Thay đổi thứ tự các bộ sưu tập

Cửa hàng của bạn gồm một trang danh sách bộ sưu tập tại URL your-store.com/collections hiển thị tất cả các bộ sưu tập của bạn theo thứ tự bảng chữ cái. Nội dung tùy chỉnh này hướng dẫn bạn cách chỉ định thêm bộ sưu tập nào và cách thay đổi thứ tự của các bộ sưu tập trên trang.

Trang danh sách bộ sưu tập

Kiểm tra cài đặt chủ đề

Phiên bản hiện tại của tất cả chủ đề Shopify miễn phí bao gồm cài đặt cho phép bạn thay đổi bố cục của trang danh sách bộ sưu tập từ trình biên tập chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Từ menu thả xuống ở đầu trang hoặc từ menu Mẫu trên thiết bị di động, chọn danh sách Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào Trang Danh sách bộ sưu tập để xem và thay đổi cài đặt.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu chủ đề không có cài đặt để sửa đổi trang danh sách bộ sưu tập, bạn cần tạo menuchỉnh sửa mã chủ đề.

Tạo menu để điều chỉnh trang danh sách bộ sưu tập

Bạn có thể tạo menu để chỉ định bộ sưu tập bạn muốn thêm vào trang danh sách bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Add menu (Thêm menu).

 2. Đặt tên cho menu All collections của bạn. Bạn không được thay đổi tên này vì chủ đề của bạn sẽ sử dụng tên này để xác định bộ sưu tập cần hiển thị trên trang danh sách bộ sưu tập và thứ tự hiển thị. Tên menu không hiển thị trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

 3. Nhấp vào Thêm mục menu.

 4. Trong cửa sổ Thêm mục menu, nhập tên bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên trang danh sách bộ sưu tập. Nhấp vào trường Liên kết và chọn Bộ sưu tập rồi nhấp vào tên bộ sưu tập.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đối với một số chủ đề, ví dụ như Supply, bạn chỉ cần tạo menu All collections. Để kiểm tra xem có thay đổi nào được thực hiện hay chưa, vào trang danh sách bộ sưu tập (your-store.com/collections) trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Nếu không thấy thay đổi nào, bạn cần chỉnh sửa mã chủ đề.

Tùy chỉnh mẫu list-collections.liquid

Bạn có thể chỉnh sửa mã cho trang danh sách bộ sưu tập để trang chỉ hiển thị bộ sưu tập bạn đã thêm vào menu All collections.

Các bước thực hiện:

 1. Trong thư mục Mục, nhấp vào list-collections-template.liquid.

 2. Tìm từng lần xuất hiện của mã sau:

{% for collection in collections %}

Thay vào đó, một số chủ đề chứa mã sau:

{% for collection in list_collections %}

Thay thế từng lần xuất hiện của mã trên bằng:

{% for link in linklists.all-collections.links %}
{% assign collection = link.object %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí