การจัดการบัตรของขวัญ

คุณสามารถดู จัดการ และแก้ไขการสร้างบัตรหรือสั่งซื้อบัตรของขวัญจากหน้าบัตรของขวัญในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถส่งออกบัตรของขวัญของคุณเป็นไฟล์ CSV สำหรับไว้ใช้อ้างอิงเอง

ค้นหาบัตรของขวัญ

คุณสามารถค้นหาบัตรของขวัญได้โดยใช้รหัสหรือชื่อลูกค้าค้นหาผ่านแถบค้นหาบนหน้าบัตรของขวัญ หากทำการค้นหาโดยใช้รหัสเต็มของบัตรของขวัญ ให้ป้อนโดยไม่ต้องเว้นวรรค

การกรองบัตรของขวัญ

คุณสามารถกรองบัตรของขวัญได้บนหน้าบัตรของขวัญ การกรองเป็นประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการพยายามหาบัตรของขวัญที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองโดยใช้สถานะเพื่อดูรายการบัตรของขวัญทั้งหมดที่ปิดการใช้งานแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกฟิลเตอร์

 3. คลิกที่เลือกฟิลเตอร์... และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • สถานะ - แสดงบัตรของขวัญที่เปิดใช้ ปิดใช้งาน หรือหมดอายุแล้ว
  • ยอดคงเหลือ - แสดงบัตรของขวัญตามยอดคงเหลือไม่ว่าเต็มจำนวน ใช้ไปแล้วบางส่วน หรือหมดแล้ว
  • ค่า - แสดงบัตรของขวัญที่เท่ากับหรือไม่เท่ากับ มากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหนึ่ง
  • การสร้างบัตร - แสดงบัตรของขวัญที่สร้างในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
  • วิธี - แสดงบัตรของขวัญตามวันที่ออกบัตร ซื้อ หรือสร้างโดยแอป
 4. เลือกเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงสำหรับฟิลเตอร์

 5. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

หากต้องการลบตัวกรอง ให้คลิกที่ “x” ถัดจากเงื่อนไขตัวกรอง

จัดเรียงบัตรของขวัญ

คุณสามารถจัดเรียงบัตรของขวัญได้ที่หน้าบัตรของขวัญ การจัดเรียงจะมีประโยชน์เมื่อคุณพยายามค้นหาบัตรของขวัญที่ตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเรียงตามวันหมดอายุ (น้อยไปหามาก) เพื่อดูบัตรของขวัญที่ใกล้หมดอายุก่อน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่ช่องจัดเรียงตาม จากนั้นเลือกรายการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • นามสกุลของลูกค้า (A-Z) - แสดงบัตรของขวัญเรียงตามตัวอักษรจากตัวแรกไปยังตัวสุดท้ายโดยใช้นามสกุลของลูกค้า
  • นามสกุลของลูกค้า (Z-A) - แสดงรายการบัตรของขวัญตามตัวอักษรของนามสกุลของลูกค้าจากตัวอักษรสุดท้ายไปยังตัวแรก
  • รหัสตัวท้ายของบัตรของขวัญ (น้อยไปหามาก) - แสดงบัตรของขวัญโดยเรียงตามตัวเลขหลักสุดท้ายของรหัสบัตรของขวัญจากน้อยไปหามาก
  • รหัสตัวท้ายของบัตรของขวัญ (มากไปหาน้อย) - แสดงบัตรของขวัญโดยเรียงตามตัวเลขหลักสุดท้ายของรหัสบัตรของขวัญจากมากไปหาน้อย
  • ยอดคงเหลือรวม (ต่ำไปหาสูง) - แสดงบัตรของขวัญตามลำดับยอดคงเหลือรวมในบัตรจากจำนวนต่ำที่สุดไปหาจำนวนสูงที่สุด
  • ยอดคงเหลือรวม (สูงไปหาต่ำ) - แสดงบัตรของขวัญตามลำดับยอดคงเหลือรวมในบัตรจากจำนวนสูงที่สุดไปหาจำนวนต่ำที่สุด
  • วันที่สร้าง (ล่าสุดก่อน) - แสดงบัตรของขวัญตามลำดับวันที่สร้างบัตรของขวัญ โดยเรียงจากวันที่สร้างล่าสุดก่อน
  • วันที่สร้าง (เก่าสุดก่อน) - แสดงบัตรของขวัญตามลำดับวันที่สร้างบัตรของขวัญ โดยเรียงจากวันที่สร้างเก่าสุดก่อน
  • วันที่แก้ไข (ล่าสุดก่อน) - แสดงบัตรของขวัญตามลำดับวันที่แก้ไขบัตรของขวัญ โดยเรียงจากวันที่แก้ไขล่าสุดก่อน
  • วันที่แก้ไข (เก่าสุดก่อน)- แสดงบัตรของขวัญตามลำดับวันที่แก้ไขบัตรของขวัญ โดยเรียงจากวันที่แก้ไขเก่าสุดก่อน
  • วันหมดอายุ (น้อยไปหามาก) - แสดงบัตรของขวัญโดยเรียงตามวันหมดอายุจากน้อยไปหามาก
  • วันหมดอายุ (มากไปหาน้อย) - แสดงบัตรของขวัญโดยเรียงตามวันหมดอายุจากมากไปหาน้อย

รายการจะอัปเดตตามการเลือกของคุณ

การดูข้อมูลรายละเอียดบัตรของขวัญ

คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรของขวัญโดยคลิกที่รหัสบัตรของขวัญ

ในหน้ารายละเอียดบัตรของขวัญ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญได้ รวมทั้งยอดคงค้าง หมายเลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญดังกล่าว ชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อบัตรของขวัญ และวันหมดอายุ

คุณสามารถดูประวัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญนั้นๆ ในส่วนของประวัติ

ปิดใช้งานบัตรของขวัญ

คุณสามารถปิดใช้งานบัตรของขวัญได้จากหน้ารายละเอียดของบัตรนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. หากต้องการปิดใช้งานบัตรของขวัญ ให้คลิกที่รหัสบัตรของขวัญนั้นๆ

 3. คลิกที่ปิดใช้งานบัตรของขวัญ

ส่งอีเมลบัตรของขวัญไปยังลูกค้า

เมื่อลูกค้าทำรหัสบัตรของขวัญหายหรือต้องการทราบมูลค่าล่าสุด คุณสามารถส่งอีเมลบัตรของขวัญล่าสุดไปให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเดิมได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. หากต้องการส่งบัตรของขวัญใหม่อีกครั้ง ให้คลิกที่รหัสบัตรของขวัญนั้นๆ

 3. คลิกส่งบัตรของขวัญอีกครั้ง

ส่งออกสินค้าบัตรของขวัญเป็น CSV

คุณสามารถส่งออกบัตรของขวัญของคุณเป็นไฟล์ CSV เพื่อดูรายละเอียดในสเปรดชีต ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงค้าง หรือบันทึกอื่นๆ คุณไม่สามารถนำเข้า CSV สินค้าบัตรของขวัญเพื่อสร้างสินค้าบัตรของขวัญได้ CSV บัตรของขวัญมีข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญของคุณดังต่อไปนี้:

ช่อง CSV บัตรของขวัญ
ชื่อ คำอธิบาย
ID รหัสเฉพาะของบัตรของขวัญแต่ละใบ (ไม่ใช่รหัสบัตรของขวัญ)
อักษรท้ายรหัส อักษร 4 ตัวหลังของรหัสบัตรของขวัญ
ชื่อลูกค้า ชื่อของลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ
อีเมล ที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ
ชื่อคำสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับบัตรของขวัญ หากมี
สร้างเมื่อ วันที่ที่ซื้อหรือออกบัตรของขวัญ แสดงในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา
หมดอายุวันที่ วันหมดอายุ หากมี
มูลค่าเริ่มต้น มูลค่าบัตรของขวัญขณะซื้อหรือสร้างบัตร
คงเหลือ ยอดคงค้างของบัตรหลังจากใช้กับคำสั่งซื้อแล้ว
สกุลเงิน รหัสสกุลเงินสามหลัก
หมดอายุหรือไม่ ระบุว่าหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ
เปิดใช้หรือไม่ ระบุว่าบัตรของขวัญเปิดใช้หรือปิดใช้งานอยู่
ปิดใช้งานเมื่อ วันที่ที่บัตรของขวัญถูกปิดใช้งาน หากมี แสดงในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป ชั่วโมง:นาที:วินาที -เขตเวลา

หากคุณส่งออกบัตรของขวัญสูงสุดหนึ่งหน้า (ไม่เกิน 50 ใบ) เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของคุณ หากคุณส่งออกบัตรของขวัญมากกว่าหนึ่งหน้า (ตั้งแต่ 51 ใบขึ้นไป) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวไปยังอีเมลของคุณ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้า ไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอีเมลของเจ้าของร้านค้าเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > บัตรของขวัญ

 2. คลิกที่ส่งออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกการส่งออกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 4. หากคุณต้องการเปิดไฟล์ CSV ใน Excel, Numbers หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ คลิกที่CSV สำหรับ Excel, Numbers, และโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ หากไม่ต้องการเปิดในโปรแกรมอื่น คลิกที่ไฟล์ CSV ธรรมดา

 5. คลิกที่ส่งสร้างบัตรของขวัญ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี