Xuất hoặc nhập dữ liệu về hàng trong kho bằng tệp CSV

Bạn có thể xuất tệp CSV hàng trong kho chứa số lượng hàng tồn kho tại các địa điểm. Bạn có thể sử dụng tệp CSV đã xuất làm mẫu để cập nhật số lượng hàng trong kho. Sau khi cập nhật số lượng hàng trong kho, bạn có thể nhập tệp CSV để cập nhật số lượng hàng tồn kho cho từng sản phẩm tại mỗi địa điểm vào trang quản trị Shopify.

Xuất dữ liệu về hàng trong kho

Bạn có thể xuất tệp hàng trong kho ở dạng CSV để tạo mẫu chứa sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm đã xác định duy nhất cho địa điểm hoặc các địa điểm cụ thể, hoặc để xuất dữ liệu về số lượng hàng trong kho để sử dụng trong hệ thống hoặc quy trình khác.

Nếu có nhiều địa điểm, bạn có thể chỉ định muốn xuất dữ liệu đối với tất cả địa điểm hay chỉ đối với một địa điểm cụ thể.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Export (Xuất).
 3. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Nếu bạn có nhiều địa điểm, chọn địa điểm bạn muốn xuất dữ liệu về hàng trong kho.
  • Để xuất dữ liệu về hàng trong kho từ tất cả các địa điểm, chọn Tất cả địa điểm.
 4. Trong mục Loại số lượng, chọn một trong những số lượng sau:

  • Chỉ số lượng có sẵn: Tùy chọn này chỉ xuất tệp CSV chứa số lượng Available dưới tên địa điểm. Bạn chỉ có thể thay đổi giá trị Available khi nhập tệp CSV đã chỉnh sửa bằng tùy chọn Chỉ số lượng có sẵn.
  • Tất cả các loại số lượng: Tùy chọn này chỉ xuất tệp CSV chứa các cột Available, Unavailable, Committed, On handIncoming. Nếu bạn muốn chỉnh sửa tệp này rồi nhập vào trang quản trị Shopify, chỉ chỉnh sửa các giá trị On hand. Hàng trong kho Available được tính dựa vào giá trị On hand đã nhập.
 5. Trong mục Xuất, chọn một trong những mẫu mã sau:

  • Trang hiện tại: Tùy chọn này sẽ xuất dữ liệu về tất cả mẫu mã trên trang hiện tại.
  • Tất cả mẫu mã: Tùy chọn này sẽ xuất dữ liệu về tất cả mẫu mã.
  • Mẫu mã đã chọn: Tùy chọn này sẽ xuất dữ liệu về mẫu mã đã chọn trên trang nếu bạn đã chọn.
 6. Trong mục Xuất dưới dạng, chọn một trong những loại CSV sau:

  • CSV của Excel, Numbers hoặc các chương trình bảng tính khác
  • Tệp CSV thuần
 7. Nhấp vào Xuất dữ liệu về mẫu mã.

Ví dụ về tệp CSV dữ liệu xuất hàng trong kho

Xem lại ví dụ sau về cách hiển thị tệp CSV dựa vào loại số lượng bạn chọn.

Khi chọn Only Available quantities

Tên địa điểm được sử dụng ở hàng đầu trang với số lượng có sẵn được liệt kê ở các hàng bên dưới.

Bảng ví dụ cho biết những cột nào hiển thị khi chọn "Chỉ số lượng có sẵn" làm "Loại số lượng" mong muốn
Handle Tiêu đề ... Ottawa New York
strbry-jam Mứt dâu ... 10 50
rspbry-jam Mứt mâm xôi ... 25 35

Khi chọn All quantity types

Địa điểm ở đầu trang, mỗi tên địa điểm được liệt kê ở các hàng bên dưới. Phiên bản tệp CSV về hàng trong kho này của cũng bao gồm các cột cho số lượng hàng Chuẩn bị nhập kho, Không sẵn hàng, Đã có khách đặt, Có sẵn và Còn trong kho.

Bảng ví dụ cho biết những cột nào hiển thị khi chọn "Tất cả các loại số lượng" làm "Loại số lượng" mong muốn
Handle Tiêu đề ... Địa điểm Sắp tới Không khả dụng Đã có khách đặt Có sẵn Còn trong kho
strbry-jam Mứt dâu ... Ottawa 20 3 5 10 18
strbry-jam Mứt dâu ... New York 0 1 10 50 61
rspbry-jam Mứt mâm xôi ... Ottawa 15 0 3 25 28
rspbry-jam Mứt mâm xôi ... New York 0 5 6 35 46

Cập nhật số lượng hàng trong kho

Sau khi xuất tệp CSV để có mẫu, bạn cần cập nhật số lượng hàng trong kho vào tệp.

Tệp CSV có nhiều cột giúp bạn xác định sản phẩm, như mô tả trong Định dạng tệp CSV hàng trong kho. Khi bạn đang chuyển đổi cửa hàng để sử dụng nhiều vị trí, chỉ chỉnh sửa cột địa điểm.

Các bước thực hiện:

 1. Mở tệp CSV đã xuất trong chương trình trang tính.
 2. Cập nhật số lượng hàng tồn kho:

  • Nếu bạn xuất dữ liệu tùy chọn tệp CSV Chỉ số lượng sẵn, hãy cập nhật số lượng Available bên dưới tên địa điểm.
  • Nếu bạn xuất dữ liệu tùy chọn tệp CSV Tất cả các loại số lượng, hãy cập nhật số lượng On hand.
 3. Số bạn nhập vào mỗi hàng có thể là số dương, số âm hoặc 0. Bạn cũng có thể nhập not stocked để cho biết sản phẩm không bao giờ được lưu kho tại địa điểm này.

 4. Lưu tệp CSV.

Nhập dữ liệu về hàng trong kho

Trước khi nhập dữ liệu về hàng trong kho, đảm bảo rằng bạn đã tạo một tệp CSV ở đúng định dạng tệp.

Nếu bạn chọn Chỉ số lượng có sẵn khi xuất dữ liệu về hàng trong kho, tệp CSV bạn đã xuất chỉ có thể cập nhật và ghi đè số lượng hàng tồn kho Available.

Nếu bạn chọn Tất cả các loại số lượng khi xuất dữ liệu về hàng trong kho, tệp CSV bạn đã xuất chỉ có thể cập nhật và ghi đè số lượng hàng tồn kho On hand khi bạn nhập lại tệp vào trang quản trị Shopify. Quy trình này không ghi đè số lượng của bất kỳ trạng thái hàng trong kho nào khác. Số lượng Available được tính dựa vào số lượng On hand mới.

Việc nhập dữ liệu về số lượng hàng tồn kho sẽ ghi đè lên dữ liệu về hàng trong kho. Chỉ nhập dữ liệu về hàng trong kho khi không thực hiện các điều chỉnh hàng tồn kho khác, ví dụ như doanh số hiện tại hoặc thay đổi thủ công thông thường.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Import (Nhập).
 3. Nhấp vào Thêm tệp và chọn tệp CSV.
 4. Nhấp vào Upload file (Tải tệp lên).
 5. Xác minh những dữ liệu bạn định nhập, sau đó nhấp vào Start import (Bắt đầu nhập).

Định dạng tệp CSV hàng trong kho

Tệp CSV hàng trong kho chứa thông tin xác định duy nhất sản phẩm và mẫu mã sản phẩm, cũng như số lượng hàng tồn kho tại địa điểm của bạn hoặc các địa điểm cụ thể. Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV hàng trong kho mẫu để dùng làm mẫu. Tệp này tương tự như các tệp CSV khác bạn sử dụng trong Shopify, nhưng có nhiều cột khác nhau.

Nếu bạn định nhập dữ liệu về số lượng hàng trong kho, bạn cần tạo một tệp CSV có những cột sau:

 • Handle - Mã điều khiển là tên duy nhất đối với mỗi sản phẩm. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, gạch ngang và số, nhưng không chứa dấu cách. Mã điều khiển được sử dụng trong URL dành cho mỗi sản phẩm.
 • Title - Cột Tiêu đề không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • Option1 Name - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, hãy nhập tên sản phẩm. Ví dụ: Color. Nếu sản phẩm không có tùy chọn nào, cần đặt mục này là Title.
 • Option1 Value - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, hãy nhập giá trị của tùy chọn. Ví dụ: Black. Đối với những sản phẩm không có tùy chọn, cần đặt mục này là Default Title.
 • Option2 Name - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, nhập giá trị của tùy chọn. Không được để trông thông tin này.
 • Option2 Value - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, nhập giá trị của tùy chọn. Không được để trông thông tin này.
 • Option3 Name - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, nhập giá trị của tùy chọn. Không được để trông thông tin này.
 • Option3 Value - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, nhập giá trị của tùy chọn. Không được để trông thông tin này.
 • SKU - Đơn vị lưu kho (SKU) là các mã bạn có thể sử dụng nội bộ để theo dõi hàng trong kho và báo cáo về doanh số. Để theo dõi và báo cáo hàng tồn kho chính xác, SKU bạn thêm phải là duy nhất. Không bắt buộc phải có cột SKU. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • HS Code - Cột Mã HS (Mã hệ thống hài hòa) được dùng để ước tính thuế và thuế xuất nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế. Cột này không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • COO - Cột COO (Quốc gia/Vùng gửi hàng) được dùng để ước tính thuế và thuế xuất nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế. Các giá trị được chấp nhận là mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2. Cột này không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • Location - Tên của từng địa điểm. Hàng địa điểm phân biệt chữ hoa và chữ thường, và phải là tên một địa điểm của bạn. Hàng trong kho của từng địa điểm sẽ được hiển thị trong hàng địa điểm tương ứng. Với mỗi mẫu mã, hãy thêm một hàng cho mỗi địa điểm bạn muốn cập nhật hàng trong kho. Xóa các hàng địa điểm khác.
 • Incoming - Hàng trong kho đang trên đường đến địa điểm của bạn. Hàng chuẩn bị nhập kho không thể bán cho đến khi nhận được hàng.
 • Unavailable - Hàng trong kho không sẵn hàng là hàng trong kho không có sẵn để bán hoặc đặt trước cho các đơn hàng. Loại hàng trong kho này không có sẵn để bán.
 • Committed - Số lượng đơn vị trong đơn hàng đã đặt nhưng chưa thực hiện.
 • Available - Hàng trong kho bạn có thể bán. Hàng trong kho có sẵn chưa có khách đặt hoặc chưa được giữ lại cho bất kỳ đơn hàng nháp nào.
 • On hand - Số lượng đơn vị bạn có tại một địa điểm. Hàng còn trong kho là tổng số hàng trong kho Đã có khách đặt, Không sẵn hàngCó sẵn. Giá trị hàng trong kho bạn nhập có thể là số dương, số âm hoặc 0. Bạn cũng có thể nhập not stocked để cho biết sản phẩm không bao giờ được lưu kho tại địa điểm này.

Để xác định một mẫu mã là duy nhất, chỉ định giá trị cho các cột Handle, Option1 Value, Option2 ValueOption3 Value.

Tệp CSV hàng trong kho của bạn phải ở đúng định dạng và cần có phần mở rộng tệp .csv.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí