Thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho

Hàng trong kho chính xác trên cửa hàng Shopify sẽ có ích khi khách hàng cố gắng đặt hàng. Để xem hoặc điều chỉnh mức hàng trong kho của một sản phẩm, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm đó. Khi theo dõi hàng trong kho của một sản phẩm trong Shopify, bạn có thể xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm đó trong tối đa 90 ngày gần nhất.

Nếu bạn muốn tiếp tục bán sản phẩm đã hết hàng, hãy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng.

Các bước thực hiện:

Nếu theo dõi số lượng hàng tồn kho của sản phẩm bằng ứng dụng kho hàng, số lượng sản phẩm sẽ chỉ được phân bổ cho địa điểm của ứng dụng đó. Bạn có thể thay đổi địa điểm được chỉ định sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí