Kích hoạt ghi chú đơn hàng trong trang giỏ hàng

Bạn có thể sử dụng ghi chú đơn hàng để nhận hướng dẫn đặc biệt từ khách hàng về cách chuẩn bị và giao đơn hàng. Hầu hết các chủ đề Shopify miễn phí cho phép bạn kích hoạt hộp văn bản ghi chú đơn hàng trong trang giỏ hàng.

Kích hoạt ghi chú đơn hàng

Bạn có thể tìm thấy cài đặt giỏ hàng cho chủ đề trong mục Theme settings (Cài đặt chủ đề) hoặc mục tùy chỉnh trên trang Giỏ hàng. Làm theo các bước dưới đây hoặc tham khảo tài liệu về chủ đề để biết thêm thông tin về cách tìm cài đặt này trong chủ đề của bạn.

Nếu chủ đề không có cài đặt ghi chú đơn hàng trong mục Theme settings (Cài đặt chủ đề), hãy tìm cài đặt trong mục Giỏ hàng hoặc Cart settings (Cài đặt giỏ hàng) trên trang Giỏ hàng.

Kích hoạt ghi chú đơn hàng trong cài đặt chủ đề

Bật ghi chú đơn hàng trong trang giỏ hàng

Chỉnh sửa nhãn ghi chú đơn hàng

Bạn có thể chỉnh sửa nhãn hiển thị bên trên hoặc hiển thị cùng với hộp văn bản chứa ghi chú đơn hàng. Theo mặc định, nhãn sẽ có nội dung "Hướng dẫn đặc biệt đối với đơn hàng":

Nhãn ghi chú đơn hàng

  1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.

  2. Trong hộp tìm kiếm Lọc mục, nhập Order special instructions để hiển thị bản dịch ghi chú đơn hàng:

  3. Nhập nhãn ghi chú đơn hàng mới.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí