Thêm một liên kết tiếp tục mua sắm vào giỏ hàng của bạn

Bạn có thể thêm liên kết Tiếp tục mua sắm vào trang giỏ hàng để cho phép khách hàng nhanh chóng quay lại phần duyệt sản phẩm sau khi thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Bạn có thể chọn thêm liên kết đưa khách hàng quay lại trang danh mục, quay lại trang chủ hoặc quay lại trang bộ sưu tập gần nhất họ đang xem.

Tiếp tục mua sắm

Thêm liên kết Tiếp tục mua sắm vào trang giỏ hàng

Thêm kiểu nút (không bắt buộc)

Nếu sử dụng chủ đề Shopify miễn phí, bạn có thể áp dụng kiểu cho liên kết Tiếp tục mua sắm để liên kết trông giống nút. Bằng cách thêm thuộc tính lớp vào mã cho liên kết trên nút, bạn có thể đặt nút của mình khớp với kiểu của các nút khác trong chủ đề. Tất cả chủ đề Shopify miễn phí đều sử dụng cùng tên lớp cho kiểu nút chính và hầu hết đều sử dụng cùng tên lớp cho kiểu nút phụ.

Để áp dụng kiểu nút chính cho liên kết Tiếp tục mua sắm:

Thêm thuộc tính class="btn" vào dòng mã bạn đã dán để thêm liên kết Tiếp tục mua sắm. Mã của bạn sẽ có dạng như sau:

<a href="/collections/all" title="Continue shopping" class="btn">
  Continue shopping
</a>

Để áp dụng kiểu nút phụ cho liên kết Tiếp tục mua sắm:

Nếu bạn sử dụng chủ đề miễn phí không phải chủ đề Supply, hãy thêm thuộc tính class="btn--secondary" vào dòng mã bạn đã dán để thêm liên kết Tiếp tục mua sắm. Mã của bạn sẽ có dạng như sau:

<a href="/collections/all" title="Continue shopping" class="btn--secondary">
  Continue shopping
</a>

Nếu bạn dùng Supply, hãy thêm thuộc tính class="btn-secondary" vào dòng mã bạn đã dán để thêm liên kết Tiếp tục mua sắm. Mã của bạn sẽ có dạng như sau:

<a href="/collections/all" title="Continue shopping" class="btn-secondary">
  Continue shopping
</a>

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí