Đăng ký khóa API Google Maps

Bạn có thể thêm mục bản đồ vào chủ đề để hiển thị vị trí doanh nghiệp. Nhiều chủ đề miễn phí của Shopify có chứa mục bản đồ để bạn có thể thêm vào trang chủ.

Để hiển thị bản đồ, bạn cần đăng ký khóa API Google Maps và thêm vào trong phần cài đặt mục bản đồ trong trình biên tập chủ đề.

Sử dụng Nền tảng Google Maps

Khi sử dụng API của Google để thêm mục bản đồ vào chủ đề, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Nền tảng Google Maps giới thiệu một số thay đổi về cách tổ chức và sử dụng API của Google Maps. Việc sử dụng các API này đòi hỏi phải thiết lập tài khoản thanh toán bằng Nền tảng Google Maps. Bạn được cung cấp liên tục một khoản tín dụng hằng tháng với ngưỡng nhất định để chi trả các dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về giá, xem tài liệu về giá và thanh toán của Nền tảng Google Maps.

Đăng ký khóa API Google Maps

Bạn có thể đăng ký khóa API Google Maps.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập trang Nền tảng Google Maps và nhấp vào Get started (Bắt đầu).

 2. Chọn các sản phẩm Maps (Bản đồ), Routes (Tuyến đường) và Places (Địa điểm) để có API cần thiết nhằm làm việc với mục Bản đồ của các chủ đề miễn phí.

 3. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

 4. Tạo tên mới hoặc chọn dự án hiện có.

 5. Sau khi đồng ý với điều khoản dịch vụ, nhấp vào Next (Tiếp).

 6. Tạo tài khoản thanh toán bằng Nền tảng Google Maps. Tài khoản thanh toán là yêu cầu bắt buộc trong Nền tảng Google Maps mới. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu về giá và thanh toán của Nền tảng Google Maps.

 7. Sau khi kích hoạt Nền tảng Google Maps, bạn sao chép khóa API Google Maps mới vào khay nhớ tạm.

Thêm khóa API Google Maps vào chủ đề

Bạn có thể thêm khóa API Google Maps vào chủ đề của mình.

Các bước thực hiện:

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình truyền thông tin đến API của Nền tảng Google Maps, bản đồ sẽ được thay thế bằng ảnh nền hoặc màu sắc bạn đã chỉ định trong trình biên tập chủ đề.

Hạn chế quyền truy cập API chỉ dành để vào cửa hàng của bạn

Nền tảng Google Maps sẽ nhắc bạn hạn chế quyền truy cập vào API. Khóa API của bạn là mã nhận dạng duy nhất của bản đồ, ngăn người khác sử dụng khóa bằng cách chỉ cho phép các miền của bạn truy cập.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập Trang thông tin xác thực API của Google.

 2. Chọn dự án của bạn trong menu.

 3. Chọn khóa API bạn đã tạo để bắt đầu chỉnh sửa.

 4. Trong mục Application restrictions (Hạn chế ứng dụng), nhấp vào HTTP referrers (web sites) (trang tham chiếu HTTTP (trang web)) và nhập bất kỳ miền nào liên kết với cửa hàng, bao gồm miền .myshopify.com của bạn. Ví dụ: Nếu bạn có miền tùy chỉnh, vui lòng nhập cả https://myCustomDomain.com/*https://shop1.myshopify.com/*.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Giải pháp thay thế Nền tảng Google Maps

Nếu bạn muốn hiển thị bản đồ trên trang web nhưng không muốn sử dụng dịch vụ của Nền tảng Google Maps, bạn có thể đặt bản đồ nhúng trên trang của mình.

Bản đồ nhúng sử dụng HTML <iframe> có thể đặt vào mục trang hoặc trang chủ bất kỳ nào cung cấp trường thông tin đầu vào văn bản đa dạng thức.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí