Quản lý hàng trong kho

Hàng trong kho là số lượng sản phẩm cụ thể sẵn có để bán.

Theo dõi hàng tồn kho có thể giúp bạn tránh khỏi việc bán sản phẩm đã hết hàng hoặc cho bạn biết khi nào cần đặt hàng hoặc sản xuất thêm sản phẩm.

Bạn có thể thiết lập theo dõi hàng tồn kho, xem kho hàng của bạn và điều chỉnh mức hàng trong kho ở vùng Hàng trong kho của Shopify. Bạn cũng có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho đối với những sản phẩm và mẫu mã có hàng tồn kho đang được Shopify theo dõi. Bạn có thể phân tích sự thay đổi đối với mức hàng trong kho trong mục Báo cáo hàng trong kho của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí