Tùy chỉnh chủ đề cổ điển

Sau khi chọn một chủ đề xác định giao diện cơ bản của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể tùy chỉnh chủ đề để phù hợp với thương hiệu mang chất riêng của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung và cài đặt chủ đề trong trang quản trị Shopify bằng trình biên tập chủ đề. Trình biên tập chủ đề chứa bản xem trước chủ đề và thanh bên hoặc menu Edit (Chỉnh sửa) mà bạn có thể sử dụng để thêm và xóa nội dung cũng như thay đổi cài đặt. Để tìm hiểu về những mục và cài đặt sẵn có dành cho chủ đề, xem tài liệu của chủ đề.

Nếu chủ đề không có cài đặt cho thay đổi bạn muốn thực hiện và bạn thành thạo HTML, CSS và Liquid, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Để chuẩn bị tùy chỉnh chủ đề, hoàn tất các tác vụ được đề xuất sau:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí