Loại sản phẩm

Việc cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm giúp khách hàng tìm được sản phẩm cần mua và giúp bạn sắp xếp sản phẩm gọn gàng.

Mỗi sản phẩm chỉ được có một danh mục sản phẩm và một loại sản phẩm. Loại sản phẩm là thông tin không bắt buộc nhưng hữu ích.

Danh mục sản phẩm và loại sản phẩm

Danh mục sản phẩm và loại sản phẩm được dùng để gắn nhãn và phân loại sản phẩm. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm và loại sản phẩm không giống nhau.

Danh mục sản phẩm là danh mục sản phẩm định sẵn. Bạn không bắt buộc phải sử dụng nhưng danh mục sản phẩm có thể giúp bạn quản lý sản phẩm trong Shopify hiệu quả hơn.

Danh mục được sử dụng để:

 • xác định mức thuế của sản phẩm. Sản phẩm của bạn có thể phải chịu mức thuế đặc biệt hoặc được miễn thuế. Khi phân loại sản phẩm chính xác, hệ thống sẽ thu thuế suất chính xác nhất khi thanh toán.
 • bán sản phẩm trên các kênh yêu cầu loại sản phẩm tiêu chuẩn như Facebook dễ dàng hơn.

Nếu muốn sử dụng danh mục sản phẩm, bạn cần chọn một danh mục trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.

Ví dụ về danh mục sản phẩm: Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Loại sản phẩm, trước đây gọi là loại sản phẩm tùy chỉnh, là nhãn mô tả danh mục sản phẩm mà bạn có thể xác định. Loại sản phẩm cho phép bạn sử dụng các danh mục sản phẩm khác ngoài danh sách danh mục sản phẩm định sẵn.

Ví dụ về loại sản phẩm: Colorful linens.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng danh mục sản phẩm

Khi thiết lập ứng dụng và kênh như Google, bạn phải nhập chi tiết sản phẩm đã nhập vào Shopify để đồng bộ với sản phẩm. Gửi dữ liệu chất lượng cao cho sản phẩm của bạn để ứng dụng và kênh có thông tin chính xác nhất.

Trước khi thêm danh mục sản phẩm, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Chỉ sử dụng danh mục sản phẩm Shopify định sẵn trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.
 • Trong tệp CSV, bạn có thể gửi số ID hoặc đường dẫn của danh mục sản phẩm, nhưng không thể gửi cả hai. Cả số ID và đường dẫn đều có trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.
 • Sử dụng danh mục sản phẩm mô tả chính xác nhất sản phẩm của bạn. Chọn danh mục dựa trên chức năng chính của sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn là đồng hồ báo thức có thể có các chức năng khác như đèn thì chức năng chính của sản phẩm là đồng hồ báo thức. Trong trường hợp này, hãy sử dụng danh mục đồng hồ báo thức. Trong tệp CSV, hãy sử dụng định dạng Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (hoặc ID 3097).
 • Sử dụng danh mục cụ thể nhất có thể. Ví dụ: Sử dụng danh mục đồng hồ báo thức cho đồng hồ báo thức. Trong tệp CSV, hãy sử dụng định dạng Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (hoặc ID 3097). Không nên chỉ sử dụng: Clocks (hoặc ID: 3096).
 • Nếu dữ liệu phân loại danh mục sản phẩm không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn, hãy sử dụng giá trị bằng tiếng Anh hoặc ID dạng số.
 • Nếu bạn đã có Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm và muốn sử dụng dữ liệu phân loại này, Shopify sẽ ánh xạ danh mục sản phẩm chính xác cho sản phẩm của bạn. Danh mục sản phẩm của Google phải khớp với giá trị bằng tiếng Anh của Google hoặc số ID. Hãy tham khảo dữ liệu phân loại trong Danh mục sản phẩm của Google để biết các danh mục và ID được chấp nhận.
 • Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp trên Instagram hoặc Facebook, bạn phải cung cấp Danh mục sản phẩm của Google để tính thuế, ngay cả khi bạn đã cung cấp danh mục sản phẩm Shopify tiêu chuẩn.

Thêm danh mục sản phẩm

Nếu từng sản phẩm chưa có danh mục sản phẩm, gợi ý cho từng sản phẩm có thể hiển thị để bạn chấp nhận hoặc từ chối. Nếu gợi ý không chính xác hoặc muốn duyệt xem danh mục sản phẩm để chỉ định loại chính xác hơn, bạn có thể tìm kiếm danh mục sản phẩm phù hợp nhất.

Các bước thực hiện:

Thêm loại sản phẩm

Nhìn chung, bạn nên sử dụng danh mục sản phẩm nhưng vẫn có thể thêm loại sản phẩm tùy chỉnh ngoài danh mục sản phẩm cho mỗi sản phẩm. Bạn có thể xác định loại sản phẩm. Bạn không cần tuân theo dữ liệu phân loại định sẵn nào, tuy nhiên, danh mục sản phẩm vẫn hiệu quả nhất và được công nhận trên Shopify. Nếu sản phẩm không có danh mục phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo loại sản phẩm trong trường loại sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa hàng loạt loại sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt danh mục sản phẩm và loại sản phẩm tùy chỉnh của sản phẩm thay vì chỉnh sửa từng thứ một.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn sửa đổi theo một trong những cách sau:

  • Để chỉ chỉnh sửa sản phẩm cụ thể, hãy đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh mỗi sản phẩm.
  • Để chỉ chỉnh sửa mẫu mã của một sản phẩm, chỉ cần chọn sản phẩm đó.
  • Để chọn tất cả mặt hàng có trong danh sách trên một trang, hãy tích chọn vào hộp kiểm ở trên cùng danh sách sản phẩm.
  • Để chọn tất cả các mặt hàng trong cửa hàng, tích chọn vào hộp kiểm ở đầu danh sách sản phẩm rồi nhấp vào Chọn tất cả 50+ mặt hàng từ cửa hàng.
 3. Nhấp vào Thêm trường rồi chọn Danh mục sản phẩm, Loại sản phẩm hoặc cả hai.

 4. Chấp nhận hoặc từ chối từng gợi ý được tạo tự động, nếu cần.

 5. Nhấp vào Danh mục sản phẩm để tìm kiếm hoặc điều hướng qua các danh mục để tìm loại sản phẩm chính xác nhất trước khi chọn.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý loại sản phẩm bằng tệp CSV

Bạn có thể nhập loại sản phẩm bằng cách nhập dữ liệu sản phẩm từ tệp CSV. Ngoài ra, bạn có thể thêm và chỉnh sửa danh mục sản phẩm cũng như loại sản phẩm trong tệp CSV.

Để xác minh rằng giá trị danh mục sản phẩm khớp với danh sách lập sẵn của Shopify, bạn có thể tham khảo Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify.

Nếu bạn đã có Danh mục sản phẩm của Google cho sản phẩm và muốn sử dụng dữ liệu phân loại này, Shopify sẽ ánh xạ danh mục sản phẩm chính xác cho sản phẩm của bạn nếu khớp chính xác với giá trị phân loại bằng tiếng Anh hoặc UID được cung cấp.

Bạn có thể thực hiện những việc sau:

 • Tham khảo Danh mục sản phẩm của Google để khớp chính xác với trường google_product_category trong tệp CSV cập nhật.
 • Nhập danh mục được hỗ trợ trong dữ liệu phân loại sản phẩm của Google.
 • Cung cấp đường dẫn hoặc số ID của danh mục như với danh mục sản phẩm của Shopify.

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để làm mẫu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí