Bán sản phẩm hết hàng

Mặt hàng được coi là hết hàng khi theo dõi hàng trong kho mà mức hàng trong kho của mặt hàng ở mức không hoặc thấp hơn. Theo mặc định, khách hàng không thể mua một mặt hàng cho đến khi bạn điều chỉnh mức hàng trong kho để thêm hàng lưu kho.

Bạn có thể cho phép khách hàng mua mặt hàng hết hàng vì một trong những lý do sau:

  • bạn có sẵn sản phẩm cho đơn hàng đặt trước
  • bạn sắp có hàng lưu kho và muốn tiếp tục bán hàng trước khi hàng đến nơi
  • bạn muốn bán trước rồi mới đặt hàng
  • bạn không theo dõi số lượng hàng tồn kho thực tế trong Shopify

Nếu muốn theo dõi hàng trong kho trong Shopify nhưng muốn cho phép khách hàng mua mặt hàng hết hàng, bạn có thể điều chỉnh tính năng theo dõi hàng tồn kho để bán vượt số dự trữ bằng cách chọn Tiếp tục bán khi hết hàng trong mục Hàng trong kho của sản phẩm hoặc mẫu mã trên trang quản trị Shopify.

Những lưu ý khi bán sản phẩm hết hàng

Xem lại những lưu ý sau về việc bán vượt số dự trữ khi bạn thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho:

  • Chỉ có thể kích hoạt tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng nếu tính năng Theo dõi số lượng đang hoạt động.
  • Tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng không áp dụng cho đơn hàng được đặt trên Shopify POS. Nhân viên có thể tiếp tục bán sản phẩm khi hàng trong kho có sẵn trở về không và dưới không. POS sẽ cảnh báo nhân viên trước khi họ bán mặt hàng không có sẵn.
  • Nếu bạn có nhiều địa điểm đang hoạt động, hàng trong kho sẽ được chỉ định cho một địa điểm. Xem xét ảnh hưởng của các địa điểm đối với việc bán vượt số dự trữ.

Bán vượt số dự trữ với nhiều địa điểm

Số lượng hàng tồn kho tại mỗi địa điểm và cài đặt thực hiện đơn hàng theo địa điểm của bạn có thể ảnh hưởng đến mặt hàng nào được coi là hết hàng và mặt hàng nào có thể bán vượt số dự trữ.

Nếu bạn có mặt hàng tại một địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến có mức hàng trong kho từ không trở xuống và một địa điểm có sẵn hàng trong kho nhưng không thực hiện đơn hàng trực tuyến thì mặt hàng đó vẫn sẽ hiển thị là hết hàng cho khách hàng trong cửa hàng trực tuyến. Bạn sẽ cần thêm hàng lưu kho vào địa điểm có thực hiện đơn hàng trực tuyến để cho phép khách hàng mua sản phẩm đó.

Khi được đặt qua kênh bán hàng trực tuyến, đơn hàng được chỉ định đến địa điểm cần thực hiện dựa trên danh sách ưu tiên và hàng trong kho có sẵn. Nếu có địa điểm thực hiện được toàn bộ đơn hàng, hàng trong kho sẽ được lấy từ địa điểm đó. Nếu không địa điểm nào có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng, địa điểm có thứ tự ưu tiên cao nhất sẽ bán vượt số dự trữ của sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về ưu tiên thực hiện đơn hàng theo địa điểm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí