สอบถามว่าลูกค้ารู้จักร้านค้าของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถสอบถามลูกค้าว่าพวกเขารู้จักร้านค้าของคุณได้อย่างไรโดยการเพิ่มช่องแบบฟอร์ม “คุณรู้จักเราได้อย่างไร” ไปยังหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

คุณรู้จักเราได้อย่างไร

สร้างช่องแบบฟอร์ม “คุณรู้จักเราได้อย่างไร”

วิธีสร้างช่องแบบฟอร์ม “คุณรู้จักเราได้อย่างไร”:

 1. ในไดเรกทอรีส่วนย่อย ให้คลิก เพิ่มส่วนย่อยใหม่

 2. สร้างส่วนย่อย:

 3. ในส่วนย่อย hear-about-us.liquid ใหม่ของคุณ ให้วางโค้ดต่อไปนี้:

<style>
#how-did-you-hear-about-us--label,
#how-did-you-hear-about-us-other--label {
  font-weight: bold;
}

select#how-did-you-hear-about-us,
input#how-did-you-hear-about-us-other {
  width: 100%;
  padding: 8px 10px 8px 10px;
  line-height: 1.2;
}

#how-did-you-hear-about-us,
#how-did-you-hear-about-us-other,
#how-did-you-hear-about-us--label,
#how-did-you-hear-about-us--error,
#how-did-you-hear-about-us-other--label,
#how-did-you-hear-about-us-other--error {
  display:block;
  margin-bottom: 5px;
}

#how-did-you-hear-about-us-other.error,
#how-did-you-hear-about-us.error {
  border: 2px solid {{ settings.hau_error_color }};
}

#how-did-you-hear-about-us--error,
#how-did-you-hear-about-us-other--error {
  color: {{ settings.hau_error_color }};
}
</style>

<div class="form-vertical">
<p>
  <label id="how-did-you-hear-about-us--label" for="how-did-you-hear-about-us">How did you hear about us?</label>
  <span id="how-did-you-hear-about-us--error" style="display:none">{{ settings.hau_error_message }}</span>
  <select id="how-did-you-hear-about-us" name="attributes[how-did-you-hear-about-us]">
  <option value=""{% if cart.attributes.how-did-you-hear-about-us == "" %} selected{% endif %}>Please make a selection</option>
  {% assign optionsArray = settings.hau_form_options | split: ',' %}
  {% for o in optionsArray %}
  {% assign option = o | strip %}
  <option value="{{ option }}"{% if cart.attributes.how-did-you-hear-about-us == option %} selected{% endif %}>{{ option }}</option>
  {% endfor %}
  <option value="Other"{% if cart.attributes.how-did-you-hear-about-us == "Other" %} selected{% endif %}>Other</option>
  </select>
</p>
<p id="otherFormWrapper" style="{% unless cart.attributes.how-did-you-hear-about-us == 'Other' %}display:none{% endunless %}">
  <label id="how-did-you-hear-about-us-other--label" for="how-did-you-hear-about-us-other">Other</label>
  <span id="how-did-you-hear-about-us-other--error" style="display:none">{{ settings.hau_error_message_other }}</span>
  <input id="how-did-you-hear-about-us-other" type="text" name="attributes[how-did-you-hear-about-us-other]" value="{{ cart.attributes.how-did-you-hear-about-us-other }}"/>
</p>
</div>

<script>
(function() {

  document.addEventListener("DOMContentLoaded", initForm);
  document.addEventListener("shopify:section:load", initForm);

  function initForm(){

  var formElement = document.querySelector('#how-did-you-hear-about-us');
  var formError = document.querySelector('#how-did-you-hear-about-us--error');
  var otherFormElement = document.querySelector('#how-did-you-hear-about-us-other');
  var otherFormError = document.querySelector('#how-did-you-hear-about-us-other--error');
  var otherFormWrapper = document.querySelector('#otherFormWrapper');
  var checkoutButtons = document.querySelectorAll('[name="checkout"], [name="goto_pp"], [name="goto_gc"]');

  function showOrHideForm(){
    if (formElement.value == 'Other'){
    otherFormWrapper.style.display = '';
    } else {
    otherFormWrapper.style.display = 'none';
    }
  }

  function checkFormElement(){
    if (formElement.value.length == 0){
    formElement.classList.add('error');
    formError.style.display = '';
    } else {
    if (formElement.classList.contains('error')){
      formElement.classList.remove('error');
      formError.style.display = 'none';
    }
    }
  }

  function checkOtherFormElement(){
    if (otherFormElement.value.length == 0){
    otherFormElement.classList.add('error');
    otherFormError.style.display = '';
    } else {
    if (otherFormElement.classList.contains('error')){
      otherFormElement.classList.remove('error');
      otherFormError.style.display = 'none';
    }
    }
  }

  otherFormElement.addEventListener("input", function() {
    {% if settings.hau_form_validation %}
    checkOtherFormElement();
    {% endif %}
  });

  formElement.addEventListener("change", function() {
    showOrHideForm();
    {% if settings.hau_form_validation %}
    checkFormElement();
    {% endif %}
  });

  checkoutButtons.forEach(function(element){
    element.addEventListener("click", function(evt) {

    {% if settings.hau_form_validation %}
    var validated = true;
    if (formElement.value.length == 0){
      checkFormElement();
      validated = false;
    }
    if (formElement.value == 'Other'){
      if (otherFormElement.value.length == 0){
      checkOtherFormElement();
      validated = false;
      }
    }
    if (!validated) {
      evt.preventDefault();
      evt.stopPropagation();
    }
    {% endif %}
    });
  });

  }
})()
</script>
 1. คลิกที่ “บันทึก

ใส่ส่วนย่อยในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

วิธีใส่โค้ดส่วนย่อย “คุณรู้จักเราได้อย่างไร” ไว้ในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ:

 1. ในไดเรกทอรีส่วน ให้คลิก cart-template.liquid หากธีมของคุณไม่มี cart-template.liquid ให้คลิก cart.liquid ในไดเรกทอรีเทมเพลต

 2. ค้นหาแท็กปิด </form> ภายในโค้ดดังกล่าว ในบรรทัดใหม่เหนือแท็กปิด </form> ให้วางโค้ดต่อไปนี้:

{% render 'hear-about-us' %}
 1. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มการตั้งค่าธีมเพื่อกําหนดค่า

 1. ในไดเรกทอรี Config ให้คลิกที่ settings_schema.json

 2. ค้นหาเครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิด }, ตัวแรกในโค้ด ในบรรทัดใหม่ด้านล่างวงเล็บปีกกานั้น }, ให้วางโค้ดต่อไปนี้:

{
"name": "Hear About Us",
"settings": [
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_form_options",
    "label": "Form options",
    "default": "Facebook, Twitter, Google, Instagram, Youtube",
    "info": "Separate each option with a comma"
  },
  {
    "type": "header",
    "content": "Form validation"
  },
  {
    "type": "checkbox",
    "id": "hau_form_validation",
    "label": "Enable form validation",
    "default": true
  },
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_error_message",
    "label": "Error message",
    "info": "The error message that is displayed when no selection is made",
    "default": "Please select an option below"
  },
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_error_message_other",
    "label": "Other field error message",
    "info": "The error message that is displayed when there is no input in the 'Other' field",
    "default": "Please fill the text field below"
  },
  {
    "type": "header",
    "content": "Error styling"
  },
  {
    "type": "color",
    "id": "hau_error_color",
    "label": "Color",
    "default": "#ff0000"
  }
]
},
 1. คลิกที่ “บันทึก

กำหนดให้ต้องเลือกคำตอบในแบบฟอร์ม

คุณสามารถกำหนดให้ลูกค้าต้องเลือกคำตอบในฟิลด์ “คุณรู้จักเราได้อย่างไร” เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาข้ามไปยังขั้นตอนการชำระเงินโดยไม่ได้เลือกตัวเลือกในฟิลด์ดังกล่าว

 1. ในไดเรกทอรีส่วน ให้คลิก cart-template.liquid หากธีมของคุณไม่มี cart-template.liquid ให้คลิก cart.liquid ในไดเรกทอรีเทมเพลต

 2. ค้นหาแอตทริบิวต์ novalidate ในโค้ดแบบฟอร์มตะกร้าสินค้า:

novalidate
 1. แทนที่โค้ด novalidate ด้วยโค้ดต่อไปนี้:
{% unless settings.hau_form_validation %}novalidate{% endunless %}
 1. คลิกที่ “บันทึก

 2. ในตัวแก้ไขธีม ให้คลิกที่ “การตั้งค่าธีม” ในแถบด้านข้าง

 3. คลิกแท็บรู้จักเรา

 4. ในส่วนการตรวจสอบยืนยันแบบฟอร์ม ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้การตั้งค่า “เปิดใช้การตรวจสอบยืนยันแบบฟอร์ม” ไว้แล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่แสดงได้โดยการแก้ไขการตั้งค่าในฟิลด์ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและข้อความแจ้งข้อผิดพลาดอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสีของข้อความแจ้งข้อผิดพลาดได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าสีในส่วนรูปแบบสำหรับข้อผิดพลาด

ตั้งค่าตัวเลือกของคุณ

หากต้องการปรับแต่งตัวเลือกในเมนูดรอปดาวน์ คุณรู้จักเราได้อย่างไร คุณสามารถแก้ไขตัวเลือกดังกล่าวได้โดยใช้การตั้งค่าธีมภายในตัวแก้ไขธีม

 1. ในตัวแก้ไขธีม ให้คลิกที่ “การตั้งค่าธีม” ในแถบด้านข้าง

 2. คลิกแท็บรู้จักเรา

 3. ในส่วนตัวเลือกแบบฟอร์ม ให้เพิ่มหรือลบตัวเลือกโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 4. คลิกที่ “บันทึก

หมายเหตุ: ห้ามใส่ตัวเลือก “อื่นๆ” เนื่องจากระบบจะเพิ่มโดยอัตโนมัติ

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะดูข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ที่ไหน

คุณจะเห็นคําตอบในส่วนผู้ดูแลระบบ โดยจะอยู่ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของคําสั่งซื้อ:

ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของคำสั่งซื้อ

หากไม่มีตัวเลือกคําตอบที่ต้องการ ลูกค้าจะสามารถพิมพ์คําตอบเองได้หรือไม่

ได้ เมื่อลูกค้าเลือก “อื่นๆ” กล่องข้อความที่พวกเขาสามารถพิมพ์คําตอบลงไปได้จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างเมนูดรอปดาวน์

ฉันจะแสดงคําตอบในอีเมลแจ้งเตือนคําสั่งซื้อใหม่ได้หรือไม่

ได้ วิธีแสดงการตอบกลับของลูกค้าในอีเมลแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่ของคุณมีดังนี้:

 1. ไปที่หน้าการแจ้งเตือนของคุณในส่วนผู้ดูแลระบบ แล้วเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ไปยังเทมเพลตอีเมล “คำสั่งซื้อใหม่”:
This customer heard about us through {% if attributes.how-did-you-hear-about-us-other == blank %}{{ attributes.how-did-you-hear-about-us }}{% else %}{{ attributes.how-did-you-hear-about-us-other }}{% endif %}.
 1. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี