Ẩn sản phẩm hết hàng

Bạn có thể sử dụng bộ sưu tập tự động để ẩn những sản phẩm hết hàng khỏi khách hàng. Bạn có thể thực hiện thủ công trên trang Bộ sưu tập ở trang quản trị Shopify hoặc sử dụng một ứng dụng quản lý hàng trong kho để thực hiện.

Bạn cũng có thể muốn ẩn sản phẩm trên bộ sưu tập Danh mục mặc định của cửa hàng.

Ẩn những sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập

Để ẩn những sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập, bạn cần kích hoạt tính năng theo dõi hàng tồn kho ở trang quản trị Shopify. Chức năng theo dõi hàng tồn kho tự động theo dõi mức tồn kho của từng sản phẩm bạn có.

Việc ẩn sản phẩm hết hàng đảm bảo rằng bộ sưu tập tự động của bạn không chứa bất kỳ sản phẩm nào hết hàng và những sản phẩm này sẽ không hiển thị với khách hàng. Mọi sản phẩm hết hàng sẽ hiển thị lại trong bộ sưu tập sau khi bạn nhận hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

  1. Kích hoạt tính năng theo dõi hàng tồn kho đối với sản phẩm.
  2. Thay đổi điều kiện bộ sưu tập tự động đối với từng bộ sưu tập và thêm những điều kiện sau:
    • Đối với Products must match (Sản phẩm phải khớp), chọn all conditions (tất cả điều kiện).
    • Đối với Inventory stock (Hàng lưu kho), chọn is greater than (lớn hơn) và nhập 0.

Ẩn sản phẩm hết hàng trong bộ sưu tập Danh mục mặc định

Theo mặc định, cửa hàng của bạn đi kèm một bộ sưu tập hiển thị tất cả sản phẩm còn hàng tại URL your-store.myshopify.com/collections/all. Bạn có thể ẩn những sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập này.

Các bước thực hiện:

  1. Quản lý trang Danh mục của bạn bằng cách ghi đè bằng bộ sưu tập tự động.
  2. Đặt các điều kiện tự động của bộ sưu tập đó để ẩn những sản phẩm hết hàng.

Ẩn sản phẩm hết hàng bằng ứng dụng

Nếu bạn không muốn thay đổi bộ sưu tập tự động để ẩn những sản phẩm hết hàng, bạn có thể thử sử dụng ứng dụng quản lý hàng trong kho từ Shopify App Store. Một số ứng dụng có thể tự động ẩn hoặc xóa sản phẩm khỏi cửa hàng khi hết hàng.

Ẩn sản phẩm hết hàng bằng Shopify Flow

Bạn có thể tạo quy trình làm việc để tự động hóa các thao tác đối với sản phẩm dựa trên mức hàng trong kho.

Nếu đã sử dụng Flow, bạn có thể dùng yếu tố kích hoạt làm thay đổi Số lượng hàng tồn kho để bắt đầu quy trình làm việc nhằm kiểm tra điều kiện Số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm và thêm thao tác Ẩn sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về quy trình kiểm kê và trưng bày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí