Loại sản phẩm

Việc cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm giúp khách hàng tìm được sản phẩm cần mua và giúp bạn sắp xếp sản phẩm gọn gàng.

Mỗi sản phẩm chỉ được có một loại sản phẩm tiêu chuẩn và một loại sản phẩm tùy chỉnh. Loại sản phẩm là thông tin không bắt buộc nhưng hữu ích.

Loại sản phẩm tiêu chuẩn và tùy chỉnh

Loại sản phẩm tiêu chuẩn và loại sản phẩm tùy chỉnh được dùng để gắn nhãn và phân loại sản phẩm. Tuy nhiên, loại sản phẩm tiêu chuẩn và loại sản phẩm tùy chỉnh không giống nhau.

Loại sản phẩm tiêu chuẩn là danh mục sản phẩm định sẵn. Bạn không bắt buộc phải sử dụng nhưng loại sản phẩm tiêu chuẩn có thể giúp bạn quản lý sản phẩm trong Shopify hiệu quả hơn. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng loại sản phẩm tiêu chuẩn làm điều kiện cho bộ sưu tập tự động hoặc lọc danh sách sản phẩm. Bên cạnh đó, loại sản phẩm tiêu chuẩn còn giúp bán sản phẩm trên các kênh yêu cầu loại sản phẩm tiêu chuẩn như Facebook dễ dàng hơn. Nếu muốn sử dụng loại sản phẩm tiêu chuẩn, bạn cần chọn một loại trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.

Ví dụ về loại sản phẩm tiêu chuẩn: Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Loại sản phẩm tùy chỉnh, trước đây gọi là loại sản phẩm, là nhãn mô tả danh mục sản phẩm mà bạn có thể xác định. Loại sản phẩm tùy chỉnh cho phép bạn sử dụng các danh mục sản phẩm khác ngoài danh sách loại sản phẩm tiêu chuẩn định sẵn.

Ví dụ về loại sản phẩm tùy chỉnh: Colorful linens.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng loại sản phẩm tiêu chuẩn

Khi thiết lập ứng dụng và kênh như Google, bạn phải nhập chi tiết sản phẩm đã nhập vào Shopify để đồng bộ với sản phẩm. Bạn cần gửi dữ liệu chất lượng cao cho sản phẩm để các ứng dụng và kênh có thông tin chính xác nhất.

Trước khi thêm loại sản phẩm tiêu chuẩn, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Chỉ sử dụng loại sản phẩm tiêu chuẩn định sẵn của Shopify trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.
 • Trong tệp CSV, bạn có thể gửi số ID hoặc đường dẫn của danh mục sản phẩm, nhưng không thể gửi cả hai. Cả số ID và đường dẫn đều có trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.
 • Sử dụng loại sản phẩm tiêu chuẩn mô tả chính xác nhất sản phẩm của bạn. Chọn danh mục dựa trên chức năng chính của sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn là đồng hồ báo thức có thể có các chức năng khác như đèn thì chức năng chính của sản phẩm là đồng hồ báo thức. Trong trường hợp này, hãy sử dụng danh mục đồng hồ báo thức. Trong tệp CSV, hãy sử dụng định dạng Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (hoặc ID 3097).
 • Sử dụng danh mục cụ thể nhất có thể. Ví dụ: Sử dụng danh mục đồng hồ báo thức cho đồng hồ báo thức. Trong tệp CSV, hãy sử dụng định dạng Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (hoặc ID 3097). Không nên chỉ sử dụng: Clocks (hoặc ID: 3096).
 • Nếu dữ liệu phân loại các loại sản phẩm tiêu chuẩn không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn, hãy sử dụng giá trị bằng tiếng Anh hoặc ID dạng số.
 • Nếu không có loại sản phẩm tiêu chuẩn nào khớp với sản phẩm của bạn, bạn có thể thêm loại sản phẩm tùy chỉnh.
 • Nếu bạn đã có Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm và muốn sử dụng dữ liệu phân loại này, Shopify sẽ ánh xạ loại sản phẩm tiêu chuẩn chính xác cho sản phẩm của bạn. Danh mục sản phẩm của Google phải khớp với giá trị bằng tiếng Anh của Google hoặc số ID. Hãy tham khảo dữ liệu phân loại trong Danh mục sản phẩm của Google để biết các danh mục và ID được chấp nhận.
 • Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp trên Instagram hoặc Facebook, bạn phải cung cấp Danh mục sản phẩm của Google để tính thuế, ngay cả khi bạn đã cung cấp loại sản phẩm Shopify tiêu chuẩn.

Thêm loại sản phẩm tiêu chuẩn

Nếu từng sản phẩm chưa có loại sản phẩm tiêu chuẩn, bạn có thể xem gợi ý về loại sản phẩm có thể chỉ định cho từng sản phẩm để chấp nhận hoặc từ chối. Nếu gợi ý không chính xác hoặc nếu bạn muốn duyệt xem các loại sản phẩm tiêu chuẩn để chỉ định loại sản phẩm chính xác hơn, bạn có thể tìm loại sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Thêm loại sản phẩm tùy chỉnh

Nhìn chung, bạn nên sử dụng loại sản phẩm tiêu chuẩn, nhưng vẫn có thể thêm loại sản phẩm tùy chỉnh ngoài loại sản phẩm tiêu chuẩn cho mỗi sản phẩm. Bạn có thể xác định loại sản phẩm tùy chỉnh và không cần tuân theo dữ liệu phân loại định sẵn nào, tuy nhiên, loại sản phẩm tiêu chuẩn vẫn hiệu quả nhất. Nếu sản phẩm không thuộc loại nào, bạn cần thêm loại sản phẩm tùy chỉnh qua trường tìm kiếm loại sản phẩm tiêu chuẩn.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa hàng loạt loại sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt loại sản phẩm tiêu chuẩn và tùy chỉnh của sản phẩm thay vì chỉnh sửa từng loại sản phẩm.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn sửa đổi theo một trong những cách sau:

 3. Nhấp vào Thêm trường, rồi chọn Loại sản phẩm tiêu chuẩn hoặc Loại sản phẩm tùy chỉnh hoặc cả hai.

 4. Chấp nhận hoặc từ chối từng gợi ý được tạo tự động, nếu cần.

 5. Nhấp vào Tìm kiếm loại sản phẩm để tìm kiếm hoặc điều hướng qua các danh mục để tìm loại sản phẩm chính xác nhất trước khi chọn.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý loại sản phẩm bằng tệp CSV

Bạn có thể nhập loại sản phẩm bằng cách nhập dữ liệu sản phẩm từ tệp CSV. Ngoài ra, bạn có thể thêm và chỉnh sửa loại sản phẩm tiêu chuẩn và tùy chỉnh trong tệp CSV.

Để xác minh rằng giá trị loại sản phẩm tiêu chuẩn khớp với danh sách lập sẵn của Shopify, bạn có thể tham khảo Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.

Nếu bạn đã có Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm và muốn sử dụng dữ liệu phân loại này, Shopify sẽ ánh xạ loại sản phẩm tiêu chuẩn chính xác cho sản phẩm của bạn nếu khớp chính xác với giá trị phân loại bằng tiếng Anh hoặc UID được cung cấp.

Bạn có thể thực hiện những việc sau:

 • Tham khảo Danh mục sản phẩm của Google để khớp chính xác với trường google_product_category trong tệp CSV cập nhật.
 • Nhập danh mục được hỗ trợ trong dữ liệu phân loại sản phẩm của Google.
 • Cung cấp đường dẫn hoặc số ID của danh mục như với loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để làm mẫu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí