Loại sản phẩm

Việc cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm giúp khách hàng tìm được sản phẩm cần mua và giúp sắp xếp sản phẩm gọn gàng.

Mỗi sản phẩm chỉ được có một danh mục sản phẩm và một loại sản phẩm. Không bắt buộc phải có loại sản phẩm, nhưng loại sản phẩm là một cách hữu ích để tạo danh mục tùy chỉnh.

Danh mục sản phẩm và loại sản phẩm

Danh mục sản phẩm và loại sản phẩm được dùng để gắn nhãn và phân loại sản phẩm. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm và loại sản phẩm không giống nhau.

Danh mục sản phẩm là danh mục sản phẩm định sẵn. Bạn không bắt buộc phải sử dụng nhưng danh mục sản phẩm có thể giúp bạn quản lý sản phẩm trong Shopify hiệu quả hơn.

Danh mục được sử dụng để:

 • xác định mức thuế của sản phẩm. Sản phẩm của bạn có thể phải chịu mức thuế đặc biệt hoặc được miễn thuế. Khi phân loại sản phẩm chính xác, hệ thống sẽ thu thuế suất chính xác nhất khi thanh toán.
 • bán sản phẩm trên các kênh yêu cầu loại sản phẩm tiêu chuẩn như Facebook hoặc Google dễ dàng hơn.

Ví dụ về danh mục sản phẩm: Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Loại sản phẩm, trước đây được gọi là loại sản phẩm tùy chỉnh, là một cách để xác định danh mục tùy chỉnh. Loại sản phẩm giúp bạn sử dụng các danh mục sản phẩm ngoài danh mục sản phẩm có sẵn trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Ví dụ về loại sản phẩm: Colorful linens.

Thêm loại sản phẩm

Bạn có thể thêm một loại sản phẩm duy nhất cho mỗi sản phẩm. Loại sản phẩm là một cách để tạo danh mục tùy chỉnh nếu bạn không chỉ cần các danh mục tiêu chuẩn của Shopify. Bạn nên sử dụng danh mục sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify vì những danh mục này hiệu quả hơn và có thể nhận ra được trên toàn trang quản trị. Nếu sản phẩm không phù hợp với danh mục tiêu chuẩn, hãy tạo loại sản phẩm trong trường loại sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa hàng loạt loại sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt danh mục sản phẩm và loại sản phẩm tùy chỉnh của sản phẩm thay vì chỉnh sửa từng thứ một.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn sửa đổi theo một trong những cách sau:

  • Để chỉ chỉnh sửa sản phẩm cụ thể, hãy đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh mỗi sản phẩm.
  • Để chỉ chỉnh sửa mẫu mã của một sản phẩm, chỉ cần chọn sản phẩm đó.
  • Để chọn tất cả mặt hàng có trong danh sách trên một trang, hãy tích chọn vào hộp kiểm ở trên cùng danh sách sản phẩm.
  • Để chọn tất cả các mặt hàng trong cửa hàng, tích chọn vào hộp kiểm ở đầu danh sách sản phẩm rồi nhấp vào Chọn tất cả 50+ mặt hàng từ cửa hàng.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 4. Nếu chế độ xem của bạn không có cột Loại sản phẩm, nhấp vào Cột rồi chọn Loại sản phẩm.

 5. Thêm Loại sản phẩm cho từng sản phẩm. Nếu bạn định thêm loại sản phẩm mới, nhấp vào + Thêm để thêm loại sản phẩm vào cửa hàng.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý loại sản phẩm bằng tệp CSV

Bạn có thể nhập và chỉnh sửa loại sản phẩm trong tệp CSV.

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để làm mẫu.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tệp CSV để quản lý loại sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí