Ẩn mẫu mã hết hàng

Bạn có thể ngăn khách hàng chọn mẫu mã hết hàng bằng cách xóa hoặc tắt những mẫu mã này trên trang sản phẩm.

Giới hạn

Các tùy chỉnh được trình bày trên trang này không có tác dụng đối với các trường hợp sau:

 • Sản phẩm của bạn có nhiều tùy chọn sản phẩm
 • Bạn sử dụng chủ đề Express và cài đặt trang sản phẩm để hiển thị sản phẩm trong lớp phủ

Chủ đề có phân mục và không phân mục

Các bước đối với Chủ đề có phân mục

Chọn chủ đề

Có nhiều bước tùy chỉnh khác nhau phụ thuộc vào chủ đề bạn chọn. Nhấp vào nút chủ đề của bạn trước khi thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Các bước đối với Chủ đề không phân mục

Ẩn mẫu mã hết hàng

Nếu sử dụng chủ đề không phân mục, bạn có thể làm theo các bước sau để ẩn mẫu mã hết hàng trên trang sản phẩm.

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào nút ... để mở menu thao tác, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa mã.
 3. Trong thư mục Đoạn mã, nhấp vào Thêm đoạn mã mới.
 4. Đặt tên cho đoạn mã mới remove-sold-out:
  Add new snippet
 5. Dán mã sau vào tệp đoạn mã mới của bạn:
{% if product.options.size == 1 %}
<script>
 const addToCartForm = document.querySelector('form[action="/cart/add"]');
 if (window.MutationObserver && addToCartForm !== null) {
  if (typeof observer === 'object' && typeof observer.disconnect === 'function') {
   observer.disconnect();
  }
  var config = { childList: true, subtree: true };
  var observer = new MutationObserver(function() {
   let variantOptions = Array.from(document.querySelectorAll('.single-option-selector option'));
   {% for variant in product.variants %}
   {% unless variant.available %}
   variantOptions.forEach(function(element) {
    if (element.value === {{ variant.title | json }}) {
      element.remove();
    }
   });
   {% endunless %}
   {% endfor %}
   observer.disconnect();
  });
  observer.observe(addToCartForm, config);
 }
</script>
{% endif %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).
 2. Trong thư mục Layout, nhấp vào theme.liquid.
 3. Gần cuối tệp, ngay trước thẻ có kết thúc là </body>, dán mã sau:
{% render 'remove-sold-out' %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Tắt mẫu mã hết hàng

Nếu sử dụng chủ đề không phân mục, bạn có thể làm theo các bước sau để tắt mẫu mã hết hàng. Mẫu mã vẫn hiển thị trên trang sản phẩm nhưng không chọn được.

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào nút ... để mở menu thao tác, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa mã.
 3. Trong thư mục Đoạn mã, nhấp vào Thêm đoạn mã mới.
 4. Đặt tên cho đoạn mã mới disable-sold-out:
  Add new snippet
 5. Dán mã sau vào tệp đoạn mã mới của bạn:
{% if product.options.size == 1 %}
<script>
 const addToCartForm = document.querySelector('form[action="/cart/add"]');
 if (window.MutationObserver && addToCartForm !== null) {
  if (typeof observer === 'object' && typeof observer.disconnect === 'function') {
   observer.disconnect();
  }
  var config = { childList: true, subtree: true };
  var observer = new MutationObserver(function() {
   let variantOptions = Array.from(document.querySelectorAll('.single-option-selector option'));
   {% for variant in product.variants %}
   {% unless variant.available %}
   variantOptions.forEach(function(element) {
    if (element.value === {{ variant.title | json }}) {
      element.setAttribute('disabled', '');
    }
   });
   {% endunless %}
   {% endfor %}
   observer.disconnect();
  });
  observer.observe(addToCartForm, config);
 }
</script>
{% endif %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).
 2. Trong thư mục Layout, nhấp vào theme.liquid.
 3. Gần cuối tệp, ngay trước thẻ có kết thúc là </body>, dán mã sau:
{% render 'disable-sold-out' %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí