Bán sản phẩm khi hết hàng

Sản phẩm được coi là hết hàng trong Shopify khi mức hàng trong kho ở mức 0 hoặc thấp hơn.

Khi bạn bán hết một mặt hàng nào đó, Shopify sẽ mặc định không cho phép khách hàng mua mặt hàng đó nữa cho đến khi bạn điều chỉnh mức hàng trong kho để thêm hàng lưu kho. Bạn có thể thay đổi mặc định để cho phép khách hàng mua các mặt hàng hết hàng trong mục Hàng trong kho của sản phẩm.

Bạn có thể muốn cho phép khách hàng mua hết mặt hàng vì một trong những lý do sau:

  • Bạn có sẵn sản phẩm cho đơn hàng đặt trước.
  • Bạn sắp có hàng lưu kho và muốn tiếp tục bán hàng trước khi hàng đến nơi.
  • Bạn muốn bán trước rồi mới đặt hàng.
  • Bạn không theo dõi số lượng hàng tồn kho thực tế trong Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí