Điều kiện của bộ sưu tập tự động

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều điều kiện cho bộ sưu tập tự động để tìm sản phẩm phù hợp dựa trên nhiều chi tiết, gồm tiêu đề sản phẩm hoặc loại, thẻ, giá sản phẩm hoặc cả hàng lưu kho.

Kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2019, các bộ sưu tập có thể có tối đa 60 điều kiện.

Nếu bạn đã có một bộ sưu tập có hơn 60 điều kiện, bạn vẫn được tiếp tục sử dụng bộ sưu tập này. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các điều kiện hiện tại của bộ sưu tập nhưng không thể thêm điều kiện khi đã vượt quá giới hạn.

Đặt điều kiện dựa trên tiêu đề sản phẩm, tên mẫu mã, loại hoặc nhà cung cấp

Bạn có thể thêm điều kiện để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập dựa trên tiêu đề sản phẩm, tên mẫu mã, loại hoặc nhà cung cấp. Bạn có thể chọn trong số các tùy chọn trong danh sách thả xuống thứ hai để kiểm soát mức độ phù hợp của sản phẩm với giá trị điều kiện bạn nhập vào trường thứ ba. Văn bản bạn nhập trong trường thứ ba được so sánh với sản phẩm theo cài đặt điều kiện và sản phẩm phù hợp sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập. Điều kiện không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Bạn có thể chọn trong số các tùy chọn dưới đây để kiểm soát mức độ phù hợp của sản phẩm với giá trị điều kiện bạn nhập:

Mô tả tính chất điều kiện
Thuật ngữ Mô tả
bằng Sản phẩm phải trùng chính xác toàn bộ giá trị bạn nhập.
khác Sản phẩm không được trùng với giá trị bạn nhập.
bắt đầu bằng Phần đầu tiêu đề sản phẩm, loại hoặc nhà cung cấp trùng với giá trị bạn nhập.
kết thúc bằng Kết thúc của tiêu đề sản phẩm, loại hoặc nhà cung cấp trùng với giá trị bạn nhập.
chứa Tiêu đề sản phẩm, loại, tên mẫu mã hoặc nhà cung cấp chứa giá trị bạn nhập. Bạn cần chỉ định một giá trị có độ dài ít nhất 3 ký tự và không được bắt đầu hay kết thúc bằng dấu cách.
không chứa Tiêu đề sản phẩm, loại, tên mẫu mã hoặc nhà cung cấp không chứa giá trị bạn nhập. Bạn cần chỉ định một giá trị có độ dài ít nhất 3 ký tự và không được bắt đầu hay kết thúc bằng dấu cách.

Điều kiện đối với mẫu mã

Nếu bạn đặt điều kiện cho sản phẩm có nhiều mẫu mã, điều kiện đó sẽ là true nếu bất kỳ mẫu mã nào khớp với điều kiện. Điều này áp dụng khi chọn all conditions (tất cả điều kiện) hoặc any condition (bất cứ điều kiện nào).

Ví dụ: Giả sử bạn có một sản phẩm có năm mẫu mã. Bốn mẫu mã trong đó còn hàng trong kho nhưng một mẫu mã đã hết hàng. Nếu bạn có bộ sưu tập với điều kiện là Inventory stock is greater than 0 thì sản phẩm sẽ được đưa vào bộ sưu tập do ít nhất một mẫu mã của sản phẩm khớp với điều kiện.

Đặt điều kiện dựa trên danh mục sản phẩm

Bạn có thể đặt điều kiện để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập bằng danh mục sản phẩm cụ thể. Đối với điều kiện sử dụng danh mục sản phẩm, chọn danh mục bạn muốn trong menu thả xuống.

Ví dụ: Để đặt điều kiện chọn sản phẩm với danh mục sản phẩm Televisions:

 1. Chọn Danh mục sản phẩm từ danh sách thả xuống đầu tiên.
 2. Chọn is equal to (bằng) từ danh sách thả xuống thứ hai.
 3. Chọn Televisions

Đặt điều kiện dựa trên thẻ sản phẩm

Bạn có thể đặt điều kiện để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập bằng thẻ sản phẩm cụ thể. Khi một điều kiện sử dụng nhiều thẻ sản phẩm, bạn cần nhập thẻ chính xác làm giá trị điều kiện.

Ví dụ: Để thiết lập điều kiện chọn sản phẩm được gắn thẻ accessories:

 1. Chọn Thẻ sản phẩm từ danh sách thả xuống đầu tiên.
 2. Chọn is equal to (bằng) từ danh sách thả xuống thứ hai.
 3. Nhập accessories.

Dù bạn có thể tạo thẻ chứa một số ký tự đặc biệt, những thẻ này có thể không hiệu quả như mong đợi trong phần tìm kiếm hoặc như các điều kiện trong bộ sưu tập tự động. Ký tự đặc biệt trong thẻ sẽ bị bỏ qua hoặc được coi là giống nhau.

Ví dụ: Giả sử bạn đặt điều kiện Product tag is equal to red-new (Thẻ sản phẩm bằng đỏ-mới) cho bộ sưu tập tự động. Tất cả sản phẩm có thẻ sau đây cũng xuất hiện trong bộ sưu tập: red_new, red+new, red&new.

Để biết thêm thông tin về thẻ, hãy xem Định dạng thẻ.

Đặt điều kiện định nghĩa trường thông tin bổ sung dựa trên giá trị trường thông tin bổ sung

Bạn có thể thêm điều kiện để thêm một giá trị trường thông tin bổ sung cụ thể cho sản phẩm hoặc mẫu mã.

Để sử dụng trường thông tin bổ sung khi tạo bộ sưu tập, bạn cần kích hoạt cài đặt bộ sưu tập tự động cho định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể kích hoạt cài đặt bộ sưu tập tự động trên tối đa 128 định nghĩa cho mỗi định nghĩa trường thông tin bổ sung của sản phẩm và định nghĩa trường thông tin bổ sung của mẫu mã.

Cột đầu tiên trong danh sách thả xuống dành cho điều kiện của bộ sưu tập tự động là tên của định nghĩa trường thông tin bổ sung. Danh sách thả xuống thứ hai hoặc hộp văn bản là giá trị trường thông tin bổ sung.

Ví dụ: Để thiết lập điều kiện lựa chọn sản phẩm có định nghĩa trường thông tin bổ sung Color và giá trị #FF0000, thực hiện như sau:

 1. Chọn Color trong danh sách thả xuống đầu tiên.
 2. Chọn is equal to (bằng) từ danh sách thả xuống thứ hai.
 3. Loại #FF0000.

Tìm hiểu thêm về bộ sưu tập tự động tạo bằng trường thông tin bổ sung.

Đặt điều kiện dựa trên giá, trọng lượng hoặc hàng lưu kho

Bạn có thể thêm điều kiện để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập dựa trên giá, giá gốc, trọng lượng hoặc hàng trong kho. Bạn có thể đặt điều kiện sao cho bao gồm sản phẩm trùng chính xác giá trị của điều kiện hoặc sản phẩm lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị của điều kiện:

Mô tả tính chất điều kiện
Thuật ngữ Mô tả
bằng Sản phẩm phải trùng với giá trị chính xác.
khác Sản phẩm không được trùng với giá trị.
lớn hơn Sản phẩm lớn hơn giá trị.
nhỏ hơn Sản phẩm nhỏ hơn giá trị.
trống

Chỉ giá gốc:

Sản phẩm không có Giá gốc.
không trống

Chỉ giá gốc:

Sản phẩm có Giá gốc. Giá trị này có thể bằng 0. Nếu bất kỳ mẫu mã nào của sản phẩm có Giá gốc, sản phẩm đó sẽ được coi là có Giá gốc.

Ví dụ: Để thiết lập điều kiện bao gồm sản phẩm có giá 2.300.000 VNĐ hoặc ít hơn:

 1. Chọn Product price (Giá sản phẩm) từ danh sách thả xuống đầu tiên.
 2. Chọn is less than (nhỏ hơn) từ danh sách thả xuống thứ hai.
 3. Nhập $100.01.

Sử dụng nhiều điều kiện lựa chọn

Bạn có thể đặt hơn một điều kiện lựa chọn để kiểm soát sản phẩm nào được đưa vào bộ sưu tập. Bạn có thể chọn xem sản phẩm phải trùng với tất cả các điều kiện hay chỉ cần trùng một số điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.

Ví dụ: Giả sử bạn đặt hai điều kiện sau cho bộ sưu tập:

 • Thẻ sản phẩm bằng shirt.
 • Giá thấp hơn $100.01.

Nếu bạn chọn all conditions (tất cả điều kiện), sản phẩm sẽ được đưa vào bộ sưu tập nếu được gắn thẻ shirt, đồng thời có giá từ 2.300.000 VNĐ trở xuống. Sản phẩm phải đáp ứng cả hai điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.

Nếu bạn chọn any condition (bất cứ điều kiện nào), sản phẩm sẽ được đưa vào bộ sưu tập nếu được gắn thẻ shirt hoặc nếu có giá từ 2.300.000 VNĐ trở xuống. Sản phẩm chỉ cần đáp ứng một điều kiện duy nhất để được đưa vào bộ sưu tập.

Đặt nhiều điều kiện để xác định phạm vi

Để đưa sản phẩm có giá, trọng lượng hoặc giá trị hàng trong kho trong một phạm vi vào bộ sưu tập, bạn cần đặt nhiều hơn một điều kiện. Đầu dưới của phạm vi được xác định trong một điều kiện và đầu trên của phạm vi được xác định trong một điều kiện khác. Bạn cần chọn all conditions (tất cả điều kiện) để đưa sản phẩm nằm trong phạm vi vào bộ sưu tập.

Ví dụ: Để thiết lập bộ sưu tập gồm các sản phẩm có giá trong phạm vi 1.150.000 VNĐ - 3.450.000 VNĐ, bạn cần thiết lập hai điều kiện sau:

 1. Giá sản phẩm cao hơn $49.99.
 2. Giá sản phẩm thấp hơn $150.01.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí