Đặt tập hợp con của các bộ sưu tập làm nổi bật trên trang

Bạn có thể đặt tập hợp con của các bộ sưu tập làm nổi bật trên trang tùy chỉnh bằng cách chỉnh sửa mã chủ đề. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tạo mẫu trang mới và chỉ định các bộ sưu tập cần hiển thị bằng cách sử dụng menu.

ví dụ về tập hợp con của các bộ sưu tập

Tất cả cửa hàng Shopify đều có trang danh sách bộ sưu tập tại URL www.mystore.com/collections hiển thị tất cả các bộ sưu tập trong cửa hàng. Để thay thế hướng dẫn này, bạn có thể chỉnh sửa trang danh sách bộ sưu tập để chỉ hiển thị một số bộ sưu tập nhất định.

Tạo mẫu trang mới

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Cửa hàng trực tuyến> Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào Thao tác > Chỉnh sửa mã.
 3. Trong thư mục Mẫu, nhấp vào Thêm mẫu mới.

 4. Tạo mẫu mới cho trang có tên list-collections.

 1. Xóa mã hiện có trong tệp page.list-collections mới. Tìm mã chủ đề bên dưới, sao chép và dán mã vào tệp page.list-collections của bạn.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Chọn chủ đề

Mã của tùy chỉnh này khác nhau phụ thuộc vào chủ đề bạn chọn. Nhấp vào nút chủ đề của bạn trước khi sao chép và dán vào tệp page.list-collections của bạn:

Create a page on which to feature your collections

 1. From your Shopify admin, go to Online Store > Pages.
 2. Click Add page.
 3. In the page editor, enter a Title in the text box provided. You must use the same title for the menu that you'll create in the upcoming steps.
 4. Assign your new template to the page by selecting list-collections from the Theme template drop-down menu in the Online store section.

 5. Click Save.

Create the menu that controls which collections are shown

 1. From your Shopify admin, go to Online Store > Navigation.
 2. Click the Add menu button.
 3. Give your menu the same Title as the title that you gave the page that will feature your collections. For example, if the page you created has the title Living Room, then give your menu the title Living Room.
 4. Add links to your menu for each collection that you want to feature by clicking Add menu item. Choose collections from your store by clicking on Collections in the drop-down menu for the Link text box. Link to your collections in this way, instead of adding a URL to the text box.
 5. Click Save menu. ```

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí