Hiển thị hàng trong kho còn lại của mẫu mã trên trang sản phẩm

Bạn có thể thêm thông báo trên trang sản phẩm hoặc mục sản phẩm nổi bật cho biết số lượng mặt hàng bạn còn trong kho khi hàng trong kho của một mẫu mã sản phẩm sắp hết. Để hiển thị thông báo này, bạn cần bật tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm.

Có nhiều bước tùy chỉnh khác nhau phụ thuộc vào chủ đề bạn chọn. Nhấp vào nút dành cho chủ đề của bạn và làm theo hướng dẫn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí