Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng liệt kê các sản phẩm, giá và số lượng cho đơn hàng mà doanh nghiệp đặt hàng với đơn vị cung ứng.

Đơn đặt hàng cũng giúp theo dõi các chi tiết như số lượng hàng chuẩn bị nhập kho, chi phí lưu kho, điều khoản thanh toán và thời gian đến ước tính. Nhờ theo dõi thông tin này, bạn có thể đặt ra kỳ vọng của khách hàng về tình trạng còn hàng của hàng hóa cũng như đưa ra quyết định sáng suốt về việc tái nhập kho và di chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm.

Tạo đơn đặt hàng

Khi tạo đơn đặt hàng, bạn có thể lưu dưới dạng bản nháp để xử lý sau hoặc đánh dấu là Đã đặt hàng. Sau khi đánh dấu đơn đặt hàng là Đã đặt hàng, thông tin về hàng chuẩn bị nhập kho sẽ được cập nhật cho từng sản phẩm trong đơn đặt hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào Tạo đơn đặt hàng.
 3. Chọn đơn vị cung ứng và nơi nhận cho đơn đặt hàng. Nếu bạn cần thêm đơn vị cung ứng mới, hãy tham khảo Thêm đơn vị cung ứng. Nếu bạn cần thêm địa điểm, hãy tham khảo phần Tạo và sửa đổi địa điểm.
 4. Chọn sản phẩm bạn muốn đặt hàng từ đơn vị cung ứng rồi nhấp vào Chọn sản phẩm.
 5. Với mỗi sản phẩm, hãy thêm những thông tin sau:

  • SKU của đơn vị cung ứng
  • số lượng
  • chi phí sản phẩm riêng lẻ
  • mọi khoản thuế
 6. Không bắt buộc: Nhập thông tin bổ sung bất kỳ. Ví dụ: bạn có thể thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào sau đây:

  • số tham chiếu
  • ngày đến ước tính
  • ghi chú cho đơn vị cung ứng
  • bất kỳ thẻ nào cho đơn đặt hàng
 7. Lưu đơn đặt hàng:

  • Nếu bạn muốn thể hiện đơn đặt hàng đã được đơn vị cung ứng phê duyệt, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh Lưu làm bản nháp rồi nhấp vào Lưu và đánh dấu là đã đặt hàng.
  • Nếu bạn muốn giữ đơn đặt hàng làm bản nháp, hãy nhấp vào Lưu làm bản nháp.

Nếu đã lưu đơn đặt hàng làm bản nháp và giờ bạn cần đánh dấu đơn hàng là Đã đặt hàng, hãy mở đơn đặt hàng rồi nhấp vào Đánh dấu là đã đặt hàng.

Thêm đơn vị cung ứng

Đơn vị cung ứng sẽ được liệt kê trong menu thả xuống Chọn đơn vị cung ứng sau khi bạn thêm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào Tạo đơn đặt hàng.
 3. Trong mục Đơn vị cung ứng, nhấp vào menu thả xuống Chọn đơn vị cung ứng.
 4. Nhấp vào Tạo đơn vị cung ứng mới.
 5. Nhập thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng rồi nhấp vào Lưu.

Sửa thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng

Khi bạn chỉnh sửa thông tin chi tiết của một đơn vị cung ứng trong đơn đặt hàng, thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng đó sẽ được cập nhật trong tất cả các đơn đặt hàng hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào Tạo đơn đặt hàng hoặc nhấp vào tên của đơn đặt hàng hiện có.
 3. Trong mục Đơn vị cung ứng, nhấp vào menu thả xuống Chọn đơn vị cung ứng rồi chọn đơn vị cung ứng.
 4. Nhấp vào Xem thông tin chi tiết về đơn vị cung ứng.
 5. Nhấp vào Sửa chi tiết về đơn vị cung ứng.
 6. Thay đổi bất kỳ thông tin chi tiết nào của đơn vị cung ứng rồi nhấp vào Lưu.
 7. Nếu đã tạo đơn đặt hàng mới, bạn có thể xóa đơn đặt hàng nháp.

Sửa đơn đặt hàng

Bạn có thể chỉnh sửa đơn đặt hàng bất kỳ lúc nào, ngay cả khi đã đánh dấu đơn hàng là Đã đặt hàng. Bạn không thể xóa sản phẩm khỏi đơn đặt hàng mà bạn đã nhận hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào tên đơn đặt hàng.
 3. Nếu bạn đã đánh dấu đơn đặt hàng là Đã đặt hàng, hãy nhấp vào Sửa.
 4. Thay đổi theo ý muốn.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Nếu bạn đã đánh dấu đơn đặt hàng là Đã đặt hàng, hãy chọn lý do chỉnh sửa rồi nhấp vào Lưu.

Tải xuống đơn đặt hàng dưới dạng PDF

Bạn có thể lưu đơn đặt hàng dưới dạng PDF để gửi đến đơn vị cung ứng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào tên đơn đặt hàng.
 3. Nhấp vào Xuất PDF.

Đánh dấu hàng trong kho là đã nhận

Sau khi nhận được sản phẩm thực tế, bạn có thể đánh dấu hàng trong kho là đã nhận trên trang quản trị Shopify. Thao tác này sẽ cập nhật thông tin về lượng hàng sẵn có trong kho dựa trên sản phẩm nhận được. Bạn chỉ có thể đánh dấu hàng trong kho là đã nhận sau khi đơn đặt hàng được đánh dấu là Đã đặt hàng.

Ví dụ: giả sử bạn có 10 sản phẩm là hàng chuẩn bị nhập kho. Nếu bạn đánh dấu 5 sản phẩm là đã nhận thì những sản phẩm này sẽ trở thành hàng sẵn có trong kho tại cửa hàng của bạn và vẫn còn 5 sản phẩm là hàng chuẩn bị nhập kho.

Nếu mặt hàng bạn nhận được bị hỏng, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã nhận một phần bằng cách từ chối số lượng hàng bị hỏng. Mọi lượng hàng bị từ chối sẽ bị xóa khỏi danh mục hàng chuẩn bị nhập kho.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào tên đơn đặt hàng.
 3. Nhấp vào Nhận hàng.
 4. Đối với mỗi sản phẩm, nhập lượng hàng đã nhận được và chưa nhận được.
 5. Nhấp vào Lưu.

Điều chỉnh lượng hàng đã nhận

Bạn có thể điều chỉnh lượng hàng đã nhận hoặc nhận một phần trên đơn đặt hàng. Ví dụ: giả sử bạn đã nhận được hàng nhưng sau đó phát hiện ra hai sản phẩm chưa được vận chuyển. Bạn có thể cập nhật hàng trong kho bằng số âm để điều chỉnh lượng hàng trong kho và thay đổi trạng thái đơn đặt hàng thành Đã nhận một phần.

Ví dụ: nếu bạn đã nhận được 10 sản phẩm nhưng phát hiện ra thiếu một sản phẩm, bạn sẽ nhập -1 vào cột Đã chấp nhận cho sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào tên đơn đặt hàng.
 3. Nhấp vào Nhận hàng.
 4. Bên cạnh mỗi sản phẩm, nhập số lượng hàng trong kho bạn cần điều chỉnh trong cột Đã chấp nhận hoặc Đã từ chối. Nếu bạn cần giảm số lượng hàng đã nhận được, hãy nhập số âm.
 5. Nhấp vào Lưu.

Quản lý đơn đặt hàng

Sau khi hoàn thành đơn đặt hàng, bạn có thể thực hiện những thao tác khác nhau tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của đơn hàng:

 • Nếu đơn đặt hàng được đánh dấu là Đã đặt hàng, bạn có thể đóng đơn hàng. Việc đóng đơn đặt hàng trước khi bạn nhận đủ lượng hàng sẽ xóa số lượng sản phẩm chưa nhận được khỏi danh mục hàng chuẩn bị nhập kho.
 • Nếu đơn đặt hàng vẫn là bản nháp, bạn có thể xóa đơn đặt hàng.

Xóa đơn đặt hàng

Bạn có thể xóa đơn đặt hàng khi đơn đặt hàng vẫn là bản nháp. Nếu đơn đặt hàng được đánh dấu là Đã đặt hàng, bạn sẽ không xóa mà đóng đơn hàng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng
 2. Nhấp vào tên của đơn đặt hàng nháp.
 3. Nhấp vào Xóa ở cuối trang.
 4. Trong hộp thoại xác nhận, nhấp vào Xóa.

Đóng đơn đặt hàng

Bạn có thể đóng bất kỳ đơn đặt hàng nào sau khi đánh dấu là Đã đặt hàng. Nếu đơn đặt hàng vẫn là bản nháp, bạn cần xóa đơn hàng đó chứ không phải đóng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm > Đơn đặt hàng.
 2. Nhấp vào tên đơn đặt hàng.
 3. Nhấp vào Đóng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí