Xuất hoặc nhập dữ liệu về hàng trong kho bằng tệp CSV

Bạn có thể xuất tệp CSV hàng trong kho chứa số lượng hàng tồn kho tại các địa điểm. Bạn có thể sử dụng tệp CSV đã xuất làm mẫu để cập nhật số lượng hàng trong kho. Sau đó, bạn có thể nhập tệp CSV để cập nhật số lượng hàng tồn kho cho từng sản phẩm tại mỗi địa điểm vào Shopify.

Xuất dữ liệu về hàng trong kho

Bạn có thể xuất tệp hàng trong kho ở dạng CSV để tạo mẫu chứa sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm đã xác định duy nhất cho địa điểm hoặc các địa điểm cụ thể, hoặc để xuất dữ liệu về số lượng hàng trong kho để sử dụng trong hệ thống hoặc quy trình khác.

Nếu có nhiều địa điểm, bạn có thể chỉ định muốn xuất dữ liệu đối với tất cả địa điểm hay chỉ đối với một địa điểm cụ thể.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Export (Xuất).
 3. Chỉ định hàng bạn muốn xuất và muốn xuất từ một địa điểm duy nhất hay tất cả các địa điểm nếu có nhiều địa điểm.
 4. Nhấp vào Export inventory (Xuất dữ liệu về hàng trong kho).

Cập nhật số lượng hàng trong kho

Sau khi xuất tệp CSV để có mẫu, bạn cần cập nhật số lượng hàng trong kho vào tệp.

Tệp CSV có nhiều cột giúp bạn xác định sản phẩm, như mô tả trong Định dạng tệp CSV hàng trong kho. Khi bạn đang chuyển đổi cửa hàng để sử dụng nhiều vị trí, chỉ chỉnh sửa cột địa điểm.

Các bước thực hiện:

 1. Mở tệp CSV đã xuất trong chương trình trang tính.
 2. Cập nhật số lượng Còn trong kho trên hàng địa điểm cho một mẫu mã cụ thể. Số bạn nhập vào mỗi hàng có thể là số dương, số âm hoặc 0. Bạn cũng có thể nhập Not stocked để cho biết sản phẩm không bao giờ được lưu kho tại địa điểm này.
 3. Lưu tệp CSV.

Nhập dữ liệu về hàng trong kho

Trước khi nhập dữ liệu về hàng trong kho, đảm bảo rằng bạn đã tạo một tệp CSV ở đúng định dạng tệp.

Nếu bạn không muốn cập nhật số lượng cho một địa điểm cụ thể thì bạn phải xóa các hàng cho địa điểm đó khỏi tệp CSV.

Quy trình nhập dữ liệu chỉ cập nhật và ghi đè số lượng hàng tồn kho Còn trong kho. Quy trình này không ghi đè số lượng của bất kỳ trạng thái hàng trong kho nào khác. Quy trình này không tạo địa điểm hoặc cập nhật các giá trị nhận dạng sản phẩm.

Việc nhập dữ liệu về số lượng hàng trong kho ghi đè lên dữ liệu về hàng trong kho, vì vậy bạn chỉ nên nhập dữ liệu về hàng trong kho khi không thực hiện các điều chỉnh hàng tồn kho khác, như danh số hiện tại hoặc thay đổi thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Import (Nhập).
 3. Nhấp vào Thêm tệp và chọn tệp CSV.
 4. Nhấp vào Tải tệp lên
 5. Xác minh những dữ liệu bạn định nhập, sau đó nhấp vào Start import (Bắt đầu nhập).

Định dạng tệp CSV hàng trong kho

Tệp CSV hàng trong kho chứa thông tin xác định duy nhất sản phẩm và mẫu mã sản phẩm, cũng như số lượng hàng tồn kho tại địa điểm của bạn hoặc các địa điểm cụ thể. Tệp này tương tự như các tệp CSV khác bạn sử dụng trong Shopify, nhưng có nhiều cột khác nhau.

Nếu bạn định nhập dữ liệu về số lượng hàng trong kho, bạn cần tạo một tệp CSV có những cột sau:

 • Handle - Mã điều khiển là tên duy nhất đối với mỗi sản phẩm. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, gạch ngang và số, nhưng không chứa dấu cách. Mã điều khiển được sử dụng trong URL dành cho mỗi sản phẩm.
 • Title - Cột Tiêu đề không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • Option1 Name - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, hãy nhập tên sản phẩm. Ví dụ: Color. Nếu sản phẩm không có tùy chọn nào, cần đặt mục này là Title.
 • Option1 Value - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, hãy nhập giá trị của tùy chọn. Ví dụ: Black. Đối với những sản phẩm không có tùy chọn, cần đặt mục này là Default Title.
 • Option2 Name - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option2 Value - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option3 Name - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option3 Value - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • SKU - SKU (đơn vị lưu kho) là mã bạn có thể sử dụng nội bộ để theo dõi hàng trong kho và báo cáo về doanh số. Cột SKU không bắt buộc. Nếu bạn thêm SKU, có thể để trống các giá trị. Để theo dõi và báo cáo hàng tồn kho chính xác, SKU bạn thêm phải là duy nhất.
 • HS Code - Cột Mã HS (Mã hệ thống hài hòa) được dùng để ước tính thuế và thuế xuất nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế. Cột này không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • COO - Cột COO (Quốc gia/Vùng gửi hàng) được dùng để ước tính thuế và thuế xuất nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế. Các giá trị được chấp nhận là mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2. Cột này không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • <Name of location> - Số lượng hàng trong kho tại địa điểm được chỉ định theo tên cột.

 • Incoming - Hàng trong kho đang trên đường đến địa điểm của bạn. Hàng chuẩn bị nhập kho không thể bán cho đến khi nhận được hàng.

 • Unavailable - Hàng trong kho không sẵn hàng là số lượng đơn vị được giữ lại cho đơn hàng nháp hoặc được ứng dụng để riêng. Loại hàng trong kho này không có sẵn để bán.

 • Committed - Số lượng đơn vị trong đơn hàng đã đặt nhưng chưa thực hiện.

 • Available - Hàng trong kho bạn có thể bán. Hàng trong kho có sẵn chưa có khách đặt hoặc chưa được giữ lại cho bất kỳ đơn hàng nháp nào.

 • On hand - Số lượng đơn vị bạn có tại một địa điểm. Hàng còn trong kho là tổng số hàng trong kho Đã có khách đặt, Không sẵn hàngCó sẵn.

Để xác định một mẫu mã là duy nhất, chỉ định giá trị cho các cột Handle, Option1 Value, Option2 ValueOption3 Value.

Tệp CSV hàng trong kho của bạn phải ở đúng định dạng và cần có phần mở rộng tệp .csv.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí