cuối cùng hiển thị trong danh sách thẻ quà tặng đã bán nhưng bạn có thể tìm kiếm bằng bốn ký tự cuối cùng hoặc mã đầy đủ.

Lọc thẻ quà tặng

Bạn có thể lọc thẻ quà tặng trên trang Thẻ quà tặng. Tác vụ lọc rất hữu ích khi bạn đang cố tìm thẻ quà tặng phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể lọc theo Trạng thái để liệt kê tất cả thẻ quà tặng đã bị hủy kích hoạt.

Có sẵn các tùy chọn lọc sau:

 • Trạng thái - hiển thị thẻ quà tặng đang hoạt động, đã hủy kích hoạt hoặc đã hết hạn
 • Số dư - hiển thị thẻ quà tặng dựa trên trạng thái số dư đầy, đã sử dụng một phần hay trống
 • Giá trị thẻ quà tặng - hiển thị thẻ quà tặng dựa trên tiêu chí giá trị thẻ quà tặng đó bằng, khác, lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị nào đó
 • Ngày tạo - hiển thị thẻ quà tặng dựa vào khoảng thời gian phát hành thẻ quà tặng đó
 • Phương thức phát hành - hiển thị thẻ quà tặng dựa trên việc thẻ được phát hành, mua hoặc tạo bởi ứng dụng

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.

 3. Không bắt buộc: Nhấp vào Thêm bộ lọc +.

 4. Chọn một danh mục lọc để lọc thẻ quà tặng theo đó.

 5. Chọn giá trị cho bộ lọc cụ thể. Bạn sẽ thấy nhiều giá trị khác nhau tùy thuộc vào bộ lọc bạn chọn.

 6. Không bắt buộc: Để lưu chế độ xem này, nhấp vào Lưu thành để nhập tên cho chế độ xem được lưu, sau đó nhấp vào Lưu chế độ xem.

Để xóa bộ lọc, nhấp vào nút x bên cạnh điều kiện bộ lọc.

Sắp xếp thẻ quà tặng

Bạn có thể sắp xếp thẻ quà tặng trên trang Thẻ quà tặng. Tác vụ sắp xếp rất hữu ích khi bạn đang cố tìm thẻ quà tặng phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể sắp xếp theo Ngày hết hạn và chọn thứ tự Tăng dần để xem trước những thẻ quà tặng gần ngày hết hạn nhất.

Có sẵn các tùy chọn sắp xếp sau:

Tùy chọn sắp xếp cho trang thẻ quà tặng.
Tùy chọn sắp xếp Mô tả
Số đuôi của mã thẻ quà tặng Sắp xếp thẻ quà tặng theo chữ số cuối của mã thẻ quà tặng. Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Họ khách hàng Sắp xếp thẻ quà tặng theo họ của khách hàng. Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái xuôi (A-Z) hoặc bảng chữ cái ngược (Z-A).
Họ người nhận Sắp xếp thẻ quà tặng theo họ người nhận. Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái xuôi (A-Z) hoặc bảng chữ cái ngược (Z-A).
Ngày tạo Sắp xếp thẻ quà tặng theo ngày tạo thẻ. Bạn có thể sắp xếp theo thẻ cũ nhất hoặc mới nhất trước tiên.
Ngày chỉnh sửa Sắp xếp thẻ quà tặng theo ngày chỉnh sửa thẻ. Bạn có thể sắp xếp theo thẻ đã chỉnh sửa cũ nhất hoặc mới nhất trước tiên.
Ngày hết hạn Sắp xếp thẻ quà tặng theo ngày hết hạn. Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Tổng số dư Sắp xếp thẻ quà tặng theo tổng số dư hiện tại của thẻ. Bạn có thể bắt đầu sắp xếp bằng các thẻ có số dư thấp nhất hoặc cao nhất trước tiên.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào biểu tượng ⇅ Sắp xếp.

 3. Chọn một tùy chọn để sắp xếp theo.

 4. Chọn thứ tự sắp xếp ưu tiên.

Danh sách sẽ cập nhật theo lựa chọn của bạn.

Để lưu tùy chọn sắp xếp thành chế độ xem, nhấp vào + và nhập tên chế độ xem, sau đó nhấp vào Tạo chế độ xem.

Xem thông tin chi tiết của thẻ quà tặng

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về thẻ quà tặng bằng cách nhấp vào mã thẻ quà tặng trong danh sách trong mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify.

Trên trang chi tiết thẻ quà tặng, bạn có thể kiểm tra thông tin về thẻ quà tặng, bao gồm:

 • số dư ban đầu và số dư hiện tại
 • mã đơn hàng liên quan đến giao dịch mua thẻ quà tặng ban đầu
 • tên khách hàng đã yêu cầu mở thẻ quà tặng
 • ngày hết hạn, nếu có
 • dòng thời gian các sự kiện liên quan đến thẻ quà tặng, bao gồm các đơn hàng sử dụng thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán

Thay đổi ngày hết hạn của thẻ quà tặng

Bạn có thể thay đổi ngày hết hạn của thẻ quà tặng sau khi phát hành thẻ.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt hết hạn mặc định cho tất cả thẻ quà tặng mới, tham khảo Quản lý cài đặt hết hạn thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã thẻ quà tặng của thẻ quà tặng bạn muốn thay đổi.

 3. Trong mục có mã thẻ quà tặng, nhấp vào biểu tượng bút chì.

 4. Trong hộp thoại Chỉnh sửa thẻ quà tặng, điều chỉnh cài đặt ngày hết hạn:

  • Để đặt thẻ quà tặng thành không bao giờ hết hạn, chọn Không có ngày hết hạn.
  • Để chỉ định một ngày hết hạn, chọn Đặt ngày hết hạn rồi chọn ngày thẻ quà tặng sẽ hết hạn.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hủy kích hoạt thẻ quà tặng

Bạn có thể hủy kích hoạt thẻ quà tặng trên trang chi tiết thẻ quà tặng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã thẻ quà tặng của thẻ quà tặng bạn muốn hủy kích hoạt.

 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Gửi lại thẻ quà tặng cho khách hàng

Nếu khách hàng làm mất mã thẻ quà tặng hoặc cần cập nhật số dư thì bạn có thể gửi lại thẻ quà tặng đã cập nhật đến khách hàng ban đầu nhận thẻ quà tặng qua email hoặc SMS.

Nếu một phần của thẻ quà tặng đã qua sử dụng, số dư còn lại sẽ được gửi đến khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào mã thẻ quà tặng cho thẻ quà tặng bạn muốn gửi lại.

 3. Nhấp vào Gửi thẻ quà tặng.

 4. Tùy thuộc vào cách người nhận nhận được thẻ quà tặng, phương thức gửi lại thẻ quà tặng sẽ hơi khác:

  • Nếu người nhận ban đầu nhận được thẻ quà tặng qua email thì bản xem trước thông báo qua email sẽ hiển thị. Nhấp vào Gửi email.
  • Nếu người nhận nhận được thẻ quà tặng qua SMS thì tin nhắn kèm theo số điện thoại của người nhận sẽ hiển thị. Nhấp vào Gửi SMS.

Xuất sản phẩm thẻ quà tặng ra tệp CSV

Bạn có thể xuất thẻ quà tặng ra tệp CSV để xem chi tiết thẻ quà tặng trong bảng tính. Thao tác này hữu ích khi xem lại thông tin về số dư chưa thanh toán hoặc cho các ghi chép khác. Bạn không thể nhập CSV thẻ quà tặng để tạo sản phẩm thẻ quà tặng. CSV thẻ quà tặng gồm các thông tin sau về thẻ quà tặng:

Các trường của CSV thẻ quà tặng
Tiêu đề Mô tả
ID Mã nhận dạng riêng của từng thẻ quà tặng (không phải mã thẻ quà tặng)
Những ký tự cuối cùng Bốn ký tự cuối cùng của mã thẻ quà tặng
Tên khách hàng Tên của khách hàng đã mua thẻ quà tặng
Email Địa chỉ email cho khách hàng đã mua thẻ quà tặng
Tên người nhận Tên người nhận mà thẻ quà tặng đã được mua cho
Email người nhận Địa chỉ email của người nhận mà thẻ quà tặng đã được mua cho
Tên đơn hàng Mã đơn hàng liên quan đến thẻ quà tặng, nếu có
Ngày phát hành Ngày mua hoặc ngày phát hành thẻ quà tặng, với định dạng múi giờ- hh:mm:ss dd/mm/yyyy
Ngày gửi Ngày thẻ quà tặng đã được gửi đến người nhận. Nếu trong tương lai, đây là ngày thẻ sẽ được gửi. Với định dạng múi giờ -hh:mm:ss dd/mm/yyyy
Hết hạn vào ngày Ngày hết hạn, nếu có
Số dư ban đầu Số dư của thẻ quà tặng khi được mua hoặc phát hành
Số dư hiện tại Số dư còn lại trong thẻ sau khi đã áp dụng cho đơn hàng
Đơn vị tiền tệ Mã đơn vị tiền tệ gồm ba chữ số
Đã hết hạn? Thẻ quà tặng đã hết hạn hay chưa
Đã kích hoạt? Thẻ quà tặng đang hoạt động hay đã hủy kích hoạt
Đã bị vô hiệu hóa lúc Ngày hủy kích hoạt thẻ quà tặng, nếu có, với định dạng múi giờ- hh:mm:ss dd/mm/yyyy
Nhân viên phát hành Nhân viên đã phát hành thẻ quà tặng
Thông báo Tin nhắn do khách hàng nhập và được gửi đến người nhận
Ghi chú Ghi chú sẽ được áp dụng cho thẻ quà tặng

Nếu bạn xuất tối đa một trang thẻ quà tặng (tối đa 50 thẻ quà tặng), tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn một trang thẻ quà tặng (từ 51 thẻ quà tặng trở lên), tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ sở hữu cửa hàng, tệp sẽ được gửi đến cả email của chủ sở hữu cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng.

 2. Nhấp vào Export (Xuất).

 3. Trong hộp thoại, chọn trong số các tùy chọn xuất sau:

  • Current page (Trang hiện tại): để xuất thẻ quà tặng trên trang hiển thị của danh sách
  • All gift cards (Tất cả thẻ quà tặng): để xuất tất cả thẻ quà tặng
  • Selected gift card (Thẻ quà tặng đã chọn): để xuất thẻ quà tặng bạn đã kiểm tra
  • Current Search (Tìm kiếm hiện tại): để xuất danh sách thẻ quà tặng đã áp dụng tìm kiếm hoặc bộ lọc
 4. Nếu bạn định mở tệp CSV bằng Excel, Numbers hoặc chương trình bảng tính khác, nhấp vào CSV for Excel, Numbers, and other spreadsheet programs (CSV cho Excel, Numbers và các chương trình bảng tính khác). Nếu không, nhấp vào Plain CSV file (Tệp CSV đơn giản).

 5. Nhấp vào Xuất dữ liệu về thẻ quà tặng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí