Chọn mẫu mã bằng cách nhấp vào hình ảnh

Thông thường, mẫu mã được chọn trong menu thả xuống. Bạn có thể muốn khách hàng có thể chọn mẫu mã sản phẩm bằng cách nhấp vào hình ảnh mẫu mã.

nhấp vào hình ảnh để thay đổi ví dụ mẫu mã

Để chọn mẫu mã sản phẩm bằng cách nhấp vào hình ảnh mẫu mã:

 1. Mở tệp theme.js hoặc theme.js.liquid trong thư mục Phần tử.

 2. Ở cuối tệp, dán mã sau:

const selectVariantByClickingImage = {
 // Create variant images from productJson object
 _createVariantImage: function (product) {
  const variantImageObject = {};
  product.variants.forEach((variant) => {
   if (
    typeof variant.featured_image !== 'undefined' &&
    variant.featured_image !== null
   ) {
    const variantImage = variant.featured_image.src
     .split('?')[0]
     .replace(/http(s)?:/, '');
    variantImageObject[variantImage] =
     variantImageObject[variantImage] || {};
    product.options.forEach((option, index) => {
     const optionValue = variant.options[index];
     const optionKey = `option-${index}`;
     if (
      typeof variantImageObject[variantImage][optionKey] === 'undefined'
     ) {
      variantImageObject[variantImage][optionKey] = optionValue;
     } else {
      const oldValue = variantImageObject[variantImage][optionKey];
      if (oldValue !== null && oldValue !== optionValue) {
       variantImageObject[variantImage][optionKey] = null;
      }
     }
    });
   }
  });
  return variantImageObject;
 },
 _updateVariant: function (event, id, product, variantImages) {
  const arrImage = event.target.src
   .split('?')[0]
   .replace(/http(s)?:/, '')
   .split('.');
  const strExtention = arrImage.pop();
  const strRemaining = arrImage.pop().replace(/_[a-zA-Z0-9@]+$/, '');
  const strNewImage = `${arrImage.join('.')}.${strRemaining}.${strExtention}`;
  if (typeof variantImages[strNewImage] !== 'undefined') {
   product.variants.forEach((option, index) => {
    const optionValue = variantImages[strNewImage][`option-${index}`];
    if (optionValue !== null && optionValue !== undefined) {
     const selects = document.querySelectorAll('#'+ id + ' [class*=single-option-selector]');
     const options = selects[index].options;
     for (let option, n = 0; (option = options[n]); n += 1) {
      if (option.value === optionValue) {
       selects[index].selectedIndex = n;
       selects[index].dispatchEvent(new Event('change'));
       break;
      }
     }
    }
   });
  }
 },
 _selectVariant: function() {
  const productJson = document.querySelectorAll('[id^=ProductJson-');
  if (productJson.length > 0) {
   productJson.forEach((product) => {
    const sectionId = product.id.replace("ProductJson-", "shopify-section-");
    const thumbnails = document.querySelectorAll('#'+ sectionId + ' img[src*="/products/"]');
    if (thumbnails.length > 1) {
     const productObject = JSON.parse(product.innerHTML);
     const variantImages = this._createVariantImage(productObject);
     // need to check variants > 1
     if (productObject.variants.length > 1) {
      thumbnails.forEach((thumbnail) => {
       thumbnail.addEventListener('click', (e) =>
        this._updateVariant(e, sectionId, productObject, variantImages),
       );
      });
     }
    }
   });
  }
 },
};
if (document.readyState !== 'loading') {
 selectVariantByClickingImage._selectVariant();
} else {
 document.addEventListener(
  'DOMContentLoaded',
  selectVariantByClickingImage._selectVariant(),
 );
}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí