Thay đổi trang danh mục

Tất cả các cửa hàng Shopify đều có trang tại URL your-store.com/collections/all, trong đó liệt kê tất cả các sản phẩm hiển thị trong cửa hàng. Đây là trang danh mục của cửa hàng. Theo mặc định, sản phẩm trên trang danh mục được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể tạo bộ sưu tập để kiểm soát đơn hàng chứa sản phẩm hiển thị trên trang này.

Tạo bộ sưu tập để kiểm soát trang danh mục

Bạn có thể tạo bộ sưu tập bằng mã điều khiển all. Bạn có thể sử dụng mã điều khiển này để kiểm soát đơn hàng chứa sản phẩm hiển thị trên trang danh mục.

Các bước thực hiện:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

  2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập.

  3. Tạo bộ sưu tập:

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

  5. Khi tạo xong bộ sưu tập All, bạn có thể sắp xếp các sản phẩm trong bộ sưu tập. Cuộn đến mục Sản phẩm và chọn một tùy chọn trong menu thả xuống Sort (Sắp xếp).

  6. Nếu muốn thay đổi tiêu đề của bộ sưu tập All, bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề sau khi đã tạo bộ sưu tập. Tuy nhiên, mã điều khiển của bộ sưu tập phải luôn được đặt là all. Bạn có thể đảm bảo điều này bằng cách cuộn đến mục Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm) và nhấp vào Edit website SEO (Chỉnh sửa SEO trang web).

Thay đổi bạn thực hiện với thứ tự sản phẩm trong bộ sưu tập này sẽ được thể hiện trong trang danh mục của cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí