Xóa tên tác giả khỏi bài viết blog

Trên trang này

Xóa tên tác giả

Để xóa tên tác giả blog, bạn cần chỉnh sửa Liquid trong mẫu blog.liquidarticle-template.liquid của bạn. Nếu đang sử dụng chủ đề Boundless, bạn cần chỉnh sửa Liquid trong mẫu blog.liquidarticle.liquid của bạn.

  1. Trong thư mục Mẫu, nhấp vào blog.liquid.

  2. Sử dụng ctrl + F trên PC hoặc command + F trên máy Mac để định vị và xóa thẻ Liquid này:

{{ article.author }}
For **Simple** and **Supply**, the author and date share the same liquid tag. To remove both, use `ctrl` + `F` on a PC or `command` + `F` on a Mac to locate this Liquid tag and delete it:
{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}
If you want to keep only the date, then replace the code above with:
{{ date }}
  1. Nhấp vào Save (Lưu).

  2. Trong thư mục Mục, nhấp vào article-template.liquid. Đối với chủ đề Boundless, trong thư mục Mẫu nhấp vào article.liquid.

  3. Sử dụng ctrl + F trên PC hoặc command + F trên máy Mac để định vị và xóa thẻ Liquid này:

{{ article.author }}
For **Simple** and **Supply**, the article author and article date share the same liquid tag. To remove both, use `ctrl` + `F` on a PC or `command` + `F` on a Mac to locate this Liquid tag and delete it:
{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}
If you want to keep only the date, then replace the code above with:
{{ date }}
  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí