Thêm bảng kích cỡ vào trang sản phẩm

Nếu bạn bán mặt hàng quần áo yêu cầu khách hàng phải biết kích cỡ của mình trước khi mua, bạn có thể thêm bảng kích cỡ tùy chỉnh vào trang sản phẩm.

Tất cả sản phẩm yêu cầu tham chiếu đến bảng kích cỡ phải có tùy chọn Kích cỡ:

size option example

Tạo trang bảng kích cỡ

Chuyển đến Trình chỉnh sửa mã

Chọn một trong những nội dung sau và tạo đoạn mã bảng kích cỡ

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí