Bắt đầu với hàng trong kho

Hàng trong kho của cửa hàng thể hiện số lượng mẫu mã sản phẩm bạn có sẵn để bán. Mức hàng trong kho bị ảnh hưởng bởi cách bạn thiết lập sản phẩm và quy trình thực hiện. Bạn có thể theo dõi và quản lý mức hàng trong kho của cửa hàng trên trang Hàng trong kho của trang quản trị Shopify.

Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập theo dõi hàng tồn kho trong Shopify, nhập hoặc xuất số lượng hàng tồn kho và ẩn hoặc bán sản phẩm đã hết hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí