Chọn biểu tượng thanh toán cần hiển thị

Tất cả chủ đề Shopify miễn phí đều có tùy chọn hiển thị biểu tượng thanh toán ở chân trang. Biểu tượng hiển thị được quyết định bởi cài đặt thanh toán của cửa hàng, khu vực và đơn vị tiền tệ của khách hàng. Bạn có thể bật biểu tượng thanh toán trong trình biên tập chủ đề. Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa biểu tượng thanh toán mà không thay đổi cài đặt thanh toán, bạn có thể thực hiện bằng cách chỉnh sửa mã chủ đề.

Biểu tượng thẻ tín dụng ở chân trang

Bật biểu tượng thanh toán trong chân trang

Bước đầu tiên trong quá trình tùy chỉnh là bật biểu tượng thanh toán ở chân trang:

  1. Vào trình biên tập chủ đề.

  2. Nhấp vào Chân trang.

  3. Đánh dấu vào hộp kiểm Hiển thị biểu tượng thanh toán.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chú ý: Nếu bạn không sử dụng chủ đề miễn phí từ Shopify và chủ đề của bạn không có tùy chọn bật biểu tượng thanh toán ở chân trang, tùy chỉnh này sẽ không có tác dụng với chủ đề của bạn.

Chỉnh sửa mã cho biểu tượng thanh toán

Trong bước này, bạn sẽ thay đổi cách chỉ định biểu tượng thanh toán cho chân trang. Theo mặc định, chủ đề sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với cổng thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị, đồng thời hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại. Với tùy chỉnh này, bạn sẽ thêm hoặc xóa biểu tượng thanh toán mà bạn muốn hiển thị theo cách thủ công.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí