เลือกตัวเลือกสินค้าโดยคลิกที่รูปภาพ

โดยปกติ ตัวเลือกสินค้าจะถูกเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ คุณอาจต้องการให้ลูกค้าของคุณสามารถเลือกตัวเลือกสินค้าได้โดยคลิกที่รูปภาพตัวเลือกสินค้า

คลิกรูปภาพเพื่อเปลี่ยนตัวอย่างตัวเลือกสินค้า

วิธีเลือกตัวเลือกสินค้าโดยคลิกที่รูปภาพตัวเลือกสินค้า:

 1. เปิดไฟล์ theme.js หรือ theme.js.liquid ในโฟลเดอร์องค์ประกอบของคุณ

 2. ด้านล่างของไฟล์ ให้วางโค้ดต่อไปนี้:

const selectVariantByClickingImage = {
 // Create variant images from productJson object
 _createVariantImage: function (product) {
  const variantImageObject = {};
  product.variants.forEach((variant) => {
   if (
    typeof variant.featured_image !== 'undefined' &&
    variant.featured_image !== null
   ) {
    const variantImage = variant.featured_image.src
     .split('?')[0]
     .replace(/http(s)?:/, '');
    variantImageObject[variantImage] =
     variantImageObject[variantImage] || {};
    product.options.forEach((option, index) => {
     const optionValue = variant.options[index];
     const optionKey = `option-${index}`;
     if (
      typeof variantImageObject[variantImage][optionKey] === 'undefined'
     ) {
      variantImageObject[variantImage][optionKey] = optionValue;
     } else {
      const oldValue = variantImageObject[variantImage][optionKey];
      if (oldValue !== null && oldValue !== optionValue) {
       variantImageObject[variantImage][optionKey] = null;
      }
     }
    });
   }
  });
  return variantImageObject;
 },
 _updateVariant: function (event, id, product, variantImages) {
  const arrImage = event.target.src
   .split('?')[0]
   .replace(/http(s)?:/, '')
   .split('.');
  const strExtention = arrImage.pop();
  const strRemaining = arrImage.pop().replace(/_[a-zA-Z0-9@]+$/, '');
  const strNewImage = `${arrImage.join('.')}.${strRemaining}.${strExtention}`;
  if (typeof variantImages[strNewImage] !== 'undefined') {
   product.variants.forEach((option, index) => {
    const optionValue = variantImages[strNewImage][`option-${index}`];
    if (optionValue !== null && optionValue !== undefined) {
     const selects = document.querySelectorAll('#'+ id + ' [class*=single-option-selector]');
     const options = selects[index].options;
     for (let option, n = 0; (option = options[n]); n += 1) {
      if (option.value === optionValue) {
       selects[index].selectedIndex = n;
       selects[index].dispatchEvent(new Event('change'));
       break;
      }
     }
    }
   });
  }
 },
 _selectVariant: function() {
  const productJson = document.querySelectorAll('[id^=ProductJson-');
  if (productJson.length > 0) {
   productJson.forEach((product) => {
    const sectionId = product.id.replace("ProductJson-", "shopify-section-");
    const thumbnails = document.querySelectorAll('#'+ sectionId + ' img[src*="/products/"]');
    if (thumbnails.length > 1) {
     const productObject = JSON.parse(product.innerHTML);
     const variantImages = this._createVariantImage(productObject);
     // need to check variants > 1
     if (productObject.variants.length > 1) {
      thumbnails.forEach((thumbnail) => {
       thumbnail.addEventListener('click', (e) =>
        this._updateVariant(e, sectionId, productObject, variantImages),
       );
      });
     }
    }
   });
  }
 },
};
if (document.readyState !== 'loading') {
 selectVariantByClickingImage._selectVariant();
} else {
 document.addEventListener(
  'DOMContentLoaded',
  selectVariantByClickingImage._selectVariant(),
 );
}
 1. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี